Skip to main content

Full text of "Neues Journal für die Botanik"

See other formats


Ea HARVARD UOTVERSITY HERBARIUM. 
LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM 
HARVARD UNIVERSITY 
Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/neuesjournalfrdi02schr Neues Journal für die Botanik. Herausgegeb en 
V o m 

Professor Schräder. Zweiter Band. Mit drei Kupfertafeln und dem Bildnisse 
von Jussieu» Erfurt, 

bei Friedrich August K n i c 
Neues Journal 

für die Botanik. Herausgegeben 
vo m 

Professor Schräder, Zweit en Landes erstes Stück, Mit zwei Kupfertafeln, bei Erfurt, 
I ' 1 i e d r i c h August R n i c ♦ 
IÜ07. Inhalt. I. Abhandlungen. 

I. Commentatio de Conrallaria japonica, 
novum genas constitueiite. Piaeinissi& 
nonnullis circa piantas Liiiaceas obser- 
vationibus. Auetore Ludovico Claiitlio 2. Merteiisia, novum Algarum aquatica- 
rum genus , dictum a CeL Thunbergio 
in memoriam amici F, C. Mf^rrens, il- 
lius plantarum familiae scrutatoris. (Tab. 
I. f, B.) 

3, Beschreibung einer neuen Aloe, von II. Ausziig:e aus ausländischen und vermisch- 
ten Schriften. 

1. Plantes Equinoctiales ; par AI. de Hum- 
boldt et A. Bonpland. Tom. I. Livr. 1—2. — 31 

2. Nova Acta Academiae Scientiarum Pe- 
tropolitanae. Tom. 14. — 37 

3. Hipp. Ruiz et Josepli Pavon Flora Per- 
uviana et Chilensis. Tom. 3. — 46 

4. E: P. Ventenat Jardin de la Malraai- Kichaid, CTab. i. f. A.]) Seite 1 
16 son. Liv. 5—9. 
IIL Literatur* 69 I. J. J. Bernhardi Beobaclitungeu über 
Pflanzengefäfse und eine neue Art der- 
selben. S6 2. F. A. Bioteii Flora Lusitanica. Toni. 2. Seile 

3. Desrription botanique du Chirantho- 
dendron. Traduciion de i'espagiiol de 
Don Joseph -Denis Larreategui. Publice 
par M. Lescallier. — 

4. Die Rieeai'ten Deutschlands in Abbil- 
dungen von J., Sturm. Mit Beschreibnn- 
ygen von dem geheimen Hofiath von 
Schreber, D. Hoppe und dem Heraus- 
geber. — ] 

5. C. Scbkuhr Deutschlands kryptogami- 
sche Gewächse, oder die vier und zwan- 
zigste Pfianzenklasse nach dem Linnei- 
schen Systeme. Heft i — 2. — ] 

6. I. E. de Albertini et L. D de Schwei- 
niz conspectus fungoruni in Lusatiae su- 
perioris agro Niskieiisi crescentium. — ] 

7. J. Gaudin Etrennes de Floro. No. i. ■— 1 

8. Tableau de Pecole de Botanique du 
iMuseum d'histoire naturelle, par Des^ 
fontaines. i 

9. B. D. Mauchart Schön brunn's botani- 
scher Reichthum. — ] 

jo. Le botaniste sans maitre, ou maniero 
d'apprendre seui la botanique, par I. I. 
Ps.oiisseau. Continueo et completee dans 
la meme forme par M. de C. — : 

IV. Nekroldg. 

Antonio Josef Cavanilles. — : 

V. Vermischte Nachrieb teiu — ; Die Erklärung der ei :>!en KupfenafU findet sich 
S. xo, und 15. der zweiti ü S. 20. I. Abhandlungen, I. , 

Commentatio de Convallaria japonica 
Linn.'J* növum geiius constittiente, 
Praemissis nonnullis circa plantas 
Liliaceas observationibus. Auetore 
Ludovico Claudio Richard, Botan* 
in schola med. Parisiensi Professore. 

Ctab. I. f. A.) Oenera plantarum a Botanicie, duce Tour- 
nefortio, Liliacea dicta , non omnia pari 
sunt excipieiida laude, Plürima quidero, 
recte traditis characteribus, lucida distinctio- 
nis Signa prae se ferunt; nonnullis vero 
tanta concessa fuit consimilitudo, ut per- 
plexim et vix ullas, quibus compendiose es- 
.isentialiterve defimantur , percipies notae. 
r Journ, d. Bot. 2, B. i,Sr. A Quam- Quamobrem non cassum ia obibit labörem, 
qui studioFus diiFerentiarum generum inda- 
gator, sagaciter perqniret, quid in flore, quid 
in fructu plus minueve valeat in iiliö 8ta- 
tuendie. Faucas huc epectantes, quaei ad 
Commentationis propoaitum proludens , ad- 
feram observationes. 

Habitus laxiuscale definitus; vaginoea 
foliorum basis indplea aut rarior ejusdem 
nuditas; Spathae existentia e. defectus; pas^ 
6\m characteribue genericis commode auxi- 
liantur. 

Spatha^ Vera bracteae species, perperam 
dicilur cälix. Ab aliis bracteis eo praepri- 
mis differt, quod punctüm scapi e. pedun- 
cuH, ex quo oritur, undique annulatim cir- 
cumcingat et flores primum prorsus conclu» 
dat, quos deinde hians aut dehiscens exerit, 

Quae pars floria liliacei ab immortali 
Lin naeo dicta est corolla , ea mihi, prae- 
euntibus Adaneono et Jussieuo, potiue 
videtur calix. Etenim, quotiescumque Or- 
gana sexualia unico tegurriine florali circumr 
cincta sunt; id tegumen pro calice Semper 
est habendum. Hoc admieso praecepto, ab 
ipsa natura sancito, omnie erroria et arbi- 

trariae ^ 3 

trariae denommationis praeciditut aiisa. Fal- 
lax est calicis 8. corollae appellatio a colore, 
substantia, forma etiaraque ab origine de- 
ducta. Liliaceorum generum integumentum 
florale modo calicis , modo et eaepius corol- 
lae nomine salutatur. leta pars in omnibas 
manifeste eadem, idem sibi in Omnibus re- 
quirit 'nomeij^ Illorum plurima ovario do- 
nantur infero; inferum autem ovarium non- 
nisi a coalito calice fit; ergo tegumen flo- 
rale Liliacearum omnium calix neccorolla 
dicendum. 

Regularitas calicis aut manifesta ejusdem 
irregularitas sat bonam subministrat notam. 
Notatu quoque dignus expansionis illius mo- 
dus, profunditali incisurarum conjunctus. 
Conspicua inaequalitas , imprimisque dissimi« 
litudo laciniarum alternarum plerumque non 
fallunt. Unguicularis laciniarum imarum 
contractio seu earundem lata basis , non sine 
utilitate adscribitur characteri. Calicina vel 
fitaminälis appendix pariterque glandulae nec- 
tarifluae in optimam distinctionis rationem 
^vertuntur. 

Stamina lacinias loboeve calicis, quibus 
oonstanter opponuntur, numero adaequant 

A 3 vel vel rarius dimidio iis pawciora ee praeben?. 
üterque numerus, mutuam remotionem exer- 
censj dißtincta vult genera; eoque magis, 
ai laciniis num^roöiora. Calicina fltaminum 
insertio modo ad basilarem ovarii contactum 
«ubeistit, modo dietat ab hujusdem origine: 
quo duplici ßitu , concesea quaedam poste- 
riori variatione, genera diecernit subrecte. 
Proportio longitudinis filamentorum et an- 
therarum praevalet illi, quae inter etamina 
et calicem comparatur; nec eine conetanlis 
in congeneribus notae jactura negligitur ad- 
iiexionis antherarum modus. 

Caetera« vero liliacei floris partes ante- 
cellit pistillum uberiate praestantiaque cha- 
racterum. Vel peripheria tota discretnm ab 
imo calice ovarium^ in summo pedunculo per 
basilare punctum insidet: vel totum, ad usque 
scilicet summitatem s. aream styliferam, cum 
illo coalescit: vel etiam inferna tantum et 
ßubdimidia suae molis parte cum calice init 
coniicxionem. Prius dicitur superum^ se- 
cundum inferum, tertium semi iriferum. Su- 
perfluam moram a me non obtinebit perspi- 
cua prioriö distinctio, quam ineuper illustra- 
bit posterloium designatio, lilud est infe^ 

rum rum ovarlum, cujus cavitas ovulifera, lan- 
gitudinali disaectione manifestata» tota ei 
•ubjacet puncto, a quo limbus calicis eive 
tubu« evadit inferno nexu solutus. Semiin' 
feri vero cavitas partim tantum infra prae- 
dictum punctum demittitur. 

Ex supra dicta triplici ovarii conditione, 
eximia etiamque essentialis deducitur gene- 
rum distinctio ; adeo ut recte conditum ge- 
nus species alias ovario libero s. supero, 
alias syncalycino s. infero etiamve semi in- 
fero insignitas, non consociet. Plura tarnen 
apud auctores occurrunt genera, juxta hanc 
vere naturalenx legem reformanda ; quibus, 
proprer minus accuratam ovarii observatiö- 
nem» species accesserunt alienae. Neque 
etiam desunt, quorum ovarium infeium aut 
semi inferum contraria nota designatum fuit. 
Extra hujusce commentationis metam excur- 
rere nolens, paucissimis tantummodo argu« 
mentis praenuntiata mm conErmaturus* 

Omnibus Pontederiae speciebus inest 
ovarium discretum s. superum* Burmannia, 
a me non visa, ovarium inferum exposcit 
*in*?uperque calirem eexfidum. Ovarium in- 
ferum , Polianthem potiore jure cum affini- 

bus hvLb Narcieeeis generibus connectit; Diosco- 
ream cognatis Rajaniae et Tamno propiua 
adjicit; ab Aletri aliisque generibus epecies 
ovario ^upero distinctas repellit nonnullas. 

Practerea, rectiuß ex ovario quam de 
fructu depromendus est naturalis loculamen- 
torum seminumque numerus. Defmitum 
ovulorum numerum conetanter eumdem esse 
demonstrat supputatio, proximo anthesis tem- 
pore facta; seminum vero in maturo fructu 
numerus, foecundationis vitio, deprehendi- 
tur variabilis. Unitas seminis in singulis 
cujuslibet fructus loculis non est in essen- 
tialcm ch^racterem recipienda, quin prius 
ex introöpecto ovario fuerit con&rmata. Sic 
seminis intra fructus baccati loculos unitas 
unitate ovuli confirmatur in Mctri fragrante 
pariter ac in Medeola asparagoide ; utraque 
de generibus, ad quae faere relatae, depel- 
lenda. Binarius ovulorum numerus luculen- 
ter (accersito calicis diversi praesidio) Spe- 
eles Mußcari discernit ab Hyacinthis; qui- 
bus multiovulatum concessum est ovariiim. 
Genera Asparagi et ConvalJariae, amico cha- 
racierum tum floris tum fructus consortio, 
facile confundenda, locqlis ovarii dissident, 

biovu- biovülatis in priore, i^T posteriöre quadrio« 
vulaue. 

Accmsita, Stigmatis descriptione , utpöte 
\ qiiöd apud cöngenercß plantas conformie dt 
structura et propter qualemcunque divcrsi- 
latem plurima genera distinguat, nitidior fir« 
miorque evadit charactcr genericus. 

Conßociationem genericam rejiciunt cap- 
«ulare pericarpium et baccatum. Capsula 
absque manifeetis eeptis 3 locularis, loculis 
$cilicet non nisi a materia axis commanis 
discretis, genera aliis etiam eighis affinia 
coiigregat; et ideo a eeptifera Capsula attente 
est distinguenda. Paucissimis generibus con- 
ceditur Capsula eeminibus numero definitis 
foeta. Bacca vero, in diversis generibus con- 
formis, se profert deterrainate oligosperma» 
Definitus tarnen seminum numerus in es« 
sentialem distinctionis notam cedere non va* 
let, quin, uti eupra dixi, ab ovulis ovarii 
ejusdem plantae fuerit coniirmatus. 

Ne in praelusoriis observationibus vi- 
dear prolixior, ad hujus commentationis pro- 
positum festino* 

Convallaria japonica Linn, accuratius 
^aminata, mihi visa est novum constltutura 

gonus» genu8. In piolixa plant ulae, nunc in hortis 
curopaeis frequentis , descriptione haud im- 
morabor. Characterem illius genericum pro- 
ponam, imposito nomine viri ift re herbayi4 
bene no^eriti. 

Flug g e 

Fol. radicalia ecapum aphyllum racemi- 
florum basibus invaginantia. 

CaL (Cor. Linn.) abeque manifeste tubo 6- 
paTtitus ; lacin. aequalib]fi8, ovalibue, 6ub 
anthesi quasi campanulatim patentibus. 

Stam. 6. ad contactum ovarii inserta; Fi- 
lam. breviesima» vix üila; anth. subsa- 
gittatae, lineares, erectaey adnexione ba-^ 
fiilari, 

-■# 

Pist. bvarium semiinferum; styl, illo lon- 
gior, crassiusculus 9 apice subconice at- 
tenuatus; Stig, tria, minuta, conniven- 
tia bilobulata. 

Ovar. 3 - loc. ovulis intra loculos sin- 
gulos 6f oblongis, ascendentibus. 
Fr, Bacca (caerulea) subgloboso - oroidea, 
apice (vestigio delapsi fioris) areolata, 3- 
locuIari5. 

Sem. Sem. pauca, interdum eolitarla, ovulis ple,- 
risque abortantibus. Character compendio6U8 et comparativu» 
Convallariae. Flüggeae. 
Hexandria monogynia. Stam. inaertione ab 

ovario dist^ntia ; fi- 

lam* brevia. 
Ovar, liberum; locu 

Iis 4-ovulati6; «tig. 

in apice styli quasi 

truncato depreseo- 

trigonnm. 
Bacca sphaerica» lae- 

vis. Stain. ad contactum 
ovarii inserta ; an- 
thera subsessilis« 

Ovar, eemi inferum; 
loculis ö - ovulatis ; 
Stylus apice attenua- 
tus; stig. 3, ininu- 
ta^ bilobulata. 

Bacca apice areolata. Speeles. 

Flüggea (japonica), glaberrimä, fol. an- 
gusto-gramineisy scapo acute an- 
cipite, racemo secundo cernuo. 
Convallaria japonica Linn. suppL 
204. 10 — 

Convallaria japoniea ß minor. 
Wild. Spec. II. i6o. 
Obs, An C* japoniea a major. Willd. 
dietincta sie species? 
An congener etiam C, spieata 
cjusdem ? Explicatio Tabulae I. A. 
b. FI08 expansue. 

C Indern» reeecto partim limbo calicis, ut 

genitalia conspiciantur. 
d. Stamen. — c. Pollinia particulae oblön- 

gae. 

f; Pistillum, cum imo calice, longitudina- 
liter dissectum; I) Stamen eitu natu- 
rali. 2) Ovarium. 3) Stylus fiuperne 
integer. 4) Stigmata. 

g. Ovarium transveree eectum. 

h. Fructus» magnitud. et eitu naturali. i2. Mertensia, novum Algarum aquaticarum 
genus, dictum a cel. Thunbergio in 
memoriam amici F. C. Mertens, il* 
lius plantarum familiae scrutatoris. 

CTab. I. f. B.) Tubuli subcoriacei, intus articu- 
lati. Fr uctif icationum granula 
in tunica, papillae vesicales cla-^ 
vatas fasciculatas efficiente, 
epars a. 

Obs. Habitus creecendique modus Con- 
fervae , sporarum situs Ulvae. 
Mertensia lumbricalis. 
,Ulva lumbricalis^ tubulosa, islhmis in- 
tercepta. Linn. Majitiss. 3ii, 
In rupibus marinis Fromont. bon. spei 
cbservarunt Kocnig et Thunberg. 

E — 12 — 

E Strato filamentorum radiciformium tu 
bulosorum et non raro anastomosantlum «ur- 
'gunt Tubuli nonnulli erecti, teretes, infeme 
attenuati, caeterum aequales, e viridi fla- 
vescentes, craasitie pennae corvinae seu an- 
eerinae, digitales, palmares, determinate ra- 
niosi, di- et trichotomi, e tunica cojitinua 
crassiuscula , densa, öubroriacea, intus spon- 
giosa conflati, spurie geniciilati. Jiami al- 
terni eeu oppositi , remoti , erecto - patentes, 
fine obtußo coecoque terminati , pariter ge- 
niculati. Genicula e%tu9 vix et nonnisi ad 
lucem versa observabilia, intus tantum a to- 
rulo celluloso oborta, dissepimentosa : disse*- 
pimentis e rcticulo artificioso constructis, 
tubuli cavum transversim occludentibus. 
ArticuU vix ultra lineam longi, conformes, 
intus longitudinaliter plicati et sinuosi. 

Partim et plerumque in ramorum axil- 
lis, partim sed rarius ad tubuli latera pro- 
pullulat papillarum fructificantium acervu«, 
ramulorum rudiuienta primo intuitu eimu» 
lantium. Papillae numerosae , conglomera- 
tae, receptaculo eubcarnoso, parum elevato 
insidentes, lineam, sesquilineam ad duas li- 
neas longae, primo obverse ovatae, infla- 

tac, tae, apice totundatae et clausae, basi atte- 
nuatae et quasi pedicellatae , hinc clavaefor- 
mes, non raro parum recurvae, demum ma- 
gis oblongae, pari modo, nt tubuli et rami, 
geniculatae, e tunica paulo tenuiori et ma- 
gis ad lucem diaphana conflatae, cui innata 
6unt fructißcationum granula numeroöiösima, 
abaque ordine sparsa, ex subrotundo - ovaiia, 
crystallina» 

Siccata k\g2i evadit fere tendinosa, 8or- 
didiorem fuecescentem colorem induit et 
chartae non adhaeret. Ob genicula laeviter 
contracta articuli tunc paulo evidenliores in 
eonspectum veniunt. 

Obsej'v, I. E papillarum numero una 
vel altera elongatur, ut ramiim simulet. 

Observ. IL Quando optimue Linnens 
in deöcriptione succincta J. c. papillarum 
acervum ad tubuli apicem provenire viderit, 
tunc castt abrupta erat tubuli pars acer- 
vum supereminens. In speciminibue ab III. 
T h u n b e r g collectis , quae coram habeo, 
tubuli quoque annosiores nonnulli ad api- 
cem acervum gerunt, ubi autera truncatus 
et laesus apex asserü veritatem evidentissime 
demonstrat. 

Ohserv, Ohserv. III. Cum neque TubuH, ne- 
que ramorum, «ed papillarum tantum tunica 
fructificationi destinata sit et hinc papillae 
propria eporarum conceptacula efficiant, ne- 
que ad Ulvam, neque ad Confervam, multo 
minus ad Ceramium referri potest eingula- 
ris haec Alga, quae medium tenet inter 
Confervam et Ulvam, proprium pötius genus 
constituat necesee est, cui III. Thunberg 
amici optimi Mertens nomen imponere 
juesit. 

Observ. IV. Algae huic eaepius inna- 
ecuntur corpöra membranacea, pallide rosea, 
quae re vera Ulvae cujusdam eeu Fuci mem- 
branacei primordia sunt. Caveas itaque, ne 
pro partibus huic Algae propriis haheas illa. 

Ohserv. V. Hujue A?gae genicula in nu- 
merum spuriorum referenda sunt, cum non 
pro more verorum geniculorum e fibris an- 
nularibus tunicae, tubulum conetituentis, 
originem ducant, sed ad internum tubuli 
parietem e torulo celluloso seu ßpongioso 
conficiantur. Expanditur hic cellulosus to- 
rulus in rete artificiosum , dissepimentum 
transversale constituens, quod ilii eimilli- 
mum, e quo conetructus est Hydrodictyi 

utri* iitriculus et cujus maculae pariter irregula* 
ree, quinquangulae seu sexangulae fub len* 
tibus augentioribus observantur. 
Vegeeacki mene. Mart. 1803. 

A. W. Roth. Explicatio Tab. I. f. B. 

a. Planta magnitudine naturali, ^ 

b. Singulae papillae. 

c. Pars papillae auperior multum aucta^ 
cum sporie. 

d. Diseepimentum transversale. . Beschreibung einer neuen Aloe^ von dem 
^' Herausgeber. 

(Tab. 2.) Unter mehreren neuen und seltenen Ge- 
wächsen, die der botanische Garten zu Göt- 
tingen besitzt, und deren Beschreibung ich 
v^'theiis in diesem Journale, theils in einem 
\ besondern Werke mittheilen werde, fmdet 
» >^ßich auch eine Aloe, welche zuerst von Hol- 
Irland nach Deutschland gekommen zu seyn' 
scheint, und jetzt unter verschiedenen Na- 
men in den Gärten vorkömmt. Ob sie viel-: 
j leicht die cymbiformis des Donn'schen 
I Catalogs ist, läfst sich nicht wohl aus dem 
I blofsen Namen bestimmen; auch habe ich 
I zwei , wenn nicht drei ganz verschiedene 
I . Arten gesehen , den man jenen Namen 
\ beilegte. Ich will daher diese Art, um alle 

Ver- Verwechselung für die Folge zu vermeiden, 
cymbacjolia nennen und eine Beschreibung 
und Abbildung deraelben beifügen. 
Aloe cymbaefolia^ acaulis, foliis lato*ova«> 

tis concayis mucronatis doreo apicem 

versus carinatis , floribua racemosis erec** 

tis cilindricis bilabiatis^ 
Hab. ad Cap. bon. spei. 
Radix e fibris tortuosis , tenacibus compo- 

sita. 

omnia radicalia, conferta, latö-ovata^ 
concava , obtusa cum mucrone, dorso 
(imprimis in junioribue) apicem versus 

^ carinata, ut reliquae plantae partes gla- 
bra» crassa, carnosa, glauco - viridia , lu-^ 
cem versus epectata eleganter reticulata, 

Scapus pedalis circiter altitudinis, gracilis, 
erectiusculus , subflexuosus, teres, parte 
fiorifera angulatus, squamis scariosis, al« 
bis 9 acuminatis vestitus, glaucescens« 

Flores pedicello brevi insidentes, remotius^ 
culiy erecto- patentes: singulis bractea« 
aquamis scapum tegentibus simili, auf- 

j fultis. 

\Corolla sexpartita, albicans, cllindrica, ante 
explicationem apice antrorsum pauIo in« 
' N.Journ.d,Bot.a.B. i.St. B cur- curvata, bilabJaia: labio superiori ad- i 
sceiidente ; inferiori reflexo. Laciniae ! 
lineari- lanceolatae, obtusae, albidae, li- 
jiea viridi notatae, primo (praecipue iii- 
tcriorum) canaliculatae , dein planiuscu- 1 
lae et magis reflexae , quarum una ex! 
interioribus cum duabue exterioiibus la- 
bium superius , duae intericrum cum 
tertia exteriori inferius labium coneti* 
tuunt. 

Stamina tubo breviora; filamenta alterne 
paulo breviora et latiora ; antherae eub- 
rotundo compressae , didymae* 

Germen etaminibue brevius , oblongum , tri- 
gonum, sexsulcatum ; stilus brevissimus, 
craesus ; etigma subtrifidum. 

Reliqua generi«. Herr Decandolle hat das Verdienst, 
die gröfsere Zahl der Arten der Gattung Aloe 
umetändlicher. beschrieben und durch gute 
Abbildungen erläutert zu haben. Zur leich- 
tern Übersicht bedürfen wir indefs noch ei- 
ner genauem Zuflammenaieilung und einer 
guten Characteristik dereelben, und dafe es 
> ^ auch - 19 — 

auch bei dieser Gattung nicht an guten und di- 
ebern Unterecheidungemerkmahlen fehlt, zeigt 
£chon eine flüchtige Ansicht der Abbildun- 
gen, die in dem bekannten Werke des Herrn 
Decandolle von diesen Gewächsen vor- 
kommen. Sehr zweckmäf-ig würde es in- 
defs seyn, aufser den Unter^icheldungsmerk- 
mahlen, die der Stamm und die BȊtter dar- 
bieten , noch besonders zu berücksichtigen : 
l) den Blüthenstand ; 2) die Deckblätter, in 
Verhältnifs zu ihrer Länge gegen die Blu- 
menstiele; 3) die Blumen, in Hinsicht ihrer 
Richtung, Form und ihrer mehr oder weni- 
ger tiefen Einschnitte; 4) die Staubgefäfse, 
besonders im Verhältnifs zur Länge der Röh- 
re ; und 5) den Stempel. 

Die Moe cymbaefolia gehört zu den 
wenigen Arten, die eine zweilippige Blume 
haben; ihr vorzüglicher Unterschied zeigt 
eich aber in der eigenihümlichen Bildung 
der Blätter. Im Systeme würde diese Aloe 
wohl am besten ihre Stelle nach der A. re- 
tusa einnehmen können. B 2 ' Er- — 20 

Erklärung der II. Kupf er t^af el. 

Stellt eine blühende Pflanze in natürli- 
cher Gröfse vor. 

Einen der sechs Einschnitte der Blume 
(natürl. Gröfse). 

Die Geschlechtstheile (natürl. Gröfse). 

Dieselben etwas vergrofsert. 

Der Stempel noch stärker vergrölTsert. 

(I 

■. ':M'> 
■II ■VT";* IL IL Auszüge aus ausländischen 
und vermischten Schriften. I. 

Plantes Equinoctiales ^ recueillies au Me- 
xique, dans Tile de Cuba, dans les 
provinces de Caracas, de Cumana et 
de Barcelonne, aux Andes de la 
Nouvelle- Grenada, de Quito et du 
Perou , et sur les bords du Rio - Ne- 
gro, de rOrenoque et de la riviere 
. des Amazones; par AI. de Hum- 
boldt et A. Bonpland. A Paris, Tom. 
I. Livrais. i — 2. 1805. vn. und 32 
Seit* in gr, foL, mit 10, von Turpin 
gezeichneten und Sellier gestoche- 
nen, Platten. — (Auch mit dem 
lateinischen Titel: Plantae Aequi- 

noctia- n^ctiales, per regnum Mexici, in 
provinciis Caracarum et Novae An- 
dalusiae etc. nascentes. In ordinem 
digessit Amatus Bonplan d; und mit 
einem allgemeinen Titel: Voyage 
de M. M. Alexandre de Humboldt 
et Aime Bonpland.) \^orUegendes Werk, die erste Frucht der 
denkwürdigen Reiee des berühmten Verfas- 
cers, empHehlt eich nicht nur durch einen 
hohen Grad von artisticher Vollendung, als 
auch besonders durcjh grofse Bestimmtheit 
in der Beschreibung und Darstellung. Es 
erscheint in einzelnen Lieferungen, deren 
jedwede (mit Ausnahme der ersten) lo Ta- 
feln enthalten soll, und eben so viele Liefe- 
rungen einen Band ausmachen werden. Nur 
die vorzüglichsten und interessantesten Ge- 
wächse, die Herr v. Humboldt mit sei- 
nem Gesellschafter Bonpland entdeckte, 
werden hier aufgenommen. Gattungen, von 
denen Monographien geliefert werden kön- 
nen , erscheinen besonders. Auch macht 

Herr Herr v. Humboldt noch au einem, dem- 
nächst in 8 herauszugebenden Werke Hoff- 
nung , das eine synoptische Uebersicht aller 
entdeckten Pflanzen enthalten wird. Wel- 
chen beträchtlichen Zuwachs sich unsere 
Wissenschaft, nur in Hinsicht der von den 
Verfassern entdeckten neuen und genauer be- 
stimmten Arten, zu versprechen hat, erhellt 
schon aus der nicht geringen Anzahl von 
6200 Gewächsen, die die Verff. wirklich ge- 
sammelt haben. An Palmen, Kryptogamen 
und Gräsern, worauf sie besonders ihr Au- 
genmerk richteten, ist, wie leicht zu erach- 
ten , die Ausbeute sehr ergiebig gewesen. So 
beträgt die Zahl der gesammelten Gräser fast 
allein an 400! Nicht weniger grofs ist nach 
Verhältnits die Zahl einiger schon an und 
für sich sehr artenreichen Gattungen, w. z» 
B. Melastoma, wovon die Verff. 150; Eupa- 
torium, wovon 88; und Molina, wovon 36 
Arten entdeckt wurden. So von Psychotria 
58, von Calceolaria 53, von Qucrcus 43 u. 
fi. w. In dem- Vorberichte theilt Herr v. 
Humboldt vorläufig einige interessante 
Nachrichten über die besuchten Gegenden, 
über die Vegetation derselben und über ei- 
nige nlge andere Gegenstände mit, die wir hof- 
fentlich noch umständlicher, in seiner bereits 
angekündigten Reise lesen werden. Doch 
müssen wir noch die Unbefangenheit und 
Freimüthigkeit rühmen , mit der der Verf. 
die Verdienste und Bemühungen anderer 
Naturforscher, die vor ihm einen Theil je- 
ner Gegenden besuchten , würdigt; so wie 
wir auch die fast zu grofse Bescheidenheit 
bewundern, mit der er seinem Gesellschafter 
den wichtigsten Antheil an den botanischen 
Entdeckungen zugesteht. 

Erste Lieferung. 

Ceroxylon (Wachepalme). 

(Polygamia Monoecia Linn.N 
Palmae Juss. J 

Character genericus. 

Habitus. Caudex simplex; folia pinnata^ 
spadix paniculatus. 

Florescentia. Flores masculi et hermaphro* 
diti steriles in iisdem spathis: in infi- 
mis solummodo feminei. — MascuL 
Cal. duplex: exterior pusillus, eemitri- 
fidus; interior multo major, petaloideus, 

tri- triphyllus. Stam. 12 — 14, calici mte- 
riori inserta. — Hermaphrod. Ovarium 
imperfectum ; Stylus nuUus; stigm. tria. 
— Femin. Drupa globosa, unilocularis^ 
monosperma» basi imperforata. 
C. Andicola (Tab. 1. a. b.) 

Palma excelsissima, inermis: caudice ex- 
tus cera indurata incrustato; vestigiis elap- 
sorum foliorum annuUto: foliis pinnatis« 
pinnis subtus peculiari pube argenteis. Spa- 
tha mönophylla , hinc dehiscens , glabra. 
Spadix recurvatus, propendens, ramosissi- 
muSy ramis paniculatis. 

Diese Palme findet sich 5400 Schuh 
über der Meeresfläche auf dem Theile der 
Andes, der unter dem Namen Quindiu be- 
kannt ist. Ihr gerader, nur an der Spitze 
mit sehr langen gefiederten Blättern verse- 
hener Schaft erreicht die, auch bei andern 
Familien ungewöhnliche Höhe von i6o — 180 
Schuh. Die wachsartige, aus der Rinde aus- 
schwitzende Masse enthält nach Vauque- 
lin*§ chemischer Untersuchung f Harz und 
f Wachs, welches letztere sich indefs etwas 
spröder, als das gewöhnliche verhält. - 26 — 

Iriartea Flor. Peruan. zeigt noch mit 
Ceroxyion die nächste Verwandj^chaft; sie 
unterscheidet sich von derselben durch halb- 
getrennte Geschlechter, durch eine getheilte 
Scheide und durch eine einfache spitze 
Narbe. 

Zweite Lieferung. 

Matisia. 

(Monadelphia Pentandria Linn.N 
Malvaceae Juss. J 

Habitus, Arborampla, 30 — 4opedali8; coma 1 
globosa, depreesa; folia cordata, in sum- 
niitate ramorum conferta; flores biun- ' 
ciales (ut in Theobroma), eupra ramos 
fäsciculatim sparei; pedunculi uniflori, 
bracteolati ; fructus pendulue. 

Florescentia. Cal, monophyllus , apice in 
2 — 5 dentes aequales inaequaleavc rum- 
pens. Cor. calice duplo longior, subbi- 
labiata, pentapetala. Stamina 5, labio 
superiori admota. Stylus unicus , starai- 
nibus brevior; Stigma peltato- cäpitatum. 
Drupa {Achras mammoiae magnitudine) 
ovata, hasi calice persistente cincta, quin- 
quelocularis, monosperma. 

M. M. cordata, foliis cordatis septemnerviis gla- 
bri6, petiolo tereti folio breviori, ramis 
floriferia , floribus cernuis fasciculatim 
congestis (Tab. 2. a. b.). 

Die Matieia (nach Matis, einem der 
vorzüglichsten Zeichner bei der botaniflchen 
Expedition in Neu Granada, benannt) grenzt 
eeht nahe an Swaitzene Myrodia (Quari- 
bea Aubl.)» unterscheidet sich aber nicht 
sowohl im Aufseren, als auch besonders durch 
den Blüthenetand , durch eine unregelmäfsi- 
ge, fast zweilippige Blume, durch den fünf« 
theiiigen Cilinder der Staubfäden, und durch 
eine fünffächerige Steinfrucht, welche bei 
Myrodia trocken ist und selten mehr als z 
Saamen enthält. Beide Gattungen machen 
indefs nach dem Jussieu'schen System eine 
neue, zwischen der i4ten und I5ten einzu- 
schaltende , Abtheilung aus. 

Das Vaterland dieses schönen Gewäch- 
ses sind die warmen und feuchten Thälet 
von Neu- Granada und Peru, woselbst sie 
von den Einwohnern der Frucht wegen, diö 
im Geschmack mit unsem Aprikosen über- 
einkommt, sorgfältig angebaut wird. — Eine 
geuaue, nach den Zeichnungen des Herrn — 28 ~ 

V. Humboldt verfertigte Vorstellung die- 
ser Frucht giebt Tab. 2. b, 

Jusfiieua. 

,3% sedoides, foliis epathulaüs in rosulas ex- 
pansis apice dentatis » petiolis longia 
gradatim minoribus, floribus tetrapetalia 
octandris, staminibus alternatim brevio-. 
ribus. (Tab. 3. f. A.) 
L Habitat in aquis regni Novae Granadae 
stagnantibue , prope urbem Monpox et Ibague. 

Planta annua, aquatilis, glabra. Radix 
obliqua. Gaulis simplex bifurcatusve , 4 — 6 
uncialis , dense foliosus» Folia in rosulam 
expansa » alterna , crassiuscula , epathulata ; 
inferne venosa , pubeecentia, superne glabra» 
nitida; utroque margine versua apicem den- 
data. Petioli foliis multoties longiores , te- 
nues, gradatim decrescentes. Flores tetrape-j 
tali, octandri, axillares, solitarii, peduncula- 
ti. Pedunculi teretes, longitudine petiolorum^; 
Ovarium quadrangulare, foliis duplo. longius. 
Caücis folia lanceolata, persistentia, Petala 
4, ovalia, quandoque obcordata, basi macula 
punicea notata , craseiuecula , eubunguiculata* 
Stamina 8» alternatim majora. 

Sö — 29 — . 

So wenig auiFallende und sichere Cha- 
ractere die bis jetzt bekannten Arten dieser 
Gattung darbieten , um so mehr zeichnet 
sieb diese und die folgende Art durch den 
Standort und andere Abweichungen in den 
Fructificationstheilen aus. Die 7. sedoides 
unterscheidet sich besonders von allen übri- 
gen durch die Stellung der Blätter, durch 
die langen Blattstiele und durch die unglei- 
che Länge der Staubfäden aus. 
J. natans, foliis suborbiculatis integris den- 

tatisve, floribus pedunculatis octandris 

decandrisque, pedunculis folio paulo Ion- 

gioribue. (Tab. 3. f. B,) 

Habitat in aquis regni Novae Grana- 
dae stagnantibus. Semel prope Monpox ob- 
servata. 

Planta natans. Radices capillares» fasci- 
culatae ex singulo nodo. Gaules ramoeissi- 
mi, teretes, ad nodos veeiculis spongiosis« 
niveis instructi. Folia alterna, erecta, te* 
lierrima, orbiculato - ovalia ^ integra aut den- 
tata, glabra» subtus venoea, petiolo vix lon- 
giora.. Pedunculi in axillis ramulorum, so- 
litarii, uniflori, folio longiores, Flores albi. 
Fetala 4 aut 5^ basi macuU flava notata. 

- Ova* Ovarium sübcylindrlcum ; Stylus incrassatue; 
Stigma capitatum. Stamina g lo. 

Diese Jussieue hat sehr viel Ähnlichkeit 
mit Linne'« repens ^ bei einer genauem, 
hier angestellten, Vergleichung zeigt sich in- 
defa bei der Wurzel, dem Stengel , den Blät- 
tern und Blumen beider Arten so viel ab- 
weichendes , dafs man an ihrer wahren Ver- 
schiedenheit keinen Augenblick zweifeln 
kann. 

M y r t u g. 

M. microphylla^ pcdunculis axillaribus soli- 
tariis unifloris bracteatis» foliis ovalibu? 
punctatis inferne pulverulento - serieeis 
margine subrevohitis. (Tab. 4.) Habit, 
in montis Saraguru frigidis, prope Lo- 
xam. 

Frutex (habitu Ericae) orgyalis, ra? 
moeissimus. Rami alterni, erecti, adpressi, 
dcnsissime foliosi. Folia ovali - acuta, de- 
cussatim opposita, vix petiolata, appraxi? 
mäta, inferne pulverulento - sericea , superne 
nitida, punctata, utroque margine subrevo- 
luta , coriacea ; pagina inferior in junioribus 
tomento niveo obducta. Calices quadrifidi». 

hir- hirfiuti, Pelala 4, oyalia, alba, externe pi- 
lid raris adspersa, ciliata, Ovarium globo- 
eum, villoflum; stylue etaminibus longior; 
atigma incrassatum , tribulcarum. Bacca tri- 
locularis« polyt^perma, maturatione rubra, 
grati&eima. Bracteae duae, lanceolatae, ad ^ 
basim eingnli calicis oppositae, pubeecentes. 

Die Myrten kommen in allen Ländern 
und unter allen C)imaten vor, nnd erschei- 
nen bald als Bäume, bald untjcr der Gestalt 
eines Strauches, Vorzüglich scheinen »ie in- 
defs in wärmeren genden zj* Hj^use zu 
seyn, woselbst sie sich als ,hphe Bapme zei- 
gen, die, wie z. B. Myrtus Piment den 
die VerfF. am Oronoco wahrnahmen , eine 
Höhe von 36 Schuh und darüber erreichen^ 
So wie sie sich indefs allmählig über die 
Meeresfläche erheben und folglich in mehr 
kälteren Regionen wachsen , nimnit ihre 
Gröfse nach und nach ab, und sie erscheinen 
dann nur als etrauchartige Gewächse. Dies 
I ist der Fall mit Myrt. monticola (die S wartz 
auf den höchsten Gebirgen von Jamaica ent- 
deckt<5) und der hier beschriebenen, welche 
lietztere in einer . fast unglaublichen Höhe 
von 15600 Schuhe^ wächst, 

Fre- — 32 — 

Freziera Swartz. 
Charact. generic. reformat. Cal. 5 partitui, ; 
bibracteatue. Cor. 5-petala, disco hypo- i 
gyno, ad ambitum ineerta, petalis basill 
latis. Stam, disco imposita, circiter 30,! 
filamentis subulatis , antherls cordatisi 
Ovarium superum; Stylus 3 aut s&dus« 
Bacca exsucca , stylo acuminata , 3 aut 
Slocularis , polysperma , fieminibus an* 
gulo loculorutn interiori affixis. 1 

Habitus. Arbores exceleae, Lauri habitu; 
foHa alterna, coriacea, euperne glabra, 
eubtus avenia, saepe tomentosa, juniora 
convoluta. Flores plures aut rarius so- 
litariiy pedicellati aut sessilee. 

Omnes aut Andium Feruviae aut Antillarum 
insularum incolae. 

F. reticulata f ioliis ovato - lanceolatis serratid^ 
inferne tomentosis reliculatis, axillis bi-^ 
aut trifloris, floribus pedicellatia. (Tab» 
5.) Habitat in Peruviae Andibus, prope 
urbem Almaguer, 

Arbor quinque orgyalis, ramosissima. 

Hami alterni, tomentosi. Foiia ovato - lanceo- 

lata, dentata; inferne reticulata, tomentosa; 

öuperne glabra. Petioli tomentoei, foliis bre- 

viores. vioree, superne eulcati. Stigmata 4. ßacca 
4locularis. 

Die Gattung Freziera (sonst Eroteum), 
welche bisher nur 2» von Swartz beschrie- 
bene Arten enthielt, vermehren die VerfF. 
mit 5 neuen unbeschriebenen Arten, die alle 
«ehr hohe und schöne Bäume sind. Da sie 
in mehr feältern Gegenden, gewöhnlich in 
einer Höhe von 2000 Toisen oder 6000 Schuh 
vorkommen: so vermuthen die Verff. nicht 
ohne Grund, dafs sie wohl im Freien des 
südlichen Theils von Europa fortkommen 
würden, 

F. canescens , foHis elli'pticis , subtus tomen- 
tosis incanis, axillis uni- aut bißoris, 
floribus pedicellatis. (Tab. 6.) 

Hab. in Peruviae Andibus, inter ur- 
bem Quitoeneem et Ybarra. 

Arbor elegans, quadriorgyalis et ultra. 
Rami juniores flexuosi, tomentosi, punctis 
niveis verrucosis instructi. Folia elliptica, 
«errulata, utroque margine versus baein re- 
voluta , inferne tomentosa, incana. Petioli 
breves, 'superne sulcati, tomentosi. Flores 
solitarii, rarissime gemini, pedunculati. Ca- 
lices et pedunculi tomentosi. Bracteae gla- 
N.Jouin.d, Bot. a.B. i.St. C, brae- ■^1 

3 4 - 

brae. Stigmata tria» acuta. Bacca magnitu* 
dine Pisi majoris , trilocularie. 

Dieee Art zeichnet eich unter den übri- 
gen durch die lederartigen, am Rande zu- 
rückgerollten und unterhalb mit einem weis- 
een Filz bedeckten Blätter, so wie auch 
durch' doppelt 60 grofee Früchte aus. Dasij 
Holz ist zähe, wenig porös und nimmt ein^ 
schöne Politur an. j 
F. chrysophylla , foliis lanceolato - elliptici« 
acuminatis subtus tomentosis aureie, axil-j 
Iis paucifioris, floribus pedicellatie. (Tab«! 

Hab, in frigidis Andibus Peruviae^, 
juxta urbem Popayan. ^ | 
Arbor elegans , quadriorgyalis et ultra, 
llami alterni, remoti, primum erecti, poetea 
retlexi, punctis verrucosis conspersi , junio-j 
ribus tomentosis. Folia lanceolato -elliptica,) 
acuminata, alterna, breviter petiolata; super*! 
ne glabra, nitida; inferne tomentosa, aurea, 
pilorum dit-positione quinquenervia. Petioli 
breves, tomentosi, enperne sulcati; axillisi 
paucifloris; floribus pedicellatie^ Calices ta| 
mentosi. Stigmata 4. Bacca magnitudine 
pisi minoris, quadrilocularis. 

Die — 35 — 

Die Benutzung des Holzes ist vorzüg- 
lich bei den Einwohnern, die dieses Ge- 
wächs in ihrer Landessprache Mandul nen- 
nen, zur Verkohlung. 

F. sericea, foHis elliptico • lanceolatis acu- 
minatis eerrulatis subtus argenteis, axil- 
Iis bi- aut trifloris, floribus eessilibus. 
(Tab. 80 

Hab. frequentissime in provinciae 
Pasto frigidis, inter urbem Quitoensem et 
Popayan. 

Arbor quinque aut sex orgyalis. Rami 
angulati, verrucosi, glabri. Folia coriacea, 
elliptico - lanceolata , acuminata , eerrulata, 
euperne glabra, inferne eericea, argentea. 
Petioli breves, superne sulcali; axiilia bi- 
aut trifloris; floribus sessilibus. Calices gla- 
bri, corolla dimidio breviores. Stigmata 3 
vel 5. Bacca magnitudine pisi, 3. aut 5 
locularis, polysperma. 

Sie gehört zu den seltensten Arten, und 
ist leicht von den übrigen durch den sei- 
denartigen Glanz zu erkennen, womit die 
Rückseite der Blätter bedeckt ist. F. F. nervosa^ foliis lanceolatis dentatis ner 
eia, axillie multifloris, Üoribus pediceik 
tiö (Tab. 9.) 

Hab. in frigidis provinciae Pasto» 
Arbor excelsiseima. Kami teretee, gl 
bü. Folia lanceolata, acuminata, dentata^ 
coriaceo - membranacea , superne glabra , in- 
ferne nervosa, pilis rarie adpressis. Petioli 
foliis mulro breviores, teretea, euperne eul- 
cati. Flores numeroei, in axillis foliorum 
pedicellati, pedicellia calicibusque hirsutis. 
Stigmata 3. Bacca glocnlaris. | 
Die Einwohner benutzen das Holz dic-p 
aes Baumes besonders zum Bauen, und zie- 
hen es dem des Calypiectus (Flor, PeruvJ 
Pro Jr, p. 73, t. 13.) vor, obgleich dieses viel 
härter ist. 

Die lote Tafel giebt eine treffliche Vor4 
Stellung der Cinchona Condaminea^ wozu 
aber noch (wenigstens in unserm Exemplare) 
der Text fehlt. S7 - Nova Acta Academiae Scienyiarum Tmpe- 
rialis Petropolitanae. Tom. XLV* 
Petropoli, igos- 4- Die hiebet gehörigen Abhandlungen sind 
folgende : 

Descriptio novi plantarum generis^ au^ 
c'tore Mich. Fried. Adams, (S. 164 — 166- 
~ Tab. B.) 

Fuachkinia ecilloides. 
(Hexandria Monogynia.) 
Char. essefitialis. Gor. infbra, eexfida» 8ub- 
campanulata. Stam, nectario cylindrico 
inserta. 

Chan gentric. Cor. monopetalä, campanu- 
lata 9 sexfida; laciniis erectie, ovatis« ob- 
tuei». Nectar. monophyllum, cylindri- 
cum, dimidio coroUae brevins : Hmbo 
sexdentato» dentibus rectiudcalie. Stanz. 

6 6> Tnmima, collo nectarii ad fis- 

suras dentium affixa; anth. oblongae, 
nectario breviores aut eubaequalea. Pist. 
germen rotundatum, trisulcaium, eupe- 
rum; styL fiHformis, longitndine stanii- 
num , persistens ; stigma simplex. 
JDescriptio specißea. Bulbus ovatus , subso^ 
lidns, magnitudine alii, cortice cinereo 
dense adhaerente: fibris simplicibus , fi- 
liformibu8, parallelis, albiß. Scapus epi- 
thamaeus aut dodrantalis, erectus, fili- 
formis, teres;^ .ad inflorescentiam angula- 
tus, laeviasimus , pauciflorus. Folium 
radicale unicwm , lanceolato- lineare, pla- 
num; ecapi duo oppoeita, illius basin 
vagmaritia, erecta, linearia, ir.agis cana- 
liculata: integerrima , acuta, glabra, ni- 
tida, nervosa, öpitharnaea. Racemus ter- 
minalis, bi- tri^v. eexöorus, raro ultra. 
Fedunculi uniflori, erecti, paululum at- 
tenuati, teretes, glabri, e glanduljji scapi 
exeuntes; inferiores corolla eeequilongio- 
res , terminales dimidio breviores. Bra- 
ctea subiiide enbulata racemum fulciens. 
Corolla cyanea, lacinüs caeeiis, nervo 
intermedio obscuriore. 

Ha- Habit, in jugis subalpinis montis Ararat, cir- 
ca metaliifodinas argenteae» ad fluvios 
Debeda et Ächetaptia, nec non in cacu- 
mine monticuli Garvasin. 

Obs. Odor debilie. Sapor fatuus. Flor. 
Martio et Aprili. Semina matura Au- 
gusto et Septembri profert. Crqecit io 
solo cretaceo - argilloso. In eystemate 
locum inter Scillam et Tulbaginem te* 
net, quarom prima, quoad habitum, ma- 
xime cum nostra convenit , unde etiam, 
iiovitaie convictus in honorem lllustr. 
Comitis Apollo nie deMueeinPuech* 
Ix in hoc genm dictum est. 

Mirah, Jalaparum hybridariim spicile^ 
giiivi ultimum. Auetore Dr. J. T. K o e 1 r e u* 
ter. (S. 373 — 395.) — Additamenta ad de- 
scriptionem quarundum Jalap, hybridapim 
näturam^ pluribiis exemplis iUustrandam, 
maxime conducentia. (S. 396^4080 

Die hier erzählten, und mit der gröfs* 
ten Genauigkeit und Sorgfalt angestellte!?. 
Versuche bestätigen die bekannte Theorie des 
Yerfassers, und verdienen im Originiile selbst 
nachgelesen zja werden. 

Sym- Symphyti asperi nova species, descripta ah 
Joanne Lepechin. (S. 442 — 444. Tab. 7.) 

Die Watzel ist auedauernd. Die Sten- 
gel, deren mehrere gewöhnlich aus der Wur* 
zel hervorkommen, erreichen eine Höhe von' 
3—4 Schuh. Die untern Blätter sind herz- 
förmig, etwas verlängert und fast sitzend; 
die oberen bind: kurz gestielt , und gegen- 
über stehend; Die Blumen vereinigen sich 
in gestielte Trauben und haben eine blaue 
Farbe. Zunächst grenzt sie an das gemeine 
J-i. oßicinah y von dem sie indefs nicht nux 
durch die erwähnten Charactere, sondern 
auch besonders durch die scharfe Oberfläche 
des Stengels verschieden ist. Der Baron 
Marschall von Bieberstein entdeckte 
diese Art auf dem Oaucasua und theilte der 
Academie in St. Petersburg Saamen von der- 
selben mit. Herr Lepechin bestimmt den 
epeciellen Character auf folgende Art: caula 
hamato aspero , foliis hijerioribus cordato^ 
lanceolatis sessilibus, superioribus oppositis. 

De plantis tetradynamis ^ vulgo cruci* 
formibusj auctort Smelovsky. (S. 370 — 
502.) 

Ein ~ 41 ^ 

Ein trelRicher Aufsatz, der aber nicht 
wohl eines Auszuges fähig ist, und deshalb 
in einem der folgenden Stücke dieses Jour» 
nala wörtlich mitgetheilt werden wird. 

Plantae contortae , in promontorio ho* 
nae spei j^frices oUm coUectae, jamque de- 
scriptae, Auetore Car. Pet. Thunberg, 
(S. 303 — 520. Tab. 9.) 

Da die Flora Capensis des Herrn Ritter 
Thunbergs noch immer vergeblich erwar- 
tet wird; sö wird die genaue und umständ- 
liche Beschreibung dieser, zum Theil nicht 
hinreichend bekannten, Gewächse sehr will- 
kommen eeyn. Aufser den Stapelien, mit 
denen wir durch Ma s so n bekannter gewor- 
den sind, und deren Beschreibung dem Ver- 
fasser defshalb weniger nothwendig schien, 
kommen hier folgende vor: 
Mchites succulenta^ aculeis binis extrafolia- 

ceis , foliis linearibus subtus tomentosis, 

corollis infundibuliformibus. (Tab. g. f. 

2.) — Thunb. Prodr. Linn. SuppL 
, Echites bispinosa. — Thunb. Prodr, Linn. 

SiippU 

Asclepias aphylla. — Thunb. Piodr. 

- Asch' - 4^ — 

JscUpias ßliformis , foliis lineari - filiformi* 
bus, unibellis lateralibus peduncalatif», 
caule erecto. — Thunb. Prodr, Linn. 

SuppU 

Asclepias fruticosa. Linn. 
Asclepias crispa Linn. SuppL Thunb, 
Prodr. 

Asclepias undulata (Linn.) foliia oblongo-^ 

lanceolatis undatis^ umbellis lateralibue, 
. corollis barbatis. 
Asclepias mucronata Thiinb. Prodr, 
Asclepias gr&ndißoraf foJiis oblongis pilo^ 

so-scabris, pednnculis axillaribus. 

Linn. SuppL Thnnh, Prodn 
Asclepias arborescens ^ foliis alternis ov2l* 

tis mucronatie, caule fruticoso villoso.» 

Linn. Mant. 
Apocynum ßliforine Linn. SuppL Thunb.i 

Prodr. X 
Apocynum lineare Linn. SuppL Thunb. 

Prodr, 

Apocynum trißorum Linn. SuppL Thunb. 
Prodr, 

Apocynum lanceolatum^ caule volubili her4. 
baceo etriato glabro, foliis lanceolatis, 
nmbella triflora. Tbunb. Prodr. 

ApO' - 43 - 

Apocynum cordatum Thunb. Prodr^ 
Jpocynum hastatum. (Tab. 9.) — Thunb. 
Frodr. Apocyn. minutum Linn. Syst. 

Oßropegia aagittaba Linn. 

Periploca tenuifolia Linn, Spec, plant, ed. 

2. — Ceropegia tenuifolia Linn. Mant, 

et Syst. Feg. Thunb. Prc?^r. Willd. 

Spec. Flaut. 
Feriploca africana Linn. 
Feriploca Secamone (Linn.) floribus pani- 

culatis hirsutis, foliis oblongis. 
Pergularia edulis (Thunb.), foliis ovatis 

integrifi, caulc herbalceo volubiii. 

Hermas ^ plantae genus, descriptionibus^ 
ßnimadversionibus et iconihus illustratum ^ a 
Car. Petr. Thunberg. (S. 527 — 534. Tab. 
II. 12.) 

Die grofse Aehnlichkeit , welche zwi- 
1 sehen Hermas und Bupleurum statt findet, 
! veranlafeten den Ritter Thunberg, beide 
I Gattungen in seinem Frodrom. zu vereini- 
gen. Fortgesetzte Beobachtungen belehrten 
ihn indess, dafs, wenn man Hermas als eine 
besondere Gattung ansehen will, ©ich noch 

wohl ~ 44 — 

wohl (ohne eben mit Linne auf Polyga- 
mie Rücksicht zu nehmen) ein hinreichen- 
der Character in der Frucht und zum Theil 
auch in der Hülle finde, Herma^^r^rhemt 
hier nun auch wieder aJe selbetständige Gat- 
tung mit folgendem verbesserten Gattung!« 
chtracter : Involucrum universale polyphyU 
lum; partiale subdiphyllnm. Semina cor da-* 
ta^ orbiculata^ compressa^ marginata. — 
Von Biiipleurum ist der Cbaracter so he-^ 
Btimmt : Jnvol rum universale polyphyllum; 
partiale qidnquephyllum. Semina subrotun» 
da^ convexa^ compressa. Der Verf. ver- 
setzt die Hermas mit allem Rechte in die 
5te Classe ster Ordnung, und zwar nach 
Buplenrum, und giebt von den bis jetzt be- 
kannt gewordenen Arten eine umständliche 
Beschreibung, die noch zum Theil durch 
Abbildungen anschaulicher gemacht wird. 
Begehrseben sind hier: 

I. Hermas gigantea^ ioUiß oblongis Serratia 
utrinque tomentoso lanatis. (Tab. ii.) 
~ Linn, SuppL — Bupleurum gigan* 
teum Thunb. Prodr. 
E tomento foliomm juniornm albo dc- 
tracto incolae^ uti et Hottentotti, fo« 

mitem mlxem conficiunt. Inde qucque» sei- 
licet Jana detracta vel totiua folii, vel 
pedolif capitia, cbirothecas» tibilia et 
Bimilia parare sciunt coloni , qnae ani- 
mi gratia venditant pro curloeis rebus, 
quae in montibus crescere narrant. 
Hermas ciliata^ foliia ovatis cilialis eub- 
tu8 tomeutosis. — Linn« SuppL ~ 
Btipleurum ciliatum Thunb. Prodr. 
Hermas villosa^ foliie seösilibus oblongis 
dentatis subtus tomentosis. — Herrn, 
depauperata Linn. Syst. Ve^. — Bu- 
pleurum villosum Spec, Plant. Thunb. 
Prodr. 

Hermas capitata^ foHis ovatis incieo- 
crenatis subtue tomentosis. (Tab. 12.) — 
Linn, Syst. Feg. — Bupi. capitatum 
Thunb. Prodr. 

Hermas quinqiiedentata , foHis ovatis 
quinquedentatis subtus tomentosis. (Tab. 
12.) — Linn. Syst. Ve^et. et SiippU 
— Bapleurum quinquedematum Thunb. 
Prodr. Flora Peruviana et Chilensisj sive De- 
scriptiones et Icones plantarum Per- 
tivianarum et Chilensium, secimdum. 
Systema Linnaeanum digestae, cum 
characteribus plurium generum evul- 
gatorum reformatis. Auct. Hipp* 
Ruiz et Joseph. Pavon. Reg. Acad. 
med^ Madr. Sociis. Madriti, Tom. 
III. in gn Fol. 

CVcrgl. Journ. d. Bot. 1301. i. B. S. 361 .) Cinchona. 

C. lanteolata^ foliis lanceolato-oblongis gla- 
bris, panicula brachiata magna, fIoribu8 
eubcorymbosis, corollis roseo - purpureia ; 
limbo hirsuto. (Tab* 22%*) 

C. glandidifera , foliia ovato - lanceolatis 8U- 
pra glandaloeis^ paniculis eubcorymbo- 

eis« gis, corollis albido ' roseiö : innbo intus 
lanuginoso. Caecarillo gianduloeo Ruiz. 
(Tab, 224.) 

In Peruviae Andium. mont. nemorosis. 
C. acutifolia^ foliie ovatis acutis, paniculis 
terminalibus brachiatis, corolliö candidis 
glabris. (Tab. 225.) 
In Peruviae Andium nemorosia. 

Cosmibuena. 

CaL deciduus, denticuÜs sejunctia caducis. 
Cor, longiesima limbo reiiexo obliquo 
glabro. Stam. infra foveam inserta. 
Caps, apice sexvalvie, valvulis ita invo- 
lutis ut loculamenta quasi in duos locu- 
los diviea. Recept. lamellata, hinc val- 
vulis adpreeea, inde eeminifera. Sem» 
cincta ala lineari. , 

C. obtusifolia, fol. ovalibus obovatisque ob- 
tusie» flor, corymbosis. (Tab. 198») 

Cinchone grandiüora fl. peruv. 2. 
icon. 198. 
In andium nemoribue calidissimis. 
acuminata, foiiis ovalibus acuminatis, flor. 
solitariie seseilibus. (Tab. 226O 
Cum praecedenti. 

< Huer- Huertea (prodr.) glandulosa, foliis impari- 
pinnatis. (Tab. 227. a.) 
In nemoribus Peruviae. 

Hirtella racemosa^ foliis oblohgis aeumlnatis» 
racemifi compositis pubescentifaue, flori- 
bus Sandris, (Tab, 227. b.) 
In nemoribus Peruviae. 

Ceanothus granulosus , foliis ovato - oblongia 
acuminatie glabris nitidis leviter ad me- 
dium serratis, pedunc. brevibus dicho- 
tomis multifloric. (Tab. 228« a.) 

C. pubescens, foliis ovatis acuminatie pubes- 
centibus acute serratis, pedunculis brevi- 
bus dichotomis multifloris. (Tab. 228« b.) 
In nemoribus Peruviae. 

Celastrus emarginatus ^ foliis ovatis ovalibus- 
que acuminatie apice emarginato leviter 
cerrato - crenatis , ped. congestis uniflo- 
ris. (Tab. 229. a.) 

C. verticillatus , ramis aggregato - verticilla- 
tis , foliis oblongo - lanceolatis Serratia, 
flor. racemosis, ped. i — 5-floris. (Tab, 
229. b«) 

C. confcrtus, ramis aggregato - verticillatis^ 
fol. confertis ovalibus subrotundisque 
serrulatis, flor. congestis. — 49 — 
Omnes in nemoribus Peruviae. 
Celastrus uncinatus, ramis dependentibus, Fol. 
lanceolätis serratis , acumiiie uncinato, 
1 - ped. congestis uniflorie, (Tab. 230. f. a.) 
Maifitenus Molina hist. ChiL 
In campis et arvis Chiloeneibus. 
macrocarpus, foliis oblonge - lanceolätis 
integerriniiö acumine emarginato, flor. ' 
aggregatie. (Tab. 230. b.) Haenkea Frodr. 
In nemoribus Peruviae. 

Haenkea. 

Cal. o. niei squaniae duae infra germen. 

! Cor. supera, [urceolata, linibo Spartito. 
Fil. o. Germ, inferum. Stigma. 3gO" 
num. Drupa monosperma. Nux 3I0- 
cularis '^). 

Haenkea ßexuosa^ ramis flexubsig, foliis ova« 
to- lanceolätis acutis, petiolis contortis, 
racemis axillaribus. (Tab, 231. a.) 
In montibus Andium. — 

V'illaresia mucronata, (Prodr.) foliis ovatis'' 
oblongisque mucronatis. 

i\ 

iip ^c""« i<lem ac ScJioepßa Schreb. gen. pl 
sed Speeles diversa vidctur flor. pedicellati« a 
S. americana Willd. s-pec, -pl, i. 996, 

.( Ntjourn. d.Bot* 2.B. i,St. D In sylvis Ghilensibus. 

Cedrela öäörätä: Linn. 

Bütneria cofdctta. Cavan. 

B. Silicate, foliis cordato - ovatis serratls , Co- 
sta petiolisque aculeatis, ped. geminia 
3—5 flo^is. 
In praeruptis Peruviae. 

B. hirmiü, Müs cordatis acutis crenatie, Co- 
sta petiolisque aculeatis, pcd. congestis 
compositis. 

In montibus Andium. 
Ayenia pusilla Linn, 
Saiivagesia erecta Linn, 

Ribes macrobotrys , inernae, racemis longifl- 
simis pendulis hirsutis, foliis cordatis 
lobatis inciso - Serratia, petiolis basi cilia 
tis. (Tab. 232 a.) 
In nemoribus Andium Peruviae. 

R. albifolium, inerme, racemis foliis duplc 
longioribus, foliis subcordatis trilobis in 
cieo - serratis , petiolis ciliatis. (Tab. 232 
b.) 

In nemoribus Peruviae. 
R. punctatum, inerme, racemis pendulis bre 
vibus, foliis slobis serratis, subtu« punc 
tatis. (Tab. 233- a.) In collibua conceptionis Chile. 
R. glandulosum 9 inerme, racemis brevibus, 

foliis cordatis obtuee slobis, duplicato- 

^erratis rugosis. (Tab. 233. b.) 

In collibus silvaticis Chile. 
R. cuneifolium 9 inerme, pedunculis 2— 3 flo« 

lie, foliis cuneiformibus incisis. (Tab. 

233. c.) 

In alpibus Andium Peruviae. 
R. viscosum^ inerme, racemis brevibus, fo* 
Iiis cordatis 5-lobis serratis asperis vi« 
ecosis. 

In praeruptis Peruviae. 
Stereoxylon (Prodr. Escallonia L.) patens, 
foliis oboyatis venosia denticulator- glan- 
dulosis, pedunculis unifloris, petalis spa- 
thulatis. Escallonia myrtilJoides Smith. 
(Tab, -34- f: ^0 

Jn collibus frigid, mont. Peruviae. — 
St. corymhosum ^ foliis oblongis serrulatis, 
ped. ifloris, calicibus denticulatis , peta- 
lis oblongis. (Tab. 234. a.) 
In collibus mont. frigidissimie Peruviae. 
St. virgatum^ foliis obovato- spathulatis eer- 
^ rulatis, ped. ifloris, calicibus denticula- 
tis, petalis obovatis. (Tab. 235. b.) 

D 2 In In montibiis et silvis humidis Peruviai^. 

Stereoxylon resinosum^ foHie oblongo • obova- 
tis eerrulatie , pedunculis racemoeie, pe- 
talis obovato oblongis. (Tab. 235. a.) 
In colli ^U8 frigidis Peruviae. 

St. rubrum y fol. obovato oblongis acumina- 
tie eerratis , pedunctrlie 2 — 7flori8, pe- 
talis epathulatis. (Tab. 235. b.) 
In montibus Chilensibus. 

St. revolutum^ fol. obovatis denliculatis re- 
volutis, racemis thyrsoidele» petalis li- 
nearis spathulatis. (Tab. 236. a.) 
In umbrosis et scaturiginibus Chilene. 

St. pulverulentiim^ fol. oblongo - elHpticie eer- 
rulatis, ped. racemoso spicatis, petalis 
obovatis. (Tab. 237. a.) 
In silvis Pi. Chilensis. 

St. pendulunif fol. lanceolatis acutissimis in* 
tegris obsolete serrulatisve , racqmis pen* 
dulis longiasimis , petalis linearibudv^* 
(Tab. 237- b.) 
In nemoribus Peruviae. 

St. paiiiculatum , foliis lanceolato - oblongis 
obsolete serrulatis, ped. racemoso pani- 
culatis, pet. obovatis. (Tab. 238« b.) 
Cum praecedenti. Stereoxylon cuneifolium ^ Fol. cuneiformibus 

fiCTrulatie, tlor. corymbosis, petalis obo- 

vatis obsolete crenulatie. (Tab, 238 

In nenooribus altis Peruviae. 
Achrae Lucuma^ floribus solitariis binis ter- 

nisque sdris, Fol. obiongo- obovatia, po- 

mis mammosis. (Tab. 239.) 

In hortis Peruviae inque maritimia Chi* 

lensibus« 

A. CaimitO t flor. aggregatis 4dris, foHie lan- 
ceolato- obovatiö, pomis ovalibus. (Tab. 
240.) 

In montibus Andium imis calidis et 
iu €ulti& etc, 

Cervanteeia (Prodr.) tomentosa^ fol. oblon- 
ge • linearibus , flor. racemoais subseesili- 
bus. C. bicolor, Cavan^ Icon, 5. 475, 
(Tab. 241. f- b.) 
In praeruptis Peruviae. 

Alzatea (Prodr.) verticillata 9 foliis obovatis 
emarginatis , flor. corymbosie. (Tab. 241- 
a.) 

In nemoribns Peruviae^ 
Myoschilos (Prodr.) oblanga, foliis oblongis 
aeuminatie rcpandis, floribuQ epicatie. 
(Tab. 245. a.) In roUibus et ripie arenosls Regni Chi- 
lensi*. 

Swertia vmhellata , corymbis 4 - cornibue, ; 

f >5. lanceolato - linearibus connatis, radi-l 

cal. confertis, canlinis remotia, flor. ter- 

minalibus umbellatie. (Tab, 242. f. b.) ! 

In alpibus Andinm. / , 

Hydrolea vrens , flor. paniculatis parvie, spi-l 

eis conjngatia dichotomisque , fol. dupli- 

cato - dentatis cordatis obtusis, euperior 

ribiiB ovalibr,s. (Tab. 243.) 

In praerupiis calidis Peruviae. 
H. crispa^ flor. paniculatis magnis, spicie 

conjugatis, fol. muUiförmibus criepis in- 

ciso - Serratia. (Tab. 244. a.) 

In nemoribus Andium ad marg. fliiv. 
H. dichotoma^ flor. solitariis e dichotomiitfj 

fol. oblongo - epathulatis. (Tab. 244. b.) 

In argillosis et arenosis Peruviae. 
Dichondra repens. (Forst.) 
Gumilea (Prodr.) auriculata^ foliis impari- 

pinnatis. (Tab. 245. a») 

In nemoribus Peruviae. 
Hydrocotyle trißora^ fol. reniformibus cre*« 

nati« , ped. sfloris. (Tab. 245. b.) 

In locis humidis B.« Chilensis. 

Hy. — 55 — 

Hydrocötyle multifiora^ fol. peltatie aubro* 

tundo - reniformibus duplicato - crenatie; 

umbella multiradiata composita ^ flor. 

verticillatis. (Tab. 246. a.) 

In lociß inund. Chili, Limae etc. 
H. tribotrys, fol. peltatis eubrotiindo - reni- 

formibus 2to crenaiie, umbella 3radiata, 

radiis longissimie, flor. verticillatis euo*^ 

5 -nie. (Tab. 246. b.) 

In humidis et stagn. Peruviae. 
H. globißora^ fol. reniformi • subrotundis du- 
plicato - crenatis , umbellid globoeia muU 

tiflorie. (Tab. 247. a.) 

In nenioribus Peruviae loc. humidis. 
H. ^'flora^ fol. peltatis slobis, lobis acutis 

duplicato - serratis, umbellis globosis muU 

tiflorie. (Tab. 243. f. b.) 

In nemoribus Peruviae. 
H. acutifoli.if fol. cordatis acutis sinuatis 

crenatis , umbellis simplicibus globosis 

multiradiatis. (Tab. 248- a.) 

Cum praecedejiti. 
H. gracilis^ fol. peltatis sinuatls crenatis, um« 

bellie öfloris. (Tab. 247. b.) 

In stagnatis Peruviae. Hydrocotylc citrodora^ fol. reniformibus 7 — 
p - dinuatis crenatis hirsutis , umbella 
parva multiflora. 

In campis humidis umbrosis Chilens. et 
Peruv. 

H. hicrassata^ fol. reniformibus 7 — 9-sinua- 
tis crenato - eerratis , serraturis incrassa* 
tis albicantlbus, umbellid mulüfloris glo» 
bosis. 

In Peruv. umbrosis. 
FragOfia (Prodr.) reniformis^ fol. reniformibua 

crenatis pilosissimis. )Tab. 249. b.) 

In umbrosis Peruvi^e. 
F. crenata^ foliis obovatis, laciniis acute 

crenatis. (Tab. 249. c.) 

In collibus frigidis Peruviae. 
F. multißda^ foliis obovato - cuneiformibue 

multifidis. (T. 249. a.) 

In alpibus Andium Peruviae. ' 
F. spinosa^ fol. cuneiformibus trifidis epi* 

nosis. 

In aridis et fruticetis Chilens. 
F. corymbosa 9 fol. imbricatis cuneiformibua 
3fidis minimis. (Tab. 250. a.) 
In alpibus humidis Peruviae. Fra- Fragosa cladorrkiza, fol. ovatiö cuneiformi« 

busque inciso - serratis. (Tab. 28oi b.) 

In coli, frigidiö Peruviae. 
Bowlesia (Prodr.) palmata, fol. palmatia 

multipartitis , lobis laciniatis, lateral. 2- 

partitis. (Tab. 231- a.) 

In colHbus arenosis Peruviae. 
B. lobata^ fol. lobatie longe petiolatis. (Tab. 

251. b.) 

In alpibus Andlum Peruviae. 
incana^ fol. reniformibus crenato-lobatis, 

(Tab. 248- aO 

In colHbua Peruviae. 
Rhu8 striatunii {oXns impari -pinnatis , folio- 

lis integerrimis ovato - lanceolatis subtus 

eubtomentoßis , racemis niaximis, bacci» 

fitriatis. (Tab. 252. f. a.) 

In nemoribus Peruviae. 
Staphylea heterophylla ^ foliis ternatis quina- 
I tis pinnatisve Serratia. (Tab. 253. a.) 

In Andium nemoribue. 
Evolvolus villosus, foliis oblongo • ovalibus, 

caulibus procumbentibus, ped. longis hU 
^1 florie. (Tab. 253- b.) 

In collibus arenoeie Peruviae, Evol. ^ 58 

Evolvolus serieeus^ foliiö ovatis acutis» cau- 

libiis procumbentibus, ped. brevibus uni« 

bifloris. (Tab. 252. b.> *). 

In coUibufi aridis, argillosie Peruviae. 
Malcsherbia thyrsiflora, (Prodr.) fol. Uneari- 

lanceolatis sinuatie dentatis. (Tab, 254.) 

Gynopleura tubuloea Cavan. ic. 4. L, 

375- 

In argil^losid aridls calidis locis Peruviae. 

CL VI. 
Bromella Ananas Linn. 

B. nicarnata, fol. serrato - spinosie obtueis 
cum acijmine, racemo simplici flexuo60, 
bracteis inferioribus maximis lanceolatie. 
(Tab. 255.) 

In nemoribus Andmm supra arbores. 

B. sphacelata^ foliis ensiformibus acutissimis 
ciliato - aculeatis , epicis axillaribus coni- 
co - truncatie , bracteis medio ephacelatil; 
In umbrosis humidis regni Chilensis. 

B. hicolor ^ foliie ensiformibus ciliato - aculea- 
tis, interioribus puniceis, floiibus aggre- 
gato - conicis , bracteis oblongis. 

In 

*^ Diversus ab Evolvolo sericeo Swartz fl. ind. 
occ, 1, 576* In litoribus R. Chilent?i8 supra saxa. 
Pourretia (Prodr.) lanuginosa^ spica maxima 
thyrsoidea , foliie ensiformibue aculeatis, 
calicibus lanatis, corollis obscure viridis 
bus. (Tab. 256.) 

In nemoribus et coUibus Peruviae inter 
saxa. 

P, pyramidata, spica pyramidata, foIHe en- 
eiformibus margine purpureis aculeatis, 
corollis luteo - virescentibus. (Tab. 257.) 
In montibus Peruviae supra saxa. 

P. coarctata^ spica composita coarctata, fo- 
liis ensiformibus aculeatis, corollis lu- 
teis ad basin macula purpurea. 
Renealmia ramosa lutea. FewilL t.^. f. 
39. Puya Molin. ChiL 
In collibus aridis Regni Chilensis, 

Fitcairnia lanuginosa, scapo racemoso - spi- 
cato simplicissimo, foliis angustis ensu 
formibus subtus lanuginosis , ultra basin 
aculeatis, corollis violaceis. (Tab. c580 
In nemoribus Peruviae supra saxa. 

P. pulverulenta f scapo paniculato-composi- 
to, foliis ensiformibus suötus pulveru- 
lentis , inferioribus petiolatis » corollis 
puniceis. (Tab. 259."^ In ncmonbu8 Andium. 

Pitcairnia pajiiculata^ scapo paniculato, pa- 
nicula decomposita , foliis ensiformibu» 
aerrato - aculeatis pulverulentis , corollia 
coccineis. (Tab. 260). 
In montibus Andinm eupra eaxa. 

P. ferruginea^ scapo paniculato, panicula dif- 
fusa, foliie ensiformibuö aculeatis, flor^ 
recurvo - falcatis corolla subpurpurea. / 
In collibus aridis Peruviae. 

Kechme^ paniculato^ (Prodr,) scapo panicu- 
lato racemoso, foliis ensiformibus cari- 
na»is acufeatis. (Tab. 264 ) 
In nenioribus Andium Peruviae aupra 
arbores, 

Guzmannia. 

CaL inferus, tripartitus. Pet. 3. in tubum 
convoluta. Filam. 6. receptaculo inser- 
ta. Antherae in cylindrum coalitae? 
Stigjtj. 2' Caps. 3I0C. svalv. Sem. nu- 
mexosa, oblonga* 

O. mVo/or, ecapo tricolore, foliis inermibua. 
(Tab. 261.) 

In montibuQ Peruviae aupra arborea. Bona* B o n a p a r t e a. 

Cal. hiferus, diphylliis. Pet. 3. convolula. 
Fil. receptaculo inserta. Anthcrae yer- 
^atiles. Stigm. 3. fimbriaia. Caps, 3I0- 
cularis, Svalvis, valvulis medio- eeptife. 
ris. Sem, numeroßa » eeta terminata. 
Heceptac. 3. linearia , per einus columel- 
lae centralis trialata, decurrentia. 
Genus dictum Napoleoni Bonaparte» 
Gall. reipubl. dettuo conetit. Conditori, 
primo Consuli , Imperatori eemper in- 
victo , Botanices omniumque fructuoea- 
rum ecientiarum et artium patrono, Vi- 
ro immortali, et post homi?:um memo- 
riam rebus gestis clariseimo. 

B. juncea, foliis subulatis canaliculatis culrao 
longioribus, spica composita thyrsoidea. 
(Tab. 262.) 

In nemoribus Andium Peruviae supra 
arbores, 

B. strobilantha t foliis ensiformibns culmo 
brevioribus, epica simplici strobiliformi. 
(Tab. 263.) 

In nemoribus Andium supra arbores. 
Tillandsia tetrantha, erecta, pedunculis re« 
flexis 4floris. (Tab. 265.) In Andium nemoribus supra arbores et 
eaxa. v 

Tillandsia rubra ^ panicula eimplici rubra, 
epicia indivieis, foliie ensiformibus eub- 
acuminatis. (Tab. 266.) 
In praeruptis Peruviae. 

T. maculata^ panicula composita rubicunda« 
apicis subdivisis, foliis lanceolato- ensi- 
formibus maculatis. (Tab. 267.) 
In nemoribus Andium Peruviae supra ar- 
bores ex saxa. 

T. bißora, scapo racemoso, flor. geminis, foL 
ensiformibus acuiis. (Tab. 268« b«) 
In Andium Peruviae. 

T. parvißora, -pdinicxih simplici 3 — /-epicu- 
Iis, flor. parvis distichie , fol. subulatis 
basi amplissima. (Tab. 269.) 
In nemoribus Andiun^ Peruviae supra 
saxa. 

T. heptantha, spica 7flora disticha, petalis 

albis apice violaceis, fol. ensiformisubu- 

latis acutissimis. 

In praeruptis Peruviae. 
T. purjnir :^,^ panicula polyetachya rosacea, 

flor. distichis petalorum laminis pui'pu- 

reis, reia , foHis eneiformi - subulatis recurvie 
(Tab. 270. a.) *). 

In saxasis et locis arenöeis Peruviae. 
Tillandsia sessilißora^ ecapo epicato simpli- 

ci , floribus solitariis eeesilibus foliis 

sublingulatis retusis. (Tab. 271. b.) 

In Peruviae locis calidis. 
T. capillaris 9 pedunc. sub i- floro capillari 

foliis 3plo longiori glabro, foliis lineari- 

subulatis, caule dichotomo. (Tab. 271. c.) 

Cum praeced. in muris, supra arboree 

et saxa. 

T. recurvata , Linn. (Tab. 271. a.) 

T. virescens, ped. ifloro, foliorum longitu- 
dine, bractea solitaria convoluta, foliis 
lineari - subulatis , Capsula virescente. 
(Tab. 270. bb.) 

T. usneoides ^ Linn. 

Tradescantia parvißora , repenSj foliis ovato- 
oblongis, floiiferis subcordatis, ped. 2 — 
3nis , flor. umbellatis involucratis ödris. 
(Tab. 272. b.) 

Til 

" ^3 Tillandsiae fasciculatae Swartz fl. ind. qcc. 
approxixnatur, In locis imis, humidiusculis^ petrosii 

Peruviae *). 
Tradescantia latifolia, caule erecto elmplici, 

foliis lanceolato- ovatis ovatisque, flor. 

terminalibus subumbellads 5 — 71116 in- 

volucratis. (Tab. 272. a.) 

la coUibus Peruviae* 
Lorantbus grandißorus ^ flor. corymboso- 

cemosis sdris, bractea ovata concava», 

foliis ovalibus. (Tab. 273. a.) 

In nemoribus And. Peruviae supra arbores. 
L. dichotomus, ped. geminis dichotomis, flor. 

ödris, bractea-eemicyathiformi, fol. 3— 4» 

nis oblongie. (Tab. 274. a.) . 

Cum praecedente. 
L. glaucuSi flor. racemoso - corymboeis sdrie, 

bractea lanceolata» fol. o vato • lanceola- 

tis. (Tab. 275. b.) 

Cum praecedentibus. 1* 
1j» tetrandrus ^ flor. aggregato-umbellatis 4* 
dris , bractea 3 - partita ciliata, foliis ova- 
tis. (Tab. 275. a.) 

Peri. 

*) Similis Tradescantiae muldßorae Swartz fl. ind, 
occ. 599' "^^^ differat nisi caule erecto. Pa» 
xiter ac -parviflora planta Swartzii liexan^ra 
est — eadem cum T. multiflora Jacq. Coli, 2. - 65 " 

j . Periclymeimm — vulgo Ytice FeivilU ohs. 
2. 45. 

In eilvis R. Chilene, supra arLores et 
frutices. 

Loranthus cuiieifolius 9 flor. axillaribus 1 — 3- 
nis, bractea cyathiformi 3-gona, 3-den- 
tata, fol. cuneiformibus acuminatiß. (Tab. 
276. b.) 

In vallibus Peruviae supra arbores. 
Tu verticillatus, flor. aggregato - capitatis eub- 
verticillatis sdris bracteis ovatis, fol. Suis 
lanceolatis. 

In eilvis II. Chileneis päraeiticus. 
IL, lanceolatus f floribus racemoeis ödris, petl. 

Sflorie, bractea- ovata reflexa, fol. lanceo* 

lato - oblongis. (Tab. 278- f. b.) 

In Andium montibus Peruviae. 
L, ellipticus, flor. corymboso • umbellatis 7- 

drie, pedicellis sflorie, bractea ovata re- 

flexa; foliis ellipticis. (Tab, 276. a.) 

In nemoribus frigidis Peruviae. 
Iii. punctatus , racemie longissimie» pedicellis 

öubverticillatis 3floris, flor. ödris, bractea 

ovata, fol. obovatis. (Tab. 277. a.) 

Cum praecedente. N,Journ.d.Bot.2.B. i.Su — 66 — Loraiithus heterophyllus ^ flor. racemosis 6 
driß , pedicelliß sflorle , bractea ovata ad 
pressa ecabra, foliis polymorphis. (Tab 
273. b.) 

In silvis R. Chilene, supra arboree. | 
L, acutifolius ^ flor. racemosis ödris, pedicel 
Iis I — sflorie, bractea minima orbiculata 
foliis lanceolatis acutissimie. (T. 274. b/ 
In praeruptis Peruviae. ^ 
la, sarmentosus 9 racemis brevibus, flor. 3nii 
eeesilibüs ödris, bracteis ovatis, foliii 
oblongo-lanceolatis carinatia. (Tab. 278 
a.) 

In Andium Peruviae nemoribus parasit. 
L. acuminatusy racemis axillaribus, flor. ödrii 

parvis, bracteis minimis, concavis, fö 

Iiis ovatis longa acuminatis. 

Cum praeced. 
L. retroßexus, racemis compositis, flor. 6drii 

retroflexis subternis minimis, bracteis fa 

liisque ovatis. (Tab. 579. a.) 

In Andium Peruv, nemoribus. 
L. ovalifolius, epicis eolitariis geminisqui 

brevibus, floribus confertis ddris mini 

mis, fol. ovalibus subaveniie carnosit 

(Tab. 277. b.) , Loranthus polystachyu^ , eplcis ternJe laxi8, 
flor. seßsilibue ödris minimi's, bracteis ob- 
Boletis, foliis oyato -lanceolatis amplie. 
In Andium Peruviae nemoribus. 

Richardia pilosa^^oXih oblonge- lanceolatig^ 
floralibus geniinis quaternisque, flor. capi- 
tato-umbellatis. (Tab. 279. b.) 
In segetibus et ruderatis Peruviae. 

Berberis lutea, peduiiculis plaribus aggrega- 
ti« uniflorie, foliis obovatis mucronatis 
subtricuepidatisque. (Tab. igo.) 
In praeruptis et eylvat. collibus Perav. 

B. 'ixirgata, flor. subtemis sdris, foliia par- 
vis obovato - cimeiformibua inücronatis, 
aculeis scuspidatis parvis. (Tab. sgr. b.) 
In sylv'is Andium Peruviae. 

B. ßexuosa, racemis aggrcgatis inaequalibus 
paucifloris, foliis obovatis inermibus, acu- 
leis ternis coalitis longis. (Tab. 2S1. a.) 
Cum praecedente. 

B. tomentosa , ped. ternis unifloris inaequali- 
bus, foliis üvalibus dentato - epinoeis mu- 
cronatisque. (Tab. 282. b.) 

B. latifolia, ped. 3 — 6nis, flor. ödris , foliis 
oblongp -obovatis, mucrone iiiinimo, acu- 
leis parvis scußpidatis. (Tab. 282. a.) 

E 2 In - 68 - 

In ncmoribus frigidis Peruviac, 
Berbetis monosperma , racemis multifloria 

nulantibus, tlor. 6dris, foliis ovalibus 

obovdtisque mucronatid 9 aculeis trifidis. 

In praeruptis Tarmae,, 
lfisLXci8BU3 atnaricaes, ep^tha 3— 6flora, necta- 

rio magno campanulato repando ölobato 

crenulato, etaminibus cernuis» foliis en- 

ßiformibus (Tab. 283- a-) 

In coUibus Peruviae. 

(Die Fortsetzung in einem der folgenden Stücke»]) 

^1 4- - 69 - Tardin de la Malmaison avec figures colo- 
riees , par JE. P. Ventenat, de Tlnsti- 
tut national de France , Tun des con- 
servateurs de la Bibliotheque du 
Pantheon. A Paris. Livr. v — ix. 

(Vergl.N. Journ. d. Botan. x, B. i. St. p. 113.) Fünfte Lieferung. 

25. Clerodendron viscosum , subtomento- 
8um; foiiia cordatie, dentatis; calycibus 
ampliatis, subpentagonis , viecosis; la- 
ciniis corollae eecundis. Peragu. Rkeed. 
Hort. Malab. V. 2. p. 41. t. 25. Frutex 
U baccifer malabaricus , floribus pentape- 
talis binis, una bacca nigra in calicc 
stelliformiter expanso. Hist. Flajit. 

.1571- 

i War von Linne mit Clerodendr. infor- 
fünatum verwechselt, verdient aber nach den 
i hier — 70 ~ 

hier genauer angegebenen Verschiedenheiten 
mit allem Rechte als eine besondre Art an- 
geeehn zu werden. Clerodendrum folio lato 
et äcuminato Burm. Zayl, hält Herr V. 
für das wahre, von Linne in der iHvr^ 
ZeyL beschriebene CAerodendron infortuna- 
tum. R u m p h's , bei letzterer Art angeführ- 
te, Petasites agrestis {Amboin.. 4, p. io8» t. 
49.) wird von demselben eingeschlossen. Die 
Diagnose des CA. infortunati verbessert der 
Vf. BOi foliis sjibcordatis ^ integerrimis , tubo 
corollat calyce iriplo lon^iori ; limbo iila" 
biato, y. 

26. Seiaga lucida, spicie teretibus, termi* 
. nalibue; foliis obovatis, integerrimie, , lu- 

cidis; caule fruticoso. 
Vom Cap. Sie gehöit zu Gaertner's 
Dalea, die aber bekanntlich von Thunberg 
■wieder mit Selagc^ vereinigt ist. Beiläufig 
einige Bemerkungen über die Verwandßchaft 
der Gattung Selago mit Verbena, 

27. Jonidium polygalaefolhtm 9 foliis oppö- 
eitis, lanceolatis, integerrimjs ; etipulia 
petiolo löngioribue, peduncuUs cernuis, 

Ion* longissimie. Viala verticillata. Orteg.^ 
jDcc. 4. p. 50. Ca van. Leccion Boa 
tan. 2. p, 373- 
Die Pflanze war schon seit mehreren Jah- 
ren in den deutschen Gärten unter Orte- 
ga's Namen bekannt. Sprengel erkannte 
aber zuerft ihre generische Verschiedenheit 
ünd beschrieb sie in diesem Journale (1800. 
2. B. S. 190. t. 6.) imter dem Namen So- 
lea, was Herrn Ventenat entgangen seyn 
mufs. — Die übrigen noch hierher gehöri- 
gen Arten bestimmt der Verf. auf folgende 
Art: 

* Petalis unguiculatis. 
J, Calceolaria ^ hirsutum ; foliis lanceolatis; 
petali inferioris lateribus involutis. — 
V. Calceolaria Linn. — P^iola itouhoa 
Aubl. 

/. Ipecacuanha y foliis ovalibus» serratis, gla- 
bris; petalo inferiore piano. — V* Ipe- 
cacuanha Linn. 

Petalis sessilihus. 
y. ßiutinosum^ foliis alternis, ovato- lanceola- 
tis, argute serratis. — In Monte- Video. 
Ex Herb. Jussieui. — 7- 

/. huxtfolium ^ foliis alternis, obovatie , inte, 
gerrimifi, margine revolatis. — In in- 
sul. Madagascar. Ex Herb. Jus 8. 

J. heterophylhim 9 foliis alternis integerrimis, 
inferioribue obovatis, superioribus Hnea- 
ri - lanceolatis, acuminatis. — Plük. 
t. 120. f. 8- China. Herb. Jus 8, 

/. enncaspermum ^ foliis alternis, exstipula- 
ceis , lanceolatis , acuminatis , integerri- 
inis. — V. enneasperma Linn. — (Po- 
lygala frutescens etc. Burmann. ZeyL 
195» 85-» von Willdenovv 

hierher gerechnet wird, scheint dem Vf. 
zu Polygala theezans zu gehören.) 

71 yarvijlorum ^ foliis ovatis, serratis, infe- 
rioribue oppositis, superioribus alternis. 
— V. parvißora Linn, 
strictüm, foliis oppositis lanceolatis, in- 
tegerrimis; slipulis brevissimis; pedun- 
cuHs erectis, folio brevioribus. — Iik 
St. Domingo. Poiteau. 
(/. poljgalaefolium, - — cf» eupra.) 

28' Pongamia glabra, foliis pinnatis; fo- 
liolis 2 - Sjugis, ovatie, acuminatis, gla» 
bris. 

Bo. Roblnia mitis Linn. Spec. Plant, i^o^. 
Galedupa indica Lamarck. EncycL 
Pungamia Lamarck. Illustr. t. 6o3» 
Dalbergia arborea Willd. Spec. Plant. 
Pongam eeu Minari Piheed. . Hort. 
Malab. 6. p. 5- t. 3. 
Von der Daibergia besonders durch die 
Staubfäden verßchieden. Den vollkommenen 
Gattungscharakter giebt Hr. V. so an: Ca- 
lix cyathiformis ^ coloratus ^ oblique trunca- 
tus ^ quinquedentatus, Petala w/guiculata:^ 
vexillum patens ; alae et carinae conniven- 
tes, Stam, decem , dladelpha, ßlamentis no- 
vem coalitis ^ decimo libero: antheris cilia- 
tis 9 apice glandulosis. JLegzim, substipita- 
tum s compresso ' planum f rostratum^ evalve, 
mono - seu dlspermum. 

Von noch zwei andern neuen Arten die- 
ser Galtung ist vorläufig die Differenz mit- 
getheilt: P. grandißora, foliis pinnatis ; fo- 
liolis sexjugis, ellipticis , obtusis , subtus pu- 
i^escentibns. — P. sericea^ foliis ternatia; 
foliolie oblongis, subtus serieeis. 

59. Dionaea Muscipula Linn. 30. 30. RupJiorhia mellifera. A i t. 

Die erste Abbildung, doch ohne Früchte. 

Sechste Lieferung. 

31. P. latylobtum Jormosum (Smith.)» ^a- 
mis teretibiis, hirsutis; foliis oppositis, 
cordato-ovatia, reticulatis; ovario bilo- 
60. Cheilococca apocynifolia Salisb. 
Prodr. p. p. 412. 

Aufser den andern, vor^ Andrews und 
Smith beschriebenen Arten besitzt der Vf. 
in seiner Sammlung noch eine ihm neu 
scheinende, die er obcordatum nennt und so 
unterscheidet: ramis striatis^, jjuhescentihus ;^ 
foliis alternis , ohcordatis ^ ^ reticulatis ^ mi- 
ni rnis, 

32. Fersoonia linearis (Andrews), foliis 
linearibus, nü-cranaiis, subvillosls. 

Die Vorstellung ist besser, als die, wel- 
che Andrews t. 77, in seinem Repository 
gegeben hat; doch fehlen zur Vollständigkeit 
des Ganzen noch die Früchte. — Linkia 
Cavanill. (^Ic. plant, V. 4. t. 389-) sieht 
auch unser Vf. als Synonym der Persoonia 
an. Noch wird bemerkt, dafs ausser dieser 

GatrJ Gattung, der Hakea, Lambertia u. e. a. , wo- 
mit in neuern Zeiten die Familie der Proteen 
vermehrt worden ist, sehr wahröcheinlich 
auch Gevuina (Quadria FL Fenian,} xinA Cy- 
lindria Loureir. zu derselben zu rechnen cey. 
Smith'e Coiiospermum gehört hingegen zu 
den Thymeleen, ^ ; 

33. Eiica lagenaeformis (Sali8b.)f foliis 
ternie , erecto - patulis ; corolla lagenae-» 
formi, vificida; limbi laciniis ovatis, tu» 
bo quadruple brevioribus, 

Erica jasminaeflora. Andrews Eric. 
n. 49. 

34. Rhamnus glandulosus Ait. 

Gehört zu denjenigen Arten, welche 
Tournefort unter dem Namen Alaternu» 
vereinigte. 

35. Pultenaea ericoides ^ hirsuta ; felii» 
sparsis, linearibus, margine revolutis; 
floribus solitariis, axillaribus. 

Aus Neuholland. Von den verwandten 
/ Arten weicht sie durch den nackten, mit kei- 
nen Blattansätzen versehenen Kelch ab. Sehr 

wahr - 76 - 

wahr finden wir die Vermuthung des Vf., 
dafs den Gewächsen dieser Familie, in Hin- 
eicht ihrer generischen Vertheilung, für die 
Folge nqch eine grofse Veränderung bevor- 
stehe. 

36. V erheiia mutcfbilis ( J a C q. ) » diandra, 
spicis longissimis, carnosis, nudis; fo- 
liis ovatis, subtus subtomentosis; flore 
mutabiii; caule fruticoso.. 
Nach Vahl (Emim. Flant. p. 208O be- 
hannilich eine Stachyarpheta. Der Vorschlag 
des Vf., die Verbena nach der Zahl der 
Staubgefäfse und dem Blüthenstande nur in 
Unterat)theilungen zu bringen, wird woLl nicht 
allgemeinen Eingang finden. — Herr V. be- 
lehrt uns hier auch über die F'erb, orulica^ 
von der selbst Vahl (1. c.) noch zweifelhaft 
war, ob er sie mit der viutabilis verbinden 
oder trennen sollte. Sie ist ihm eine beson- 
dere Art , die sich von der mutabilis durch 
schärfer gezähnte Blätter, durch kleinere an- 
ders gefärbte Blumen und durch eine beblät- 
terte Ähre unterscheidet« — 77 — 

Siebente Lieferung. 

37. Magnolia pumila (Andrews. ) f foliis 
perennantlbue, elHpticie, undulatie, acu- 
minatie, reticulato- venosie; floribus he- 
xapetalis cernuis. 
Aus China. 

38- Borönia jjinnata (Smith.), foliis im« 
pari - pinnatis , integerrimis. 
Auch von Andrews in seinem Reposit. 
t. 58* abgebildet. — • Der Vf. zeigt die nahe 
Verwandschaft der Boronia mit Ruta und 
den wesentlichen Unterschied von derselben, 
und bemerkt noch, dafs die hier beschrie- 
bene Art nicht beständig gegenüberstehende 
Blätter hat, sondern bisweilen nach unten 
zu mit wechselsweise stehenden Blättern va- 
riirt. 

39. Parnassia asarifolia^ foliis radicalibus 
reniformibus ; petaiis unguiculatis ; ap- 
pendicibus trifidis. 
Auf feuchtem Boden in Nordamerika. 
Beiläufig wird noch der Charakter unferer 
europäischen und der neuen von Michaux 
in Carolina entdeckten auf folgende Art be- 

rieh- — 78 , — 

richtigt: P. palustris, folns radicalibu« cor-j 
datiä; petalis subseesilibus; appendicibus mul- 1 
tißetis. P. caroliniana (Mich.)» folii$| 

radicalibud suborbiculatis; petalia dubeeseili-l 
bu6; appendicibus trisetis. | 

4c. Clethi^a arhorea (Ait.)» foliis oblongO- 1 
lanceolatis, serratis, subtus ecabriuecu- 
Iis; racemis laxe paniculatis. 

41. Nemesia foetens ^ foliis lineari- lanceo- 
latijS , inferioribus petiolatis dentatis; 
summis eessilibus integerrimia ; floribus 
capitato - racemoeie. 
Nemesia ist eine mit Äntirrhinum , Lina- 
ria, Anarrhinum und Hemimeris verwandte 
Gattung, die sich von den drei erstem, aus- 
ser andern Merkmahlen, besonders durch 
die Frucht, von der letztern hingegen durch 
die mit einem Sporn versehene Blumenkrone 
unterscheidet. Das Wesentlichste des vom 
Herrn V. angegebenen Charakters würde sich 
auf folgendes einschränken : CaL 5 - partitus. \ 
Cor. basi calcarata^ tubo brevi , limbo bila' 
biato , supra erecto ^fido , infra horizontali 
aniargiiiäto ; palato ad faiicem prominulo. \ 

Caps. ~ 79 — 

Caps, compressat apice truncata^ !;^»locula^ 
ris , 2-valvisj valvis carinatis, üeceptacu-- 
lum Aennrdferurn co/iforme, Juugosum^ margi- 
nilus Ubtris intra valvas carinam versus 
prodiictis. Semina iiumerosissima ^ margine 
inemhraiiaceo instructa^ quadi^uplici ordinc 
in sijigulo lociilo disposita. 

Der Trivialname bezeichnet den starken, 
widrigen Geruch, den das ganke Gewächs 
ausdünstet. D^s Cap ist^ das Vaterland des- 
seilben. Aufser dem Jntirrhiu, macroearpon^ 
welches ganz mit den CharaJ^teren dieser 
Gattung übereinkommt, kennt der Vf. noch 
eine dritte in dem Jussieuschen Herbario 
befindliche Art, die er linearis nennt und 
nebst jener folgendermafsen unterscheidet: 
Nern, linearis^ foliis linearibus, integerri- 

miö, seesilibus; floribus corymboso-ra- 

cemosis. 

Nem^ chamaedrifolia 9 foliis ovatis, serra- 
tie, petiolaiis; pedunculis axillaribus, 
unifloris. — Antirrh. macrocarpon, A i t. 

42. Lagunaea squamea^ arborescens; foliis 
lanceolato-oblongis , integerrlmis , eub- 
tu8 gquameis, albicantibus. — So — 

Andrews hat diese Pflanze in seinem 
Reposit. unter dem Namen Hibiscus Fnter^ 
sonius t. 28Ö. abgebildet, wegen des einfa- 
chen Kelchs ist sie aber mit allem Rechte 
zur Lagunaea gebracht. 

Achte Lieferung. 

43. Bignonia pandorea^ foliis subpinnatis, 
subquädrijugis ; foliolis ellipticiSy sae* 
pius integerrimis; racemis compositis; 
caule volubili. 

Bignon. pandorana Andrews Repos. t. 86. 

44. Indigofera macrostachya^ foliis pinna- 
tis, multijugis, ovali - otflongis , obtusis, 
pubescentibue; racemis elongatis; caule 
fruticoso. 

Aus China. Unterscheidet eich von der 
I. frutescens ^ Anil und tinctoria ^ mit den 
aie einige Ähnlichkeit hat, besonders durch 
die Blätter, welche aus 8 oder 10 PaarBlä'tt- 
chen bestehen; durch die Ähren, welche 
viel länger als die Blätter sind, und durch 
die gröfsern Blumen. 

45. Jndigojera australis (Willd.), foliis 
pinnatis , inter paria glandulosis ; cali- 

cibus — 81 - 

cjbus hinc truncatie, inde 5«dentatis; 

leguminibuß cernnU. 
VeMiente eine genauere Beschreibung. 
Unser Verf. niacbt besondere auf die auf dem 
Blattstiele zwischen den Blätteben behndii» 
chen Drüsen aufmerksam, welche Wiilde* 
II w übersehen zu haben acheint, 

460 Metrosideros corifolia^ foHis Ericae 
veiCoridis, gparsis, Hnearibus, patuh's, 
Bubciliatis; floribus lateralibus, epicatis, 
lacteis. 

Ein schöner Strauch , der «ich durch die 
8ehr kurzen Blätter und die sehr kleinen 
«lilchweifsen Blumen, echon beim ersten 
Anblick, kennth'ch macht. Dag Vaterland 
ist, wie bef der folgentien Art, Neuholland. 

5 47. Melaleuea myrtifolia^ foliis constanter 
Oppoaitis, ovalis, acuiis, mnltinervits; 
staminum phalangibus bari tantum coa- 
Htis. 

Ist siebr nahe nxJ^^ Sttil^'s Melaleuca 
iquarrosa {Act, Soc, Linn. 6. p. 300 ) 
verwandt; doch glaubt der Verf. diese Art 
als verschieden ^nsehn zu kämmen, weil die 
^ 'IS. Jöurn. d. Bot. 2. B. z . St, Blät- Blätter nie wechselsweise stehn , wie es bei 
der squarrosa der Fall ist, und sich auch; 
überdem noch einige ,andere Abweichungen ; 
unter beiden zeigen. — Herr V. bemerkt ■ 
zugleich, dafs die in der ersten Lieferung j 
dieses Werkes t. 4. abgebildete Melal. gnUl 
diaefolia einerlei mit Sminth's thymifolial 
und Andrews coronata ist; so wie er auch 
seine t. 4. abgebildete Metrosideros anomala\ 
mit Andrews Metros. hirsuta (^Repos. t«l 
2%i*^^cihixidien zu müssen glaubt« 

48* Rafnia triflora 9 {oliie cuneiformi-obo-i 
vatis; ramis angulatis; pedunculie ter* 
nis, lateralibus, uniäoris. Kafnia tri* 
flora Thunb. Wilid. 
Die Farbe der Blumen scheint BerginSf! 
der dies Gewächs zuerst beschrieb, nur nach 
trocknen Exemplaren bestimmt zu haben, dal 
er sie zweifelhaft für rothpurpurfarbig aus* 
giebt. Sie ist aber gelb, wie es bei mehre« 
ren Arten der Fall iat. — Rafnia pßrfolia^\ 
ta Willd. scheint dem Verf. eine Crotalaria, 
zu seyn» Neunte Neunte Lieferung. 

49. Cotyledon crenata^ folh's decussatis, 
ovatiö, obtusis, crenatis^ carnosi^; flo- 
ribus cymoso - panlculatia , erecii« , qua- 
drifidia. 

Vereja creiiata. Andrewa Repos, p, 21. 
t. 21. 

Da die generische Verschiedenheit der 
Vereja (Kalanchoe Adans. et Decand. — 
oder der Craßsonvia Co mm er 8. Mspt.) von 
Cotyledon sich nur auf eine geringere Zahl 
der Fructificadonßtheile einschränkt ; eo meint 
der Vf. nach Linne's Beispiele (Cotyl. nu- 
dicanlis und laciniata) beide Gattungen ver» 
einigen zu mü^^sen. 

50. Croton hircinum^ foliis subcordato-ova* 
tis, serrati«, acuminatis; rami» petiolie- 
que hirsutig; racemis terminaÜbus; flo* 
ribus decandrie. 

Igt strauchartig und von einem äusserst 
•ll^idrigen Geruch. Von C. aromaticum^ wo- 
für diese Art sehr oft ausgegeben wird, glaubt 
der Vf. sie mit Recht unterscheiden zu kön- 
tien: i. durch die mit durchsichtigen Punk- 
ten versehne und sehr unangenehm riechende 

F 2 Blä^ - 84 - 

Blätter; 2. durch die zehnfädigen Blumen, 
und 3. durch die Saamen. — Sie fitammt 
aus Indien und mufs im warmen Hause cul* 
tivirt werden, 

51. Justicia orchioides (Linn. Suppl!)^ pe« 
dunculis axillaribus, sübunifloris; foliis» 
lanceolatis, rigidis, pungentibue. , 

if 

52. Jatropha acuminäta (Lamarck.), ca- 
liculata; foliis oblongis, acuminatis, sub» 
panduraiis, basi dentatis lobatisvej co- 
rymbis dioicis, longe pedunculatie. 

Jatroph. panduraefolia Andrews. 

Eine dem Verf. neu scheinende Art, diie 
Riedle auf Porto-Rico entdeckte, wird er 
in seiner Choix des plant, mittheilen. Er 
nennt sie calyculaba und unterscheidet sie 
so: foliis peltatis 9 ovatis ^ integerrimisy gla^ 
bris. I 

53. Rafnia r etusa ^ foViiB cuneiformibuff't 
retusis , pedunculis solitariis , axillari- 
buß, unifloris. 
Ein schöner, immergrüner, in Neuholland 
einheimischer Strauch , der im Äussern und 

der der Gestalt der Blatter mit Crotalaria retusa^ 
in der Farbe der Blumen hingegen mit G/y* 
eine ruhicunda übereinkommt. 

54. Tiarella biternata^ foHis biternatis; flo« 
ribus raceniöeo - paniculatis. 
Aus Nordamerika. Sie iet zweijährig und 
hat viel Ähnlichkeit mit Spiraea Aruncus. 
Der Verf. macht beiläufig auf die bis jetzt 
noch nicht genau bekannte Anhefrung der 
Saamen der Tiar. cordifolia und trifoliata 
aufmerksam, da, im Fall sie mit der der 
Mitella übereinkommen sollte, die hier be- 
schriebene vielleicht eine besondere Gattung 
auszumachen verdiene^ HL III» Literatur^ 
I. 

i)r. JoTi. Jali. Bernhardi's Beobachtungen 
über Plauzen gefäfse und eine neue 
Art derselben. Erfurt I805. 82 S. in 
gr. g. und zwei Kupfertafeln. Diese kleine Schrift ist ein schätzbarer Bei- 
trag zur Pflanzenanatomie von einem auf- 
merksamen und genauen Beobachter. Rect 
läfst den Talenten und dem Scharfsinne des 
Verf. alle Gerechtigkeit widerfahren, wenn 
er gleich mit ihm meistens nicht einerlei 
Meinung ist. Die Untersuchung der inneren 
Pflanzentheile hat ihre grofsen Schwierigkei- 
ten, und nur dadurch, dafs man die Gegen- 
stände von verschiedenen Seiten betrachtet, 
sind wir im Stande , zu einer genauen 
Kenntnifs derselben zu gelangen. In der 

Ein-, Einleitung wird von dem Nutzen der Fflan« 
2enanatomie geredet» und zugleich mit Recht 
vermuthet, dafs die genaue Kenntnifd der 
Innern Theile uns zu einer echärfern Be- 
#timmung der Klassen führen könne« Er 
giebt einen Versuch dieser Eintheilung, in- 
itm er fünf Hauptklassen charakterisirt. i. 
Cellulosae. Pflanzen mit Zellgewebe und 
mvoUkommenen Baslbündeln, ohne Luftge- 
fäbe (Spiralgefäfse). Acerosac. Pflanzen 
Ijail vollkommenen Bastbündeln in gesrhios- 
•enm regelmäfsigen Figuren, ohne Lufcge- 
fäfse 3» Calamariae. Pflanzen mit voUkom« 
mencn zerstreuten Bastbündeln, ohne Luft- 
gcfäfee^ 4^ Fruges. Pflanzen mit zerstreuten 
Bündeln von Luftgefäfsen. 5. Fhyllodeae^ 
Planzen mit Bündeln von Luftgefäfsen in 
geichlossenen regelmäfbigen Figuren. Hiebei 
miifs Ree. folgendes erinnern. Die Algae 
und Fungi , eine grofse Klasse , haben nur 
I wenig und undeutliches Zellgewebe t eie 
zeichnen sich durch eine faserige Substanz; 
aus , welche Ree. etupa nennen möchte. 
Die Moose hingegen haben eben so deutli- 
ches Zellgewebe als deutlichen Bast. Also 
|itt die erste Klasse nicht genau genug be- 
rP- stimmt ~ 88 — 

etimmt. Ree. hat ferner in einer sehr jun- 
gen Fitiiis Finea^ und jetzt wiederum in ei- 
ner jungen Pinns Cetnbra deutliche Spiral* 
gefaföe gefonden, nur verändern eie eich 
sehr sfhneU. Die zweite Klasse fällt also 
weg. Über die dritte fehlt es Kec. an Beob- 
achiungen. Aber die vierte kann durchaw 
nicht von der fünften getrennt werden, dem 
einige Chenopodia als ruhrum würden in die 
vierte, andere ala viride in die fünfte Klasse 
gehören. Über die Spiralgefäfee hat der Vi^ 
noch dieselbe Meinung, welche er in seirem 
Handbuehe der Botanik äufserte, jedes Ge- 
fäfs bestehe aus einem spiralförmig gedreh- 
ten Faden, weicher von einem röhrenförmi- 
gen Gefäfse eingeschlossen werde. Der Fi»/ 
den diene besonders um das Gefäfs ausza- 
spannen und offen zu erhalten. Es ist R<c» 
nie gelungen, ein von diesen sogenannten' 
Fäden al^gesondertes und unterschiedenes ae- 
fäfs zu bemerken. Das Spiralgefäfs ist, wie 
die Alten behaupteten, aus einem spiralför- 
mig gewundenen Bande gebildet ; führt 
den Pflanzeneaft eigentlich nur in den gan- 
zen Kanal, zuweilen aber steigt die Flüssig- 
keit allein an den innern Wänden, wo Fur- 
chen 89 - 

chen zu seyn scheinen , in die Höhe. Diese 
Furchen entstehen nun aus den Rändern des 
;£usammengewundenen Bandes. Übergänge 
zwischen den Schranbengängen und den Trep- 
pengefärseri giebt der Verf. zu , aber keines- 
weges verwandelt sich nach seiner Behaup- 
tung das Schraubengefäfs in ein Treppenge- 
fäfs, oder umgekehrt. Freilich wenn man 
die Vorstell ungeart des Verf. von dem Schrau- 
bengefäfse annimmt» ist es kaum begreiflich, 
wie eine solche Verwandlung statt finden 
könne , aber äufserst leicht ist sie, wenn das 
Gefäfs aus einem gewundenen Bande besteht, 
dessen Ränder und Furchen mit einander 
verwachsen. Es ist wahr, manche Pflanzen 
haben schon in der frühen Jugend Treppen- 
gefäfse, und man gelangt nur mit Schwierig, 
keit dazu, ihre Schraubengefäfse zu sehen^ 
aber an vielen andern findet man in der Ju- 
gend nicht ein Treppengefäfs , im Alter eine 
JVIenge. Man mache aus einem Kürbiszweige 
der Länge nach einen dünnen Schnitt, so 
wird man in dem jungen Theile kein Trep- 
pengefäfs, in dem altern eine Menge dersel- 
ben antreffen. In jungen Bäumen, wo man 
äufserst früh die Treppengefäfse wahrnimmt, 
' ■ ist — 90 - 

ist CS Ree, we er glaubt, gelungen, wahre 

Schraubengefäfse zu gehen, wenn er sie noch 
früher untersuchte. Wenn der Verf. dem 
Wachsthum des Holzes in die DicKe genau 
gefolgt wäre, so würde er gefunden haben, 
dafs man eine solche Verwandlung durchaus 
annehmen mufs, denn die innerste Schicht 
von vollkommenen Schraubengefäfsen um die 
Rinde wird von innen mit einer neuen 
Schicht umgeben, und dann bemerkt man 
an der nach aufsen gedrängten innern Schicht 
keine Spur von Schraubengefäfsen mehr. 
Der Verf. ist der Meinung, dafs die Schrau- 
bengefäfse Luftgefäfse sind. Die Füllung mit 
gefärbten Flüssigkeiten ist dem Verf. zwar 
sehr gut gelungen, aber er bemerkt dabei 
sehr richtig, dafs eine solche Flüssigkeit auch 
in ein mit Luft gefülltes Gefäfs wie in ein 
Haarröhrchen dringen müsse. Er gründet 
seine Behauptung vorzüglich auf die Bemer* 
kung, dafs bei abgeschnittenen Pflanzen nie 
dort Saft hervordringe, wo sich die Spiral- 
gefäfse befinden, auch rechnet er etwas auf 
Coulombs Bemerkung, welcher beim An- 
bohren des Holzes ein Geräusch wahrnahm. 
Das letztere mufs indessen noch von meh- 
rern rem gehört werden. Schwer möchte wohl 
auszumachen seyn, ob aus den abgeschnitte- 
nen Spiralgefäfsen Saft dringe oder nicht, 
und überdies läfst sich nicht bestimmen, ob 
die Gefäfse zu der Zeit, wo man die Pflanze 
zerschnitt, gerade gefüllt waren oder nicht. 
Folgende Versuche widerlegen die Hypothese 
des Verf. Pflanzen mit unversehrten Wur- 
zeln wachsen in gefärbten Flüssigkeiten, und 
man findet die Spiral ;^efärie immer mit üol- 
Ciien Flüesigkeiten gefüllt, ohne dafs man an 
der Spitze der Wurzeln eine Oiinung ent- 
deckt, worein die Flmsigke^r, wie in ein 
Haarröhrchen, treten könnte. Ferner wena 
mi3n Rinde und Holz rund um einen Ast 
wegschneides bis an die Srhicht von Schrau- 
bengefä^en, welche das Mark urogiebt, wel- 
che das Mark umgiebt, so wächst der Zweig 
sehr gut fort. Doch der erste Grund ent- 
scheidet nach des Ree. Meinung, und er be- 
trachtet die Spiralgefäfse als wahrhafte Nah- 
rungsgefäfse (vasa adducentia). Die neue Art 
von Gefäfsen, welche der Verf. hier bekannt 
macht, sind die Ringgefäfse, Schrank und 
Babel sahen sie schon, ohne sie besonders 
zu beachten. Man bemerkt sie am leichte- 
sten — 92 — 

eten nnd häufigsten in den Gräsern, auch 
im Kürbifs. Rec^ hält sie für abgewickelte 
und wieder verwachsene Bänder eines Spi- 
raigefäfses, denn man findet, welches auch 
der Verf. nicht läugnet, deutliche und auf- 
fallende Ubergänge aus den Spiralgefäfsen 
in diefe Ringgefäfee. Indessen verdienen sie 
die Aufmerksamkeit der Phytötomen. Übri- 
gens findet man in dieser Schrift noch viele 
treftende Bemerkungen, vorzüglich über die 
Stellung der sogenannten vaea propria in ver- 
schiedenen Pflanzen , welche Ree. nicht für 
Gefäfse, sondern für blofse receptacula succi 
hält, die in den Zwischenräumen des Zeil- 
gewebes ausgehöhlt sind. Manches hat Ree» 
übergehen müssen, weil die genaue Erörte» 
rung an diesem Orte zu weitläuftig seyn 
würde. 2. Pelieis Avellar Brcteri Flora lusitanicd. 
Tom. 2du§. Olisipone 1304. 557 Dieser zw^it« Theil fängt mit der Klasse 
Heptantheria an, in welcher nur Aescu» 
las Hippocastanum und Ephedra distachya 
aufgeführt sind. Octantheria. Ruta gra- 
veolens hei Lissabon, hat petala ciliata und 
ist eine neue zwischen ii. graveolens und 
R. chalepensis in der Mitte «tehende Art. 
R. tenuifolia ist die R. montana Autor. J^pi- 
lobimn ßaccidum ^ foliis lanceolatis, denticu- 
latifl, glabris, subeessilibus; inferiorlbus op- 
positis: caule t^nui, inferne teiragono , flac- 
cido, basi repente, wird als eine neue Art 
beschrieben, scheint aber nur ^nne Abände- 
rung von jE. roseum zu seyn. Die E^ricae 
sind beschrieben, und wie- es^ ^\ec. echeint. 
richtig bestimmt, aber da Syuanyxnie tehlt. — 94 — 

00 ist die Flora hier nicht 60 nutsbar, zl$ 
sie ceyn könnte. Passerina hirsuta ist 
Daphne vermiculata. ^uercus hybrida nennt 
er den Carvalho cerquinho^ wovon ich in 
der Reisebeschreibung geredet habe, aber giebt 
nur eine kurze dlflerentia specifica. Quer* 
cus Ilex wird hier aufgeführt , welcher in 
Portugal nicht wächst, und unter p. rotun- 
difolia^ einer sehr zweifelhaften Art, der 
p, Ballota als einer Abänderung von p. 
Hex gedacht. Der Verf. hat Desfontaines 
nicht benutzt, welcher die p. Ballota ge« 
nau bestimmt hat. Quere, humüis Lamarck, 
nennt der Verf. Q. fruticosa und giebt ihr 
folia annua, welche doch wirklich perennia 
eind. Mit dieser verwechselt er Q. lusita* 
nica Lara, oder p. Valentina Cav,, die in 
Alentejo hin und wieder als ein ansehnlicher 
Baum vorkommt und oft blühet. Cytinus 
Hypocistis. Hiebei ist eine genaue Beschrei- 
bung, welche bereits in diesem Journal mit- 
getheilt ist. (Erster Band. i8oo. S. 48.) 

Enneantheria. Mercurialis annua des 
Verf. und ambigua sind wirklich einerlei. 

Decantheria. Ulex eiiropaeus ist Uk 
minor. Ulex genistoides eine neue Ar^, ist 

nur — 95 — 

nur kurz beschrieben* Ich werde ihn in die- 
aem Journal als eine besondere Gattung aus» 
führlich abhandeln. Spartium grandifloruin, 
als neu. Hier sind drei sehr verschiedene neue 
Arten zusammengemengt, Spartium spino» 
sum ist Sp. villoswn Y ahh; an welchem der 
Verf. nicht die äufserst sonderbare Form des 
Kelches beobachtet hat, Ave^wcgen ich es 
auch in diesem Journal als eine «leue Gat- 
tung beschreiben werde. Genista polygalae* 
phylla^ eine neue Art, ziemlich genau be- 
echrieben, deren wir schon in der Reisebe« 
Schreibung als Genista exaltata gedacht ha- 
ben; ein Name, der in aller Rücksicht dem 
von dem ^ er f. beigelegten vorzuziehen ist. 
Er sah dieses Gewächs nur ald Strauch von 
4 — 6 Fufs, wir fanden es hingegen an 2a 
Fufs hoch und darüber, Genista parviflora, 
foliis simplicibus , lineari • lanceolatis , utrin- 
que glabris: ramis angulatis: racemis brevi« 
bus: bracteis glabris: corollae alis vexillo et 
carina valde brevioribus: leguminibus gl2|- 
berrimis, eine neue Art von den Gebirgen 
in Portugal. Genista triacanthos und faU 
eata, neue Arten, sind schon in der Phyto- 
graphia beschrieben worden. Genista algar- 

biensis - 9<5 - 

biensis äIs neu au%e führt , ist G. hirsutm 
Vahl., wozu G. tricuspidata Desfont. aU 
Abänderung mufs gebracht werden, hingegen 1 
G. germanica ist eine neue Art. Dem Ver£; 
fehlen noch manche Arten aus den Gattuil-j 
gen Genist Spartium , Cytisus. So fehlen 
ihm auch noch viele aus der Gattung Onö-l 
Iiis, Seine arthropodia als neu beschrieben^ 
ißt O. pube Scans Linn. Ononis racemosa^i 
racemis terminalibus , laxis , longs peduncu^ 
latis ; pedunculis partialibus, muticis : bracteisi^ 
flolitariis, eerratis, calyce valde brevioribus: 
foliis ternatis, simplicibusque , longe petiola-i 
tis, neu, theilten wir dem Verf. mit-, genatli 
beechrieben, Sie nähert sich dei* O. villcf- 
sissima Desfont. sehr. O. reclinata ist O. 
pendula Des f. — O. pinnata^ floribus spi» 
catiä : foliis inferioribus pinnaiis ; 6uperiari-| 
bus ternatis, eine neue merkwürdige Art, 
von dem Graf von Hoffmannsegg zuerst 
gefunden, Vv^ird nur mit wenigen Worten | 
characterisirr. Die Trlfolia. werden fast allej 
genau beschrieben. Medicago minima iski 
Med, recta Desfont. Lotus conimhricens^^\ 
bereits auö der Phytographia bekannt. -Tjo-l 
tus oUgoceratos Lam. ohne Zweiiel Li \diß^\ 

fusa> jkisa Smith. jL. microcarpos , eine neue 
Art, foliie hirtis, oblanceolatis : bractea eaepe 
monophylJa: leguminrbus pluribus, subum- 
bellatie, calyce vix longloribus. L» arcna- 
rius als neu, scheint jL. cytisoides Linn. 
Dolichos monachalis eine ausländische als 
neu beschriebene Pflanze, welche in Portu- 
gal häufig gebatjet, wie unfere Schminkboh- 
neu benutzt wird, fcheint doch von D. Cat- 
jang nicht verschieden. Der ächte Lat/iyrus 
amphicarpos f sehr verschieden von f^icia 
amphicarpos Dörth, wird hier ausführlich 
Und genau beschrieben. Ree. hat ihn in ver- 
schiedene botanische Gärten eingeführt, wo 
er leicht fortkommt, und sowohl über als 
imter der Erde Saamen trägt. Morifon 
hat ihn sehr kenntlich abgebildet. Die La- 
thyrus Arten sind genau beschrieben, aber 
jL. palustris weicht von der nördiicheu 
Pflanze ab, und möchte wohl enie neue Art 
«eyn. Vicia Cracca ist tenuifolia. 
villgsa^ eine neue Art, pedunculis multiflo- 
ris, floribus imbricatis: foliis subovalibus, 
villosis : calycis dentibus quinque setaceie: 
leguminibuä subvillosis , pendiüis. Anthyl- 
Iis cornicina ist /d. hamosa Desfont. Ono- 
N. Journ. d, Bot. a, B. i. St. G brychis - 98 - 

hrychis Caput galli ist ebenfalls Hedysarurrn 
confertiim Des f. Ornithopus ebracteatus,, 
eine neue Art, foliis pinnatis: legnminibü^i 
terelibns, arcuatis : bractea sub floribus nulia» 
Der Verf. sagt: habitu nimis affinis O. per* 
pusillo ^ und er hielt ihn für diesen letzterns 
vormale, aber die Pflanze ist, wie wir ihmi 
versicherten, sehr davon verschieden. O. 
sativus, eine neue Art, welche in manchen. 
Gegenden von Portugal als Futterkraut ge* 
bauet vv^ird, wefswegen ich ihrer in meine« 
Reisebeschreibung schon erwähnte. Der Vf. 
sagt: Gaules procumbentes, aber gerade durch 
den aufrechten Srarnnr unterscheidet sie eich 
von O. psrpusillus, Coronilla glauca ist G. 
pentaphyllea Desf. Astragalus cymbaecar^ 
pos aus des Vf. Phytographia bekannt, und 
jetzt in den botanischen Gärten häufig. Sa* 
xifraga spatularis als neu beschrieben, ist 
wohl nichts als S, umhrosa, Dianthus lu^ 
titanus sowohl als i). ßmbriatus^ angeblich 
neue Arten, sind JD, attenuatus Smith., 
welcher sie celbst als solche dem Ree. be- 
stimAite. Cucubalus longicilius y eine schöne 
neue Art, tloribns nutantibus : calycibus efe- 
vati#, glabris; petalorum lamina bicalli, pro-l 

funde — 99 — 

fände fisea, foliis inferne ad oras lanato - ci- 
liatis. Die Arten der Gatmng Silene, wo- 
von Portugal ungemein reich ist, eind nicht 
gut bearbeitet, Silene scabrißora , neu, 
kommt doch S. pendula ungemein nahe, 
Silene elegans ^ neu , von uns dem Vf, mirge- ^ 
theiit, nur kurz charakterißirt. Unter 5. Vit* 
torea^ als neu beschrieben, ßtecken ein paar 
Arten. S. Juscata als neu , beschrieben, ist 
S. gallica;' aber eine als Abänderung kurz- 
erwähnte ist neu. 5. foetlda nob. 5. lati- 
flora, eine neue Art, ist nicht von Verw^ir* 
rnngen frei, «S. distachya^ als n^eu, enthält 
zugleich S. vespertina. S, nicaeensis^isl S. 
arenaria Desfont. Ohne gute Abbildungen 
kann man sich wohl nicht aus den verwand- 
ten Arten dieser Gattung finden. Arenaria 
conimhricensis aus des Verf. Phytographia 
schon bekannt, emarginata ^ neu, kurz 
charakterisirt, weil er sie nur im Herbarium 
des Grafen von Hoft'mannsegg sah. Sedum 
jrutlculosumy als eine neue Äjct ausführlich 
beschrieben, ist S. virens Ait. S. pruina' 
tunif eine neue Art, wurde ihm von uns 
mitgetheilt, daher beschreibt tjr sie nur kurz. 
S. arenarium wird ebenfaiis als neu angoge- 

G 2 ben, ben, auch soll es sich von 5. anglicum un- 
terscheiden, aber Smith erkannte es in ei- 
nem Briefe an Ree. völlig für dasselbe. Sper* 
gula ciliaris ist einerlei mit des Vf. Arenaria 
conimbricensis. S. saginoides ist 5. subu- 
lata. — S, droserioides. Sehr richtig sah 
der Verf. ein, dafs Drosera lusitanica eich 
durch die Frucht ungemein von Drosera un- 
terscheide, und auf keine Weise damit könne 
zusammengebracht werden. So häufig wir 
auch die Pflanze fanden, so konnten wir 
doch keine Saamen erhalten, welche nicht 
taub gewesen wären. Wir machten daher 
den Verf. in einem Briefe auf die Lage des 
Embryo aufmerksam, und er beschreibt ihn 
hier genau als inversus minutus in apice ex- 
cavato albuminia. A\sa ist meine Vermuthung 
(s. dieses Journ. i. B. 2. St. S. 53.) gegründet 
und die Pflanze auf keine Weise mit Spergula 
2u verbinden , welche einen Embryo spiralis 
ohne albumen hat. Geras tium vulgatum und 
viscosum werden mit Unrecht vereinigt. 

Polyantheria. Lythrum kyssopifolia 
ist eine neue Art, auch in Frankreich ein- 
heimisch , von uns L, meonanthum genannt. 
Cistus verticillatusp eine Art, welche wir in 

einige — lOI — 

einige bötanieche Gärten eingeführt haben, 
ist auf unsern Rath von C. umbellatus ge- 
trennt worden. C. ocymoides ist C, elon- 
gatus V ahl. , und C. stocchadifolius ^ ald 
neu angegeben, C. scorpioides Desf, — - La- 
vatera silvestris. Wir unterächieden diese 
Pflanze zuerst von L. Malva sylvestris ^ wo- 
mit sie Cavanilles eogar verwechselt hat^ 
und jetzt ist sie in einigen boianischen Gär- 
ten häufig. Ruphorhia ptericocca, neu, um- 
bella qulnqnefida ; trifida, dichotoma: invo- 
lucellis ovato - trapeziformibus : foliis eunea- 
tis: capsulis submaturis, eexalatis. E. pilosa 
ist verrucosa Linn. — JE. B^Iyrsmites. Zwei 
verwancite, aber auftallend verschiedene Ar- 
ten sind hier zusammengeworfen. Rosa scan* 
densy als neu angegeben, ist JR. sempervi- 
rens Linn. Potentilla montana^ caulibus 
decumbentibus, floriferis erectiusculis , biflo- 
ris, triflorisve : foliis ternatis, subtus serieeis, 
eupremis simplicibus: receptaculo hirsuto, neu, 
mit weifsen Blumen, der P. nitida verwandt, 
auch in Frankreich nicht selten. Die Frage : 
An Fragariae sterilis var. ? pafst gar nicht. 
Geum hißorurn^ neu angegeben, ist G. atlan- 
ticum Des f.. Clematis campaiiijloray neu, 

caule caule scandenti: foüie decompositis : ramuli^ 
«eptemÜoris: Ce rella aemiclansa , petalis apice 
dilatatis, marginibus undulatie. — Ranun^ 
culus bujjleuroides 9 neu, foliis radicalibuS; 
ovato ^anceolatis , integerrimis , trinerviis, 
longe petioiatis: caule erecto, dichotomo: ca^ 
lyce patenti: neciario tubulato - cuculiato. — 
ü. rufulus^ ebesifalis neu, doch acris eehr 
verwandt, calycibue patentibus: caule pedun- 
culifique teretibus, farctis, villosis, foliis quin- 
quepanitis, eegmentis profunde et angu&te 
multifidis; eumrtiis linearibus. Hingegen R, 
gregarius und aäscenäens als neu angegeben, 
gehören zn%.. flabelliatus Des f. . 

Cryptanthesia, Diese Klasse ist, wie 
eich erwarten läfat, am schlechtesten bear- 
beitet und sticht gegen die andern sehr ab. 
überall ist die alte Linneische Eintheilung 
in Gattungen beibehalten worden. Unter den 
Farrnkräutern ist keine neue Art, auch über- 
haupt keine genauer beschrieben, und ßehr 
viele in P. befindliche Arten fehlen. Eben , 
dieses ist mit den Moosen der Fall. Hier 
fiieht man noch die alten Gattungen , Milium 
Bryum etc., obgieich der Vf. Hedwig's PL 
crypt. citirt, Lycopodium steht unter den 

Moo- — 103 — 

Moofen. Zwei neue Juifgermanniae: 7. cor- 
dlfoUa, eurcuiiö eimplicibus , ramosisque, re- 
penti - adscendentibus : foliis obcordatis , mar- 
ginibus integerrimis , dißtichis, patulo - imbri- 
catis, und eine crispula, aber mangelhaft 
beßchrieben. Die Algae fangen mit Marchan- 
tia an. Einige neue Arten dieeer Gattung 
hat der Vf. übersehen. Sphaerocarpus Mi- 
chel, wird zu Targionia gebracht. Antho- 
ceros hulbulosus als neu, weil die Wurzeifa- 
öern an der Spitze einen bulbulum haben, 
vielleicht nur eine Abänderung von lae- 
vist Die Gattungen Fucus, Conferva eind 
oberflächlich beaibeitet. Unter den Lichenen 
sind einige neue Arten, als L, helcoidesy sub- 
pellatus , coutractiis f hidromelus^ atroseifiger 
angegeben, die aber einer genauem Bestim- 
mung bedürfen. Für die Pilze ist so gut 
als nichts geleistet. Berichtigungen der An- 
gaben würden hier ohne alles InterelTe feyn. 

Es erhellt indessen aus allem diesem, daf« 
CS dem Verfi nur an Büchern und an einem 
genauen Verkehr mit andern Kräuterkennern 
fehlte, um diese Flora zu einer der besten zu 
machen, welche erschienen fmd. H. F. Link, 3. 104 — 3- 

Description hotanique du Chiranthoden- 
drouy arbre du Mexique, nouvelle- 
ment connii, et remaiquable par son 
aspect et sa beaute. Traduction de 
l'espagnol de Don JosepJi - Denis Lar-^ 
reategui, ELiidiant en Medicine au 
Mexjque; avec deux planches colb- 
riees. Publice par M. Lescallier^ 
Conseillier d'etat, Tun des Comman- 
dans de la Legion d'honneur, Mem- 
bre de la Societe' imperiale d'agricul- 
ture de Paris etc. A Paris IS^S- viii. 
und 28 S. in gr. 4. Ein so auggezeichnetes und dabei so sel- 
tenes Gewächs, wie das Chiranthodendron, 
verdiente genauer beschrieben zu werden. 
Es war schon den alten Bewohnern von Me- 
xico xico bekannt , die es nach ihrer Landesspra- 
che Mcxpalxochiquauhitl nannten, welche 
Benennung späterhin die Botaniker der spa- 
nischen Expedition mit dem gleichbedeuten- 
den Namen Chiranthodendron vertauöchten. 
Toiuka (elwa 24 französische Meilen von 
Mexico entfernt), ist der einzige Ort, wo 
dieses Gewächs, und was allerdings sonder- 
bar genug zu seyn echeint, nur als einzelnes 
Individuum vorkömmt. Die erste Nachricht 
von diesem Gewächse findet sich im 2ten 
Th. von Don Francisko Heriiandez Ge- 
schichte der Pflanzen von Neuspanien und 
in dem von N ardo . Antonio Recho zu 
Kom herausgegebenen Supplem. Zu diesem 
Werke, in welchem letztern auch eine, wenn 
gleich nur unvollkommne Beschreibi^ng und 
Abbildung mitgetheilt ist. Nach ihm erwäh- 
nen auch Augustin de Vitancurt und 
Don Francisco-Xa vier Clavigero des- 
selben in ihren Schriften. Demungeachtet 
war die Kenntnifs von diesem Gewächse noch 
so unvollkommen , dafs sogar J a c q u i n 
{Plant. Americ,^ dasselbe in seiner Helicte^ 
ris carthaginensis ^ und der jüngere Gaert- 
ner {Carpolog. Fase, i. P. i. p. 39.) in der 

Sar- — io6 — 

Sarcodactylis helicterioides Wieder zu finden | 
glaubten. Nach den genauen Untersuchun* j 
gen der spanischen Botaniker, die nach To- Ij 
luka reisten und durch einen ihrer Maler ;; 
die erste der hier beigefügten Zeichnungen ; 
verfertigen liefsen, erfahren wir nun, dafs | 
dies Gewächs in die i6. Klasse des Linnei- 
schen Systems gehört und eine besondre Gat- 
tung ausmacht, die zunächst mit BombÄx' 
verwandt ist. Von der hier sehr umstand-^* 
lieh milgetheilten Beschreibivng wird es hin- 
reichen, das Wesentlichste derselben auszu-< 
heben. — Chiranthodendron ist ein Baum, 
der 15 — 20 Varas (ein <^panisches Mas, das 
3 kastiliöche Fufs enthält, die^ weit kleiner 
sind, als der französische Fufs) hoch ist und 
5^ 5 «Varas im Umfange hat. Schon in der ^ 
Höhe von 5—6 Varas theilt er sich in meh- 
rere Zweige , die ^vechselsweise stehn und 
sich ausbreiten. Die jüngern Zweige, sind 
mit einem graulichen Filz bedeckt, der an 
den äufsersten Enden eine gelbe Ocherfarbe 
hat. Die Blätter stehn wechselsweise, sind 
gestielt, an der Basis ausgeschnitten und in 
6 — 7 unmerkliche Lappen getheilt, von de- 
rien die äufsere gröfser und stärker als die 

übri- — 107 — 

übrigen zugespitzt ist. Oben sind eie hell- 
grün und glatt, unten, so wie die Blattsiie- 
le, Afterbläitelr, Blumenetiele und Deckblät- 
ter, mit einem dichten ocherfarbnen Filz be- 
kleidet. Die Blumen, welche vom Novem- 
ber bis Januar zngegen sind, bilden eine ein- 
fache, an den Spitzen der Aste sitzende 
Traube. Die Blumenkrone hat die Gröfe^ 
eiifer gewöhnlichen Lilie, ist glockenförmig, 
fünftheilig und ausdauernd, aufserhalb mit 
einem dunkelröthlichen Filze bedeckt, inner- 
halb von einer schönen rothen Farbe. Die 
Staubgefäfse sind löthlich, mit dex untern 
Hälfte in eine Röhre verwachsen, rnit der 
obern in fünf ungleiche eingekrümmte Fäden 
getheilt, die das ^ Ansehn eines Vogelfufses 
haben. Die Staubbeutel um vieles kürzer 
als die Fäden, zugespitzt und einwärts ge- 
krümmt. Der Fruchtknoten oben, eiförmig 
und mit fünf stumpfen Ecken versehn. Der 
Griffel fadenförmig, 4 oder Seckig und un- 
"^gefähr so lang als die fiöhre der Staubfäden. 
Die Narbe einfach , zugespitzt und mit ein- 
wärts gebogener Krümmung aufserhalb der 
Röhre der Staubfäden hervorragend. Die 
Frucht ist eine — 3 Zoll lange, eiförmige, 

. etwa^ etwas zugespitzte, holzige, fünfeckige, fünf- 
klappige und fünffächrige Kapsel. Die Saa- i 
men, deren etwa lo — 12 in jedem Fache lie- j 
gen, sind eiförmig und schwarz. Der Gat- | 
tungscharakter des Chlranthodendron würde j 
©ich nach obiger Beschreibung so abfassen, 
lassen : Calix niillus. Corolla persistens. 
Stamina in lubum cormata, ad medium supe* 
riori parte palmatim in lacinias quinque in* 
ae quäle s et iiicurvatas divisa. Capsula lignO" 
sa^ ^locularis y Svalvis^ loculis polyspermis. 
Die einzige, bis jetzt bekannte Art führt den 
Trivialnamen pentadactylon. — Da alle Blu- 
men dieses Baums gewöhnlich abgepflückt 
werden, so läfst sich hieraus zum Theil die 
Seltenheit desselben wenigstens für die Ge- 
gend von Toluka erklären. Zugleich kann 
man sich aber auch wohl den möglichen 
Fall denken, dafs — wenn allerdings nur 
ein Individuum vorhanden seyn sollte — das 
Chiranthodendron, was wegen des hohen Al- 
ters des Baums zu befürchten steht , über 
kurz absterben und folglich ganz verloren 
gehen würde. Nach vielen vergeblich ange- 
stellten Versuchen hat man indefs endlich | 
Milien Ableger erhalten, der in dem botani- i 

sehen achen Gerten zu Mexico bereits zii einem be- 
trächtHch hohen Baurne angewachsen ist und 
zu weiterer Verbreitung Hoffnung macht. 
Auch ist durch die unermüdete Sorgfalt des 
Obergärtners Lopez zu Mexico ein zweiter 
Ableger erzogen, der für den botanischen 
Garten zu Madrid bestimmt ist. Von einem 
besondern Nutzen dieses Gewächses ist bis- 
her nichts bekannt geworden; doch glaubt 
der Verf. die Blätter in Hinsicht ihrer Eigen- 
schaft und Wirkung rnit denen der malven- 
artigen Pflanzen vergleichen zu können. Die Kleearten DeutscJilandes, in Ahhildun- 
gen von Jakoh Sturmj Ehrenmitglied 
der botanischen Gesellschaft in Re- 
gensburg etc. Mit Beschreibungen 
von dem Herrn geheimen HofratH 
und Präfidenten von Sclireher, Herrn 
D. und Professor Hoppe und dem 
Herausgeher. Erstes und zweites 
Heft. Nürnberg 1804. 12. Mit 32 
Kupfertafeln. — Auch unter dem 
Titel: Deutschlands Flora in Ahhih 
düngen nach der Natur ^ mit Be- 
schreibungen. I. Äbtheilung, 15. 
und 16. Heft. Schon glaubte man die ganze Mannigfal- 
tigkeit der Kieearten , die auf deutschem 
Grunde und Boden wacnsen, übereehn zu 

haben, haben, schon gaben die neuesten Pflanzen- 
verzeichnisse blos die Wiederholung länget 
gebrauchter Beschreibungen : als auf einmal 
dieses Werkchen neue Aussichten auf ^ie 
Fruchtbarkeit jener PjBanzengattung eröffnete 
und bewies , dafs nicht nur in den kürzlich 
erst durchsuchten südiichen Gegencien, son- 
dern überall um und neben uns neue* Ar- 
ten verborgen leben, die bekanntere genauere 
Bestimmung verdienen. Freilich J.iefs eich 
auch .schon von diesem Unternehmen etwas 
erwarten, da es bekannt wurde, dafs dazu 
von dem Ersten unserer Naturforscher Bei- 
träge geliefert werden würden. Die Beschrei- 
bungen aus der Feder dieses Mann^ verei- 
nigen die scharfsinnigste Bestimmtheit mit 
Vollständigkeit und AusFührlichkeit , und las- 
sen' aufs Neue ahnden , welchen Vortheil die 
Wissenechaft haben würde, wenn der ganze 
vorräthige Pflanzenschatz von ihm geordnet 
dem Publikum übergeben würde. Wir ha- 
ben mit einem die Trivialnamen derjeni- 
gen Arten ausgezeichnet, welche hier von 
Schreber beschrieben sind. Die Beschrei- 
• bungen der übrigen Arten sind von D. H o p p r, 
der die deutsche Flora schon mit mancbtr — 112 — 

schönen Pflanze, und auch hier durch Be- 
kanntmachung des Trifolium noricum Wulf, 
bereichert hat, und von Herrn Sturm. 
Zwei Arten alpinum und resupinatum gehö- 
ren noch nicht zur deutsche^n Flora. 

Erstes Heft» Die hier aufgeführten 
Arten sind: i. Trifolium Blelilotus coerulea^ 
ans Schlesien, Böhmen, TyroL 2. TrifoL 
Melilot, ojficinalis. 3. TrifoL Melilöt, den- 
tata Waldöt. et Kit, schon vor vierzig Jah- 
ren bei Paseendorf, ohnweit Halle, gefon- 
den. 4. * Tr. strictum^ von KrelJwitz bei 
Halle. Kommt ganz mit Linne'e Beschrei- 
bung überein, nur sind die Hüleen nicht 
zwei - , sondern einsaamig. Cultivirt wird 
es 4 bis ömal höher, als das wildwachsende, 
2 Zoll hohe, hier abgebildele Exemplar, 'Als 
Synonym gehört Trif. parvißorum Ehrh, 
hieher. 5. TrifoL hybridum. 6. TrifoL re* 
pens, Trif oL pallacens S. , mit dolden- * 

artigen Blumenköpfen , zweisaamigen Hül- 
sen , ungleichen Kelchzähnen , umgekehrt ei- 
förmigen abgerundeten gezähneiten Blättchen, 
aufsteigenden Stengeln. Auf der Matschacker 
Uthe in Kärnthen wurde diese Art von Wul- 
fen — 113 — 

fen entdeckt. Von repens unterBcheidet ea 
eich durch lange starke fast holzige Wurzel, 
stärkere nicht kriechende Stengel, dichter ste- 
hende Blattstiele, breite Blattansäirze, blafs- 
gelbe Blumen. Der Kelch ist mit erhabnen, 
oft röthlichen Streifen bezeichnet, und unter 
dem Grunde der Zähne braun gefleckt oder 
eingefafst. Schreber untergcheidet es von 
Regnier's trejjle gazonnant ^ (TrifoL cespi* 
tosuni Willd.), durch die Verhältniese det 
Blülhentheile , da an ihm der Kelch gröfser, 
die Krone noch einmal so lang als der Kelchj 
die Fahne noch einmal so lang als die Flii* 
gel ist, und durch die Farbe der Krone, die 
am cespitosum roth und weifs ist, wie am 
hyhridum^ 8* TrifoL montaiium, 9, TrifoL 
alpinum^ von Hoppe beschrieben, ist 
noch nie in Deutschland gefunden worden. 
10. TrifoL ruhens. Dafs diese Pflanze auch 
im nördlichen Deutschland wild gefunden 
werde, ist dem Ree. sehr unwahrscheinlich, 
II* TrifoL pratense. ß) Trif, pratense sä- 
tivum^ gröfser, weniger behaart , mit längerrr 
icpitzigen B^üthen, mehr haarigen Kelchen- 
Ist besonders abgebildet und nach Miller als 
eine Art! angenommen; das dürfte aber auf 
N»Journ. d.Bot. 2. B. i«St. H diese — 114 — 

diese Autorität noch nicht 60 ganz erwiesert 
ceyn. Ale dritte Varietät des pratense könnte 
noch y alpinum erwähnt werden, das stark 
zottige Blumenstiele und Kelche behaart wie 
am rubens i auch oft fast- cilindrische Köpfe 
hat, allein durch Blätter und das VerhäUnift 
der Kelchzähne zu einander sich eben so 
vom rw^ewj entfernt, als es sich an das pra- 
tense a anschliefst. 12. Trifol. medium {fle- 
>xiiosum alior.). 13. Trifol. pannonicitnt, Ist 
nicht gut beschrieben und nicht gut abgebil-i 
det. Der Künstler hat ein kultivirtes sehr 
ästiges Exemplar gewählt; die Bläuer sind 
zu breit, am llande fast wellenförmig; die 
Blumenköpfe zu sehr cllindrisch und fast un* 
terbrochen. Gebaut sah Ree. diesen Klee im« 
mer mit mehr aufgerichteten Aeten und we- 
niger bogigem Stengel. Auch die Kelchzähne 
sind etwad! zu breit und zu wenig steif. An 
wilden Exemplaren findet der Ree. folia lan- 
ceolata imd lineari- lanceolata, die Blumen- 
köpfe sehr blumenreich und vollkommen, 
oval. 14. TrifoL ochroleucum. 

Zweites Heft. Trifol. Nor icum, weich- 
haarig, mit kugeliörmicren überhangenden fast 
ocherfarbigen Ähren, einem einfachen nieder- j 

gebo- ~ US — 

gebogenen Stengel , mit weifslichen glatten 
Scheiden versehenen Blattetielen, eiförmigen 
glattrandjgen Blättchen und (un ) gefärbten 
Kelchzähnen. Auf kärnthnischen Alpen von 
Wulfen entdeckt. Gränzt zunächst an oc/^rö- 
leucum, ist aber stärker, haariger, weniger hoch; 
hat glatte weifidiche Scheiden an den Wur- 
zelblättern ; die Kelche und weifölich, ihre 
Zähne grün, länger als das Rohr der Krone, 
und beinahe gleich, nicht der untere länger 
wie bei ochroleucum. Der Stengel trägt nicht 
selten zwei Blumenköpfe. i6. TrifoL an- 
gustifol, Gewifs blos in Krain, nicht im 
nördlichen Deutschland einheimisch, 17. 
TrifoL arvense. ig* * TrifoL incarnatum. 
Auf Äckern bei Görtz. 19. TrifoL stellatum. 
Ebendaselbst und bei Duino. Hier ist ein ar- 
tiger Charakter für dieses Trifolium angegeben. 
Die Haare nämlich, die die ganze Pflanze 
bedecken, sind gegliedert und an den Glie- 
dern wieder mit Härchen besetzt; dadurch 
unterscheidet eich jenes von vielen ähnlichen, 
%nter andern auch von dem ähnlichsten, das 
Ree. unter dem Namen coiiicum erhalten hat. 
20. TrifoL: scabrum. In Sachsen ? der Pfalz, 
Krain. 20. TrifoL striatum. Bei Bremen, 

H 2 Han- Hannover, im Naßsauischen, bei Hildeeheim, 
Halle» in Kiain. 21. TrifoL fragiferum. 
Hier wird fragweise angeführt, dafs dieser 
ll^ee in Irrland sehr lange Stengel treibe ; 
Eec. eieht ihn in seiner Gegend oft zwei Schuh 
lang, dann stehn aber die Blätter sehr dünne 
und es wird blos durch die Menge der Sten- 
gel ein Rasen gebildet. 22* TrifoL resupina- 
tum. Dafs dieser Klee bei Tübingen und 
Erfurt nicht wächst, ist gewifs; auf die blose 
Vermulhung, dafs er in Krain wachse, sollte 
er hier nicht aufgenommen eeyn. 23. * Tri^ 
foL spadiceum^ mit walzenförmigen gedeck- ' 
ten BSumenähren, niedergebogenen bleiben* 
den eiförmigen Fahnen , behaarten Kelchen ' 
mit zwei sehr kurzen Zähnen , umgekehrt | 
herzförmigen fast ungestielten gekerbten 
Biättchen , breiten geränderten Blattstielen^ 
aufrechtem schwachbehaarten Stengel. 24. 
TrifoL hadium S. (spadiccum V i 11 a r 8.) , Kar- ' 
melitenfarbiger Kiee, mit rondlichen gedeck- 
ten Blumenköpfen , niedergebogenen bleiben- 
den länglichen Fahnen , behaarten Kelchen i 
mit zwei sehr kurzen Zähnen , länglichen 
ausgcranteden gesägten Blättchen, ungerändar- ' 
tem Blattstiele, aufrechtem zottigen Stengel. 

Von ~ 117 ~ 

Von Wulfen auf den • kärnthnificlien Alpen 
gesammelt. Die Pflanze hat viele Ähnlich- 
keit mit TrifoL spadiceum^ ist aber zu unter- 
scheiden durch perennirende nicht einjährige 
Wurzel, niedrigen Stengel und die hellbraune 
Farbe und die Gestalt der abgeblüheten Kro- 
nen, so wie durch kurze ovale nicht eilin» 
drische Inflorescenz. Die Fahne ist fast vier» 
mal so lang als die längern Kelchzähne; bei 
dem s:padiceum nur etwas mehr als noch ein- 
mal 80 lang als diese. Exempkre aus den 
Judenburger Alpen, die Ree. vergleichen konn- 
te und in den Blüthenihelien genau über- 
eii^trefFend fand, sind acht Zpll hoch; der 
«päter blühende Blumenkopf ist höher als 
der frühere; der Blattstiel ist an der Spitze 
gerändert. Dieses Kennseichen scheint über- 
haupt schwankend; denn Ree. besitzt Exem- 
plare des dpadieeum aus Deutschland und 
Schweden, deren Blattstiele nicht gerändert 
«ind, und wieder andere, die geränderte Blatt- 
stiele haben. Dafs an einem Steyerschen 
Exemplare ein Blatt vier Blättchen trägt, ist 
kaum der Erwähnung werth. Die Hülsen 
des badium bekommen bei der Reife sechs 
Linien lange Stiele» da sie hingegen bei spa* 

dieeum — 118 ~ 

diceum kurz bleiben. 25» * TvifoL agrarinnit 
cc (aureum Pollich.). Diese bekannte Kleeart 
wächst mehr in Waldungen, eelten auf Ackern. 
Von den folgenden unterscheidet sie das sehr 
kurz gestielte mittlere Blättchen und der auf- 
rechte Stengel , von dem badium der sehr 
äfttigp Stengel und weniger glänzende abge- 
blühete Fahnen, die breit, oval und kaum 
einmal länger sind , als die längern Kelch- 
Zähne. '26. * TrifoL campcstre , mit eirun- 
den gedeckten Blumenähren, niedergeboge*! 
nen bleibenden gefalteten Fahnen, Blumen»! 
stielen von der Länge der Blätter^ verkehrfc| 
eiförmigen etumpfen Blättern, aufrechtem! 
Stengel und niedcrliegenden Ästen. Diesea 
ist das TrifoL procumhens Huds. Smith 
und der meisten Schriftsteller, auch selbst 
des spicilegii ßorae Lipsiae. 27* * TrifoL 
procumbens L. , mit eirunden gedeckten Blu- 
menähren, niedergebogenen bleibenden gefal- 
teten Fahnen, längern Blumenstielen als die 
Blätter, verkehrt eiförmigen außgerandeten 
Bläitchen, niederliegenden Stengeln undÄsten. 
Dieses wächst auf Weiden, Wiesen etc. zwi- 
schen dünnem Grase , campestre auf Äckern. 
Jenes ist kleiner^ die Blüthenköpfe sind klei- 
ner. — 119 — 

ner, die Bl'attcheri 3 — 5 Linien lang; bei 
canijjestre sind die Blättchen bis g Linien 
lang, weniger breit im Verhältnife. Die Blatt- 
ansätze bei beiden am Rande zurückgebogen. 
28» * TrifüL filiforme mit halbkuglichen 
kopfförniigen Blumenähren, niedergebogenen 
glatten bleibenden Fahnen, niederliegenden 
Stengeln, umgekehrt herzförmigen Blättchen. 
Diese durch den zarten Bau und die sehr 
kleinen Blumenköpfchen und kleinern Blu- 
men auegezeichnete Art erscheint in einer 
gröfsern und kleinem Gestalt, die aber keinen 
ßpecilischen Unterschied anzudeuten scheint. 
29. * Trifol. patens, mit halbkugelförmigen 
kopfförmigen Blumenähren, bleibenden Fah- 
nen, Kelchen mit zwei kürzern Zähnen, 
länglichen fast ungestielten Blättchen , auf- 
steigenden dicht beblätterten Stengeln. Von 
Wulfen bei Triest und Görz entdeckt. Das 
< Pflänzchcn ist nur 2 — 3 Zoll lang, die Blu- 
men etehn aufrecht, nicht hervorgebogen wie 
an dem Köpfchen des filiforme, und sind 
gröfser als an diesem. ^Q^e Blätter haben das 
Ansehen derer von procumbens, nur sind die 
Stielchen viel kürzer. 5. — 120 — 5. 

Deutschlands kryp togamische Gewächse^ 
oder die vier und zwanzigste Pflan^ 
zenldasse nach dem Lirmeischen Sy^ 
Stern. Erstes und zweites Heft, (je- 
des) mit 25 ausgemalten Kupfern, 
von Christian Schkuhr ^ Universitäts* 
mechanikus zu Wittenberg u. s. w, 
Wittenberg 1S04. 1305. 4. xiv, u, 
40 S. 

Man kann dieses neue Werk unsera 
fleifsigen Schkuhr's als Fortsetzung seines 
Handbuchs ansehn, wiewohl es nach einem 
etwas verschiedenen J^ane bearbeitet ist, denn 
man findet hier nicht blos Pflanzen, die in 
Deutschland wild wachsen oder in Gärten ge- 
sogen werden, sondern der gröfste Theil ist 

in — 121 — 

in beiderlei Hinsicht ausländifich zu nennen* 
In den vorliegenden beiden ersten Lieferun- 
gen erhalten wir die Abbildungen und Be- 
schreibungen von 67 Arten Farrnkräuter, die 
der Verf. ganz nach Swartzens Anordnung 
abhandeln will. Die Figuren eind nicht 
gämcDtlich nach der Natur gezeichnet, ßon* 
dern man findet mehrere aus Flumier'd 
und Deefontaine's Werken entlehnt, wo* 
von die erstem wegen ihrer gegen Schkulir\9 
gefällige eigne Zeichnungen eehr hervorste- 
chenden Steifheit und Künstelei da^ Werk 
nicht zieren* Ree. ist weit entfernt, unsera 
Vfe. Unternehmen zu mifsbilligen, er möchte 
indessen bei der Fortsetzung folgendes ra- 
then: i) nicht so viel ausländische Arten 
aufzunehmen. Es verdient gewifs keinen 
Tadel, dafs der Vf. besonders bei den Far- 
renkräutem, die gröfstentheils ausländisch 
sind, dem Titel nicht getreu bleibt, allein 
wenn er aufser den deutschen noch alle eu- 
^ropäischen, die gemeinsten in Gärten befind- 
lichen ausländischen und von den übrigen 
noch die ausgezeichnetsten und merkwürdig- 
sten abbildete, so würde daa Werk gewif» 

eher — 122 — eher seiner Absicht entsprechen, als jetzt; 
denn nach der gegenwärtigen Anlage müssen j 
die Liebhaber zuletzt ein äufeerst kostspieli- j 
ges Werk erhalten. Der Vf. scheint wirklich I 
alles abbilden zu wollen, waa ihm nur vor- ' 
kömmt; man findet daher im zweiten Hefte | 
viele unbestimmte und zweifelhafte Arten, j 
womit Liebhabern nicht gedient seyn kann. I 
Mit Nachträgen rathen wir überhaupt, wo 
nicht hie zum Schlüsse des Werks, doch bis i 
zu dem jeder Klasse zu warten» 2) Dafür 1 
lieber noch hier und da eine Abänderung eines 
deutschen Farrenkrauts einen Platz zu gönnen. 
So vermifet man ungern bei P. Dryopte- 
TIS das P. rohertianinn Hoffm. 3) Auf die 
Theile, welche Bernhardi für männliche 
zu halten geneigt ist, mehr Jiücksicht zu 
nehmen, sie mögen nun diese oder bloee 
Drüsen seyn, denn sie sind für manche Ar- 
ten sehr charakteristiich. So ist ihre Lage 
z, B. bei Folyjjodium scandens ^ latifolium 
und Meniscium sehr merkwürdig J an den Ab- 
bildungen der beiden ersten kann man aber 
nicht das geringste davon bemerken, und 
bei letzterem hat Hr. S. die Reihe derselben 

ganz — 123 

gj?nz unrichtig als ein Gefäfebünflel gezeich- 
net. 4) Es ist zwar lobenswerlh, dafs die 
Saamenbehälfcer stark vergrofsert vorgestellt 
werden ; wenn dies aber von Nutzen seyn 
soll, öo mufs dabei mit der gröfsten Genauig- 
keit verfahren werden. Allein die^e sucht 

iinan hier nicht selten vergebens. Der geglie- 
derte Ring läuft meist um den ganzen Saa- 
menbehälter herum, und die Zahl seiner Glie- 
der, so wie die Verschiedenheit des Netzes 
ist ziemlirh nach Gutdünken angedeutet. 5) 
Genauere Bestimmung wäre auch zu empfeh» 
len: Aspidiiun invisum und permigerum wer- 
den als Polypodia abgebildet; Folypodium 
pustulatiim möchte nichts anders als scan^ 
dens; Pol. megalodus nichts als tetragonum 

^eyn u. s. w. Doch nun auch zum Be- 
weis, dafs das Werk viel Gutes enthalte, 
einige von des Vfs. Bemerkungen. — Die 
Haare an den Saamenbehällern, an ihren In- 
dusien und ihrem Befestigungspunkte sind 
flo wie die Indusien selbst, die Schuppen 
und Haare der Blätter meistens recht gut 

•vorgestellt. Bei Jspidium trifoliatum fand 
Hr. S. sogar mehrere gegliederte Fortsätze 

an — 124 — 

an' dem Stiele der Saamenbehälter, Ree. hat ! 
immer nur einen, nicht weit von dem Be- 
feetigungspunkte des Behälters bemerkt; und 
da er ©eine Beobachtungen an vielen vv^ie- ) 
derholt hat, so zweifelt er, ob der Vf. hier I 
ganz richtig gesehn habe, —r- Vom Polyp od. ' 
leptophyllum bemerkt Hr. S. sehr richtig, dafs i 
€8 nicht zu dieser Gattung gehöre. Nach 
Bernhardi würde es eine Gymnopteris seyn. 
Hätte Hr. S. Acrostichum bifurcatum genau 
untersucht, so würde er eine sehr ähnliche ' 
Stellung der Früchte wahrgenommen haben, j 
— - An P. leptophyllum hat der Vf. auch zu f 
erforschen gesucht, ob die gewöhnlich für \. 
Saamen angenommenen Theile nicht, wie i 
Lindsay sonderbar genug meinte, erst die jji 
Saamenbehälter seyn, die die wahren Saa- r 
men in Gestalt cinea sehr feinen Pulvers || 
enthielten. Er zerdrückte defshalb Saamen f 
und brachte sie unter eine mehr als zwei | 
Millionenmal vergröfsernde Linse, fand aber 
blos die Bruchstücke derselben wieder. Ree. 
erinnert hiebei, dafs eine solche Vergröfse- 
rung schlechterdings sehr undeutlich ausfal- 
len mufs. Im sweiten Hefte erhalten 

wir — 125 — 

wir auch eine Abbildung von Taenitis pte- 
roides Willd, Die rätheelhaften Körper» 
welche Hr. S. in derselben fand, waren wohl 
nichts andere ale unreife zueammengeschrumpf- 
te Saamenbehälter. Ein Indusium bemerkte er 
nicht. Da das Exemplar aber so wenig deut- 
liche Fruktifikatiönstheile besafs, so kann es 
blos übergehen worden geyn. 6. — 126 — 6. 

Conspectus fungoruin in Lusntiae superio- 
vis agro NisJaensi crescciitium. E nie- 
thodo Persooniana. Cum tabulis xii 
aeneis pictis, Speeles novas 93 sisten- 
tibus. Auetoribus /. JB. de Alhertini 
et L. D. de Schweijiiz. Lipsiae I805. 
XXIV. und 376 S. in gr. g- Das Studium der Pllanzenkunde, wel- 
ches die Verf. anfänglich nur in Erholungs- 
©tunden beschäftigte, lenkte späterhin ihre 
Aufmerksamkeit auch auf die Pilze. Sie fan- 
den eehr bald, wie reichhaltig Flora auch 
ihre Gegend mit diesen noch immer nicht 
genug gewürdigten Gewächsen ausgestattet 
hatte, und wie manche unter diesen bie da- 
hin den Botanikern unbemerkt geblieben wa- 
rep. Auch entgieng ihnen ah genauen und 
gründlichen Forschern kcineewegeg, dafs zu 

meh* — 127 ~ 

mehrerer Brauchbarkeit der von Per so ort 

aufgestellten syetematischen Eintheilung, so 
wie der Charakteristik der Gattungen und 
Arten — noch manches zu berichtigen übrig 
bleibe. Dank wollen wir es daher den Verf. 
wissen, dafs sie uns im vorliegenden Werke 
die Resultate ihrer trefRichen, auf vieljährige 
Erfahrungen sich gründenden Beobachtungen 
mittheilen, und dadurch zugleich den Freun- 
den der Mycologie einen Leitfaden an die 
Hand geben, mit dem sie sicherer, wie bis- 
her, das Studium dieser Gewächse verfolgen 
können. 

Die Persoonsche Synopsis ist bei der 
Aufzählung der Arten zum Grunde gelegt, 
und einer zu grofsen Bescheidenheit kann 
man es wohl nur zuschreiben, dafs die Verf, 
der Eintheilung des Herrn Perfoon in Hin- 
eicht der von ihm gewählten Klassen , Ord- 
nungen und Unterabtheilungen, so wie auch 
der Stellung der Gattungen — selbst wenn 
sie eines besseren belehrt waren — fast un- 
bedingt folgen. Die Verf. begnügen sich 
blo8 damit> ihre Zweifel zu äufsern, oder 
einige zweckmäfsigere Vorschläge zu thun. 
Die generellen und epeciellen Charactere der — 128 — 

i 

Synopsiö echliefsen die Verf. hier als über- 
fliifsig aus , da sie nicht ohne Grund voraus- 
€etzen, dafs jeder Mycolog dieses Werk be- 
sitzen werde. Dafs auch aois eben dear Ur- 
sache keine Synonyme — wenigstens nur 
bei einigen von Persoon noch nicht er- 
wähnten Arten — angeführt sind, ist gleich- 
falls zu billigen; doch würde dieserhalb eine 
Verweisung auf die Synopsis, besonders we- 
gen des fehlenden Index, den Gebrauch des 
Werkes sehr erleichtert haben. Wir erhalten 
also hier, aufser der Beschreibung der neuen 
Pilze, erläuternde und berichtigende Bemer- 
kungen über die aufgezählten Arten, beson- 
ders in Hinsicht ihres Verhaltens nach Ver- 
schiedenheit des Alters, ihrer mehr oder we- 
mget abweichenden Bildung — die, wenn 
irgend bei einer Familie, hier vorzüglich 
mannigfaltig erscheint — ihrer Farbe u. s. 
w. — Aus; allem diesen erkennt man die 
gründlichen, vieljährig mit der Natux ver- 
trauten Forscher, die, mit der Summe un- 
serer Erfahrungen bekannt, nur das mitthei- 
len, was dem gegenwärtigen Bedürfnifs det 
Wiesenschaft erspriefglich ist. Als ~ 129 — 

AU Commentar zur Persoonscheü 
Synopsis — wofür die Verf. gevvissermarsen 
eelbst ihr Werk angesehen haben wollen — ^ 
betrachtet, wird der Werth desselben für di^ 
deutschen Botaniker noch dadurch besonders 
erhöhet, dafs nicht allein fast alle Gattun- 
gen, die Persoon aufführt, auch hier vor- 
kommen, sondern selbst manche, welche 
von ihm — vielleicht als zweifelhaft — über-* 
gangen wurden, wiederum hergestellt wer- 
den. Zu letztern gehören Rpichysium Tod* 
und dessen Chor dos tylum\ auch wird To- 
de's Ascophora Mucedo wieder von Mucor 
getrennt, womit Persoon sie nicht sehr 
zweckmafsig vereinigt hatte. Zwei neue, von 
den Verf. aufgeatelhe Gattungen sind Pisoli' 
thus und Ceratiurn. Erstete, zu weichet 
sehr wahrscheinlich Sclerodsnna arrhiziim 
''Pers. , auch vielleicht dessen Scleroderrna 
tiiictorium gehört, wird durch Perldium 
commune ~ varie dentunt riiptuni , incluäcns 
peridiola numerosa intra sub^tantiam ßbro» 
sarn celluliseda^^y eehr gut uAterechiedtn. Die 
Gattung Ceratiurn ist aos der P e r s o o n s c h e n 
Isaria mucida und zwei rieuen Arien zu- 
sammengesetzt, und weicht in der Substanz 
N.Journ.d. Bot, 2.B. I. St. I und — i3o - 

und den Fruktifikationetheilen von der Isa- 
ria 60 sehr ab, dafs ihre Trennung keiner 
beeondern Rechtfertigung bedarf. — Die 
Gattung Xyloma wird in 2 Familien getheill. 
Zu der ersten (^epixyla von den Verf. ge* 
nannt) , welche im Standorte mit den Hysie- 
riis, in Hinsicht des Gattungscharakters aber 
ganz mit Xyloma übereinkommt, gehören 2 
neue Arten, die auf den Zweigen von Le- 
dum palustre und Pinns silvestris wachsen 
und nach diesen benannt sind. Die andere 
Familie (epiphjlla) begreift die bisher be- 
kannten und auf den Bläuern verschiedener 
Gewächse vorkommenden Arten. Eben so 
theilen auch die Verf. die Gattung Aecidium 
nach dem Standorte in zwei Familien, deren 
jedwede wieder in die von Persoon ange- 
nommenen Abtheilnngen zerfällt. Die Aeci- 
dia frondicola, welche die erste Familie 
auemachen, zeigen eich auf den Blättern und 
den saftigen Theilen der Laubgehölze und 
der krautartigen Pflanzen, und kommen dar- 
in mit einander übcrein^ dafs sie sich ah der 
Mündung in ziemlich regelmäfsige Zähne 
oder Einechnitle spalten. Die andere Fami* 
lie oder die Jecidia pinicola wachsen nur 

auf auf Nadelgehölzen, aber nicht flöwohl auf 
ihren Blättern, als vielmehr an der Rinde 
der Äste und des .Stamme. Die hielrher ge- 
hörigen Arten zeichnen sich dadurch aus, 
dafs das jjeridmm weniger eingesenkt ut und 
mehr unregelmäfajg zerreist. 

Aber auch die grüfse Zahl der Arteiij 
die von manchen Gattungen — wie z. B. 
von Agaricus (279, Sphaeria (149), Pezizä 
(123) — aufgeführt wird, gereicht noch dem 
Werke izu einer besondern Etnpfehiung.;. Und 
wie atif einem eben nicht eehr grofseh Be- 
zirke » als die Gegend von Nieaky ist^ über- 
haupt aii 1130 Arten (ohne die vielen, den 
Verf. noch zweifelhaft scheinenden Arten ~i 
die am Schlafs der Gattungen erwähnt wer- 
den — - und die grofse Meiige der Abarten 
nicht zti rechnen) wachsen können , sollte 
im Vcirbältnifs zu andern Pflatizenverzeich- 
niesen etwas befremden , wenn nicbt gerade 
Klima, Boden und Waldungen, wie es in 
der Vorrede bemerkt wird, der Vegetation 
dieser Gewächse sö sehr günstig Vväre. : S^il- 
ieri indefs andere Gegenden üeniöchUiS'ciäi die, 
xnit der vori Nießky übereinkommen^?--; und 
^ren möchte es sehr viele gelben. :4-rc, nach 
Ul i 2 den den darüber vorhandenen Verzeichnissen, noch 
keine so grofse Zahl aufzuweisen haben : so 
glaubt Ree. wohl nicht zu viel zu sagen, 
wenn er behauptet, dafä die Ursache hier- 
von weiter keine andere ist, als dafs sie 
noch nicht mit dem Fleifse und der Kennt- 
nifs erforscht sind, als die Herren von AI- 
bertini und von Schweiniz die Gegend 
untersucht haben. . . 

Die Zahl der neuen Arten (es sind etwa 
127) würde wahrscheinlich noch gröfser seyn, 
wenn die Verf. in dieser Hinsicht nicht mit 
einer sehr lobenswerthen Vorsicht zu Werke 
gegangen wärewr* Die Kritik dürfte dieser ' 
halb auch wenig zu erinnern haben. Bios 
Rebentisch's Flora verdiente bei ver£chie- 
nen Sphärlen und einigen andern verglichen 
zu werden. Zu den vorzüglichsten Arten, 
die wir unter den neuen bemerken , gehören 
besonders Onygena corvina tab. 9. f. 2., ^s- 
aol oLus lignatilis tab. 6. f. 6. . Tnbercularia 
ciHatar tab. 5. f. 6. u. m. a. — Aufeer die- 
sem beträchtlichen Beitrage gewinnt auch 
ä\e Flora Germanica manchen Zuwachs von 
jftrren, die bisher iheils noch nicht in Deutsch- 
land gefunden, theils als zweifelhaft > w. z. — 133 — 

B. Theleholus stcrcorius Tod, und dessen 
Periconia lichenoides u. e. a., an gesehn waren. 
Auf den trefHichen Schatz der vielen, 
den Verf. ganz eigenthüm liehen Beobachtun- 
gen und Bemerkungen., nur im Allgemeinen 
aufmerksam gemacht zu haben, wird schon 
hinreichen. Eine besondere Berücksichtigung 
scheint uns indefs zu verdienen, was die 
Verf. S. 27, über die Sphaeriae simplices, S. 
gl. über die Gattung Lycoperdon, S. 144, 
über die bei den Blätterschwämmen von der 
Farbe der Fruchtheile herzunehmenden Un- 
terschiede, S. 211. über die Bussulae u. 6« 
w. äufsern. Eine richtigere Ansicht über 
die Eintheilung einer Abtheilung der Staub- 
schwämme (S. IC7.)» "wi® die 
Persoon'she Synopsis darlegt, müssen wir 
auch unsern Verf. zugestehen. Doch wun- 
dert sich Ree. , die Verf. S. 98. wegen Di- 
dymium, als selbstständige Gattung, noch 
zweifelhaft zu finden. Sehr unnatürlich hat 
es ihm immer geschienen, dafs Persoon den 
•o wesentlichen Charakter — das innere Pe- 
ridium — vernachläfsigle und einen weniger 
wichtigeren (wie Ree. schon an einem an- 
dern Orte bewiesen 2a haben glaubt, und 

bei - 134 — 

bei einer andern Gelegenheit aufs neue dar 
thun wird) — nämlich den der Zahl der 
Häute des aufeeren peridii — vorziehen, und 
def^h^lb mehrere Arten dieser Galtung mit 
eeinem Diderma (einer Gaitung;, die in meh- 
rerer Hinsicht nach den Grundsätzen, wel- 
che bei der Einlhellung dieger Familie zu 
beobachten sind — dem Verf. der Synopeis 
aber^nur dunkel vorgeschwebi zu haben schei- 
nen — nicht bestehen kann) verbinden konn- 
te. Auch scheint dern Piec. die Beobachtung 
der Verf. , der zufolge sie bei Didymium ti- 
grinum gd^x kein inneres Peridium , und bei 
Didymium favinaceum oft nur ein unvoll- 
kommnee, bisweilen auch wohl kein inne- 
res Peridium bemerkt haben wollen , noch 
nicht ganz aufser allem Zweifel zu seyn. 
Ree. erinnert sich wenigstens nie eines Falls, 
dafa bei beiden Arten, wenii sie vollkommen 
auegebildet* waren , das innere Peridium ge- 
fehlt hätte. Dafß aber bei manchen Arten 
der'iGaUuiag Didymium, und besonders bei 
den beiden eben erwähnte«, wenn sie noch 
im unvollkommenen Zustande waren, oder 
bei Exemplaren, wie mar! sie oft zur wei- 
tern* AMibitdung mitzunehmen pflegt, auch 

das — 135 — 

das innere Peridium unvoUl^ommen war, oder 
sich wirklich nicht vollkommen ausgebildet 
hatte, glaubt er verschiedentlich wahrgenom- 
men zu haben. — Auf den 12 angehängten 
illuminirten Tafeln ist der gröfste Theil der 
neuen Arten abgebildet. Die Zeichnungen 
sind in einer leichten, oft sehr gefälligen 
Manier entworfen, die wir zunächst mit So- 
wcrby's Vorstellung der Pilze vergleichen 
möchten: hur ist die Illumination nicht im- 
mer mit dem gehörigen Fleifse gemacht, und 
nicht selten sind auch die Farben zu grell 
aufgetragen. Etrennes de Flore, No. /. Ponr Tan de grac 
MDCCCIV. Par /. Gaudin, Pasteur 
de TEglise allemande de Nyon, er 
Membre de la Societe d'emulation du 
Cariton de Vaud. A Lausanne. 
206. in u. Das AvertJssement, welches dies Taechcn- 
buch begleitet, glaubt Ree. um eo mehr hier 
abdrucken zu lassen, als daraus der Plan des 
Verf. und dessen Absicht bei der Herauegabe 
dieser ersten No. eines Werks aufs deutlich- 
6te zu ergehen ist , welchem wir zahlreiche 
Fortsetzungen recht aufrichtig wünschen, 

„ Ces EtrenneSf heifst es, contiennent un 
minioire detaille sur le genre des Carets (Ca- 
rex L.) dans lequel on trouvera nne analyse 
des especes qui croissent naturellement en 
Suisse Selon la methode de La Marek, et la 

de^ — 137 — 

description de ces especes. Si le public goüte 
cet essai, Vauteur continuera de donner tous 
les ans de nouveaux memoire sur les classes 
et sur les genres les plus dijjiciles^ en suivant 
a peil pres la rnhne marche. Ii invite les ama^ 
teurs de la Botanique, et surtout ceux de son 
Pays , a voidoir bien lui adresser leurs remar- 
ques sur les esptces douteuses ou iiouvelles^ 
et, s'il leur est possible^ ä lui en communi- 
quer des echantillons^ en leur promettant d'a- 
vance ici la tribut de sa vive et juste recon- 
I noissance, * 

Auf diese Vorrede folgt ein gewöhnlicher 
gregorianificher und neufränkischer Kaienden 
Anstatt der Namen der Heiligen aber findet 
man hier eine Liste des plant es les plus in- 
teressantes ou rares ^ qui croissent naturelle- 
jjient aux environs de Nyon; die aufser einem 
paar Farrenkräuter lauter Phanerogamen auf- 
zählt. Die interessantesten darunter sind Mi* 
cropus erectus, Epilobium Dodonaei , Cras* 
sula rubens , Caucalis Helvetica , Selinum his- 
pidum H aller No. 800» Tulipa sylvestris 
und einige schöne Orchideen. Nach diesem 
Kalender kommt erst die eigentliche Mono- 
graphie — 138 — 

graphie der schweizer Carices. Sie fängt mit 
einer Einleitung an, die aufser dem generi- 
echen Charakter die verschiedenen Merkmale 
aufzählt, worauf Anfänger bei der Untersu- 
chung der Arten dieser schwierigen Gattung 
besonders zu achten haben. Eine Analyse 
des espcfces giebt eine analytische Tabelle, die 
nach Art der Flore francaise das Aufsuchen j 
der Arten eehr erleichtert. S. 49. beginnt 
dann endlich die JDescription des especes. 

Es werden hier 73 in der Schweiz ein- 
heimische Ai ten Riedgräser sehr sorgfältig ir^ 
französischer Sprache beschrieben. Der ei- 
gentlichen Beschreibung einer jeden Art — • 
bei der jedesmal bemerkt wird, ob der Ver- 
fasser sie nach einem frischen oder trocknen 
Exemplare (uitvvarf — i^t der lateinische und 
französische Name, wie auch eine lateinische 
und französische Diagnose, nebst einer ge- 
nauen Angabe der Synonymen aus den besten 
französischen , ja sogar deutschen und engli- 
schen Schriftstellern vorangeschickt. Auf die 
Beschreibung folgt die Angabe des Standor- 
tes, der Dauer, der Blüthezeit und öfte^a 
auch noch Bemerkungen, Den Beachlufs dea 

Gan* - 139 

Ganzen macht (S. 201.) eine Distribution 
methodique des esphces ^ welche hier beschrie- 
ben sind. 

Mehrere Arten sind für die Schweiz neu; 
wie z. B. C chordorhiza Ehrh.; C pauci' 
ftora Lightf. ; C. clmdestina Good. ; C. 
firiua S c h k. ; C. fulva G o o d. ; C venia 
Schk. Bei mehreren Arten sind die Diagno« 
Ben verbessert, bei andern aber die Namen 
unniitzetweise geändert. So z. B. heifst hier 
6\ acuta Schk. — C. compressa ; C. tomeii- 
^tosa Suter. — C pubescens ; C. valesiaca 
Suter. — C. Scheuchzeri ; 6\ fcrruginea 
Schk. — 6*. alpestris u. s. w. 

Ganz neue Arten sind; 

n. 17. C. multiceps ( Gaiid, ) , spicalis 
suboctonis. cylindricis; capsulis divergentibus, 
eubcylindricis , margine destitutia. — Viel- 
leicht nur eine Varietät von C. elongata ? 

n. 52. C. liparocarpos {^Gaud.^^ spica 
mascula gracili, femineis subternis, approxi- 
matis, paucifloris, subpeduncuiatis ; capsulis 
eubgloboeie truncato- mucronatie. — Diese 
Art scheint mit C. nitida Host, sehr nahe 
verwandt zu eeyn! 

n. 63. n. 63. C dubia (Gaud.) , spicis övatis, 
obesis, demum pendulie; vaginis nullie; cap- 
eulis cvatis , mucronatis , apice integrie. — 
Dieses Piiedgras bildet den Ubergang zwi- 
echen C. nigra und C. atrata. Übrigens iet 
der epecifieche Name nicht zum Besten ge- 
wählt. — 141 — 8. 

Tableau de Tecole de Botanique du Mu- 
seum d'histoire naturelle, par Des-- 
fojitaines. Ä Paris 1504. 238 pa- 
ges in gvo. Kenner und Liebhaber, einheimische und 
auswärtige Botaniker, ja alle die in der 
Hauptstadt Frankreiche nur irgend der Pflan- 
zenkunde huldigen, wünschten sich seit lan- 
gar Zeit ein Verzeichnifs der Gewächse, die 
im botanischen Garten gezogen werden. Die 
Schola botanica, die ein Engländer im Jahre 
1696 herausgab, war zu ihrer Zeit fast eben 
60 unbrauchbar, als das Etiquetienregieter, 
was ein Pariser Student vor einigen Jahren 
ans Tageslicht gefördert hat. Der letzte au- 
thentische Katalog dieser Sammlung kam im 
Jahre 1626 . kurz nach der Errichtung dieser 
nützlichen Anstalt heraus. Endlich nach Ver- 
lauf — 142 - 

lauf von 178 Jahren erscheint das vor uns 
liegende Werk, was der Vorläufer zu einem 
gröfeern seyn soll. Es ist darin , wie in der 
ecole selbst, die Jussieu'sche Methode be- 
folgt, und die Bestimmung desselben ist vor- 
züglich: Erleichterung des Austausches mit 
andern ähnlichen Anstalten. Möglichste Kürze 
diente bei der Verfassung desselben zum Haupt*^ 
augenmerlt, und aufser den lateinischen und 
franzößischen Benennungen , den vorzüglich- 
sten Synonymen, der Angabe des Vaterlandes* 
der Ausdauer und der Durch winterungsart, ist 
nur noch bemerkt, welche Gewächse zu den 
alimentaires 9 economicjues ^ medicinales und 
veneneuses gehören, oder welche blos als or* 
jicment gebraucht v/erden. 

Das Verdienetliche dieses Verzeichnisses 
ist seine Vollständigkeit, Korfektheit und die 
Synonymienberichtigungen , ' die darin vor-; 
kommen. Auch dient demselben noch zur 
besöndern Empfehlung, dafs die Ausdauei* 
tler Gevväch e mit vieler Genauigkeit ange- 
geben wordrn ist; ein Artikel, der so langö 
iii Liniie'a Speciehui Flaut anim einer ver- 
besj^ernden Hand entgegen sah; Zuni - 143 - 

Zum Schlüsse heben wir einige RarioTa 
aus, um den Reichthum dieser Sammhmg 
zu beurkunden : Zamia furfuracea , debilis^ 
integrifolia ; Cycas Riedlei ; Jreca olcract a ; 
Cocos nucifera; Elais guineensis ; Caryota 
itrens ; CorypJta hystrix ; Sabal /idansonü ; 
Latania chinensis ; Rhapis ßabelUj ormis, 
arundinacea; Ciicijera thebaica; Fhormium 
tenax; Eriospermum lanceaefolium ; Idusa 
coccinea; Ravenala madagascariensis ; Glob- 
ba nutans ; Hedichium coronarium ; Thalia 
dealbara; Rheum Ribes ; Cornutia pyramU 
data; Strychnos nux vomica; Theophrastet 
americana; Gaultherla crecta ; Gundelia Tout» 
iiefortii; Gymno style s anthemif oll a ; MotU 
na persica; Catesbaea spinosa; Randia äcti" 
leata; Genipa americana ; Gardenia fiorida^ 
verticiUata ; Gucttarda scahra ; Mitchella 
r^pens ; Opercularia paleata , sessilijlora^ 
äspera ; Thapsia viUosa , garganica ; ^Iname- 
nia coriacea ; Sapiiidus Saponaria, rigida^ in- 
dica; Mlophyllus racemosus; Euphoria LH- 
chi; Ciipania glabra ; Trigonia villosa ; Bala^ 
nites aegyptiaca: lUurraya .nnica; Citrus 
trifoUa; Ternstroemia eUivtica ; IVintcrana 
Canella; Aitönia capensia ; Fortesia ovata; 

Trv — 144 — 

Trichilia spondioides ; Guarea trichilioides ; 
MonsoJiia speciosa; Lagiinaea squamea ; He- 
doutea heterophylla ; Stuartia ßlalachoden- 
drojZf pentagyna; Gordojiia Lasianthus ^ pu- 
bescens ; Bombax ceiba; Adajtsonia digltata: 
Dombeya ferrügiiiea; Büttneria ovata ; St er- 
culia Balanghas , foetida ; Illicium parvifio- 
rum ; Flacurtia ramontchi: Guajacum sanc- 
tum; Boronia pinnata ; Correa alba ; Crowea 
saligna ; lieaumuria vermiculata; Nitraria 
tridentata; Adenanthera pavonina; Hymß" 
riaea Courbarll ; Dalbergia latisiliqua ; Fte* 
rocarpus ecastaphyUum ; Bursera gummifera; 
Spondias mombin; Colletia obcordaia ; La- 
siopetalum ferrugineum ; Agyiieia inipubes ; 
Artocarpus incisa, integrijolia; TDlonaea mus- 
cipula ; Sarracenia purpurea ; Billardiera 
scandens ; Visnea viocanera ; Yucca Boscii; 
Noteiaea rigida^ longifolia; Pogonia debilis 
Plocama pendula; Vaugueria Commersonii ; 
Cossignia pinnata; Pomaderis apctala ; Bala- 
nopteris tothila. - 145 - 9- 

Schönbrunn' s botanischer Reichthum ^ ein 
nützliches Taschenbuch für alle, wel- 
che diesen merl^würdigen Garten be- 
suchen und schätzen. Herausgege- 
ben von B. Mauchart nach Will- 
denow. Wien und Triest I805. ir. 
und 461 S in 12. So interessant und wünschenswerth es 
eeyn möchte, auch von dem Schönbrunner 
Garten ein vollötändiges und richtiges Ver- 
zeichnifa der in demcelben befindlichen Ge* 
wächse zu erhalten: so \yenig ist aber doch 
dies Taschenbuch hierzu geeignet. Dafs ein 
Gartengeseli — "svie dem Icec. v ersichert wor- 
den — seine Hände dabei irn Spiel gehabt 
haben soll, leuchtet sehr deiiiiich aus der 
ganzen Arbeit hervor. Auch soll — wie 

Journ, d. Bot. 2. B. i. St. H der- — 146 — 

dcreelbc Correepondent schreibt — der Ober- 1 
gärtner, seit Erscheinung dieser Schrift, ge- 1 
gen fremde Botaniker nur noch zurückhal* 
tender geworden seyn. Besser wäre es also 
wohl in jeder Rücksicht gewesen , wenn 
uns der Verf. xiric seiner Arbeit lieber ganz 
verschont hätte. — 147 — Le botaniste sans maitre, oumaniere d'ap- 
prendre seul la botanique au moyen 
de rinstriiction commencee par L I. 
Rousseau. Continuee et; complet- 
te'c dans la ineme forme par M. de C* 
Paris et Wiiiterthour 1305. Mit 6 
schw. Kupfert. xx. u. 297 S. 12. Zuerst giebt der Vf. die loRousseaui- 
sehen Briefe über die Botanik. Schon 
Roueeeau erkannte den Werth des Lin- 
n eischen Systems und empfahl es, kam 
aber nicht bis zur Erklärung desselben; diese 
liefert hier unser Vf. auch in Briefen. Zu 
€rst spricht er vom Nectarium , und versteht 
unter dem Namen den Theil der Blume, 
der die Säfte für die Staubfäden zubereitet, 
nicht aber die Honigbehältter, die nicht mit 
diesen in Verbindung stehen. Das Necta- 

K 2 tium — 148 — ' 

rium ifit oft verborgen oder ao klein und 
wenig ausgezeichnet, dafs man es nicht he- 
merkt. In den Caryophylleis eind die fünf 
Staubträger, die mit den Blumenblättern ab- 
wechseln, am Grunde drüfciger, als die an- 
dern ; bei vielen floribus inferis ist eine Plat- 
te oder ein Knoten auf dem Fruchtboden; 
bei vielen superis , 2. B. den Doldenge- 
wächsen bemerkt man eine Masse, die den 
Fruchtknoten umgiebt. Dieses alles sind 
Nectaria nach dem Vf. Die Darstellung des 
Linneischen Syetems ist auf die. gewöhn- 
liche Art gegeben, aber doch mit Deutlich- 
keit und Leichtigkeit. Die Ordnungen der 
vier und zwanzIgBten Klasse sind nach Sch re- 
ber 's genera plant arum angelegt; über die 
meisten Ordnungen sind nur ein paar Worte 
gesagt; blos bei der ersten Abiheilung der 
musci sind die Grundzüge des Hedwig- 
schen Systems gegeben. Hierauf folgt nun 
die fernere Anleitung zum Gebrauche des 
Systemes für das Auffinden von einzelnen 
Pilanzen; es werden aus jeder Klasse die 
v/ichtigsten genera ausgehoben und kurz 
kenntlich gemacht, dabei, wie es bei einem 
Franzosen sich von selbst versteht, die Jus- 

cieuschen — 149 ~ 

«ieuechen Familien fleifsig erwähnt, die doch 
zu diesem Zwecke für den Anfänger unnütz 
sind , vielmehr unnöthigerweiee ermüden 
müseen. Die Abbildungen , die einige Klaa- 
Bcnkennzeichen erläutern, sind schlecht und 
in Haupttheiien unrichtig, obschon man se- 
hen kann, dafs Zeichner und Kupferstecher 
besser arbeiten könnten , wenn sie weniger 
geeilt hätten. Der Stiel des Vf. ist gut, der 
Druck empfehlend und gut corrlgirt. IV. Nekrolog. 
Antonio Josef Cavanille;S. /\.ntonio Josef Cavanillee wurde am 
l6. Januar 1745 zu Valencia geboren. Seine 
Altern hatten dort einen Kleinen Handel, 
und besafsen ein sehr mittelmäfsiges Vermö- 
gen. Der junge lebhafte Cavanilles schien 
den Altern für den geistlichen Stand sehr 
paesend, und die Jesuiten, welche eich auf 
gute Köpfe vortrefflich verstanden, nahmen 
eich des jungen Mannes eelir an. Er trat in 
das Collegium der Jesuiten, und auf die bei 
diesen übliche Weise trieb er einförmig seine 
Studien ab Zögling des Gymnasiums und 
der damit verbundenen Universität zu Va- 
lencia. Als ein fähiger Kopf gieng er, wie 
es auf den Anstalten dieser Art gewöhnlich 
i&t, vom Lernen sogleich zum Lehren über; 
er — 151 — 

er lehrte philosophieche und verwandte Wifi- 
eenschaften. Eben war er nach Murcia ver- 
setzt worden, als er zum Führer des älte- 
i^eten Sohnes des Duque del ynfantado 
ausgesucht wurde. An dieser Wahl hatten 
eein gefälliges Aufseres, seine Gewandheit 
und Lebhaftigkeit wohl eben so viel Antheil, 
als seine Kenntnisse. 

Im Jahre 1777 führte er den jungen 
Duque nach Paris. Hier bekam er Gelegen- 
heit und MuTse sich zu bilden, und er that 
dieses mit grofsem Eifer und einer aufeeror- 
deutlichen Beharrlichkeit. Das Studium der 
Botanik, wovon C. nur äufserst geringe 
Kenntnisse vorher befafs, lockte ihn vorzüg- 
lich. Er suchte Bekanntschaft mit dem Gärt- 
ner im botanischen Garten zu Paris* T h o u i n ; 
er fieng damit an, sich ein Herbarium zu 
machen, wozu ihm jener Garten Stoff genug 
gab; er wurde dann mit Jussieu bekannt, 
und so erweiterte er immer mehr seine Ver- 
bindungen und Kenntnisse. Diese Verbin- 
dungen fiengen besonders mit dem Jahre 
1779 an. Es war ein günstiger Zeitpunkt 
für einen Mann, welcher, wie Cavanjil- 
les, eich einen Namen in der Botanik zu 

machen — 15^ — 

machen suchte. Der Pariser Garten hatte 
ßchon seit vielen Jahren Saamen von aller«» 
iei Pflanzen in Menge aus den Colonien er- 
halten, aber es fehlte an einem Botaniker, 
der eich die Mühe gegeben halte, die grofse 
Menge von neuen Arten zu unterscheiden 
und zu beschreiben. Buffon, der Oberauf- 
seher des Gartens, hafete das Detail der Na- 
turkunde, auch Juasieu bekümmerte sich 
wenig um die Arten, und dächte nur an 
€ein Werk über die natürlichen Ordnungen 
und Gattungen der Pflanzen, Desfontai- 
ne8 war mit Nordafrika beschäftigt, und als 
boianischer Schriftsteller wagte T h o u i u 
nicht viele Man unterstützte C. in einer 
Arbeit, bei weicher, nach der damaligen 
Stimmung, nicht eben grofee Ehre, wenig- 
stens nicht der Ruf eines geistreichen Man- 
nes zu gewinnen war. Zu den Schätzen 
des botanischen Gartens kamen noch die 
grofsen Schätze der nach Paris iransportirten 
Herbarien, damals ganz vernachläfsigt, und 
noch jetzt nicht zur Hälfte bekannt. 

Eine besondere Veranlassung beschleu- 
nigte den Zeitpunkt, wo C. als Schriftstel- 
ler auftreten sollte. In der neuen Encyclo- 

pädie ~ 153 — 

pädie war der Artikel Spanien von Maeson 
du Morvilliers bearbeitet worden, einem 
Manne, welcher Spanien äufaerst wenig kann- 
te, und mit acht französischem Vorurtheile 
alles bitter tadelte, was in Spanien nicht 
französisch war. Dieser Artikel erregte gros» 
een Unwillen bei allen Spaniern zn Paris, 
besonders in dem Hause des Duque del Yn- 
fant^ado. Ca v an i lies warf sich, unter 
dem Zureden des Duque und anderer Lands- 
leule zum Vertheidiger seines Vaterlandes auf, 
lind 1784 erßcliienen die Ohservations sur 
Varticle Espagne de la nouvelle Jßncyclope- 
die. Masson hat viele Blöfsen gegeben, 
welche C. benutzen konnte, aber die Schrift 
des letztern ist mit Heftigkeit geschrieben, 
und an vielen, man kann wohi sägen, an 
den meisten Stellen übertreibt C. das Lob 
Spaniens und der spanischen Geletiten nicht 
weniger, als Masson den Tadel. 

Nun wollte er zeigen , dafs ein Spanier 
zu Paris vieles bemerken könne, was den 
Franzosen unbekannt geblieben sey. Es er- 
schien also im Jahre 1735 die Dissertatio 
botanica de Sida et de quibusdam plantis^ 
quae cum illa ajjßnitatem habent. Paris, ^to. 

Sie — 154 — 

Sie wurde gut aufgenommen; das Jahr dar- 
auf erschien die zweite Dissertatio de Bial- 
va etc. , und nun entwickelte eich nach und 
nach der Gedanke, die ganze Monzel elphie 
eben eo zu behandeln, auch manche Gat- 
tungen in diese Klasse zu bringen, welche 
Linne zu andern gerechnet hatte. Inner- 
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren gab 
er zehn Abhandlungen heraus, welche die 
ganze Monadelphie nach seiner Bestimmung 
umfassen, und wovon acht zu Paris, die 
neunte und zehnte aber zu Madrid 1790 ge- 
druckt sind. Jeder Botaniker kennt dieses 
vortreffliche Werk. Hier also nur einige 
Bemerkungen darüber, welche auf die Indi- 
vidualität des Verfassers Bezug haben. 

Cavanilies war lebhaft, rasch und 
ehrgeizig. Er fand in dem Pariser Garten 
und den Pariser Herbarien eine aufserordent- 
liche Menge neuer Arten aus der Gattung 
Sida, welche zwischen den Wendezirkeln 
ungemein verbreitet ist. Er gewöhnte sich 
also daran, überall nene Arten zu sehen, e»v 
schmeichelte ihm, die Bota'nik mit einer 
grofsen Menge «euer Arten zu bereichern. 
Hierauf mofa man bei der Beurtheiiung je- 
nes ~ 155 — 

nee Werkes Rückeicht nehmen. C. eah echarf 
in der Geschwindigkeit, aber er beobachtete 
nicht lange. Es war ihm mehr um neue 
Arten zu thun, als um die genaue Bestira.- 
mung und Kritik der bekannten Arten. Er 
arbeitete leicht und echnell; er entschied 
ohne Verzug, und der unpartheyische Beob- 
achter wird in seinen Schriften unzählige tref- 
fende Bemerkungen zwischen manchen zu 
raöchen Behauptungen finden. 

Fast zu gleicher Zeit als C. kam ein 
reicher Liebhaber der Botanik, L'Heritier 
auf den Gedanken, die botanischen Schätze 
zu Paris bekannter zu machen. C. war ihm 
zuvorgekommen, und hatte manche Art be- 
echrieben, welche L'Heritier ebenfalls für 
sich als neu erkannt hatte. L'Heritier er- 
laubte eich nun das fünfte Heft seiner Stir* 
pes novfie drei Jahre früher zu datiren, als 
ee wirklich erschien, und von C. gar keine 
Notiz zu nehmen. C. darüber äufgerst auf- 
gebracht, griff L'Heritier mit grofger Hef- 
tigl^eit an, der nun eben eo heftig antwor- 
/tete, und beide Gelehrten eagten eich bei 
dieser Gelegenheit viele Bitterkeiten. L'He- 
ritier hatte offenbar unrecht, aber ein Pia* 

giarius ~ 156 — giarius war er darnm noch nicht, wie C. 
ihm vorwarf. Die Art, wie L'Heritierl 
denselben Gegenstand behandelt, beweist! 
deutlich, dafs er C. nicht abschrieb. Übri-; 
gens ist wohl L'Heritier als Botaniker] 
mit C. nicht zu vergleichen, | 

Die Aufhebung des Jesuiterordens warj 
die Ureache, dafs C. zuerst nur Weltgeistli- 
cher blieb. Er hiefs , wie gewöhnlich zu 
Paris Leute seines Standes genannt wurden, j 
Abbe. Die Univeraiiät zu V^alencia machte 
ihn zum Doctor der Theologie , und er er-» 
hielt eine Pfründe in dem Collegiatatifte von 
Ampudia, daher er auch wohl Abbas de 
Ampudia genannt wurde. Aber Abt in der 
Bedeutung, wie wir dieses Work zu nehmen 
pikgen , war C. nie. 

Die in Frankreich ausgebrochene Revo- 
lution bewog den Duque del Ynfantado 
am Ende des Jahres 1789 nach Madrid zu- 
rück zu kehren. C. folgte ihm und der 
Duque behielt ihn auch zu Madrid immerfort 
bei sich^ Er bewohnte verschiedene grofse 
und schöne Zimmer im zweiten Stockwerke 
des Hauses, welches im südlichen Theile der 
Hauptstadt angenehm liegt, er speiste an der 
Tafel des Duque, erhielt eine Pension von 
ihm, wozu noch die Einkünfte seiner Pfrünr 
de kamen; kurz, C. lebte hier ein sorgenfreies 
Leben und konnte mit der gröfsten Muse 
seinen Studien nachhängen. aj — 137 — Als er nach Madrid kam, fand er den botani» 
sehen Garten beinahe in deniaelben Zustande« 
als vormals den Pariser. Der König hatte 
Naturforscher auf seine Rosten in die Colo* 
nien geschickt, welche angewiesen waren, 
Saamen nach Madrid zu senden. Der Gar- 
ten enthielt also viele merkwürdige und 
neue Arten, aber es war niemand da, wel- 
cher sie bestimmen und beschreiben konnte. 
Ortega, der Aufseher, befafs dazu nicht 
die gehörigen Kenntnisse, und überhaupt 
waren die Botaniker selten zu Madrid. Die 
Pflanzen im botanischen Garten und in der 
Gegend um Madrid gaben ihm so viel Stoff, 
dala schon 1791 der erste Theil seiner Ico- 
Ties und Descriptiones erscheinen konnte. 

Im Jahre 1791 machte er die erste Reise 
nach seinem Vaterlande Valencia, nicht auf 
königlichen Befehl i>nd auf königliche Ko- 
sten, wie hin und wieder behauptet iöt, 
sondern auf eigenen Antrieb. Wohl aufge- 
nommen von eeinen Landsleuten, kehrte er 
noch zweimal dahin zurück und durchsuclite 
das Land nach allen Richtungen. Der zweite 
und dritte Band seiner Icones enthalten eine 
Menge dort gefundener neuer und merkwür- 
diger Arten. Zagleich erechienen 1786 die 
Ohservaciones sobre la Historia natural^ 
' Gcograßa etc, del Fiegiio de Valencia^ eine 
Topographie und Statistik dieses lieichcs. — 158 ~ Gelegenheit und Fleifs eine Menge Thatsa- 
chen zu sammeln, hatte C. ; aber aufser Bo- 
tanik kann man sich auf sein ürtlieil nicht 
verlassen. Er wollte noch andere Provinzen 
von Spanien bereisen, aber dazu ist er nicht 
gekommen. Asturicn, Gallicien, das Innere 
von Biscaya, der gröfste Theil von Andalu- 
sien', ganz Granada und Murcia sind in bo- 
tanischer Rücksicht völlig unbekannt. 

Als die botanischen Entdeckungen in 
Valencia sparsamer wurden, als Ortega's 
Eifersucht den Gebranch des botanischen Gar- 
tens unangenehmer machte , liefs das Giück 
für C. eine .andere Quelle entspringen. Louift 
Nee, in Frankreich geboren, aber in Spa- 
nien einheimisch geworden, ein Apotheker 
geiner Bestimmung nach , wurde auf Kosien 
der königlichen Regierung mit andern Naiur- 
forschem nach den spanischen Coionien auf 
dem festen Lande von Südamerika geschickt, 
welche er von ein'em Ende bis zum andern 
durchstreifte. Nun machte er die Reise mit 
Malaspina um die Welt, und brachte ein 
vortrefflicheä Herbarium zurück. Die spani- 
sche Regierung vernachläi'sjgre ihn nach sei- 
ner Rückkehr, Cavanilles suchte ihn auf, 
und der zu botanischen Untersuchungen 
nicht mehr geneigte, obwohl sonst noch 
muntere Alte, überliefs C. seine Schätze zur 
Beschreibung. Der vierte bis sechste Band 

der — 159 — der Icones ist vorzüglich aus diesem Herba- 
rium entstanden. 

Ortega halte bei geringen Kenntnissen 
den väterlichen Ruf in der Botanik geerbt, 
und war Aufseher des botanischen Gartens 
zu Madrid geworden. Er stand bei der Re- 
gierung in Ansehen. Männer dieser Art sind 
eifersüchtig, und dieaes warOrtega's gröfs- 
ter Fehler. Schon 17S8 erschien eine Carla 
de im vecino de Lima (^Schreiben aus der 
Gegend von Lima) über einige neue Gattun- 
gen gegen Cavanilles anonymiöch, aber 
ohne Zweifel von Ortega. Sogleich ant- 
wortete C. eben so heftig. In dem Frodro- 
mus Florae jjeruvianae von Ruiz und Pa- 
von, welcher unter Ortega'e Leitung her- 
aus kam , wurden ähnliche Anfälle wieder- 
holt. Hierauf antwortete Cavanilles in 
der Vorrede zum dfitten Bande feiner Icones 
und 1786 liefs er alle dieie Streitschriften zu- 
aammen drucken. Die Wissenschaft konnte 
durch diese Streitigkeiten nichts gewinnen; 
es ist blos die Rede von der Bildung der Gat- 
tungen, ein eben so fruchtloser als endloser 
Streit, weil man überhaupt bis jetzt nur die 
Gattungen nach Willkür durch ein Gefühl der 
Schicklichkeit geleitet, bestimmt hat. Sonst 
nahm Ortega von C. keine Notiz; er ver- 
sandte Saamen aus dem Madrider Garten ohne 
Namen, welche C. längst beschrieben hatte. 

Daher — i6o — j 

i 

ÜÄher'eind in Italien, England und auch, 
Deutschland manche Arten als neu beechrie- | 
ben worden, welche es nicht mehr waren. | 
Ich darf nur an die bekannte Fiborgia Acmel- j 
la erinnern. 

Endlich drang Ortega's Unfähigkeit zu 
den Ohren der Regierung, man versetzte ihn 
(l8oi.) in den Ruhestand und C. kam an seine 
Stelle. Er bezog nun die Wohnung in dem 
botanischen Garten und hielt Vorlesungen über 
die Botanik, welche auch gedruckt erschie- 
nen sind. Nach seiner gewohnten Thäiigkeit 
fichrieb er an alle ihm bekannte Botaniker, 
und lud sie zu einer botanischen Verbindung 
mit dem Garten ein. In demselben Jahre igoi 
fieng er in Verbindung mit Proust die Ana- 
les de Ciencia an, wozu Herrgen, ein 
Deutscher und y\ufseher des Naturaiienkabi- 
nets zu Madrid, die Notizen aus deutschen 
Schriften lieferte. Mitten in seiner Thätigkeit 
etarb er an einem epidemischen Fieber den 4. 
May 1804. in einem Alter von etwas über 59 
Jahren. 

Cavanilles v^ar grofa , wohlgestal- 
tet, von gefallender ä^jfserer Bildung. Er 
war lebhaft, munter und dreist, und hatte 
ganz den valencianischen Nationalcharacter, 
der von dem kastilianischen sehr verschieden 
ist. Sein langer Aufenthalt in Paris hatte ihm 
die fianzößische Gewandheit gegeben und ihn 

zu — i6i — zu einem angenehmen Gesellschafter gemacht. 
Er drückte Bich sehr gut in der französischen 
Sprache ana, überhaupt sprach er besser, als 
er schrieb,' wo er oft gesucht und schwülstig 
wird. Gegen Reisende bewies er eine grofse 
Gefälligkeit. Von seiner raetlos-en Thädgkeit 
zeugen seine Schriften. Heftig von Natur, 
ehrgeizig auf seinen Ruhm und stolz auf seine 
Nation iiefs er nicht den geringsten Angriff 
ungeahndet. Botanik war seine einzige Be- 
schäftigung; er liebte sie enthusiastisch, und 
das Glück hatte seine Lieblingsneigung sehr 
befördert. (3hne Unterricht im Zeichnen ge- 
habt zu haben, zeichnete er gelbst die Pflan- 
zen; überhaupt zeigte er durchaus einen si- 
chern , festen , schnellen Blick. Von allen 
übrigen Theilen der Naturkunde waren seine 
Kenntnisse unbedeutend, auch bekümmerte 
er sich nicht darum. Er dachte frei und auf- 
geklärt, wie es sich von einem Manne erw^ar. 
ten liefs, der Gelegenheit gehabt hatte, den 
Ro8t der einheimischen Vorurtheile im Aus- 
lände abzuschleifen* Man brauchte ihn nicht 
[ange gesehn zu haben , um das Gepräge des 
talentvollen Mannes zu erblicken. Sein Zweck 
ist erreicht, so lange man Botanik treibt, wird 
baan seinen Namen nennen. N. Journ.d.Bor.a.B.T. St. V. Vermischte Nachrichten. Preisfrage der Rom. Kaiserl, Akademie 
der Naturforscher, 

JVelche von den in die jdpotheken noch nicht aufge* 
nommenen Plantis corymhiferis Juss, , die ii 
Deutschland entweder wild wachsen , oder leich 
und in IVIenge gezogeii werden können y haben hä 
trächtliche Ärzneikräfte ? welche sind diese Kräf- 
te? in welchen Krankheiten sind sie mit Nutzij. 
zu gehrauchen ? ^ 
Diejenigen, welche diesen Gegenstand zu 
bearbeiten vornehmen, werden, mit Vorbeitjehung 
der von Murray abgehandelten ofFicinellen Arten, 
die man in der zweiten Ausgabe des Ap-pob-at, medi- 
cani. Th. I. S. 174 — 264 findet, ihr Absehen beson- 
ders auf solche richten, die nicht unter die selten- 
sten gehören, oder die doch leicht durch den Han- 
del zu erhalten oder durch die Kultur zu verviel- 
fältigen sind, und wenigstens fünf derselben durch 
zwechmäfsige chemische und niedicinische selbst 
angestellte Versuche als vorzügliche Arzneimittel 
belianut zu machen , sich das Verdienst erwerben# 

Über- — i63 — 

Überflüfsige und entbehrliche Versuche erwartet die 
I Akademie nicht; wohl abef solche, die zur Beur- 
theilung der Kräfte und des Gebrauches jeder Art 
hinreichend sind. H ben Schriftsteller Anlafs zu 
den üntevsuchujigen gegebnn , so werden Preisbe-, 
Werber diese anzuführen nicht vergessen — 

Diejenigen, welche diese Picisaufgabe bearbei- 
ten wollen, werden ersucht, ihre Aufsätze in latei- 
nischer, deutscher oder französischer Sprache, le- 
serlich geschrieben und mit einem Wahlspruche be- 
zeichnet, nebst einem versiegelten Zettel, auf wel- 
chem eben dieser Wahlspruch, und in welchem der 
Name, Charakter und Wohnort des Verfassers deut- 
lich firisi^^edrücht ist, vor dem i. October 1807. an 
das Präsidium der Pvöm. KaiseiL Akademie der Na- 
turforscher zu übersenden, und einen wohlgetrock- 
neten, mit Biüthe versehenen, und mit dem Na- 
men bezeichneten Zweig von jeder in Untersuchung 
genommener Art beizufügen. Der Preis, eine gol- 
dene, 20 Dukaten schwere Medaille von dem be- 
kannten Gcpriige, wird am S.Januar dem, welchem 
er von den dazu bevollmächtigten Heiren zuerkannt 
worden ist, zugesprochen und hernach verabfolgt 
werden. 

Erlangen, den 20. Febr. igoö. 1*' — 164 — Plantarum Guyanae rariorum icones et desoriptiones-, 
hactenus ineditae, Auetore Edwardo Iludge, Soc. 
Ji^"^-. et Linn. Soc. Londinensis socio. Fase. i. 
Fol. Londini. 

Die Pßaiizen, welche in diesem Werke 
vorgestellt werden, machten einen Theil von der 
ausgesuchten Sammlung natui historischer Gegen- 
stände aus, welche auf Befehl der französischen Re- 
gierung von Cayenne an das National - Museum ^e- 
sandt, unterwegs aber im Ilerbstmonat 1303 von 
zwei englischen Kapern sind weggenommen wor- 
den. Das ganze Weik wird in zwei mäfsigen Fo- 
liobänden über liundert neue Pflanzen enthalten. 
Die folgenden Hefte werden ohne Verzug der Presse 
libergeben werden. — Herr H. Es eher, Buch- 
händler in London, nimmt dar.mf durch Herrn 
Buchhändler Schmidt in Leipzig Bestellung an. Herr W. G. Maton hat noch im vorigen Jahre 
eine zweite Ausgabe von Uich, Pulteney general 
View of the writings of Linnaeus , in gr, 4. heraus- 
gegeben , die hoffentlich nächstens in einer guten 
Ubersetzung, für das deutsche Publikum bearbeitet, 
erscheinen wird. 3, The Paradisus Londinensis , or coloured figures 
of j)lants, cuhivated in the vicinity of the nietropo- 
Iis, hy Williar/i Hooker y*' ist der Titel eines neuen 

Wer- — i65 — Werkes, welches das nun geschlossene Botanist^s 
Repository von Andrews ersetzen soll. Es er- 
scheint in 4. Bis jetzt sind 6 Hefte ausgegeben. 
Salishury besorgt den Text. Nach englischen Blättern soll vor einiger Zeit 
in zwei Theilen erschienen seyn: The Botani$t*$ 
Guide through England and M^ales, hey Dawson 
Turner and Lewis pVeston Dillwyn, — . Vom letz- 
tern haben wir auch bereits das 5te und 6te Heft 
seiner Synopsis of British Confervae erhalten. Der Veteran der Botanik, Jacquin, hat uns 
wieder mit eÄem neuen Bande seines trefflichen 
Hortus Schoenhrunnensis erfreuet. Es sind 100 Ku- 
pfertafeln darin enthalten, so dafs jetzt das ganze 
Werk aus 500 Kupfer tafeln besteht. Nachrichten aus Stockholm zufolge, haben wir 
bald Retzii ökonomische Flora von Schweden zu er- 
warten. Das Werk ist nach einem eigenen Plane 
bearbeitet, und man darf b«i den Kenntnissen und 
dem Fleifse dieses würdigen Naturforschers nichts 
ge\Yöhnliches erwarten. Die — i66 — Die Universität zu Leipzig hat einen ziemlich 
grofsen Garten von einer gewissen Appellationsrä- 
thin Trier vermacht bekommen. Man glaubt, clafs 
er zu einem botanischen Garten em^erichtet wird. 
Die Gebäude in der Fronte sind zu einem Gebäiir- 
hause bestimmt. — Der Garten liegt etvv^as feucht, 
onihält zwei grofse Teiche und siofst an die Pleifse, 
die ihn blsweiicn in seinem niederen Theile übor- 
Rchwenimt. Es j^thören zu dem Grundstücke noch' 
einige Wiesen. Man taxirt das Ganze zu 25 — 28000 
Thal er, doch mufs man dabei bedenken, dafs die 
Grundstücke in Leipzig jietzt ili unerhörtem Werthe 
stehen, (Ans einem Schreiben von Leipzig.) CryplogamischG Gewächse des Flclilelgebirge?, 

G s^.rarnelt 
von Heinrich Christian Funk. 

I. Heft. (iS'of.^ *j 7. Brjnm strumiferum. 
1. Lycopodium cotnpla- 8- " — aciculare« 
natum. 9. — flageliare. 

a. — innndalum. 10. — rngosum. 

3. — Selago. IT. — undulatum 

4. Euxbnumin foUo^a. i2. — heterostichura. 

5. PoiyLrichuni miiige- 13. iVinium laterale, 
rum. 14. Uypnum bryoides. 

6. Gyrnnoslomum Hed- 15. — peti natum. 
wi^ia. 16, — undulatum. 

17- 

*) Der Preis eines jeden Heftes beträgt die äus- 
serst mäfsige Summe, von lö Ggr. ~ 167 — 17. Peltigera venosa. 

sg. Umbilicaiia liyperbo- 

jg. — coirugata. 

ÄO. Stereocauloa pascliale. 

Lobaiia fmfuracea. 
ii?.. -~ saxatiiis. 
53. Psora niuscoi'um. 
04. — hypnorum. 

25. VeiTucaiia tai tarea. 

IL Heft, (1801.) 

26. Polypodium Pliegopte- 
ris. 

27. Aspienium septentrip- 
naie. 

aS« Pol/poüium yuccaefo- 
lium. 

29. juniperifolium. 

30. — piiiteriiin. 

31. — aurantiacum. 
3 2, — a lpin um. 

33-. — aloides. 
5 f. Polytrichmii iianum. 
3o. Orthotrichum ciis- 
pum. 

3(>. Bryurn flexuosum. 
37. — scoparium. 
3S. — • cariescens. 

39. — • lanuginosum. 

40. — inicrocarpon. 

41. Milium crudum. 

42. Hypnum triquctrum. 

43. Andraeea alpiua. 

44. Jungermautiia radi- 
caiis. 45. Jungermannia «sple- 
nioides. 

46. Umbilicaria polypliyl- 
la. 

47. Lobaria fraxinea, 
48- — centiifuga. 

49. — stygia. 

50. Verru Carla varia, 

IIL Heft, C1802O 

51. Polypodium Filix nias. 

52. — Diyopteiis. 

53. Sphagnum , intermedi- 
um. 

54. Polytrichum formo- 
sum. 

55. — pallidisetum. 

56. Tetiaphis pellucida. 

57. Bryum cervicuiaturn. 
58- — murale. 

59. Mnium palustre. 

60. — horiinm. 

61. — pyriiorme. 

62. — iontaiuim. 

63. Hypnum crispum. 

64. — compressum. 

65. — uncinrstum. 

66. — cupressUorme. 

67. — rugosurn. 

68. — squariosüin. 

69. — curtipenduluni. 

70. Peitigera papyracea. 

71. Umbilicaria pustulata. 

72. Ciadonia taurica. 

73. Stereocaulon Coraili- 
ua. 

T4- — i68 — 74. Lobaria paiiecina. 
* 75. Hysterium conigenum. 

ir, Heft, C1804O 

76. Polypodiura cristaturo. 

77. Aspleniufn gertnani- 
cum. 

78. Osmunda Lunaria» 

79. Lycopodium clava- 
tum. 

80. — ■ annotinnni. 
gl. Encalypta ciliata. 

82. Gymnostomum pyii- 
forme. 

83. Tetrapbis ovata, 

84. Bryuiti pulvinatum. 

85. — controversuni. 86. Bryum ovale. 

87. — purpureum. 
88- — heteromallum. 

89. — glaucum. 

90. — subulatum. 

91. Mnium nutans. 

92. — hygrometricum. 

93. — gracile. 

94. Hypnurh cordifolium. 

95. Jungermannia emargi- 
nata. 

96. — tomentosa. 

97. — erosa. 

98- C'itionia rangiferina. 

99. Lobaria pulmonaria. 

100. — pulverulenta. Plantae phaenogamicae Helvetiae. 

Centuria quarta. 

1. Olea europaea L. ii. Agi ostis pilosa S. 

2. Salvia scJarea L. .12. — | decumbens Hall. 

3. Valeriana saxatilis Jacq. 13. Festucalaevigata Gaud. 

4. Gyperus Jongus L. 14. — nigricans Lam. 

5. Scirpus supinus L. 15. — polyanthos Hall. 

6. Panicum ciliare P*.etz. 16. — bromoides L. 
'T, Agiostis inten upta L. 17. — alpina Gaud. 

8. — rupestris Host. ig. Lolium arvense Sm. 

9. — argen vea S. 19, Triticum Halleri Vi- 

10. — alba ß spadicca vian. 

Gaud. 20. Hordeum distichon L. 

21. — 109 — ai.Piantago gramincaLam. 

22. Galium iinifoliurp 
Willd. 

23. — rubrum 

24. — bicolor S. 

2.5, Cuscuta epithymum L. 

26. Androsace brevifolia 
VilL 

27. SoKmum villosura Lain. 

28. Pbyteuma scoizoneri- 
foiia Vill. 

29. Höclera II elix L. 

30. Bupleuruin caricifoli- 
urn Will^l. 

31. Lascrpitium aquilegi- 
toliuni Jacq. 

35. Statice arenaria Pers. 

33. Droser/. longifolia L. 

34. — anglica Srn. 

35. Ali^uin prateiise S. 

36. Asplioi^eliisramosus L. 

37. Junciis Forsteri Sm. 
38- Diaiiilius atrorubcns ß 

pi oliier S. 

39. PolygonurAiaviculare ß 

alpin um S. 

40. Arenaria res i rata Pers. 

41. Seduni repens S. 

42. Ceiasiium montaiium S. 

43. Sperguia subulata Sw. 

44. K'f eda piiyteunja L. 
^f). Piinica Gi^anatnni L. 

46. Fragaria steiiii« L. 

47. Potentilia vallesiaca S. 
48- Paeonia oüicinaiis L. 
49. Acloiiis au'iuuinaiis L. 50. HelleboTus hyemalis L. 

51. Ajuga f^c Vellen sis L. 

52. Galeopsi^ angustifolia 
Floffin. 

53. — latifolia ejusd. 

54. — versicolor Sm. 

55. Melissa grandiflora L* 
5Ö. Enplirasia salisburg: ß 

giandiRora. 
57. Oroüanche major L. 
5g. — densa S. 
59. — gracilis Sm. 
60* Draba iieh^etica S. 

61. Tblaspi sax aile L. 

62. Ibcris phinaia L. 

63. Cai damine birsuta L. 

64. — sylvatica Link. 

63. Cbeiranthus Rbaeticus 
S. 

66. — firnius S. 

Cj. Turritis praecox S. 

68. Sinapis incana L. 

69. Geraiiium nodosum L. 

70. Polygala majoi" Jacq. 
71 Orobus angustifolius L. 

72. Vicia F^! vilia Willd. 

73. Dor) cnium berbaceum 

VilL 

74. Scorzonera plantagini- 
folia^ S. 

75. Sonclms coeruleus Sm. 

76. Apargia angustifolia S. 

77. Kievacium incarnatum? 

Wullf. 
7g. < — • 3 upestre All. 
79, Carduus glaucus Scop. 

80. — 170 — 80. Carduus carlin aefolius 
Laii). 

gl. Inula Buboniiira Host. 
g2. Aniica Clusii All. 

83. Anthemis Tiiumfetti 
AM. 

84. Achülea inontana S. 
83. Bupijthahiiüm grandi- 

floiurn L. 
86. Centaiirea alba L. 
87« — armara L. 
83. — Triumfeui All. 89. Centaurea transalpina S. 

90. — Scabiosa ß S. 

91. Orcliis mascula yS Viv. 

92. — variegata AU. 

93. Ophrys aestiva Balb. 

94. — autumnaUs ejusd. 
93. Lemna minor L. 

96. Retulapiibescen» Ehrli. 

97. Carpinus Ostrya L. 

98. Coiylus Avellana L. 

99. Pinus Abies L. 

100. Fipus Caiica L. Carices Helvetiae. Fasciculus tertius. I. 


Carex dioica L. 


12. 


Carex acuta Good. 


2. 


— Davaiiiana Sm. 


13. 


— praecox v. major S. 


3. 


— perniixta Gaud. 


14. 


— pilulifera Good. 


4- 


— parviflora Most. 


15. 


■ — filifonnis L. 


5* 


— juncifoUa AU. 


lö. 


— nitida Host. 


6. 


— paradoxa Schk. 


17. 


— pilosa AU. 


7- 


— paniculata I.. 


18. 


— brachystachysSchk, 


8. 


— Schreberi Wiild. 


19. 


— liinosa ß ScliK. 


9- 


— brizoides L. 


2.0. 


— • atrofusca ejusd. 


IG» 


— bicolor AU. 


21. 


— helvetica S. 


1 1. 


- — macronata All. 


22. 


— liirtav. glabraGood. PI an ta e er y p 1:0 g a m icae Helvetiae. 
C c r t u r i a q u i n t a. 

I, Pteris oligopliyila Vi- 4. Pölypod. Halleri Roth. 

vian. 5. I,ycopodium complana- 
%. Polypodiura 3rvonicnm tum L. 

Sin. ^. Piiascum Schreberianum 
5. — - fontanum L. Sm. — 171 — 8 
9 

IC. 

II. 

12. 

13. 

14' 
15. 

i6. 

le. 

ig. 

20. 
Sx. 

£2, 
23 

25. 
26. 
27. 

58, 
29. 
30. 

32. 

33. 

34 

35, 

36 
37 Gymnostotnum inter- 
inedium Sm. 

— minutulum S. 

— conicum S. 
. G i imraia striata Schrad. 
. — compacta S. 
. — apoc'<*rpa V. alpiiia B. 
. Pterigynandrumrepens 

ßiid. 

— octoblepharis S. 
Polyirichum hercyni- 
cuin Hedw. 
Barbula agraria Hedw. 
DlcYanum densam S. 

— alpiriiiTn S. 

— arcuaturo S. 
squairosum Schlad. 

Ortli<^tsicIium obtusi- 
folium. Sw. 
Meesia minor Brid. 
Ery um nigricans Dic'ks. 

— latifolium S. 
, — pallescens Brid. 
, Leskeapulcbellalledw. 
, Hypnuin curvatum 3m. 
, — Stockesii Sm. 
. — viride Lam. 
. . — emarginatum S. 
. • — filamentosum Dicka, 
. . — teil eil um ejusd. 

- — implexum Brid. 

— squarrosulum ejusd, 
Jungermannia asple- 
noides ß L. 

— scalaris Schrad. 

— sjixicola ejusd. 38. Juiigermann. implexa S. 

39. — biciispidata L. 

40. ^ b^'ouspidata v. Ula- 
meiitosa S. 

41. — • byssacea Pvoth. I 

42. — - graveoieus Schrad. 
'42.---cociileayifoimisH.oth, 
44. — ^ Leeibii ejusd. 

4:3, — serp vilifolia Dicka. ' 
46. — nigricans S. 
i^'j. Marchantia quadrata L. 
Scop. 
" — polycepliala S. 

Anthoceros punctatus 
Riccia glauca L. 

— Iluiians L. 
Verrucaria epideimi« 
Ach. 

Arthonia verrucarioi- 
des. 

— elegans. — 

55. — astroidea. — 

56. — V. radia- 
ta 

^ Y, tyno* 
carpa. — 
^g. Opegrapha notha. 

59. — — V. con- 
förta. — 

60. verrucarioides 
V, marmorata. — 

61. — — V. hy* 
polepra. — 

62. — diaphor?,. — - 
O3. — V. spur« 

cata. 

64. 4b'. 
49- 
'50. 

52. 
54. — 172 ~ 64. 

66, 

67. 
68. 

70. 

71- 

72. 

73. Opegraplia stenocar- 82. Ceiraiia sepincola 
P''^- ^'J^^' ulophylla. — 

— si-nata v. pedon- ^.Baeomyces papilln ia.~- 
84« — — ß nio- 

lariformis, 

— 85. — caespititius, 
8ö. llysterium Cotiiii S. ' 

Tufes- 87- XyiomaauraiitiacumS. 
88 Naemospora croceaPers. 
ana- 39. Tulostoma brumale. — 

90, Aecidium Lonicerae S. 

91. — Thesii S. 

— 92. Üredo linearis Pers. 
— V. nielia- 93. — populina. 

94. — ribesia. — 
9S' ^^garicus applicatus , 
Baiscli. 

96. IJydnum paradoxum 
Sclirad. 

97. Thelephora Pini S. 

98. Feziza stercorea Peis. 

99. — lierbarum. — 

100. D ein a dum lierbarum. ta. — 

— Jieipeuca. 
• — epjplieaa. 

— sidejella. • 

cens. — chaena. — 
— aeuea. — 
• — deniß^rata. na. — 

74. — pulverulenta gram- 
mica. — 

75. — serpent'na. — 

76. — • — V. eutypa. — 
»^^, — . — V. spatliea. — 

78. ' — scripta. 

79. Parmelia Tuineri, 

80. — glomulifera. — 
gl. — diatrypa. — Cum noTnisiibus in centuria indicabitur etiam 
locus natalis et numerus Haiieri earum ab eo cogni- 
tarum. 

Singulae species ex centuriig non dantur. 
Pretium centuriao L. 24 Galliae est. 

Schleicher, a Bex, dans le Canton de Vaud. Neues Journal 

ür die Botanik. Herausgegeben 

vom 

Professor Schräder. Zweiten Bandes zweites und 
drittes Stück. Mit einer Kupfertafel, bei Erfurt, 
Friedrich August 
1807» K n i c i Herrn 

R. Desfontaines 

Professor der Botanik und Mitglied des National- 
Instituts zu Paris 

widmet 

diesen Band 

hochachtungsvoll 

der 

Herausgeber. Inhalt. Seite« I. Abhandlungen. 

1. Botanische Bemerkungen auf einer Reise 
nach dem südlichen Deutschland, von dem 
Herrn i3r liohde. I 

2. TJeber die Gattung Holcus, vom Herrn Pro- 
fessor Swartz. (Tab. 3. A.) 39 

3. Calicotome et Stauracantlius. Auetore H, 

F, Link. 50 

4. Einige Bemerkungen über die Gattung' Rud- 
beckia, von dem Herausgeber. ^^Tab. 3. B*) 54 
Nachtrag zu derselben. 375 

IL Auezüge aus ausländischen und ver- 
mis» hten Schriften. 

1. P. S. Pallas Illüstrationes Plantarum. 70 

2. C. L. T^illdeno w Hoitus Berolinensis Tom.I. iio 

III. Literatur. 

1. P. J, Redoute Liliacees. Livrais. I — 26. 13 1 

2. Th. de Saussure Recherche chimiques sur Ja 
Vegetation. 14,5 

3. C. Sprengel Florae Halensis Tentamen novum. 155 

4. C.F. Schulz. Prodromus Florae Stargardiensis. 165 

5. ü. A. Hedwig Genera plantarum. J78 

6. C, P, Thunberg Dissertatio de Thesio. igt 

7. J. ^> <Se^Ä2zt5 Beschreibung einer Preise nach Is- 
trien und Dalmatien, vorzüglich in botani- 
scher Hinsicht. 184 

3. J, J. Kohlhaas Giftpflanzen auf Stein abge- 
druckt nebst Beschreibungen, i. Heft. " igT 

9. F. A. Heyw<? Pllanzenkalender. 190 

10. F. G. Hayne Termini botanici iconibus il- 
lustrati. Fase 7 — 10. J93 

11. F t)rew€S wwd F. G, Hayne Getreue Abbil- 
dungen und Zergliederungen deutscher Ge- 
wächse. 2. B. 5 --- 6 Heft und 3. B. 1 -r- 2 Heft 201 

12. H. Cotta Naturbeobaclitnngen über dieBewe- 
gung und Funktion des Saftes in deuGewächsen. 206 

13. C Schkuhr Beschreibung und Abbildung 
der Riedgräser , nebst Nachtrag. " 217 

14. Henkel a Donnersmark Adumbraticiies plan-, 
tarum. , 222 

J5. Seite, 

3^. J, Afzclius de Rosis svecanis. Tentamen 
prinium. 225 

16. A, genera plaiitariim Guineensium. 
Pars prima. $229 

17. O. Swartz Synopsis Filicum. 238 
38- A. Auherc du Petita Thouars Essais Sur Tor- 

ganisation des plantes 240 
19. A. Auhert du Petit-Thonars Nolice liistori- 

qiie Sur le geine Caniram. 244 
Go A. G. Roth Catalecta botanica Fase. IIF. 248 
51. Flore d Europe. T. i. S. IJL 257 
Q2. F. C. Medicus Beiträge zur Cultur exoti- 
scher Gewächse. 201 
ü3. AI. V Humboldt Ideen zu einer Geographie 

der Pflanzen. 262 
9.4. CT jBwc^.t^?- Florae DresdensisNoinenclator. 276 

25. F S. Voigt Darstellung des natürlichen 
Pflanzensystenis -von Jussieii. 277 

26. O. Swartz. Flora Indiae Occidentalis, T. 

I — IIL 279 

27. 7W. ff'^illemet Flore ou Phytograpliie Ency- 
clopedique T. I — III. 288 

23. J. St. Hilaire Plantes de la France. Livr. 
I'-X7n. • 289 

29. C. F Ledehour Decas plantarum Domin- 
gensiuni. 29! 

30. G £. Crome Botanischer Kinderfreund. 

I — 2. Heft. 294 

Correspondenz Nachrichten. 297 

Auszüge aus Briefen: i. von Herrn Dr. Londes, 
2. A^on Herrn Professor Link. 3. von Herrn. 
Professer Acharius, 4. von He] rn Dr. Rohde, 
5. von Her] 11 Dr. Persoon, 6. von Herrn Pro- 
fessor iVlohr, 7. von Herrn Blandow , 3. von 
Herrn LoiseleurDeslongchamps, 9. von Herrn 
Hayne und 10. von licirii Proiesspr Berii- 
hardi. 

V. Vermischte Nachrichten^ 

Die Erklärung der 3ten Kupfert^fel findet 
sich S. 49. und S. 68 — 69. I. .Abhandlungen. I. 

Botanische Bemerkungen auf einer Reise 
nach dem siidlichen Deutschland, von 
Herrn Dr. Rohde. In einem Schrei- 
ben an den Herausgeber, d d. Wien 
im September i§c6. Sitten und Lebensart der Bewohner deß süd- 
lichen Deutschlandes , eeine Medicinalanstal- 
tea, die interessantesten Gewachae, mit de- 
nen Fl'fra 60 freigebig feeine Fluren und Al- 
pen schmückt, und endlich die Alpen selbst, 
nach denen seit Jahren meine rege Phantasie 
sich hinsehnte i kennen zu lernen, waren die 
Motive bei meiner Abreise von Güttingen im 
November 1804 in die südlichen Gegenden 
unsers Vaterlandes. Nur die Hauptumrisse 
N.Journ.d. Bot. 2.B. 2.St. A mci- memer Beobachurngen und nur den allge- 
meinen Lauf meiner ise theiite ich Ihntn 
eei'dem ui vcrschienen Briefen mit. Je^zt, 
da ich. -im Begrilie bin die Gegenden meine?, 
zeitheogen Aufenthiiltes zu verlalTen, um die 
in Parus angehäuften naturhistorischen Schätz^^ 
aller Welttheile zu bewrndern , glaube ic 
68 der Dankbarkeit gegen Sie und dem freund- 
echafnichen Andenken meiner botanische 
Fre?hide echuld g zu seyn, die Resultate int 
ner Beobachtaiigen in der Kürze Ihnen mii- 
zulheilen. Die Naturfichöiiheiten und die 
Flora der Ge^aenden, die ich durchwanderte, 
eind den de'nrschen Botanikern bei weitem 
nicht «o bekannt, als sie es zu «5eyn verdie- 
nen, und dies bercchugl mich um 80 mehr 
meine schwache Skizze in Ihrem Journale 
niederzulegen, das so sehr Tribunal des bo- 
tanischen Publikums dee Nordens "ist, als es 
das botanieche Repertorium mehr für deii 
Süden ist. 

Auf meiner Reise von Göttingen nach 
Würzburg in der unfreundlichsten Jahrcf-zeit 
hatte die Natur eelbet. ahe Beoi achtungen 
vereitelt. Nur erst an der fränkischen Gran- 
ze im Würzburgiechen fttand der Ildleoorus 
foetidus im Kajikboden im Begriffe auh^ublü- 
t hen, hen, und fast auf der ganzen Strafae bis 
Würzburg begleitete mich überall der acbon 
vertrocknete Carduus acanthoidcs. Würz* 
bürg, wo ick mich den Wipter aufhielt, 
fand ich nicht eehr zur Förderung deß Stu- 
diums der Botanik geeignet. Der botanische 
Garten, der hinter dem bekanntern Julius- 
hoepitale liegt, ist nicht grofs, und kann nur 
eine mäfsige Summe von Landpflanzen ent- 
halten. Interessanter sind die zwei Glkshäu- 
eer, die wirklich viele schöne exotische Ge- 
wächse enthalten, unter denen ich besonders 
viele Ericae bemerkte. Der bot, Gärtner, 
Herr Wolf, dem die Direktion des Gartens 
ganz allein überlassen war, verdient seinen 
Iluhm als geschickter Cultivateur; allein bei 
.feinem Mangel an mittheilender Gefälligkeit 
zieht sowohl der Studierende als der deil 
Garten besuchende Fremd^ wenig Nutzen 
aus demselben. Der damalige im Sommer 
darauf verstorbene Professor der iuedicini- 
schen Botanik, Heil mann, hatte sich mehr 
in jüngern JahreUj bcconders während seines 
Aufenthaltes in Wien mit Botanik beschäf* 
tjgt, allein nach Erhaltung seiner schlecht 
sälari'tea Professur ich mehr mit der medi- 
cinisCheri Praxis abgeben müssen^ v.iid waf 

A 2 dähet daher in der neuem Bearbeitung der Botanik 
zurückgeb -eben. Er beschäftigte eich aber 
doc! mit chemiachen und ökonomischen Un- 
t6;r8uchiingen der Pflanzen und mit der Kennt- 
nifs der Saamen. Ich erhielt von ihm meh- 
rere Seltenheit; n der Wi-rzburger Flora, wie 
j4ndrosace septentriojialis ^ Carduus cyanoi' 
des u. a. m. Prof. Heller, der fiir die all- 
gemeine Botanik angestellt war, und auch 
Votlesimgen über Krypiogauiie anschlägt, 
konnte ich nie zu Hause treffen, imd soll 
sich mehr mit Praxis beschäftigen. Sehr in- 
teressant war mir die Bekanntschaft des ge- 
lehrten Prof. Döllinger, eines Mannes, der 
ganz für die Naturgeschichte gebohren ist, 
jezt aber die Mineralogie mit mehrerer Vor- 
liebe als früher die Botanik bearbeitet. 

Würzburg liegt in einem Kessel von 
Halkbergen , die gröfstentheiis zum Weinbau 
benutzt sind. Die Gegend imiher ist über- 
haupt sehr cultivirt. Gebüsch findet man 
erst in einiger Entfernung und bedeutende 
Wälder mehrere Meilen weit nicht. Daher 
scheint mir nach den darüber eingezogenen 
Nachrichten die Gegend nicht «ehr pflan- 
zenreich zu seyn, und die Würzburger 
Flora der benachbarten Werthheimer undT 

Schwein- — 5 — 

Schwein furter Flora nacbzostehen. Auf 
meinen Excuröionen fand ich Tnlostoma bru* 
male Pers. und Ilypnum murale H. im 
Schlofsgart* n , Grimmia plagiopodia H., Li- 
ehen jacobaeij-olius Bernh. cum scut., Li- 
ehen ater Huds. und Potentilla opaca^ mit 
einem schönen Uredo besetzt, häufig auf den 
Weinbergsmauern, H pnum rugosum^ Tortu* 
la ungiiiculata und fallax, Fhascum muti- 
cum. Junge mannia laevigata S c h r a d. , Pa- 
tellaria rubra H o f f m. , Fhleum Boehmeri 

• Wib., Teucriuni Chamaedrjs and Sisymbrium 
eckartsbergeiise W i 1 1 d. 

Äufeerst spät erwachte die Vegetation im 
Frühlinge i8o5. Wie ich am 5, April Würz- 
burg verliefs, um mich weiter dem südlichen 
Deutschland zuzuwenden, fand ich noch 
nichts in der Blüte als Anemone Pulsatilla 
auf dem Kalvarienberge^ Auf dem Wege 

'nach Schweinfurt bemerkte ich nur solche 
Kryptogamen, die auch in nördlichem Ge- 
genden gemein sind, wie Iljpnum purum^ 

\recognitumy intricatum^ tenue, Gymnostomum 
truncatulmn y Dicranum viridulum Swartz«, 
Grimmia controversa mit noch grünen Kap- 
seln, Leskia trichomanoides und attenuuta, 
Jungermannia furcataf Liehen aurantiacus 

Light. 1^1 ght, und muralis Schreb. In Schwein- 
fart machte ich die angenehme Bekanntschaft 
der Doctoren Wolff Vater uild Sohn. Mit 
dem gröfsten Fleifoe hat der erste seit mehr 
als 30 Jahren die Flöra seiner Gegend studirt 
tind Beschreibungen eämmtlicher Arten im 
Manascripte entworfen. 

Die Gegend um Schweinfart ernährt 
manche intereasan?>e Gewächse, worunter mir 
am merkwürdigsten schienen: eine neue Pul* 
HlQnaria, die Clusius echon unter dem Na- 
men pannonica quinta beschrieb, das Cyno- 
glossum scörpioides f welches Dr. Wolff 
viel früher als Haenke eindeckte, Ge?itiana 
venia, die wohl hier ihren nördlichsten Stand- 
punkt hat, Primula farinosa und eine Tur- 
ritisy die wohl wenig vöti der striata All. 
diflferirt. Der jüngere nun der Wissenschaft 
zu früh gestorbene Dr. Wolff, durch seine! 
Monographie der Gattung Lemna und durch 
die Bearbeitung der Cimices bekannt, be-j 
schäftigte sich, mit dem Studio und deml 
Sammlen sämmtlicher Zweige der Naturge- 
schichte 

Ohne Zweifel Pulmonaria molUs Wolff, diö 
nun auch unser Garten der gefälligen Mitthei- 
lung ihres Entdeckers verdankt» — S. flchi'chte und besafs ebenfalls eine Pfla nzen 
eammiung. 

Inieresfiant ist die Lage Schweinfurts 
am Ufer des Mains, die Kunst durch 

rip^s um die S^adr angelegte Alleen sehr Ver- 
schönert. Mit den angenehmsten Gefühlen 
wanderte ich in d eaer Sf honen Gegend am 
7ten April längs dem Ufer des Mains nach 
Bamberg, und bedauerte nur, dafs die Na- 
tur mir noch immer in ihren Winterkleidern 
erschien. Daher sah ich nur Liehen ater^ 
subfuscus , alloekrous, obscurus, miiralis Und 
caperatus , Jun^ermannia comnlanata und bi- 
den t ata, Tljpnum purum, ahietiiiiim und tri- 
quetrum und Bryum ligulatum Sch.reb. 
Potent illa venia war der zweite Phaneroga- 
mist den ich dies Frühjahr blühend traf. 
Hinter Schon ingen, wo Liclien aipolius, 
hispidus ^ saxatüisy ciliaris wuchsen, wurde 
der Weg fortdauernd bi» Bamberg sandig. 
Hinter Etheim blühete unter Geeträurhen 
Fumaria solida Ehrh., OrjiUhogalmn- mini- 
mum und Viola hirta. Bei Zeil safsen Li- 
clisn sulphureus und caesius auf einem S/ind- 
steine, weiterhin wuchs Hypnurn dendroi- 
dei — In Bamberg fand ich für die Bo- 
tanik nichts interessantes, allein volle Befrie- digung gewährten mir die trefflichen Kran- 
ken- und Versorgungsanstalten und das reiche 
Natiiralieiiliabinet der ehemaligen Universität. 
Sehr viel Materialierf zu einem grofsen Ka- 
binette fand ich bei Herrn Wächter, einem 
Kunst - und Naturalienhändier. 

Um die berühmten Holen bei Müggen- 
dorf und die Pflanzen diei^er Gebürgsgegend 
kennen zu lernen, verliefs ich am pten x^pril 
Bamberg. In einem Nadelwalde hinter der 
Stadt wuchsen Feltigera canirta vai\ laciina- 
ta , Polytrichum pilijerum , Dicraruwi pur- 
jyureum , Jungermannia ciliaris, Liehen cape^ 
ratus , physodes^ candelaris. Bei Strohm- 
dorf wuchs häuiig am Wege das Gymnosto- 
miim ovatum mit reif^^n Kappeln. Vor Tro- 
st e n d o r f wuchs Ortho trichum obtusifolium 
Schrad. mit Kapseln, womit es so selten 
in nördlichen Gegenden vorkommt und Li- 
chen tiliaceus Hoffm. Hinter diesem Dorfe 
geht der Weg über einen Berg, dessen Ge- 
stein Kalk ist, auf dem noch Schnee lag. 
Hier wuchsen die gewöhnlichen Plantae cal- 
careae : Leskea atteiiuata^ Hypiium molluS' 
cum H. , Liehen jacobaeifoUus Bernh. und 
Lieh, TremeJla Roth., Heder a Helix ^ Juni- 
perus communis 9 Hypnurn commutatum H. 

an — 9 — 

an einem kleinen Bächelchen vor Eber- 
mannestadt. Bei die&er Stadt fängt das 
romantische Gebirpsthal an, das sich er 
Streitberg und Müggendorf in« Bayreathicche 
zieh und von dem re f anden Ba' be, flie 
Wisent, durrhströmt wird. ISocb in ihren 
Trümmern elolz und dr ehend beherrschen 
den L ng-iT g die beiden Bi^rgen S reitberg 
und N iderk, die «o wie sie durch ihre 
Lai:e das Reizende dieser schonen Gebürgs- 
ge, end erhöhen, von ihren Ruinen herab 
dem Freunde der Natur eine Aussicht gewäh- 
ren, die ihn, der echon durch die Biider aus den 
• Zeiten der ritterlichen Vorwelt begeistert ist, 
an die ihn lant diese Gegenden erinnern, in das 
höchste Entzürken versetzen mufs. Die sel- 
tene Jungermaiinia laevigata Schrad. zierte 
das Gemäner der Burg Neideck. — Ich 
, machte in diesen Gegenden eine reiche Erndte 
; von Pflanzen. Die Steine am Wege waren 
mit gröfsen Rasen von Orihotrichum anoma* 
r lum bedeckt^ Die aus den waldigen Seiren 
de» Thals hervorragenden Felsen enthielten 
^ Trichostomum heterostichum selten, Liehen 
Candidus Web., Liehen vesicularis Ach. — 
Die Gestalt der Kruste und die Farbe tren- 
nen diese beiden von Acharius im Prodr, 

ver- — 10 — 

vereinigten Arten hinlänglich von einander. 

Liehen caperat us , Liehen Tremella Roth. 
Ei/docarpon miniatum A. häufig. Vertrocknet 
standen Hypericum perjoratum ^ Verhascum 
Ljchnitis s Teucrium Botrys da. Oben am 
Feli^en fand ich wieder die Jungermannia 
laevigata, Arum macidatum und Fumaria 
Cava £« standen nahe am Bache, in welchem 
eelbst Fontinalis anlipyrelica flottirte. J^i- 
humum Lautana trieb seine Blatter aus. 

Bei Müggendorf» einem kleinen Dor- 
fe, von dessen häufigem Besuche sechs neben 
einander liegende Wirrhehäuser Z^uge wa- 
ren, stieg ich mit dem Höleninspector Wun- 
der, der auch dem Botaniker wegen der 
Bekanntschaft mit den Standörtern der selte- 
nen Pllan2ien seiner Gegend nützlich werden 
liann , die er als treuer Routinier von den 
Jlriangischen Botanikern, selbst nach ihren 
systematischen Benennungen, kennen gelernt 
halte, zu den an den Abhängen der Gebürge- 
kette liegenden Holen an der Südseite hin-' 
aof. Am Eingänge der Withenhöle wuchs 
Alysiini gemonense Wulf, sparsam in den 
Felaritzen, biühele aber ^u meinem Leidwe- 
sen noch nicht. Tldaspi montanum. und 
Sßsleria caerulea fingen aufzublühen, 

Draba Draha nizoides traf ich hier zuerst einzeln 
blithenc] an. Iledera Helix hatte ganze Fel- 
sen überzogen und bot mir ihre seltenen 
Früchte an. Wir stiegen einen steilen Fufe- 
pfad hinab und trafen unten im Thale mäch- 
tige von den obern Felsen herabgestürzte 
Felsblöcke an, auf denen die Draha aizoides 
die srböiisten blühenden Piasen bildete, so 
schön wie ich sie später nie auf den Alpen 
fand. Sie gab mir das erste lieigpiel von dem 
viel frechern Wüchse der Alpenpflanzen, so- 
bald sie in subalpine Gegenden herabsteigen. 
Von hier sind die trefflichen getrockneten 
Exemplare, welche früher Herr Prof. Hoppe 
seinen Freunden mittheilte. — Nachmittags 
besuchte ich die an der Nordseite liegende 
Gailen reut her Zoolithenhöle und stieg des- 
halb einen waldigen Berg hinauf, der eine 
üi7pige kryptogami^che Vegetation enthielt, 
die ich aber wegen des starben Marsches 
meines Führers nicht sorgfältig untersuchen 
konnte. Am Fufse des Berges wuchs die 
Saxifraga decipiens Ehrh. (in so schönen 
Rasen, als ich sie bei Blankenburg am Harzq 
fand) und Grimmia curvirostra Schr<^d, 
Hjpnum alopecurum und Jungermanniß pu- 
besceiis Schrank, bedeckten ganze, Felsen, 

ibe? aber ohne Fruktification. Am Eingange der 
Hole soll nach Martius und Wunders 
Versicherung Polypodium aculeatum von ei- 
ner aufcerordentliphen Höhe wachsen , ich 
fand aber noch nicht einmal die Frondes cir- 
cinatas. — Abends besah ich noch die Ro- 
öenmüllers Hole, die südlich liegt, in de- 
ren Nähe ich Globularia vulgaris und in 
unzugänglichen Feisritzen wieder epaream das 
Alyssum gemonense beide mit Blütenknospen, 
Carex humilis hey S6. ^ Sesleria eoerulea und 
Draba aizoides aber blühend antraf. 

Auf dem Wege von Sireitberg nach Er- 
langen stiefa mir nichts merk würdiges auf, 
nur fiel mir der östlich liegende Walpyrgis- 
berg wegen seiner fionderbaren flach gedrück- 
ten Form auf, der für das Gebiet der Erlau- 
ger Flor durch die auch auf ihm wacheende 
JJraba aizoides merkwürdig ist. 

Erlangen wird mir immer durch die 
Bekanntschaft mit den dortigen berühmten 
Naturforschern, dem Präsidenten von Schre- 
her, dem Prof. Eßper und dem Assessor 
Fridchniann interessant bleiben, von w^el- 
chen ich mit vieler Gefälligkeit aufgenommeil 
wurde. Die beiden letzten, so wie auch der 
Apotheker Martius zeigten mir mit vieler 

Be- — 15 — 

Bereitwilligkeit ihre Sammlungen. Die sehr 
beschränkte Muse Schrebers erlaubte ihm 
nur mir seine elegante an ausländischen Ar- 
ten besonders reichhaltige Ineectensammlung 
zu zeigen , die eine der schönsten ist , die 
ich je bei einem Privatmanne sah. Im botan. 

, Garten intereseirten mich in dieser Jahrszeit 
nur die Treibhäuser, in denen ich Antholjza 
Qunonia, Anthaxantum amarum Brot. MaU 
va abutiloides, Glycine rubicunda und bima- 
culata Curt. , Silene virginica, Pteris atro» 

^ purpurea und Trichomanes canariense in der 
Blüte fand. 

Hier vereinigte ich mich zur weitern 
Fortsetzung meiner Pteise mit zwei eifrigen 
böhmischen Naturforschern, die ich in Würz- 
burg kennen gelernt halte, dem Herrn Gra« 
fen Fridrich Berchtold Med. Dr. und 
dem Herrn Doctor Her big. Der letzte ist 
leider im verflossenen Winter den Wissen- 
schaften und seinen Freunden zu früh als 
ein Opfer seiner schönen Bemühungen, die 
Leiden der kranken Menschheit zu erleich- 
tem, in der Blüte seiner Jahre entrissen 
worden. Von ihm hätte sich die Botanik in 
Hinsicht der nähern Kunde der böhipischen 
' Flora — 14 — : 

Flora viel versprechen dürfen. Mölliter cu- 
bent ossa amici optimi ! 

Nürnberg bot niir in naturhisrorierher 
Hinsicht nichts dar, als die peisönliche Be- 
kanntschaft zweier interessanten Männer, des 
Herrn St«rm und des Ralh^ Dr. Wolff, 
und die Insectensammlung des ersten und 
die Vögelfiammlung des letztem hielten mich 
für die Entbehrung botanischer Seltenheiten 
schadlos. 

Da vy'ir Altorf so nahe waren, so woll- 
ten wir aucii diese Universität nicht unbe- 
sucht Jaseen. Der Weg führt durch Nadel- 
wälder und sandige Strecken, und Spartiiim 
scoparium und Liehen mollis Neck. c. scut. 
War das interessanteste, v/as wir bemerkten. 
Mein erster Gang war zu dem ehemals be- 
rühmten bot. Garten, der aber jetzt #icht 
iriehr auf diesen Namen Anspruch machen 
kann. Er ist klein vmd enthielt in den zwei 
alten, niedrigen und schlecht einrrer^rhteten 
Glashäusern nichts, was einige Erwähnung 
verdiente. Doch blühte Atropa Mandragora 
im Freien, die ich nur i. t ; n^er G.irten 
sah. Interessanter war utih die Bekanntschaft 
des auch als botanifcbcn Schrifutrllers ge- 
schätzten Chciftikerö Juch^ jetzigen Hofraths 

in — 15 — 

in Miinrhen, und die Trewische Biblid- 
ihek und Naturaliensammlung, die der Prof. 
Siebenkees uns mit vieler Gefälligkeit 
zeigte, wo auch noch der vertrocknete 
Stamm der ehemals im botan. Garten geblü- 
heten Agave americaiia bewahrt v^ird. Die- 
ees manchen trefflichen Schatz enthaltende 
Institut verdiente besser konservirt und mehtr 
benutzt zu werden^ 

Kegenebtirg gewährte mir einen uil- 
vergefslich angenehmen viertägigen Aufent- 
halt, und der Humanität und Gefälligkeit^ 
jtiit welcher Regensburgs Botaniker^ der Hr. 
öraf Sternb*erg, Dr. Kohlhaas, die Pro- 
fessoren D ü v a 1 und ^H o p p e mich aufnah- 
men, tverde ich mich immer mit der gröfs- 
ten Dankbarkeit erinnern. , Der Garten der 
bot. ^Gesellschaft ist ^war nicht sehr grofs, 
allein er kann dennoch in seinen verschiede- 
nen Äbtheilungen die seltensten Pflanzen der 
Regensburger Flora , der Alpen und mehrere 
exotische Gewächse bequem fassen. Am En- 
de des Gartens Sollte ein Boskett angelegt 
^werden. Vorn an den Garten stufst das ziem- 
lich grofee Treibhaua , welches neu gebaut 
I Vierden sollte^ Alpenpflanzen machten die 
Zierde des Garteiis aus, allein auch an exö* 

tischen tischen Gewäclisen wird er durch viele lel- 
tene vom Grafeai Sternberg aus Paris mit- 
gebrachte Saamen gehr reich werden. Ein 
Gartenhaue dient im Sommer zum Vereamm- 
lungssaa* der botanischen Gesellschaft und 
enthielt auch deren Bibliothek. 

Das Anerbieten des gefälligsten Bofani- 
Ikers des Prpf. Düval, mit uns eine Excur- 
sion zu machen, nahmen wir mit Vergnügen 
an. Wir fanden Sphaeria Ribesii Fers,, 
Carex iDavalliana Sm., Gymi/ostomum py- 
rifonne und die schön gefleckten Wurzel- 
bläiier der Cerinthe minor. Am folgenden 
Tage, den 21. April, machten wir wieder 
in der Gestllschaft unsers liebenswürdigen 
Führers und verschiedener anderer Liebhaber 
der Botanik in Regen,'yburg eine gröföere Ex- 
cursion. Auf trocknen Hvigein fanden wir 
Anemone FuLsaiilla und Carex praecox } dicq, 
bliihen. An trocknen Erlenzweigen wuchs 
JSJaemaspora pustidata Reb., die schöne Qen- 
tiann verna biiihte häufig auf einer bümpfi- 
gen Wiese mit den Carex IDavalliana und 
Hypnuui nitens Schreb. Ein tchönes Fel- 
eenthal, in dem Jungerm. pahnata Hedw« 
Grimmia recurvata H., JJicranum viriduliim 
S w a r t z. und Feziza pulchella , E h r h. uns 

er- erfreuten, führte uns zum berühmten Schutz- 
felsen, den die Göttin mit immergrüner 
jetzt blühender Vinca minore und der Che- 
valier de B r a y und der Prof. D ü v a i mit 
einer in Marmor eingegrabenen Inschrift ge- 
ziert hatten, die der Nachwelt zum dauern- 
den Denkmale der Veranlassung dienen wird, 
die er zur Entstehung einer für die Wissen- 
schaft 80 wohhhätig würkenden Gesellschaft 
gab. Diesen Ort schien Flora recht geheiligt 
ÄU haben. Vor dem Felsen schmückte Geiu 
tiana verna wieder eine Wiese mit ihrem 
blauen Tcppiche* Oberhalb des Felsens trieb 
Cytisus supinus seine Blätter aus, Polygala 
Chamaebuxus öftnete ihre Blü knospen und 
Cynosuriis coeruleuSy Orchis mllitaris, Daphne 
Cneorum^ Ay.emons Pulsatilla und Carex 
humilis begiüfsten die freudig pflückenden 
Botaniker« Unser krjptogamisches Auge er- 
götzte sich noch an aufserordentlich grofsen 
Exemplaren von Asplenium Trichomanes und 
Ruta muraria , so wie dem ästhe ischen Na- 
tursinne die herrliche Aussicht von der 
Höhe des Schutzfelsens^ an dessen Fufse sich 
malerisch die Donau krümmt, einen einzi- 
gen Genufs verschaffte. 

K. Jouni. d. Bot. 2. B. 2. St. B Mit — 18 — 

M)t aufserordentlicher LeutseelJglteit zeigte 
uns der Herr Graf Stern berg einen Theil 
seines eleganten und reichen Herbariums, in 
welchem ich besonders eine schöne Kollektion 
Farrenkräuter aus Isle de Bourbon bewun- 
derte. — Prof. Düval, der eifrig die Re- 
gensburger Flora und besonders seine Lieb- 
linge die Kryptogamen studirt, zeigte uns 
viele Staubschwämme. 

Landshut verschaffte uns Gelegenheit 
Schrank und durch ihn den botan. Garten 
kennen zu lernen, von dem ich das vom 
Prof. Bernhardi geäufeerte Unheil bestäti- 
gen mufs, auch war die botan. Cukur noch 
ganz in ihrer Anlage. Bei Landshut fand 
ich Neckera peiniata. Hinter Freising sä- 
hen wir zuerst in der Perne die Bairischen 
an der Tyroler Gränze liegenden Alpen noch 
weit über die Hälfte heirab mit Schnee be- 
deckt, von der Sonne prächtig erleuchtet, 
und hoch schlug mein Herz beim Erblicken 
des Ziels meiner Wünschei. 

München enthielt für uns in medizi- 
nischer und natuThiötoriicher Rücksicht sehr 
viele Merkwürdigkeiten v\mi lieU uns den 
achtung&vverthen Naturforscher Baron Moll 
kennen lernen. 

Je Je näher wir Salzburg kamön, desto irt- 
teressanter wurde die Gegend und die Flora 
derselben. Von Ebersberg an begleitete 
Gentiana verna uns fast immer. Hinter 
Wasserburg blühte Potentilla opaca und 
Lycopodium helveticum trieb seine spicas 
liervor. Bei Stein überraschte uns zuerst 
die prächtige Erica herbacea mit ihren schö- 
heh röthlichen Blüthen. Liehen pertusus 
Schrank und Liehen glaucus safsen an 
Baumstämmen. Hinter Waging zog Fr i^ 
tnula farinosa und Scilla lifolia unsere Auf- 
tnerksamkeit an sich* 

Am 3oten April erreichte ich Salzbürg 
und verlebte hier einen äufserst angenehmen 
Monat. Eine romantischere Gegend, die den 
llN^aturforscher auf das höchste anziehen mufs^ 
Ikann man sich wohl nicht leicht denken^ 
als Salzburg mit seinen Umgebungen darbie- 
tet, und doch ist die Schönheit derselben so 
Wenig bekannt und beschrieben * und der 
i Hinsel hat io wenig, seine maieriechen An- 
! richten darzustellen versucht* Die reizende 
Gegend und die interessante subalpine Flora, 
j deren Schätze man sich mit so leichter 
Mühe verschafl-en kann, und der Umgang 
mit Salzburgs Botanikern^ die an Gefälligkeit 
I B 2 und — 2ö — j 

unä bekehrender Mutheilung mit Rcgensburgsi 

jBotäiilktjfn wetteifern, eoiiten mehrere Na-j 
turfr^rfecb<t^r hinjocken, die gevvife volle Be-I 
friciJigwng far Jhr<?n Innern Sinn dort finden | 
wür*^en. Salzb»irg liegt m einem echönen' 
Th*»ie »XP, End^ des iiacheifj Landes, daa wie 
ein GatJcn^ ans Gebürg etöldä; und ist voni 
dtn lli'T^m /Äuf idrei Seiteti Brngeben, die 
k\ i 1 1 ii » ' phi tbeatra Usch «m da^selb^ herum- 
ziehen. Ge^^ii.^Qöten liegt der Geieberg 
der eich. ^ax. ^vcitesten in die Ebene hineia 
emrcchij. nnd hinten einen langen Schweif 
von iiic--^! i^,'.-n Bergen hat. Gegen Westen 
crb'Ht eich der ateile und spitze Hohen- 
staufen, ai> ihn lehnt uich mehr nach Sü- 
dt?n der mächnge Untereberg mit eeinea 
drei Knppey* oder hohen Thronen, eelbet «in 
ganzes Gebürg. Hinter ihm noch südHcher 
erheben sich mehr in der Ferne die beiden 
"W'eizmänner aus dem ßercbte$gadi6chen, 
neben ihnen Hegt^ der hohe Göhl, dieser 
gräiizt an da« wieder mehr östiich liegende 
Ta r^ne n^ebürge. Zwischen diesem und 
dem hohen Göhl liegt der Pafs Lueg» durch 
weit hen die Salza eich hindiirchrJ fängt, AÜ^ 
dieöe Gebürge waren big in die Waldregion 
noch mit Schnee bedeckt, nur der Geisberg 

war war fast schneefrei. Der KapBzinerberg, der 
Schlofsberg, der Mönchs - Ofenlochs - und 
Studentenberg erechienen nur wie Hügel ge- 
gen die mächtigem Nachbarn, alkio aie lie- 
ferten uns gleich die reichste Auftbenite« 
Durch einen chronologischen, Aufzug aus 
meinem Tagebuche werde ich am teHen die 
Folge der gefuadeneji tüaasesi angeben 
können. 

Die so lange fortgedauerie kalte und 
nasse Witterung hatte den Frühling gegen 
andere gewöhnliche Jahre um drei Wociien 
verzögert, und die Vegetation war noch sehr 
zurück. Verblüht war noch nidits, und da- 
her hoiFte ich die subalpine Frühlingfefiora 
vollständig zu erhahen, die übcihaupt den 
interessantesten Theil der Salzburgischen Flora 
iuszumacben scheint, die ein nordischer Bo- 
taniker wohl nirgends so gut kennen Jemen 
kann, ak hier. Die Primitien waren: am 
Neuen Thore Hypnum murale ^und Gyrrino- 
Hom, curvirostruin. Am Ofenlochsberge Ly- 
copodium helveticum^ Carex digitatOj Cy* 
nosurus coeruleus in sehr hohen fexemplaren 
blühend, Cyclamen europaeum^ Mercurialis 
perennij f Jungermannia lanceolata^ platy- 
phyllos und asplenhides major eämmtlich 

mit mit Fructificationen, Jungermannia Tomen" a 
telia Ehrh. , JNeckera crispa^ Liehen sacca<. 
tus und Daphue Mezereum am i. Mai noch 
in der Blüte, Am Bürkelstein in der Vor- 
fitadt Stein fing Arnica BeUidiastrüm und 
l^ejitaria enneaphyUos zu blühen an. 

Den a^en Mai machten wir in Gesell- 
echaft der Herren von Braune und Dr. 
Preifs eine Excureion nach dem Unters- 
berge. Gegen das Lazarethwäldchen zu 
wuchs Ranimculus viontanus Willd. 
lueinen Exemplaren. An der Brücke über, 
die Glan biühete Salix incana Schrank, 
die ein ziemlich hoher Baum V/ird, In dem 
Wäldchen Ftand Jnemone nemorosa und Pul-^ 
monaria ojjicinalis. Auf den Wieeen bis zum 
Moose etand Carex montana Autor^ und 
Geutiana verna sehr häufig, Leontodon jja- 
lustre S m i t h» Salix hybrida H o ff m. etrauch- 
^rng, Salix Hdix, incana, Eriophorum an- 
gustifoUum blühend. Auf dem Moose fanden 
wir Carex Davalliana^ Eriophorum cespito* 
suni Host., Pplytrichum juniperinumyVilld.f 
Pinus Pumilio, der also sehr tief herabgestie- 
gen war, a»^f rechter wuchs, aber den Habi- 
tus einer könstünten Art doch behielt. Von 
Eriophorum alpiiium war noch keine Spur 

zu . - — 23 — 

zu sehen — ein Beweis des aufserst späten 
Frühlings, Gentiana acaulis und Primula 
\farinosa trieben Blütknospen, In einem 
Wäldchen, dem Fufse des Unlereberges näher, 
blühte Carex alba Haenk., di^itata ; auf 
einer Wiese daneben Tussila^:o Fetasites mit 
männlichen und weiblichen Blüten, Salix 
incana^ Erica herbacea. Bei der Kugelmühle 
wuchs Tassila^o alba^ Tozzia alplna im Auf- 
blühen, Arabis alplna^ Manitnculus monta' 
nus in grofsen Exemplaren, welche die Hop- 
pische Meinung, dafs er von lianujtc. niva- 
lis L. nicht epecie verschieden sey, mir zu 
bestätigen schienen. Einen gchatfigen und 
feuchten Felsen bedeckten Marcliaiitia conU 
ca, Asplenium viridc Huds., Bartdramia 
gracilis Fl., Hypnuni chryseon Swartz. 
Etwas höher blühte die Dentaria enneaphyU 
los 9 die auch wieder am Steinbruche vor- 
kam. Asplenium viride begleitete uns bis 
zum Steinbruche. Hier beneidete ich Hrn. 
Prof. Hoppe zwar nicht um sein Quartier, 
aber wohl um den trefilichen botanJßchen 
Standpunkt und um die entzückeude Aus- 
sicht über das Moos nach, Salzburg hin, 
welches dem schönsten englischen Parke 
gleicht^ Ein schmaler Fufssteig, der hin und 

wie- — H ~ 

wieder treppenförmig nnd dann mh einem 

Geländer vcr3ehen war, wo £rica herbarea 
vorliam , führte uns zum Fürßtenbruniien, 
der mit seiner tobenden Wassermas^e und 
den hohen überschatteten Felsen eine einzig 
schöne Scenc dareiellt, würdig vom Sänger 
der Gesundbrunnen verewigt zu werden. 
Asp enium Scolopendrium ^ Polypodium acu- 
leatitm i Jun^ emi. pubcscens ^ furcata ^ nemo- 
rosay Carex digitata^ Mercurialis perennis 
grünten freudig in dieser immer bethauten 
Region. Auf einem andern Rückwege zur 
Kugelmühle trafen wir Hellcborus niger 
^ch^m verblüht, Dicrannm sciuroides c. cape, 
und Neckera pennata an. Unten am Berge 
blühte noch der Helleborus einzeln und Tus- 
silago alba^ vor Glaneck in Hecken Scilla 
iifolia und Fumarla cava. Auf dem Theile 
des Mooses, über welchen wir unsern Rück- 
weg nalimen, wuchs f^accinium Oxycoccos 
und Polystrichum auraiitiacum aber noch 
mit j'nreifen Kapseln. 

Den Oelsberg erstiegen wir den 4ten be- 
gleitet durch Hrn. von Braune und Haupt- 
mann vnn Aman. Wir folgten einem Bache, 
der zMvci ' uf- des Bergas in den Wald führt, 
und der einzige Standort für Cardamine tri- 

folia folia in der Nähe von Salzburg ist. Mit 
ihr pflückten wir Allium ursirium^ Equisetum 
Tclmafeja E. mit fructificirenden nackten 
fr^ndibus, Jungermannia Tömeittella E. mit 
Kelchen , Symphytum tuberosum. Auf dem 
Berge selbst war die Flora nur etwas arm. 
Manunculus montarius^ Folygala ChamaeBu- 
XUS 9 Salix incarta^ Orchis mascula^ Eu- 
•phorhia pitosa^ verruco\a und Cyparissias ^ 
Valeriana tripteris ^ Ärnica BeLlidimstrum ^ 
und oben auf dem Gipfet Crocus ver- 
nus mit weifser und violetter Blüte, von 
denen die weifsblühenden Exemplare gröfi{f»r 
waren, entschädigten uns für das etwas müh- 
came Erklimmen des Berges und für einen 
im Nachhausegehen uns ganz durchnässenden 
Gewitierregen. 

Kleinere Excursionen machten wir an 
den folgenden Tagen. Am Ufer der Salza 
in der Josepheaue fanden wir Trabis alpina 
und arenosa Scop. , Salix hyiriäa Hoffm. 
und praecox Hopp. foem. mit ziemlich rei- 
fen Früchten, eine ausgezeichnete Art. Hier 
soll auch Typha minima wachsen , die aber 
verlohren zu seyn schien, da ihr Standort 
durch ein^ üeberschwemmung mit Sand über- 
schüttet war. — An der Stadtmauer blühte 

Em- — 26 ~ JEuphorhia verrucosa ^ Thymus alpinus^ Fo* 
tentilla opaca. Am Studentenberge Neckera 
crispa f Hanunculus montanus , Arnica Belli- 
dmstrum , aleriana tripteris und Finguicu» 
la ßavescens Flock. Auf dem Möncheberge 
fand ich BlarcJiantia hemisphaerica , Ery um 
rostratum Sehr ad., Chrysosplenium alterni* 
folium^ F^aleriana tripteris^ Tdoehringia mus» 
eosa^ Cardamine hirsuta an den Mauern. 
Höher hinauf im Grase war die gröfisere un4 
glättere Varietät dieser Cardamine, welche 
Hoppe für parviflora hielt, und Potentilla 
opaca^ In den waldigem Thailen waren 
Grimmia controversa Roth, EMphorbia duU 
^iSf Symphytum tuberosum^ Hyoseris foetida^ 
Lamium maculatum^ Galeobdolon luteum S m. 
und "sehr grofse Rosen der J^iola canina an- 
zutreffen. In der Nähe dea an den Mönchs- 
berg stofsenden Schlofsberges wuchsen Ra- 
nunculus mpntanus, Thymus alpiiius^ Euphor- 
hia verrucosa y Carex ornithopodia Willd., 
Cyclamen curopaeum» f^inca minor und /^ä- 
Uriana tripteris^ 

Den gten Mai bestieg ich den Kapuzi* 
nerberg von der Seite aufeerhalb des Linzer- 
thores aus. An den Felsen am Wege blühte* 
dTabis arenosa mit weifsen und rothen Blu- 
men, - 57 ~ 

men, Pingjiicula ßavescerts ^ Erica herhacea^ 
Hanunculus montanus nnd ]3ryiim caespiti- 
tium. Centaurea montana trieb die Blüten- 
knospen hervor. Ein Fufssteig fahrte mich 
den Berg hinan. Hier traf ich an Fyrus 
Amelanchier häufig, Rrica herhacea^ JDenta- 
ria enneaphyllos ^ Rhododendron hirsiUiimy 
Salix aurita, Jungermannia Tomentclla c. 
cai'öulis, Jungerm, pubesceiis ^ Hypiwm chry^ 
seon aehr spareani mit Früchten, Neckera 
crispa^ Oben, wo ich wieder eine unver- 
gleichliche AusBicht nach Baiern hin hatte, 
blühte Polygala Chamacbuxus häufig. Nach 
Bürkelstein zu fand ich Pinea minor ^ Carex 
montana , Thiaspi perfoliatum^ 

Am Uten Mai machten wir wieder eine 
Excuraion nach dem Moose, an einem schö- 
nen warmen Tage, die bei der äufserst ver< 
änderlichen Witterung fast regelmäfsig mit 
Regentagen abwechselten, Gentiana verna 
war jetzt gröfstentbeils verblühet. Leonto^ 
don palustre Smith, blühte jetzt häufig. 
Der calyx ist oft, vorzüglich b.eim Verblühen 
reflexus, aber immer ovato - lanceolatus, mar^ 
gine membranaceus , dagegen bei Leoni, Ta^ 
raxacum lineari - lanceolatus eine margin© 
membranaceo. Die Farbe der Blume is^ im^ mer bläfeer, mehr schwefelgelb, auch ist 
die Blame kleiner \vie beim Taraxacum. 
Di^* Blätter variiren sehr von foliis fere in- 
tegerrimis lineari - ianceolatig bis zu foliis 
pinnatifidi's un<l njncm?5?ns wobei der Boden 
voizüglich Einritt zu hü^^^n L^chemt, indem 
«;e mit der letzten Blattfomuti:>n auf trrck- 
nen Wi lden vorkam. Frimula farinosa, Ära* 
his areiLOsa und Gentiana acaulis blüheten 
aehr schön, Centaurea montana hatte B üt- 
knospen. Bei der KugeSmühJe stand viel 
Chaerophytlum hirsutum mit meist glatten 
Blüten, Tusiilago ramosa H. im Saamen, 
Arabis alpina und Tozzia alpina in der 
schöneten B'üte» Liehen saccatus und Hyp* 
num ripariofdes Hedw. Auf den Wiesen 
nach Glaneck zu fand ich Tussilago nivsa 
mit schon vcrbiühelen Hermaphroditblumen,. 
Auf dem Pcückwcge über dat Moos sah ich 
Arabis alpina häutig auf K^lkschutt, Andro* 
meda polifolia nur mit v/ei ff er Blüte, Scir- 
-pus eaespitosus in der Blüte, Eriophorum , 
vaginatum in Saamen^ aber noch kein J5, 
alpinum. 

Eine Merkwürdigkeit^ die ich in den 
folgenden Taljen fand, war Cardamine pra* 
ftmsis wildwachsend mit geiüliten und zu- 
gleich — — 29 

gleich prolifenrenden Blumen, in denen kein< 
Spur von Genkaiien mehr übrig war, in dem 
Gebüsche des Grad. Lodronschen Gartens zu 
Gntgh An den Stadtmauern sah ich Poten- 
tine caulescens häufig ohne Blüte, Marchan^ 
tia hemuphaen'ca mit fast reifen Früchten, 
Bryuin cuspidatum Schreb. Am Mönchfl- 
berge vor dem Thore nach der Vorstadfi: 
Milm blühte Trabis arenosa sehr häufig. 
Am Kspuzinerberge ergötzte ich mich an 
den schönen Blumen des Fyrus Amelanchier^ 
an Jungermannia Trichomanis Dick 5. c. Caps» 
Ap»r§ia incana Hoffm., Carex alba c, caps» 
Nach i^em Kuhberge zu blühte Turritis hirstita, 
Jßuphorbia verrucosa^ Geum rivals ^ Ckaero» 
phyilum hirszitum. Auf dem Kuhberge 
war Tussilago nivea häufig, aber nur we- 
nige Exemplare standen ipi Saamen, J^ale- 
riana tripteris war hier zu Hause. Loiiicera 
alpigena hattp ihre purpurrothen Blumen 
noch nicht entfaltet. — Am Ofenlochsberge 
GtSiTiA HanUnctjius montanus ^ J^aleriana trip- 
teris ^ Finguicula fiavescens ^ Carex alba im 
Saamen, Folypodium rohertiaiinm Hoffm. 
das im südlichen Deutschland überall vor- 
kommt, entwickelte seine frondes, hatte aber 
keinen Geruch von Geranium robertiamim^ 

SOU' " 30 — 

sondern den eines jeden frischen Farren- 
krautes und ist überhaupt wohl nichts weni- 
ger als eigne Art. Märchäntia conica und he» 
misphaerica ^ Bryum cuspidatum und rostra* 
tum bekleideieh eine schattige Felswand. 
JBrynm julaceum Schrad. wuchs einzeln auf 
nackter Erde. Orobus vernus ^ Euphorbia 
dulcis und verrucosa ^ Ribes alpirium und 
Juncus maximus Reich, waren mir hier sehr 
interessant, — Am Studentenberge sammlete 
ich Thymus alpinus ^ Rndocarpon Hedwigii 
Ach. und miriiatum. Liehen vesicularis Acli» 
und squamatus Dicks. , Orthotrichum pu» 
milum Swartz. und Vibumum Lnntana. 

Am ipten machten wir dine Excurfiion 
nach dem Fufee des Geisberges. In der Vor- 
fitadt Stein sahen wir Endocarpon miniatum 
grofse Flächen der Felsen bedecken, Carex 
ornithopodia, Marchantia hemisphaerica^ wei- 
terhin Jpargia hastilis. Eine Wiese bot 
uns einige schöne Pflanzen an^ Carex Da- 
Valliana^ distans ^ brizoides ^ ßacea^ paniceä^ 
ornithopoäia^ Valeriana dicica^ Eriophorurrt 
triquetrum Hopp., Primida Jarinosa. Im 
Walde fanden wir Hyoseris foetida^ jillium 
ursinunti CohDallaria bifolia^ Jungerm. aspU- 
nioidis minot c* capa.» J, furcata c. caps.^ X 

com- — 31 ~ 

com})lanata, Vinca minor. Am Abfelter Graben 
ctand noch Cardamine trifolia^ Jungcrm, pin- 
guis^ Hypniim commulatiim und Jungerm, as- 
jjlenioides major in grofsen Rasen und mit 
vielen Kapseln, gewifs eine grofse Seltenheit. 
Equisetum Telniatejtt hatte an den der Sonne 
mehr ausgesetzten Stellen verblüht und schon 
sterile frondes mit zolllangen Blättern her- 
vorgetrieben, im schattigen Gebüsch blühe- 
ten noch einige Exemplare. Im Rückwege 
an der Salza sahen wir Salix hyhrida und 
Betula incana. 

Der seit einiger Zeit häufig gefallene 
Regen hatte den Schnee auf dem Untersbergfe 
ziemlich vermindert, und unser Verlangen, 
endlich diesen Berg etwas höher zu erstei- 
gen, war so grofs, dafs wir trotz der Re* 
genschwangern Atmosphäre die finster und 
drohend das Ziel unserer Sehnsucht umgabt 
am ctl* Mai Nachmittags dahin aufbrachen. 
Das Moos war so nafs, dafa wir bis über 
die Knöchel an den meisten Stellen durch- 
waten mufsten. Die schon öfterer hier ge* 
fundenen Pflanzen begrüfsten uns auch heute# 
doch fand ich den mir neuen Liehen uligi- 
nosus Sehr ad. Polytrichmn aurajitiacum 
mit noch jungen Kapseln überzog jetzt ganze 

Strek- I 

Strecls€n, die dadurch in der Ferne goldgelb! 
augeaben. Einige Exemplare hatten so lange 
fieus, daf# $ie den Swartziachen Namen 
longisetum rechtfertigten, j^ndromedu poli- 
folla and ^Plgcciuium uliginosum wuchsen 
hier WJ« im Norden auf ähnlichen Steilen. 
Wie wir nach Gianeck kamen, heiterte sich 
(3a8 Wect^er auf» Hier beme|kte J<?h jetzt den 
Liehen pertusus Schxt^n\. Bei der Kiigel- 
müb'e w^ren Lonicera aljßigena^ Saxifraga 
rotnndifoHa und Thalictrum aquiUgiJolium 
noch nicht aufgeblüht. Der Wa^eerfall über 
der Mühle von der aus dem Fürstenbrunnen 
«ich herabwäla^enden Glan gebildet, war jetzt 
fürchterlich schönt er stürzte in vier Ab- 
Sätzen herab und bildete selbst einen kleinen 
Staubb^ch» Auch der Fürstenbrunnen selbst 
erschien |etzt in seiner Gröfse, da das unter- 
irdische Reservoir durch den Regen und ge- 
schmolzenen Schnee so" erstaunend ange- 
achwoiieln war. Die ungeheure Waesermen- 
ge erschütterte die Brücke ^ überflutete sie 
2um Theil und stürzte sich dann mit betäu- 
benden Getöse in die Tiete hinab. In dieser 
Gegend sammleten wir Jungermonnia nemo- 
rosa c. Caps, tribolata und asplenoides mi- 
nor und JDicranum adianthoides. Unser 

Nacht- - 3^ - 

Nachtquartlj : nahmen wir im Steinbnirhe, 
und entschlummerten nach einem a erst 
frugalen Abendessen in einem ganz * Tnit 
kornospondirenden Bette, voll frohei* Krwar- 
tuns: des folg^^nden Tages. Der Himmel be- 
günstigte durch den schönsten Morgen unser 
Unternehmen, und wir stiegen in Geeell- 
«chaft des Hrn. Dr. P reife, der schon zei- 
tig herausgefahren war, unter Anführung 
des bekann' en Hoppirchen Führers Ri* pel 
bergan. Wir giengen wieder a^if den Für- 
stenbrunnen zu, und biegen dann über dem- 
selben durch einen eben so »teilen a;b steri- 
len Wald auf die Firmiansalpe , die noch 
ganz in subalpinis liegt. Hier wnrde uns 
eine schöne Aussicht zu Theil , von Prian- 
zen aber, aufser Ranunculus montanus ^ nur 
ein paar kaum aufgeb ühre Exemplare der 
Tussilago alpina. Vrn hier aus stiegen wir 
höher , wo Carex alba . Rrica herhacea mit 
9ehr blassen Blumen und Rhododendron hir- 
mtum ohne Blüte vorkam. Die Vegtilatioii 
war überall noch sehr zurück. Eine schauer- 
iche Ansicht gewährte uns das tiefe Rcfs- 
3ckthal, an desi-en obern Rande wir weg- 
jiengen. Wir horten das Rauschen eines in 
1er Tiefe sich durchwindenden Waldbaches, 
j N. Journ.d. Bot.Ä.B, 2. St, C der - 34 

der uns aber unsichtbar blieb. An den stei- 
len Felsen am Eingange zog Primula Auri- 
cula durch ihre blafegelben Blumen unsere 
Blicke auf sich, und Riepel kletterte hinab 
und brachte einige Exemplare herauf, welche 
den lieblichen doch schwachem Aurikelge- 
Tuch der Gartenpflanze hatten. Sie heifsl 
hier bei den Landieuten Schwindblümel, die 
starke längliche Wurzel ist als Mittel gegen 
Schwindsucht unter den Gebürgsbewohnern 
berühmt, und wird von den Salzburgischen 
Apothekern für 50 Kreuzer das Pfund gekauft. 
Jetzt kamen wir dem Ende der Waldregion 
näher, Saxifraga androsacea zeigte sich in 
schönen Raaen, war aber erst wenig aufge- 
blüht. Bald fingen bedeutende Schneefelder 
an, an deren Rande iclT das Vergnügen hatte, 
die niedliche Soldanella alphia in den schön- 
sten Exemplaren, die ich nie auf den öster- 
reichischen Alpen wieder so antraf, zn pflük» 
ken. Asplenium viride , Polypodium JLonchi . 
tiSf Pinns Pumilio kamen einzeln hier vor. 
Zu tiefe Schneefelder machten, wie wir bei« 
nahe die steinerne Sti^^ge, den Anfang der 
eigentlichen Alpenregion des Untersberges, er- 
reicht halten, unserm Höhersteigen ein Ende, 
/.nmal da keine Hoffnung war, höher hinauf 

noch* — 35 — 

noch etwas in der Blüte zu finden. Wir stie- 
gen daher mehr rechte hinab, wo Soldanella 
alpina uns häufig bis in die Firmianbalpe 
begleitete. Dentaria enneaphyllos , die bei 
der Kugelmühle längst verblühet hatte, fing 
hier erst zu blühen an. Von der Firmians- 
alpe bis nach Glaneck hinab, sahen wir 
Valeriana tripteris^ Polygala amara fl. albo, 
Carex alba. Sambucus racemosa ^ Ruphorhia 
dulcis^ Dentaria bulbiferay j4tropa Belladon- 
na ^ deren starke Wurzeln Dr. Preifs für 
seine Sammlung herausgriib, Biscutella lae* 
vigata schon am FuTse des Berges mit rau- 
hen und glatten Blättern. In den Wiesen 
um Glaneck blühte Trollius europaeus in 
sehr- grofsen Exemplaren äufserat häufig, 
Hipocrepis comosa war im Aufblühen. Auf 
ttheertn Rückwege, den wir auf dem grofsen 
Fahrwege nahmen, stiefs uns gar nichts von 
Bedeutung auf. 

Am 26. Mai führte uns Dr. Preifs in 
das Innere des Rapuzincrberges , durch das 
«onst immer verechlosseh gehaltene Thor, 
welcher Thcil zu den Festungswerken ge- 
rechnet, und dem Publiko zum Vergnügen, 
so wie uns zur botanischen Benutzung, vor- 
züglich durch den grämlichen Eigensinn ei- 

C 2 nej? ~ . 36 - 

ne« dort stationirten Invaliden entzogen wur- 
de. Die Vegetation ist hier äufseret üppige 
Am Kavalier fingen Myagrum saxatile und 
f^aleriana saxatilis an zu blühen, und hart 
am Felsen wuchsen die echönaten Pflanzen 
von Pinguicula ßavescens , und eine mir 
unbekannte Grimmiay welche wahrscheinlich 
die neue von Flörke im Salzburgischen ge- 
fundene Art ist. Nach der südöstlichen Seite 
de» Berges hin standen Centaurea montana^y 
Valeriana montana^ Frenanthes purpurea^, 
Veronica urticaefolia , Hyoseris foetidß^,, 
Melica niitanSy Convallaria multißora^ Po- 
lyp odium Filix maj. 

Am folgenden Tage fuhren wir mit Hrn. 
Mielich hofer, der Amtsgeschäfte hatte, 
nach H allein, um die dortigen Salinen zu 
sehen. Bis Heilbrnnn führt eine schöne 
Allee. Am Dürrenberge, wo eigentlich die 
Gruben sind, sah ich sehr grofse Exemplare 
vön Cardamine trifolia^ An der Salza stand 
viel Salix incana und auf dem Griese blü- 
hete Myagrum saxatile ^ Jntirrhinum alpi- 
num und Gypsophila repens. 

Am 30. Mai verliefs ich Salzburg, um 
meine Reise über Linz nach Wien fortzu-^ 
setzen. Meine Freunde blieben daselbst noch 

zurück ! — 37 — 

zurück, wurden aber durch die meietene 
«ch^echtc Witterung und durch das späte 
Wegschmelzen des Schnees an ihren Excur- 
eionen und im Besuchen des Hohenetaufene 
und des Untersberges sehr gehindert, bis sie 
in der Mitte Julius in ihr Vaterland zurück- 
kehrten. 

Auf dem Wege von Salzburg bis Neu- 
mark fand ich Eriophorum triquetrum Hopp, 
und Cavex praecox Jacq. auf einer Wiese, 
\ Carex brizoides y Equisetum Telmateja am 
Ban^e eines Gebüsches und ein durch einen 
sonderbaren Zufall dahin verschlagenes Exem- 
plar der Cineraria aurantiaca Hopp, am 
Wege, Die Gegend b'eibt bis Neumarkt noch > 
«ehr romantisch , allein mit der österrei- 
chischen Grenze wird sie flacher und auch in 
botani&cher Hinsicht iminteressanter. Hinter 
Frankenmarkt bemerkte ich sehr hohe Exem- 
plare vom Trollius europaeus ^ weiterhin fand 
ich an mehrern Stellen Salix incana und 
llieracium auriciila. Von Luiz fuhr ich die 
Donau nach Wien hinab, deren romantische 
Ufer ich häufig mit Salix incana geziert 
fand. 

PPlen ist für einen nördlichen Botaniker, 
gewissermafsen eine neue Welt. Die an den 

sei- - 38 

seltensten deutschen Pflanzen und an so 
manchen nur Oesterreich eignen eo reiche 
Flor, einer an Natur^^chönheiten reich aus- 
gestatteten Gegend, die Nähe Ungarns, das 
schon an der Grenze mehrere seiner so in- 
teressanten Arten darbietet, die vielen mit 
exotischen Schätzen reich gezierten Gärteail 
in und bei Wien , und unter diesen der dem 
Patrioten so theure, nur der Kultur inländi- 
scher PHnzen gewidmete Garten Host's, 
und endlich der Umgang mit den achtungs- 
werthen und freundschaftlichen Botanikern 
W»en9, rnufs jedem einen sehr interessanten 
Aufenthalt und Belehrung mannichfacher Art 
gewähren^ Schade nur, dals die Entlegen- 
heit einiger besonders pflanzenreicher Gegen- 
den und die durch die Gröfse der Stadt ver- ' 
urßachten Hindernisse der Besuchung und 
Benutzung dieser Gegenstände manche 
Schwierigkeit in den Weg legen. 

Da der Professor ßernhardi und der 
Graf Stern berg kürzlich mehrere Notizen 
über diese Hauptstadt dem Publiko mittheil- 
ten , und da ich mich wider meinen an^ 
fängüchen Plan den folgenden Sommer ganz 
in Witen aufhielt und da es genauer kennen 
lernte, als in den 5 Wochen des vorigen 

Jahrs Jahres geschehen konnte, eo werde ich mei- 
ne Bemerkungen künftig zusammenfassen 
und die von meinen Vorgängern schon er- 
wähnten Gegenstände nur kurz berühren. 2. 

Ueber die Gattung Holcus. Von dem 
Herrn Prof. Swartz. 

(Tab. 3. f. A.) Die Gattung Holcus ist eine von den- 
jenigen Familien der Gräeer, zu welcher 
mehrete Arten gerechnet sind , welche 
nicht mit dem wesentlichen Charakter über- 
einkommen. Bei wiederholter Untersuchung 
aller mir bekannten Arten, bin ich nur noch 
mehr von der Nothwendigkeit einer Verthei- 
lung in mehrere Gattungen überzeugt wor- 
den. Ich glaube dies durch folgende Bemer- 
kungen rechtfertigen zu können. Höl- Holcus epJcatiie Linn. 

Diese Art weicht ganz von äem Gat;- 
tungscharakter ab. Wegen des sehr deutli- 
chem involucri kann man sie eher mit Cen- 
chrus verbinden, oder, was noch zweck- 
mäßiger seyn würde , eine besondere Gat- 
tung daraus machen , zu der dann noch ge- 
zählt werden könnten : Cenchrus ciliaris^ 
setosut , Penicillat US ^ hordeiformis und pur- 
pur ascens ; ferner Alepecurus indicus , nnd 
vielleicht auch wohl mehrere , mit einem 
involucellum versehene, Panica. Da ich 
den Holcus spicatus im vorigen Sommer 
selbst in meinem Garten blühend zu unter- 
suchen Gelegenheit hatte; so habe ich fol- 
gende Beschreibung von demselben entwor- 
cn: 

Spica övato - oblonga , obtusa, 3-4polli- 
caris, cra^sitiem poUicis superans. Flosculi 
confertiasimi, pedicellati, involucrati. Rachis 
crassa, teretiuecula, villosa, pedicellis ^ — f 
uncialibus, teretibus, pilosis tecta. Involu- 
cra ex setis subverticillatis , saepe purpuras- 
ccntibus composita: exterioribus parum bre- 
vioribus , hisp^duHs , interioribus medio pi^ 
losis. E mcdio involucri pedicellus siirgit 
brevissimue, superne incrassatus, eolitarius 1. bini, uterqtie biflorus, «. flosculus hcrma- 
phroditus cum lyiasculo adsidente. Herma- 
pkrod. Gluma bivalvie. Valvula exterior 
ovata, cymbiformiö, acuminata, apice pur- 
purascens, Snervis, marginibus inüexis te- 
nerioribus , diaphanis , albido - pilosie ; inte- 
rior vix brevior, sed angastior, obtuea, mar- 
gine extusque piloga. Slam. 3, antherie atro- 
purpureie. Stylus bifidus, Stigm, plumosa, 
alba. — Masculus dimidio minor, Gluma 
bivalvie. Valvula exterior ^ brevior, ovata, 
concava, apice emari:inata, glabra, pnrpu- 
rascens, margine parum pilosa ; interior du- 
plo longior, oblonga, bicarinata, brevior^ 
obtusa, postice apice margineque albido pi- 
losa. Stam, 3., antheris sanguineis. Pist. 
nuilum, — Der fehlende lielch wird durch 
das involucrum ereetzt, 

Holcus bicolor Sorghum, eachara- 
tu8, caffrorüm und halepensis. 

Diese Arten kommen ganz mit Andro- 
pogon tiberein; doch fehlen ihnen die klei- 
nen Büschel Haare , die bei den meisten 
Arten dieser Gattung zugegen sind. Bei H, 
Sorghum , sacharatus und caffrorüm sitzen 
einige der Zwitterblumen bisweilen einzeln. 

Ich — 42 — 

Ich glaube indefs dies auch bei einigen Lin- 
neischen Andropogon - Arten bemerkt zu ha- 
ben. Holcus halepensis, welcher bekanntlich 
schon von Scopoli mit Andropogon verei- 
nigt worden , hat aber nie einzeln stehende 
Zwittcrblumen. Sie können daher alle, wie 
ich glaube, und womit auch mein Freund, 
der Herr Profess. Schräder, in seine», mir 
^ neulich über diesen Gegenstand mitgetheil- 
ten, Bemerkungen übereinstimmt, als Arten 
der Gattung Andropogon angesehen werden '^). 
Um indeTs den Gattungscharakter von An*- 

dro-. 

*) Ich dieilte diese Bemerkungen schon im Som- 
mer i8o3 dem Herrn Prof. Swartz mit, und 
erhielt von ihm noch im Herbst desselben Jahrs 
obifi^en Aufsatz zur Antwort. Was ich über die 
notliATendige Trennung einiger, von Linne 
zur Gattung Holcus gerechneten , Arten zu er- 
innern fand, ist von meinem schätzbaren Freun- 
de hier so überzeugend ausgeführt, dafs man, 
wie ich glaube, kein Bedenken tragen wird, 
imsrer Meinung beizutreten. Einige andere, 
iiierher gehörige Bemerkungen, so wie die nä- 
here Auseinandersetzung der Gründe, die mich 
zu einigen Veränderungen bei der Familie der 
Gräser in der Flora German, veranlafsten , be- 
halte ich mii' zu einer andern Zeit vor. Ich 
bemerke nur noch, dafs der zufälhg verspätete 
Abdruck dieses Aufsatzes , meinerseits einige 
Nachträge erforderlich machte. — Sehr. - 43 — 

dropogon .den Arten anpassender zu machen, 
fio glaube ich ihn auf ff»lgende Art verbes- 
sern zu müssen: Flores polygami. FloscuL 
hermaphroditus eessilis cum masculis eolita- 
rii« 1. binis pedicellatis adstantibub. CaL 
GLuma bivalvis. Cor. gluma bival.vis. — - 
Mehrere Arten sind zwar mit einer Granne 
Tereehen, dessen Ba^is eine von den valvu- 
lis corollinis ausmacht. Einige Arten haben 
aber gar keine Granne : die Granne kann 
daher auch nicht in dem Gattungecharakter 
erwähnt werden, 

Holcus latifolius Linn. 

Weicht ebenfalls sehr von der Gattung 
Holcus ab. Der Kelch dieses Grases ist oft 
zweiblütig, öfterer dreiblülig. Alle Blumen 
sind Zwitter , und da sie ganz ihrer Form 
nach m\f. dem Charakter der Poa überein- 
kommen; so haben Forst er (Prodr. FL 
Austr. p. 44) und Vahl (Symb. 2. p. 13) 
wohl ohne Zweifel dieses Gras mit mehre- 
rem Rechte Poa latifolia genannt. Hierbei 
mufs ich zugleich noch bemerken, dafs Bur- 
mann (Fl. Ind. 21. t. II. f. 2 ) diese Poa 
irrig für Linne 's malabarica hält, welche 
letztre sehr verschieden ist und ohne Zwei- 
fel — 44 - 

r. 1 mit Rliecd. Malab. 12. t. 45. (nicht t. 
41., als zur Poa tenella L. gehörig) überein- 
kommt. Auch scheint mir die Poa malaba- 
rica nicht einmal eine wahre Poa zu geyn, 
weil, ohne auf den eehr abweichenden Blü- 
tenstand Riickeicht zu nehmen, die Kelche 
aus 3 Spelzen bestehn und nur eine Blume 
einschlieffien, Sie nähert eich also unstreitig 
mehr den Arten von Panicum , welche Wal- 
ter in seiner Flor. Carol, unter dem Namen 
Syntherisma abgefondert hat. 

Ich komme nun zu den Arten, welche, 
nach Ausfchlufs jener die Gattung Holcus 
ausmachen müssen. Diese sind; Holcus moU 
Iis y lanatus^ avenaceiis Thunb. , laxus 
scrratus i asper ^ caplllaris und vielleicht 
auch wohl striatus. Avena elatior ist schon 

von 

*) Hat das Anseilen einer Aua. Der Kelch isk 
als subunifiorus anzusehen; indefs ist das rn- 
dimentum floris masculi nicht zu verkennen. 

Diese Art soll freilich nach der Differenz be- 
grannte männliche Biunien liehen. Unteisucht 
wian aber genau , so ist blos die äufsere männ- 
liche Blume stark zugespitzt: eine Rückengran- 
ne vermifst man ganz. - 45 - 

von Scopoli zu Holcus gebracht worden 
— Von diesen sind die 3 ersten, nebst der 
Avena elatior ^ begrannt, die übrigen aber 
unbegrannt; es kann deshalb auch hier nicht 
"wohl in dem wesentlichen Charakter auf 
die Granne Rücksicht genommen werden. 
Ich bestimme daher den Gattungscharakter 
so: Flores polygami, Calix Gluma bivalvig, 
^-gflora, seu hermaphroditum cum masculo 
solitario 1. binie includens. Cor. Gluma bi* 
valvis. 

Zum Beschluf« will ich nun noch eine 
mit dem Holcus odoratus verwandte, und 
mit der Aira alpina verwechsehe, Art ge- 
nauer beschreiben. Ich fand sie in Lapp- 
land. 

Holcus alpinus, glumis trißoris cristatis 
glabris: hermaphrodito diandro, panicu- 
la ovata contracta. (cf. Tab. 3. f. A.) 

Scheuchz* 

Von den neuern Arten würden noch lüerlier 
gerechnet werden können : Holcus fragrans 
Willd, , lind bulbosus der Flor. Germ., und 
da der Verf. unter dem odoratus meinen borsa- 
Um begreift, auch der australis Flor. Germ, — 

Sehr. 46 - Schcuchz. Jgrost, p. 236» I.' t. 4, f. 26. 
8ub nomine Gram, paniculati odorati. 
C. Bauh. *). 

Radices fibrosae, fascae. 

Culmi plures, conferli, basi adecendcnte«, 
subpedales, uno alterove geniculo, va- 
ginia pallidi 1. fusco - purpurascentibus 
vestiti, terctes, glabri, striatuli, folioliei 
binis 1. tribu8 instructi, 1. loco tertii va- 
gina acuminata, compressa^ striata, gla- 
bra. 

Folia radicalia culmum eaepe aeqoantia 1, 
fiuperanria, e vaginis etriatis glabrie, la- 
xiusculis, erecta, graminea, acuta, stria- 
ta, laevia; culmea brevia , pollicaria, 
vaginie etriatie. Ligulae membranaceae, 
lacero - ciliatae 9 albicantes. 

*} Linne reclinet dies Synonym zu sein. Hole, 
odoratus. Ich würde es mit meinem H. austrat 
Iis vereinist haben, wenn ich nicht durch die- 
sen Aufsatz, in dessen Besitz ich schon damals 
war, davon abgehalten wäre. Bei nochmaliger 
Vergleicliung der Scheuchzerschen Beschreibung 
und Abbildung, scheint es mir fast gar keinem 
Zweifel unterworfen zu seyn ^ dafs obiges Sy« 
nonym zum H, australis gebracht werden mufs. 

Sehr. Panicula ovata, pollicarie, tubcontracta» ra- 
mulis aiternis capillaribus , brevibus » bi* 
partids 6. Bifloriß. 
Flores majusculi , faeco - purpurascentcSr 
nitidi. 

CaL Gluma triflora , bivalvie : f^alvnlae ob- 
longae« acuminatae , eubaequaiea, cari* 
natae, apice denticulatae , striatulae, vi- 
ridescenti - aureoque nitidae, faacia obli- 
qua fu6C0 purpuraecenti , panctisque ni* 
gric (oculo armato) irrorata. 

Cor. Flosculi 3. intermedio hermaphrodito» 
laterales masculi. 
Masculua exterior: Gluma bivalvis; J^aU 
vulae inaequaiea: exterior gluma caly- 
cinis rigidior, oblonga, acuminata, con- 
cava, ieviter carinata, apice bifida 9 dor* 
so e fis^ura valvulae cmittens Ariftam 
erectam, subulatam, pallidam, hispidam» 
vix valvulae dimidiae longitudine; fusco- 
lutescens , oculo armato hispidula - mar- 
gine ciliata ; interior inclusa dimidio 
minor» tenerior, angustior, membrana 
cea, bicarinata, apice bipartita. 

Filameiita tria valvularum longitudine. An- 
therae utrinque bifidae, pallidae luteae. 

Mae Masculus interior: Gluma bJvalviö. Val- 
vula exterior profundiue 5. infra medium 
partita« Arietam subulatam, valvula Ion- 
giorem, eubgeniculatam , vix tortilem, 
fuecam, hispidam versus basin inserens; 
intetior minor; apice bifida. Filamenta 
tria ut in altero masculo. 
Floecnlus intermedius, hermaphroditus «. 
femineus, masculis param minor; bi- 
valvis. Valvulae inaequales acutae; ex- 
terior leviter carinata, basi glabra, apice 
hispido • ciiiata fusco- lutea, rigida, ca- 
rina mucrone e. arieta brevissima, hiepi- 
da vereue apicrm terminata: interior in- 
clusa, angustior, acuminata « exalbida. 
carina acuta hiapida. 
Filamenta äuo, 6aepe deeunt s. absque an- 
theris. 

Germen oblongum , acuminatum, apice hispi- 

dulum, fuecum. 
Styli longitudine gluroae. Stigmata valvuHg 

longiora plumosa, albida, 
Semen obb ngum , acutum. 
' Differt ab Holco odorato Linn. — (au- 
strali et boreali Flor. Germ. — Sehr. 

1. Siaiura minori; 

j2, Foliu anguatioribus; et 

3. Jb'anicula cuntractiori. — 49 — 

(Ab Holn, anstrali, cu» p oximns, dT?tin- 
guitnr ped nruHs g abri, ar's^is du- 
plo longiorib s alii^que n' tis. — S*) 
Holciis odoratus Linn, (borealis und 
australit) und alpinus haben einen dreiblü- 
tigen Kelch, wovon zwei, wie wir gf^sehn 
haben, naannlifh eind , die dritte aber eine 
Zvvitterblume ist. Man könnte diese viel- 
leicht als eine besondre Gattung ahgon frrn, 
wie auch ^chon Gmelin wnd Schränk gö- 
than haben. Aber ich sehe nicht ein, dafs 
eine weitere Theilung dieser Gattung noth- 
wendig wäre. Erklärung der 3. Taf. f. A, Hoicus alpinus, natürh'che Gröfie. 

a. Ein Äehrchen mit eeinen 3 Blumen, nat. 
Gf öfse. 

b. Die Ke^chspitzeri , 

c. Die 3 B.rmcn, ohne d. Kelch, 

d. Die innere manniiche ßlurne,^ 

e. — äüf^ere — — ~ j 

f. Die Zwitteiblume , J 

g. Der Saamen , na t. Gröfse. ver- 
gröfsert. N. Joiu-n, d. Bot. 2 5. St. ~ 50 — 3- 

Calicotome et Stauracanthus, .Genera duo 
nova plaiitamm Eurcfpaearum propo- 
nit Henr. Frid. Lint, Profess, Rosto- 
chiensis. Duo nova genera plantarum europaearum 
orbi propono erudito. Alterum, cuius spe- 
cies cognita quidem, insolito tarnen et non- 
dum observato charactere ita discrepat ab 
affinibuö, ut de ipsa separanda vix dubium 
8upere»8e possit; alternm, cuius epecies non- 
dum deecripta , charactere . generico minus 
insigni dignoscitur. Equidem nullam novi 
herbam, cuius calix re vera circtjmscissua 
ita in florescentia abrumpitur, uti in Calico- 
tome observare contigit. 

Calicotome. Diadelphia Decandria e 
syst. Linn, — Ord. nat. Leguminosae. 

Calix ante tiorescentiam coroUa major, 
sublabiatue, subdentatue, dein circumeciireus, 
truncatus. Corolla papiiionaccai Stamina 

io. 10. monadelpha. Stylus — i. Legumen e 
calice exsertum^ uniloculare, bivalve, di- 
tetraspermnm. 

Dum flofl clausus est, calix ä re]»qnis 
leguminosis parnm differt; orifi'aium tarnen 
muho minus est. Antequam tlo8 expandirur, 
medio rumpitur balix , anterior portio deci- 
dit, posterior exacte truncata persisfit, qua 
forma a Botanicis observatus et , descriptuä 
eat. 

Calicotome villosa, ~ Gaulis erectue^ 
difFusus, ramiß sulcatis, spinescentibus , pu- 
bescentibug. Folia petiolata, ternata; foHd- 
lie ovalibus , subtuß eericeis. Stipulae vix 
ullae. Floreö fasciculati, pediceUati, in ra- 
iiiis brevibui^; bractea ovaiis, concavaj tri- 
fida, villosa, sub calice. Calix villosu»» 
Corolla flava; carina alie vexilloque minor^ 
glabra. Legumen villosum. 

Spartium villosum. J^ahl Symbol. 2. 
80. JPoiret, Ii\ 2. 207. IVillden. Spec^ 
pl. 3. ^^.395. Spartium ianigerum. JDesfojit, 
all. 2. p. 135. 

Habitat in Africa septentrionali , Hispa- 
nia; rarior in Lugitaaia* FL Februariu^ 
Martio. D 2 Non „ 32 „ ^ 

Non dublto, Sjjartium spinosum Linn, 
ob affinitatem huius qvoque loci esee, videant 
tarnen autoptae, an iure huc referatur. 

S taur ac an thue. Diadelphia , Decan- 
dria e syst. Linn. — Ord. nat^ Legumino- 
sae. Calix ad basin bipartitus, labio supe- 
riore ad medium bipartito; inferiore denticu- 
Iis tribns. Corolla papilionacea. Stamina X 
monadelpha. Stylus i. Legumen longe e 
caKce exsertum , uniloculare, bivalve, com- 
pressnm, polyspermum. 

Affine genus Ulici , at diflert calicis labio 
8uperiore ad medium bipartito , legumine e 
calyce longe exserto, compresso, polyj^permo. 

Stauracanthus aphyllus ^ ioVns nullis. 

Frutex i — 2 pedes altus. Gaulis ligno- 
8U8, diffusuö, ramig creberrimia, iunioribus 
teretibus, adultioribus eulcatis, pilis , prae- 
sertim in iunioribus, brevibus, adpresöis. 
Spinae creberrimae, alternae; ramulis oppo- 
öitis , divaricatia in crucis effigiem ; caetcrum 
pilis adpresfeis tectae, unde totue frutex co- 
lorem griseum assumit. Folia et in ramis 
novisfiime exortia invenire non potuimus, 
horum loco squamula ovali^ , acuta , vix 11- 
neam longa, glabra, cernitur. Flores in ra- 
mulis brevibus, ramoels , e «pina enati«, in- 

ermi ermibus, eericeis; pedicelii squamuia fulti; 
aub calice bracteola vix lineam longa, pu- 
bescens, flavescens. Calix fere ad ba*iiii bi» 
partitus; labiam cuperius ad medium bipar- 
titum ; laciniig lanceoiatiö, acutis; inferius 
denticulis 3 minoribus ; caeterum utrumque 
flave'*cen6; pilie sericeis. Corollä flava; ve- 
xillum condijpHcatum , emarginatum ; alae 
pauüo minores, lanceolatae, acutae , basi 
sinu excisae; carina vexillo aequalis, bipar 
tibilis; lacinii« ungue filiformi, basi excieis. 
apice rotnndato , pilis brevibus adpressie. 
Stylufi stamina euperans , stigmate subcapita- 
to, glabriusculo. Legumen unciam et ultra 
longum^ 2~^2f lineae latum, compres^ura, 
subrep^ndum , piüs adpressia; semina 6 — 8 
— 12, eubrotunda, compressa. 

Frequentem invenimus fruticem in pine- 
tis sabulosis circa Coina , Moita, Aldea gal- 
liga ut alibi Irans Tagum prope Lisboa, Flo- 
rct Februario — Aprilem* 

Ulicem aphyllum olim vocavimus, quo 
permotas cl. B roter o Ulicem genistoidem 
in Flora lusitanica T. 2. p. 78 nnncupavit, 
et deöcriptioue nimis brevi designavit. In 
Herbario B'anksiano vidi adscripto nomine 
Genietae iusitanicac, a qua aat differt. - 54 ~ 4- 

Einige Bemerkungen über die Gattung 
Rudbeclda. Von dem Herausgeben Es bedarf kaum einer Erinnerung, dafs 
die wesentlichen Charaktere der Gattungen 
um so schärfer bezeichnet seyn müssen !, je 
gröfser ihre Verwandtschaft unter einander 
ist. Un;»ere Systeme sind aber von dieser 
Seite noch sehr mangelhaft, und lassen dem 
aufmerksamen Beobachter noch manches zu 
W^ünschen übrig. Unter vielen Beispielen, 
die ich hier anführen könnte, mag nur für 
diesmal die Gattung Rudbeckia meine Be- 
hauptung bestätigen. Ich wähle sie auch 
deshalb besonders, weil in Rücksicht zweier, 
in der neuesten Ausgabe der Specier. Plan» 

tarum mit einander verwechselten, Arten, 

s. 

€0 wie auch wegen der genauem Unterschei- 
dung einiger andern , eine nochmalige Revi- 
»ion der ganzen Gattung nothwendig wird. 

Lin- — 55 — 

Linne bestimmte bekanntlich die we- 
eentHchen Charakter dieser Gattung folgen- 
dermaft^en: Receptaculum paleaceum^ conU 
cum, Pappus margine quadridentato. CaL 
düplici ordine squamarum.^^ Unverändert ist 
er mit diesen Worten in allen Ausgaben des 
System, Vegetab. und der Specier. Plantar. 
beibehalten, und aus ihnen in viele andere 
Schritten übergegangen. Lassen wir, v^^as 
in Hinsicht des Kelchs und des Blumenbo- 
dens im Gegensatze zu andern verw^andten 
Gattungen gesagt i?§t, in seinem voÜen Wer- 
the, so möchte doch schwerlich der vierzäh- 
nige Rand der Saamenkrone, als haltbarer 
Charakter beibehalten werden können. 

Gaertner, dessen schätzbares Werk 
auch für d e igte Classe des Linneiechen Sy- 
stems noch viel zu wenig benutzt ist, such- 
te , wenn ich nicht irre , zuerst den Gat- 
tungscharakter in dieser Hinsicht zu verbes- 
sern. Er beschreibt nur die R, laciniata^ 
und bemerkt ganz richtig, dafs die Saamen 
keinen vierzähnigen , sondern einen gekerb- 
ten Band haben, Ale Bemerkung fügt er 
aber noch hinzu: ^^dentuv mpecies ^ ut R, 
hirta^ in quarum stminibus maturis margo 
obsolescit vel et plane deficit.^* Aufser 

G a e r t- - 56 — 

Gaertner finde ich nur noch im Schkuhr- 
suchen Handbuche dieees unzuläßige Merk- 
mal erwähnt. Nach seiner F.eobachtung ist 
nämi ch, aufeer der laciniata^ auch bei der 
yiupurea und zwei andern Arten der v er- 
zähnige Rand — wie er eich auf seine, ihm 
eigenthümiiche unbefangene Weiee hierüber 
erl^lä't — wohl nur in Schriften, aber nicht 
in der Natur zu finden. Da bich indels nur 
über einen wesentlichen Charakter mit Be- 
etimmiheit entscheiden läfst, wenn a;le, zu 
der Gattung gerechnete Arten, in Rücksicht 
der als Merkmal angewandten oder noch zu 
benutzenden, Theile geprüft sind; so glaube 
ich auch hier diesen Grundsatz befolgen zu 
müssen. Ich lege die Willdeno w'sche 
Ausgabe der Spec, Flaut, bei der Folge der 
Arten zum Grunde, und werde sowohl das- 
jenige, was über die Bcschaflfenheit der Saa- 
inenkrone zu erinnern seyn wird , als auch 
meine übrigen Berperkungen gelegentlich 
beibringen, 

I. Rudbeckia laciniata. Linn. Spec, 
Plant. ed^Willd. 3, p. 2246 Cum synor 
nym. Der — 57 - 

Der Stengel erreich^ die Höhe von 6 — 
8 Fu^s , ist rund, unmerklich gestreift und 
in mehrere Aeste getheilt. Die Äeste slehn, 
wie bei den übrigen Arten, wechselsweise, 
sie sind eckig und haben , wie der Stengel, 
eine glatte OberHärhe. Die Blätter sind auf 
heiden Seiten und am Rande scharf anzufüh- ^ 
len, und aufser den ganz obern gefiedert. 
Die Bläitchen, besonders die untern, sind 
dreilappig; die Lappen ei- auch wohl ei- 
lanzetiförmig, zugespitzt, am Rande entfernt . 
gesägt, oft auch noch am äufsern Rande mit 
einem Einschnitte versehn. Die Blättchen 
der mehr nach oben zu sitiienden Blätter 
sind weniger eingeschnitten und gehn zu- 
letzt in ganz ungetheilte über. Die ganz 
obern Blätter sind eiförmig und geben da- 
durch einen ausgezeichneten Charakter für 
diese Art ab. Die Blumenstiele sind gestreift 
und glatt. Die Kelchblättchen ei - lanzettför- 
mig, spitz und ungleich. Die Strahlenblu- 
men sind schmal, etwa if Zoll lang, und 
variiren von 9 — 12. Die Scheibe ist eiför- 
mig. Der Blumenboden länglich - kegelför* 
mig. Die Spreublättchen sind fast gleich- 
breit, etwas spitz, und oben auf dem Rükr 
Ken mit einem dichten Filz bekleideto Die 

Saa- — 58 — 

Saamen sind fast von der Länge der Spreu 
blättchen, vierseitig und haben einen häuti- 
gen, gekerbten oder ungleich eingeschnitten 
nen Rand. 

Wollen wir den bisher angenommenen 
Unterschied zwischen einem gesägten und 
gezähnten Blatte beibehalten , so mufs der 
Rand der Blätter von dieser *und mehreren 
Arten der Rudbeckia gesägt^ aber nicht ge- 
zähnt genannt werden. 

2. Rudbeckia digitata Mill. Dict. ed. 7. 
n. 6. Ait. Kew. 3. p. 256. 

Chrysanthemum americanum majus, foliie 
magis diesectifl. Moris. Hist. 3. aect. 6. 
t. 6. f. 54. 

Diese Art gleicht in manchen Theilen 
der vorigen, unterscheidet sich aber doch 
sehr merklich von derselben. Der Stengel 
ist niedriger (gewöhnlich nur von 4 Fufs) 
glätter, ganz ohne Streifen und mit einem 
Reif bedeckt. Die Aeste sind unmerklicher 
gestreift. Die Blätter sind von dickerer Sub- 
stanz , und nur am Rande und an den Rip- 
pen scharf. Die Blättchen sind länger, 
achmäler, und was sie besonders auezeich- 
net. - 59 — 

net, halb gefiedert, auch auffierdem noch 
mehr oder weniger eingeschnitten. Nach 
oben zu verringern eich indefs auch hier die 
Theilungen, 80, dafe die ganz oberen nur 
als drcitheilige Blätter erecheincn. Die 
Kelchblättchen sind länglich - eiförmig. Die 
Strahlenblumen kürzer, von 7 — 9, und» 
wie bei der vorigen, von goldgelber Farbe. 
Die Scheibe und der Blumenboden kürzer. 
Die Spreublättchen mit einem dünneren Filz 
bedeckt. Die Saamen sind etwas kleiner, 
als bei der laciuiata, im übrigen kommen - 
sie fast ganz mit derselben überein. Auch 
ist die Saamenkrone mehr oder weniger un- 
gleich gekerbt. 

3. Rudbeckia pinnata. Vent. Hort. 
Cele* t. 71. 

Michaux. Amer 2* p. 144« (excl. syrion. 
Morie.) 

Rudbeckia digitata. Spec. Plant, ed. 

Wind. 3. p. 2247» (excl. eynon. Morie.) 
Rudbeckia odorata. Hortul. 

Herr Ventenat hat diese Rudbeckia 
eehr genau in dem angeführten Werke be- 
Bchrieben. Von der vorigen, mit der sie 

von — 6o — 

von Wiiidenow verwechselt wird, unter- 
scheidet sie sich aufser andern Merkmalen: 
durch einen hohem, besonders nach unten 
hin stark gefurchten Stengel; durch schmä- 
lere, blafßgrüne Blätter; durch ' ßättchen, 
die gröTstentheils (auch an den untern Blät- 
tern) ungeiheilt sind; durch längere, blafs- 
gelbe Strahlenblumen; durch eine länglich- 
eiförmige, stumple, faöt walzenförmige Schei- 
be, deren Bhimen, besonders vor der voll- 
kommenen Entwickelung, sehr dicht neben 
einander stehn ; durch eijien zugespitzt - ke- 
geiförmigen , sehr angenehm riechenden Elu- 
menboden; durch die sehr scharfe Oberfläche 
des Stengeis, der Aeste, der Blätter und der 
übrigen Theile ; und endlich vorzüglich 
durch die zusammengedrückten Saamen, in 
welchem Betracht sie auch zugleich von den 
übrigen Arten der Gattung sehr abweicht. 
Sie entwickelt ihre ersten Blumen im Monat 
September, und blühet noch tpät irt\ No- 
vember; weshalb sich auch bei früh eintre- 
tenden Nachtfrösten , wenigstens in ui^serm 
Clima , der Saamen nicht immer vollkommen 
ausbildet^ Man vermifst diesen indefs eben 
nicht fio sehr, weil die Vermehrung durch 
die Wurzel sehr stark ist, 

Wie ^ — 6i — 

Wie Herr Prof. Willdenow diese so 
§ehr verschiedene Art mit der vorigen ver- 
wechseln konnte, läf^t sich nicht wohl an- 
ders erklären, als dafs man annimmt, dafs 
er nur eine derselben zu untersuchen Gele- 
genheit hatte. Vielleicht wurde er auch da- 
durch verleitet, dafs Ventenat, obgleich 
nur zweifelhaft, R. digitata, und Mi- 
ch au x das zur vorigen gehörige Synonym 
von Morison, bei dieser Pflanze anführen. 

Nach den angegebenen Merkmalen, wel- 
che diese und die beiden vorigen Arten cha- 
rakterisiren , wird es nothwendig seyn , ge- 
nauere und bestimmtere Diagnosen festzu- 
setzen , welches ich daher auf folgende Art 
versucht habe: 

Ii, lacmiata^ foliie inferioribus pinnatis, 

pinnis trilobis : summis ovatie, pappo 

crenato , caule glabro. 
21. digitata^ foliis inferioribus pinnatis, 

pinnis pinnatifidis» superioribus simpli- 

citer pinnads, summis trifidis, pappo 

crenato, caule laevi. 
ü* pinnata^ foliis omnibus pinnatis, piri- 

na una alterave inferiorum bipartita, re- 

liquis indivifjvis, pappo integerrimo, cau^ 

le sulcato hispido^ 

4- ~ 62 — 

4. Rudbeckia triloba Linn. — Spcc. 
Plant, ed. Wiild. 3, p. 2247. 

Diese noch wenig bei uns bekannte Art 
empfiehlt eich wegen der Menge der gold- 
gelben, angenehm riechenden Blumen, als 
eine vorzügliche Zierpflanze. Sie erreicht 
nur eine Höhe von 3 Fufe. Der Stengel iöt 
nach Verhäknifs ziemlich dick , gestreift^ 
rauhhaarig, und nach oben zu in sehr viele 
etwas gebogene Aeste vertheilt. Die Aeste 
theilen eich wieder in mehrere kleinere, die 
an den äufsern Spitzen auf eben nicht sehr 
langen Stielen, kleine, wie auch bei den 
übrigen Arten einzeln stehende, Bl meN tra- 
gen. Die Blätter sind sehr scharf, gesagt, 
und besonders am Rande behaart., Die un- 
tern sind dreilappig, stumpf; die obern wer- 
den nach und nach immer spitzer; diö o^anz 
obern sind ungetheilt. Die Strah.enblumen 
goldfarbig und kleiner als bei den vorherge- 
henden Arten. Die Scheibe ist fast rund-, 
lieh. Der Blumenboden kegelförmig. Die 
Spreublättchen lanzett • spateiförmig * etark 
zugespitzt, unbehaart, und beträchtlich län- 
ger als die Saamen. Die Saamen sind kleinj 
vierseitig, wie bei der amplexifolia würflich _ 63 - 

gestreift und am Rande mit 4 sehr kleinen, 
etwas abfltthenden, Zähnen versehen, die 
sich doch aber leicht abstofsen. 

Zwei Abarten erwähnt Michaux in 
eeineni Werke, die mir aber bibher nicht 
bekannt geworden eind, 

Da R, triloba fast allgemein für zwei- 
jährig angesehen wird, so bemerke ich nur 
noch , dafs sie in dem botanischen Garten 
zu Göttingen schon bis in das 4te lahr aus* 
dauert, und daher wohl mit Recht als pe- 
rennirend angesehen zu werden verdient. 

Es fehlt noch eine gute Abbildung die- 
ser Pflanze. Die Pluknet'sche ist nicht 
eonderlich, und überdem nach verkleinertem 
MaaföStabe entworfen. 

5. Rudbeckia hirta Linn. — Spec. 
Plantar* ed. Willd. 3. p. 2248- 

Die Saamen haben einen schmalen, ganz 
ungezähnten Rand. — Die Spreublättchen 
sind weder bei dieser, noch der folgenden 
Art lanzettför>mig, sondern lanzett - spatelför- 
mig. Bei der hirta finde ich sie indefs 
schmäler, nach oben zu stärker behaart und 
etwas spitzer. Was die Zeit der Dauer be- 

triftr» - 64 - 

tfifft, 80 muffi ich bemerken, dafö auch 
äieee Art sich in unserm Garten mehr aus- 
dauernd als zweijährig verhält. 

6. Pvudbeckia fulgida Ait. — Spec. 
Plantar, ed. Wilid. 3. p. 2248- 

Die Saamenkrone erscheint hier als ein 
schmaler , sehr fein gekerbter Rand , der 
auch, als solcher, noch in völlig reifem 
Zustande zu erkennen iet. — Da diese Art 
nicht Feiten mit der vorigen verwechselt 
wird, so habe ich vv^egen der angenomme- 
nen Un erschiede noch einiges zu erinnern. 
Bei der hirta soll nämlich der Blumenboden 
kegelförmig, bei der fulgida hingegen halb 
kugelrund geyn. Diefe ist aber keineswegee 
in der Natur gegründet: er hat bei beiden 
eine kegelförmige Gestalt, nur mit dem Un- 
terschiede , dafö er bei der hirta etwas läng- 
licher iet. Bezieht man aber den Unterschied 
auf die Scheibe , so ifit dietier Charakter 
nicht ganz zu verwerfen , indem die hirta 
vvirklich eine mehr erhobene, keine^iweg8 
aber eine voUkommne kegelförmige Scheibe 
hat. Die folia triplinervia , welche nur der 
hirta zugeschrieben werden , zeigen sich 

auch - 65 - 

auch bei der ful^ida. Auch «i'nd, wie srhon 
vorhin erwähnt, die Spreublättchen weder 
bei dieser noch der folgenden Art vollkom- 
men lanzeitiörmig. Doch vv^ird ee k^nni 
norhwendig seyn, ihrer in der Differenz zu 
erwähnen. Will man sie aber als Unter- 
schied beibehalten , so würde es wenigsrens 
zweckmäfsiger seyn, auf d?e schon bei der 
hirta erwähnten, mid auf der Kupferiafel 
angegebenen Vers< hiedenheiten, worin sie 
von einander abweichen, liücksicht zu neh- 
men. Die Diagnose beider Arten liefse sich 
daher auf folgende Art wohl genauer be* 
etimmen : ^ 

R. hirta , foliis spathulato - ovatis serratis^ 

hirtis, calicibus hireutissimis , pappo in- 

tegerrimo, 

Ü. fulgiää, foliis oblongo-lanceolatis deri- 
ticiilatiö basi angUöfalis eubcordatis cali^ 
cibusque hispidis, pappo crenulato. 

7. Rudbeckia cpathulata Michaux. — 
Spec. Plantar, ed. Wilul. 3 p. 2^40» 

Ich habe diese .^rt noch nicht selbst zu 
öiitereuchen Gelegenheit gehabt; auch er- 
wähnt Michaux nichts von der Beschaifen- 
heit der Saamen. 

N.Jöurn.d.Bot. 2.B, ^,St, E - 66 — 

g. Rudbeckia am plexif olia Jacq. ~ 
Spec. Plant, ed. Willd. 3. p. 2249. 

Cavanilles sagt von den Saamen die- 
cer, nun allgemein bekannten Pllanze: „ S<?- 
mina — coroiiata margine , Leute vitrea coii' 
spicuo , in quo nullos vidi dentes. '* Damit 
stimmen auch die Beobachtungen anderer 
und meine eignen überein. Seine Vorstel- 
lung der Saamen und Spreublätichen ist 
nicht ganz der Natur getreu. Richtiger hat 
Schkuhr die Saamen gezeichnet. Ich gebe 
eine Abbildung der Spreublättchen und Saa- 
men, wie ich beide bemerkt habe. 

9, Rudbeckia purpurea Linn. — Spec. 
Plant, ed. Willd. 3. p. 2249. 

So ausgezeichnet die Blumen dieser Rud- 
beckie sind, so sehr zeichnen sich die Saa-. 
men von denen der übrigen Rudbeckien aus. 
Sie haben nämlich keinen bestimmten häuti- 
gen Rand, wie man ihn bei den andern 
Ar en bemerkt; jondern der Saamen selbst 
igt gezähnt. Die Zähne sind sehr ungleich, 
spitz ; die gröfsern zeigen sich besonders an 
den Ecken. Herr Schkuhr hat auf der 
oSpsten Tafel seines bekannten Werkes die 

Saa- 67 Saamen abgebildet. Da diese Voretellung 
aber nicht ganz der Namr entspricht; so 
hat mir eine nochmalige Abbildung nicht 
überflüssig geschienen» 

10. Rudbeckia angustifolia Linn. — * 
Spec. Plant, ed. Willd. 3. p. 2250. 

Linne selbst nennt die Saamen unge- 
zähnt, und so beschreibt sie auch Miller, 

Vergleichen wir nun, was ich in Hin- 
sicht der Beschaffenheit der Saamen und ih- 
rer Saamenkrone bemerklich gr macht habe; 
60 ergeben sich folgende Resultate; 
A. Mit einem bestimmten Rande versehene 
Saamen. 2. mit 4zähnigem Rande ] R, triloba. B. Mit Saamen, welche keinen bestimmten 
Rand haben aber vielzähnig sind. — R. 
purpurea. R. hirta. I. mit ungezähntem Rande 
R. amplexifoHa. 
R. angustifolia. 3. mit unmerklich gekerb 

tem Rande. 

4. mit stärker gekerbtem 

Rande 
E 2 Ob - 68 - 

Ob nun der bisherige Gattungscharakter 
der Rudbeckia in Rückeicht auf die Beschaf- 
fenheit der Saamenkrone noch beibehalten 
werden kann , oder in wiefern er dieserhalb 
einer Verbesserung fähig ist, überlasse ich 
andern zur weitern Untersuchung. N 

Erklärung der III. Tafel fig. B. 

Fig. I. Rudbeckia lacinata. 

a. Ein Saamen, natürlicher Gröfsc. *^ 

b. Derselbe vergröfsert. 

c. Ein Spreublättchen von der äufsern Sei- 
te, nat. Gr. 

d. Dasselbe vergröfsert. 

2. Rudbeckia triloba. 

a. Ein Saamen, nat. Gr. 
b* Derselbe vergröfsert. 

c. Ein Spreublättchen , von der innern Sei- 
te, nat. Gr. 

d. Dasselbe vergröfsert. 

— 3. Rudbeckia hirta* 

a. Ein Saamen, nat. Gn 
b» Derselbe vergröfsert. 

c. c. Ein Spreublättcheii, von der äufsern Sei- 
te» nat. Gr. 

d. Dasselbe vergröfsert. 

Fig. 4. Rudbeckia fulgida. 

a. Ein Saamen , nat. Gr. 

b. Derselbe vergröfsert. 

c. Ein Spr€ublättchen , von der äufsern Sei- 
te, nat. Gr. 

d. Daeselbe vergröfsert. 

— 5. Rudbeckia am pl exifolia. 

a. Ein Saamen, nat. Gr. 

b. Derselbe vergröfsert. 

c. Ein Spreublättchen, von der äufsern Sei- 
te, nat, Gr. 

d. Dasselbe vergröfsert. 

— 6* Rudbeckia purpurea^ 

a. Ein Saamen, nat. Gr, 
-b. Derselbe vergröfsert. 
c. Ein Spreublättchen , nat. Gr^ II. II. Auszüge aus ausländischen 
und vermischten Schriften. I. 

lllustrationes plantarum imperfecte vel 
nondum cognitarum , cum centu- 
ria iconiim. Recensente Petro 
Simone Pallas, Eq. Aur. Acade- 
mico Petropolitano Ac. Lipsiae 1303 
~i8o6. Fase. L — IV- ♦) 

Fase. I. 

IDe Halophytis seu plantis apetalis kalicis 
gener atim. 

In nulla plantarum familia usqne huc tanta 
haesit obecuritas, in nulla botanicorum tanta 

dis- 

*) Zu melirerer Verständlichkeit der von dem ver- 
dienstvollen Verf. hier in Hinsicht seiner Halo- 
•phyta vorgetragenen Grundsätze, hat es mir 
Mothwendig geschienen, die ganze, diesem Wer- 
lte vorangeschickte, Einleitung unabgekürzt auf- 
zunehmen. Einige Bemerkungen über diesen 
Gegenstand behalte ich mir indefs bis zu einer 
andern Zeit vor, — S. — 71 — 

dissensi'o et fluctuatio, quam in apebalis 
pra 6 rt m ^alinis vel Kalicis; comprehendo 
6ub hac familia, natural! alHnitate concate- 
nata, Salicornias ^ Anabases^ Salsolas^ Suae- 
das seu Lerchias Halleri, Polycnema ni- 
mium hactenus ignoraia, et Camphorosmas, 
Nec mirum ; eienim hae plantae fere omncs 
in hortis difüculter coluntur, habitum, nisi 
eolum artificiale subministres , naturalem pe- 
nitu6 exuunt, imo et in natali eolo per vä- 
rioe vegetationis gradus , a prima germina- 
tione, per floreecentiae periodos et in fnicti- 
ficationis tcrmino, plane ^iveream larvam in- 
duunt. Paucis vero observatoribus datur, in 
locis salsuginosis et maritimis, qaalia hae 
plantae pracsertim amant, magnam earum 
varietatem^ nedum omnes epeciee, observare 
et comparare. Et quidem vix credo, dari 
in orbe terrarum regionem , varietate et 
abundantia salsarum plantarum ditiorem de- 
eertis, Caf^piam paludem ambientibus et in 
magnam Tatariam , Sibiriam u^que longe ex- 
tenois y quae, ut in planis evidenter quon- 
dam mari tecta fucrunt , ita salsitate eoli, 
lacuum et palodum salsarum copia et clima- 
tis temperie bis plant is nutrrendia apprim^ 
favent. Haec vero deserta mihi per plures 

an- ~ 72 — 

annoß, plus uno itinere, omnique fere annix 
tempore peragrare contigit. Et licet larga 
mann siccata specimina curio&issima huius 
familiae plantarnm , aeque ac eemina, bota- 
ncphilis exteris commuincavenm ; tarnen 
haec ob cultiirae forte vitia vel imperfecte 
crevernnt, vel plane non germinarnnt; ista 
vero siccatione, ob succulentam indolem 
aeque taedioßa ac lenta, omni licet diligen- 
tia adhibita, tantum mntantur ac deforman- 
tur, ut ex iig sapere bol^nicis cubicnlariie 
non eit facile. 

* 

Itaqne nt Halophyta nostrarum regionum 
per ichnographiam perfectam botanicis inno^ 
teecerent, in ultimo meo praesertim itinere 
Anno 1793 per Caepios campoe peracto, cu- 
ravi, ut a dexterrimo pictore, quem mihi 
adiunxeram, recentium Salicorniarum , Ana- 
baeium , Saleolarum , Suaedarum et Polycne- 
inornm ad naturam icones fierent , quas in 
publicum edere tam curae occonomicae et 
familiäres, quam dietantia locorum , in qui- 
bu6 vergor, a typographicie et chalcographi- 
cis auxiliie maxime dissitorum hucusque imr 
pedivevunt. Nunc vero utor amica opera 
eiusdem saepe laudati pictoris Lipsiae nunc 
degentis et bibliopolae , quorum coniuncto 

5tu- — 73 — 

£tudio Astragalorum ichnographia nunc ab- 
eoluta in publicum prodiit, eperoque fore, 
ut lllustrationes hae plantarmt: , ex parte 
magno labore et sudore, nec minore conten- 
lione animi per plures annos conquieitae, 
eodem nitore excusae eplendeant , nec rema- 
neant inrer posthuma. Utinam eadem maneat 
fortuna alia gpecierum numero C(»piosa gene- 
ra, quibus auctaria addere possim , ut He- 
dviara, Artemieiae, Potentillas, caet. quae 
nunc, otium tandem nactus, successive in 
scenam producere laboro, et pro qi/ibue, ut 
et pro^multie aliis novis vel raris plantis, 
icones elegantissimae ad plures Centurias 
iam 6unt paratae. . In plantis, quae in hac centuria primum 
locum obtinuerunt, mirum quantae, etiara 
apud coneummatissimoe et novissimos bota- 
nicos, adhuc obeervantur hallucinationes. 
Ne quidem geiiericos characteres eecundum 
naturam delineatoe inveniae. Sic CeL Jus- 
sia en 8 Salicorjiiae fructificaiionem ita descri- 
bit, ut potiu8 de Anabaei quodam, vel alie- 
na plane planra agere videatur : Calycem 
enim tetragouum dicit, circa scmcn iiißatnm^ 

qnum — 74 ~ 

guum Salicorniis omnibus nullus eit. Aua- 
hasi porro tribuit calycem quinquepartitum^ 
dum eeeentia ^huius generis in calyce fructi- 
ßcante tribracteato cotiBietat et denticuli sta- 
mina in flore ambientes potius eint pro co- 
rolla habendi; seinen porro intra calycem 
capsularem contineri dicit, cum tantum ca- 
lyx auctiis dici debeat. Confundit etiam, 
velut prius Linnaeus, et nuper amiciss, 
Cavanillee, Suaedas Chenopodoideas eeu 
Lerchias *) cum veris Salsolis. — Propius 
ad naturam accessit illustr. SchreberuSf 
nec tarnen eine exceptione: quod enim Ca- 
lycem vocat in salicorniis , eet equama arti- 
culum coronane, euper quam flos extus areo- 
lae iuhtar delineatus, baei sua parenchymati 
amenti immersus eet. Dubio idem stamen 
unicnm Salicorniae tribuit; quod ita intelli- 
gendum, ei florem e tribus compositum, ut 
in Beta, aeeumseris, qualis est Salicorniis 
Omnibus. Sed si pistillum dixit superum^ 

ita 

Cum Lerchii nomen a Linnaeo alii plantae 
tributurn sit, licet recte hoc geniis distinguens 
Hallerus Lerchianae memoriae attribuerat, iio- 
inen a Fo r s k a 1 e o adoptatum praeferre visum 
est , ne sitxpnfu$io. ~ 75 — 

ita ut de «upero triadis flore intellexerit, 
praeterviderat , hunc florem anth^ram prin« 
ü( j'-'jisee. In Salsolis dein fdamenta brevis- 
sirna tanquam totius gencris characterrirn ad- 
noittere nefjuaquam fae ^st, quum pleri%qne 
longe extra calycem prornineant. Calycis 
vero fructificantis excreccentes limbos eeu 
bracteas ^ quae eesentialem generi« notam 
conatituunt, neglexit in iisdem Salsolis, for- 
ean ideo qnod cum Linnaeo epecieß chcno- 
podoideae, hie bracteis deetitutas, iisdem 
adnumcrabat, queniadmodum auctor^6 pas- 
eim etiarn Polycnema eucculerita inter Salso- 
las recensuerunt. — A rec^ntieeimi^ nomen- 
clatoribus ecientiae botanicae nihil in his 
novi et accuratioris cxspectandum , potiuei 
aucta confusio. 

Sin ad specierum determinationes , dispo- 
eitionem et Synonyma animum advertas, tan- 
tae circumstant tencbrae , tale incumbit chaos, 
ut nemini, eine ariadneo filo , hunc labyrin- 
thum adire impune liceat, niei cui pleracque 
epecies Europaeae et Aeiaticae e naturae in- 
epectione viva sunt notiesimae* Ipse diu in- 
certo passu ambulavi, et pa&eim erravi; tan- 
dera vero diuturna , indefesea et per varia 

anni 76 — 

anni tempora assidua observatioae in natali 
solo impenea cura instituta, quoad omnee 
mihi oblatas species Halophytorum, copio- 
öiores quam ulli prius alio Botanico dictae 
eunt, diftinctam et completam earum iiactus 
sum cognitionem , et lucem aliquam bis te- 
nebris inferre me posse eentio. Doleo me 
Hißpanicas, Siculas et Afras epecies, praeter 
aliquot paucissimas , conferre nostris non po- 
tuisse. Sunt carte inter illas species plurimae 
a noelratibue diversae, quae nemo debita 
cura notas fecit. Nec inficias ibo, etiam e 
Tataricis deeertis ultra fines Roesici imperii 
eitis et e Pereia praesertim expectandum esfie 
historiae Halophytorum complementum ; vix 
autem , in regionibus a me peragratis , cre- 
dideran neglectam superesse uUam speciem. 

Antequam vero ad deecriptiones specie- 
Tum transeo, quaedam de veris characteribus 
generum tractandorum praemittenda viden« 
tur. 

Salicorniae , quantum mihi in omnibus 
epeciebus öbservare licuit, plane eunt nudi- 
florae, et ßores quasi in amento ^ uti tota 
planta arliculato, carnoso et succulento im- 
mersos, tantum in euperficie suluris delinea- 
tos, quincunciaiilcr diepositos proferunt, Sin- 

gulus ~ 77 — 

gulus ßos^ omni proprio calyce et irtvolucro 
des^ tutue, est e trihus compositus et rnatu- 
ro quoqiie amento, ex eodem eolutue, eriam 
in tres portiunculas dilabitur, quarum ein- 
gula, capsulae inetar epongiosae, conoideae, 
flperiem perlcarpil nncnfienlis, semcn intus 
fovet. Cum flos ille trinus triarjgulum varie 
fjguraturn in snperficie amenti exprimat, ee- 
quitur, ut media pars formam pentagoni 
praeferat, laterales florea quasi angulos ba- 
ÖC08 trianguli compleant; omnes tres einnul 
intra eubstantiam amenti communi pyramide 
truncata immerguntur, quae extus sola eua 
basi apparet, matura vero tola exculitur cum 
sewinibus, Florente planta in exteriore area 
cingulae portiunculae medio emicat Stigma 
malus minueve conspicuum , cui proxJme as- 
sidet anihera ferc seesilis et admodum fugax, 
in media portione ternati floris praecocior et 
prius defluene. Maturato amento eaepe eln- 
gulae triadis unum alterumve eegraentum 
abortiens eiile gemine plerumque omnes por- 
tiones semine lanulato intus foetae sunt. — 
Ex hie Salicorniarum cum Hippuride, qnoad 
multa, analogia patet, excepto quod iiip> 
puris florem forinsecus exserit, Saiicornia in- 
tra parenchyma amenti cortdat ; utrumquc 

vero vcro genus eidem familiae naturali addicen- 
dum videtun 

Anabaseos genuSj cui varias alienas plan- 
tas adnumeraverant auctores, herbae articu- 
latae etructurae et habiiu ad salicornias ^ fru- 
ctificatione ad saholas accedit, medium in* 
ier duo illa» eecundum artificiales methodos 
adeo longe diesita, genera constitutum. Es- 
centiali autem characteri eius ♦ in calyce fru- 
ctifero tribracteato i conchiformi et in de- 
presso jemine quaerendo , praecipue adhae- 
rendum est, quem perpaucae hucueque no* 
tae species agnoecunt. 

Salsolarum character eesentialie, me qui- 
dem arbitro, consistit in excrescentibue lami- 
Iiis 8eu bracteis petaloideis foliorum calycis 
fructi&cantis post deüorationem et in s ructu- 
ra seminis orbiculati , corculum Spirale con- 
tinentie. Caeterum salsolae oraneö habent 
flores inconspicuos , qui constant calyce ex- 
colore, e paleis quinque conniventibus com- 
poeito, intra quas stamina exilia incerto, 
plerumque tarnen quinario , numero et ger- 
men orbiculatum, duplici plerumque stylo 
praeditum* Germen hoc, crescente calyce 
et extus bracteas praedictas e mmimo vesti- 
gio integrantei peräcitur in uterum tenui 

mem. — 79 — 

membrana contJnentem semen unicum um- 
bilicatum, propriaque membrana inciudens 
corculum haud adnatum, sed liquore circum» 
fusnm, in epiram convolutum , e radicula 
cxteriore et plumula lineari viridissima in 
centrum contorta compositum *). Paucae 
Speeles , praeserdm quae folia non ternata, 
sed solitaria habent, non spirale sed condu- 
plicatum tantummodo corculum exhibent (ut 
sals. prostratä). Omnium autem, ut lam 
dictum est, calycem post deflorationem circa 
germen gravidum arcte conniventes, exte- 
riore latere exserunt e iingulo foliolo bracteam 
petaloideam , cuius in plerigque speciebus 
antea vix vestigium apparebat, et quibus isti 
«peciem floris roeacei aemulantur. 

DifFerunt in hoc maxime Suaedue, quo- 
rum Speeles multae hucusque ad salsolas re- 
latae fuerunt, difterunt maxime Folycnema^ 
ambo genera a botanicis plerisque in genus 

sal- 

*3 Ex hac corculi constitutione duplex fuit con- 
sectariuni. Primo, Halophyta , quibus omnibus, 
ut njultis aliis affinibus piantis, eadem structura 
seniinis, ad acotyledones approxiitiari; secuudo, 
Viridem colorem in piantis non a sola luce oriri, 
quandoquidem corcula h^rum plantarum nun- 
quam luci illu&trata fuerunt. - 80 

ealsolarum, quasi mendici in crumenam de- 
trusa, quac praeßertim vindicare et etabilire 
necesse est. 

Suaedae genüs, a Forskaleo recte di- 
stinctum et appellafum, Hall er o quoque, 
qwi Lerchiis nomen impoeuerat, iudiciose a 
ealsolie segregatnm, facile totum Linnaeus 
Salsolieimmiecuit, nullo öuadente charact€re> 
praeter salsitatem, quum, me iudice, ad Che- 
nopodia magis inclinent, exemplo affinis et 
paene Suaedis congeneris Scopariae, - — Suae- 
die folia in nulla specie ternata. Flores eae- 
pe in ipsa baei foliorum gl>merati, non eunt 
paleacei, ut salsoHs, Polycnemis et Cori- 
spermiö affinibus, 6ed globulosi, apetali, ut 
eben podeis, constanter pentandri, digyni* 
Dilierunt autem a Cbenopodiis Su edae, prae- 
ter habitum, CO, quod calyx friictißcaiis 
exteriüs vel aristam epincecentem exerlt, vei 
eucculentus intumescit, an^ulari vel con- 
vexa forma. Idein fere Scopariae^ quam 
ideo ad Suaedas vix non retuiiseem. Caete- 
rum semen bis, ut Cbenopodiis, callosö du- 
rum , eed continene pariter corculum in epi- 
ram convohxtam. 

Folycnema , quorüm species complures 
e noetris regionibus exponendae habeo ^ P* '''viatico nobiliores , folia ßoralia (ut «al«olae) 
aeque obtinent ternata, quorum quidem duo 
interiora stipularia, ab exteriore subvaginata, 
arcte includunt et florem et maturum eemen, 
cum quo etiam decidunt: Flos paleac u . ut 
ßaldolis, 80I0 paleariim apice et antberis in- 
ter folia prominens. Harum , aequ»^ ac sta- 
minum numerus magie, quam in salsolarum 
genere variat, a quinario ad unitatem , ut 
Becundum sexuale ey&rema Polycnema in tres 
clacses, Pentandrorum j Triandrorum et Mo- 
nandrornm essent dispescenda, licet natura 
toia ct nsanguinea et genus naturale consti- 
tuentia. Singularis autem in Polycnemis, 
Pentandris plerieque Antherariim syngenesia, 
dum iilae ad similitudinem caiathi vel coro« 
nae regalis apicibus connexae sunt, et facile 
a lilamentie defluunt. Germen gravidum in- 
tra paleolas calycis et folia iioralia stipahtia 
arcte inclueum, maturo semine cum kis ei- 
mul decidit. Semen verticali situ compres- 
aum, cui, intra arillum tenuem , membra- 
naceum, corculuni pariter spirale hon adnä- 
tum , eodem situ. 

Corispermdy quorurri ambas speciee in 
Florae Boss. Vol. I. (Part. 2. p. ui. n3; 
tab. 98 e: gg.) accnrate deecripsi, et prae- 
N. Journ.d. Bot. 2.B; i.St. F \ Öfertiii) — 82 ~ ^ 

sfrtim C. squarrosum ^ antea bo*amcis post 
Buxbaumium vix bene notum *), et bi- 
livi, ita eimiiia sunt Pojycnemis non eolum 
habitu , eed eiiam fructificatione , ui fere in 
unam genus congruant^ Prope etiam ad 
Polycncma accedunt Queriae et Loef flin- 
giae. 

Genera haec plantarum salinarum, qua- 
rum apecies Rosso - Asiaticas illnstrare aggre- 
dior, pertinent ad unam eandemque fami- 
liam naturalem , quam Cei. Ant. Laur. d^ 
Jus sie u egregie, eub titulo minus apto 
Atriplicum^ conbociavit et Jxyridcs , cum 
affinibus Ccratocarpis et Camphorosma ad 
eandem retulit '^'^), Enimvero in defiüitione 
huic familiae praefixa aliqua invenio,' quae 

no- 

O Quoad hoc Coris-permum squarrosum nemo lön- 
gius a veritate abfuit, quam bonus quondam 
Milleru s,~ qui Callitrichera pro co habuit, et 
tradit Cor. scjuarrosum, tan tum in paludosis et 
stagnis crescere, quorum superficiem occupetj 
quum.CorispeTmum utrumque, piaesertim squav 
rosuniy gaudeat areiiis maxime sitientibus et 
fluctuantibus. 

•*) Melius lianc famiJiam Halo-phyta appeljaveris. 
omnes eiiim plantae iila comprehensaö säUi vei 
uiii o?i soIi araautes sunt. — 83 — 

liostris generibus miuime ronveniunl: neque 

war 

enim St ylus unic» s ; nec stamina AeiinUdii 
nec corciilum farinacev« t^ypo circumpositum 
quadrant, imo plane non srifHciunt pro de- 
terminanda JamiJia, Potius in corculo con- 
volato, intra ari'lnm iibero congruunt ; imo 
videtur in hoc essentialia character hdius fa- 
miliae poni posse, ad quam plura forte ge- 
>nera referri debebunt. 

Plantae huius familiae, quae «alaum 
fiolum amant, imo pleraeque sine sale vix 
vegetationis et fructificationis Stadium abaoi^ 
vere po^sunt , omnes in se guscipiunt «alis 
muriadci, plus minusve copioöi particulaoi 
et generant, vel potius praeparant alcali mi- 
ner ale ^ a reliquorum vegetabilium alcalino 
principio epecifire diversum. Habent hoc 
cum Atriplicum qnibusdam speciebus haU«- 
philis et cum variib aliis plantis maritimis 
commune ; sed cum praesertim Kalycae eint 
Salöoiac, Saaedae et Poiycnema, minocque 
xnuriatici ealis contineant , praecip^e pro fa- 
br; andd s da collig« u'ur, imö cultura qiii- 
busdam löcis multip icantur Species, 

F 2 qiiae 

Modus serendi sodam et excoquendi alcali iiii- 
heiale optimo exponitur in Raccolta di Memoria, 

delh. ~ 84 ~ 

quae huic fabricationi praeeertim sunt pro« 
priae, dignoscere primus docui. Sciiicet si 
eiccatae cuiusvis Salsolae , Suaedae eeu Po- 
lycnemi ramulum vel folium ad candelai^ 
flammam comburas, cineres maion consisten- 
tia cohaerere et continuato tantisper ignis ef- 
feetu in forinam guttae scoriaceae coire vi- 
deas, si planta divee eit soda; sin minus, 
cineres cito dilabuntur in pulvisculum. Fa- 
teri tarnen debeo , etiam ex bis , quae non 
scorificant , aliquas pro peiori soda paranda 
adhiberi posse; exemplo Atriplicis laciniatae^ 
quam Graeci et Tatari circa <2affam, et in 
Peninsula Cimerica paseim, sub nomine La- 
-pata^ eimul cum Salßola altissima in spe- 
ciem sodae ad exteros mittendae urunt. — 
Notabile autem Salsolas quosdam et Polyc- 
nema , insulso solo natas, minus alrali mi- 
neralis, sed eimul portionem vegetabilis non 
crystallisandi e lixivio cinerum largiri; con- 
tra 

delle ■puhliche Academia di Agricoltura^ Arti <? 
Comercio dello stato VenetOi Tom. IV. p. 34 sq. 
Non spernenda etiam experimenta, quae in dis- 
sertatione praeniio a Societate oeconomica Petro- 
■politana aliecta, et ejus operihus pro anno 1796. 
p. 44 sq. inserta extanc, in Germanicam etiam 
linguam versa. tra plantas, quae maxime muriaticas paludes 
obsident, ut Salicorniae (praesenim acetaria^ 
plus salifl muriatici non decompositi , alcali 
I mineralis vero exiguam portionem praebere. 
Ut ei alcali vegetabile in plantis non adustis 
paratum existere docuerunt Chemici, hoc 
tnagis etiam de Halophyti& , quoad salia com- 
bustione educenda dicendum erit; et omnino 
in iis alcali minerale decompositione salis 
muriatici per Organa plantae produci videtur, 
Imo hoc fere probat , qnod de abundantia 
calis muriatici in Salicorniis , et minore quan- 
litate Alcali in Salsolis , solo non ealito cree- 
centibus , modo dixi. Probant hoc experi- 
menta celeberr. Lorgna, cui et aliae plan- 
tae, 8oli eaUi non aniantes, ut Cynara, Dip= 
sacus, caet. in salso solo educatae sodam 
praebuerunt; itemque Du Hamelii (^acta 
Paris. 1707. et 1774.) cui ealeolae in horto 
educatae altero anno alcali vegerabile dede- 
runt. Quid quod Fuci marini fere dimidium 
sui ponderis alcalici salis e cineribua largiun* 
tur. Singulare autem in Salsola prostrata 
observavi , quam in Tauriae lapidoso , vix 
evidenter salito colle, collectam» ubi maxi- 
mas Stirpes cftbrmabat, pnrissimam, sine ulla^ 
mixtura aliena combussi et oblinui cinerea 

non - 86 - 

non scoriaceos, qui elixiviati fere aeqnalem 
dederunt quantitatem alcali mineralis , pris- 
marice crygtallisabilis et aicali vegetabilis der 
liquepcentis. Hnius lixivium pro saturatione 
parara aridi nirro&i poposcit, prioris vero 
proportione multo plus cum eftervescen'ia 
diuturniore, nec (quod miram) nitrum rhom- 
bicum Cquod cubicum vulgo vorant) dedit, 
•ed verum nitrum prismatice cryttallisatum, 
nullo intermixto rhombo , quamvis alcali il- 
lud , etiam humido aere, sicci» cryötailis et 
vere natrum esset. — Notabile etiam Salso-r 
las omnes et Suaedas et Polycnema ante flo- 
rescentiam e dato pondere plus eodae prae^ 
bere, quam adultiores, et perfecte matura^ 
tas vix quidquam; üt in succo residere yi- 
deantur salia. * 
Halophyta pleraque praeßertim Salicor^ 
niae et Suaedae, in herbario eiccatae et diu 
licet aseervatae, continuo humidum aeri« 
attrahunt, mollescunt et odorem marinum 
«pirant. Videntur itaque, praeter ista salia, 
continere etiam sal amarum caice saturatum. 
In regionibus, ubi magna spatia paludis vel 
aquae ealsae adsunt, ut circa Gurjevum, ad 
lacum Eltoniensem, et in Caepiae planitiei 
^nundatie intcr Volgae et Cumae ostia, plan- 

tae - 87 ~ ' 

tae etiam nocturnum rorem eaie imbuunt et 
guttie ealiiis eudant^ 

In genere fere omncs plantae describen- 
Sorum generum adultae brevissimas. pro sua 
proceritate et extensione , radice^ habent, 
praesertim eae, quae so'o muriatico , huinido 
creecunt. Attamen in germinantibus vere, 
tadicula ipsa plantula multoties longior est. 
Sequitur hinc, adultat plantas nutrimenti 
plu8 ex afmosphaera , quam e radice susci- 
pere, per radicem tantum ealia eoluta. Hinc 
iunif'res , ut dixi , piantae magis alcalino 
principio abundant et plus sodae praebent, 
quae dein organismo et pergpiratione plantae 
minuuntur, radice non continuo defectum 
ßuppeditante , quia plantae int}par et duree- 
cene eensim videtur exoleacer^, 

Salicorniae. 

|. Salicornia acetaria^ annua strictim 
erecta subramosa amentis oppositis cy- 
lindricia lateraiibus terminalibueque. 
(Tab I, et 2. f. I.) 
Salicornia herbacea Linn^ 

Variat haec planta eesundum locum et 
clima. In maxime saUa palude , praesertim 

adul- ^dultior, ruberrima; in septentrionaHbus vix 
digitahs, subsimplex; in meridionalibns, prae- 
sertim Ponti lirtoribue, procerior, ram sissi- 
raa. In saieis Caspicie circa Cumam fluvium 
Septembri observavi simpHcem » eed amentis 
maximis, elongatis instrucram, ruberrimam, 
ut fere diveream epeciem rpentireiur. 

Crescit ubique in paludibus ealsis , circa 
littora einuuni maris et lacu6 salsos, tanta 
copia, ut eaepe ultimam oram , ubi nnlla, 
propter salsitatem, planta crescit, panni in- 
star rubri tegat, omnium ealis amantium ve- 
getabilium galis patientisßima , quo etiam to- 
ta scatet, ut divus Gaubius apud Bani- 
sterum, e recena combusta hac Salicornia, 
nil nisi eal muriaticiirn cubicum obtinuerit, 
cum exigua hsLn terrae aluminosae, unde ad 
ßodam fabricandam haec planta adhiberi ne- 
quit. Quae tarnen in mediterrancis crescit, 
eodae aliquantum e cineribuö largitur , ut 
ipee expertus sum. — Solo, muria et lixi- 
vio culinaria perfuso, etiam in hortis bene 
educitiir e eemine. Sic frnctificatio , in quo 
fere omnee botanici hallucinati sunt, cuilibet 
etiam domi facile obeervabitur. Proxime in 
delineanda et desc.ribenda ilh^ ad naturam 
äcce«6erunt Flora JDanica ^ Basterus et Förster, tum ego in Itiner^ V. I, apj)^ 
P- 479^ 

3. Saltcornia prostrata ^ caule ramosissi- 
mo, divaricato , trifariam prostrato , ar- 
ticulis apice subsinuatie, amentis cre- 
bris oppoeitis terminalibusque. (Tab. 3.) 
Salicorniae herbaceae varietas B. Fall. 
Itin. I. p. 378« ^PP' P- 479- 
f. I. *) 

Planta a me ad Rhymnum fluvium , in 
salsis circa Kalmykowa primum observata, 
tumque pro varietate Saholae acetariae ha* 
bita, copiosiseimam deinde se obtulit in pa« 
ludibus maritimiö ad Inkermam Tauricae 
Chersonesi, ubi immixta SaL acetariae ubi- 
que, sed diverso eemper habitu divereisque 
etructurae particularis niomentis creecit; ut 
distinctara eeee gpeciem , dubitari non sit 
locus. Tardius etiam illa floret et amenta 
perficit. 

3. Sa^ cf. Salicörn, -perennans Sp. PI. ed. Willd. I, 
p. 24. — s. — go — 

3. Salicornia pygmaea, caule pusiUo mo- 
niliformi, articuHs g^obosie, amentis 
confertie craseiseimis cjlindricis. (Tab. 

2. f. 2.) 

Speciem hancce distinctissimam et in 
borealioribus nunquam visam, aaepius ob- 
«ervavi, Angueto exeunte florentem, in oris 
lacuum 6alsorum ad oiare Caspium vereus 
^ Cumam fluv. eitorum , sed eporadicam, nec 
valde copiosam. Maxime salea loca amat, 
ubi eal. acetaria fere deficit, attamen et in- 
ter eam et foliatam occiirrit, Semper pumila 
et conetante habitu. 

ij. Salicornia strohilacea, suffruticosa ra- 
mosieeima aasurgens aphylla , amentis 
creberrimis oppositig cylindricii , ex- 
tremorum ramorum eeneim minoribue. 
(Tab. 4.) 

Salicornia strobilacea. (Willd. Spec. Plant, 
et Vahl. Enum. cum eynon. , quibus 
addenda: Salicornia, GmeL Flor. Sit. 

3. p. 9, (variet^ fruticoea) t, i. f. i.) 

Copioee provenit circa mare Caspium et 
lacus ealeos per planitiem totius Tatariae 
niagnae, quondam aine dubio salo opeTtae, 

CO- — 91 — 

copiose fiparsöe a Volga et Cuma usque ad 
Irtin fluvios. Crescit semper in ora iacuum 
a muria remotiore , dum S. acetaria^ .pro- 
strata et pygmaea propius miiriam, 5. fo- 
liata autem in siccioribus, elatiB et praerup* 
tis riparum et squalidis desertornm etationem 
$ibi eligere eolent. Abiindat gallis copiosis 
ramorum , quae in Ephedra et Anabaei ob- 
servantur, duris, vermiculis coccineis Tipu- 
larum minutisöimarum refertis. 

5. Salicornia foliata^ frutescens proetrata 
alteme ramosa, articulis folio pro- 
ductis, amentis extremorum surculo- 
rum alternis oblongis. (Tab. 5. et 6.) 
a. Salicornia arboreecene, tamarieci facie. 
Buxb. Cent, i. p. 7. t. 11. f. i. 
Salicornia arabica. Linn, Syst. pl. j. 
p. 9. ep. 4. Fall. Itiiu i. app. p. 
48t. n. 92. t. f. 3. 
ß. Salicornia foliata. Fall, It* l. app, 
p* 482. n, 93. t. C. /. I. GmeL 
Syst, pl. 1, p. 15. n. 6' 
Salicornia perfoliata. Fqrsk, Aeg. p. 3. 
n. 4? *) 

Va- 

Diversam a S. foliata coJistituit speciem secun- 
ium Vahlium d, Enunu p. 13. S. • — 92 — 

Vaiietas a. in eiccis desertis Caspici et 
Tatarici , praesertim vereus Cumam fluviuii]. 
Var. ß, vulgatiesima , a mari Caspio et Volga 
uitra Irtin fluviuni per omnem Tatariam ma- 
gnam, irao ealsis Sibirae usque in Davuriam 
extenditur, ubi prior varietas nunquam ob- 
cervata est. Crescit eemper locis humidiori- 
bue , ad Saratechik et Gurjew suberecta , sic- 
cioribus caeterum locie ubique fiagellis lon- 
giö prostrata et eurculis fructificantibus as- 
eurgens. Cineres ex hac a Tatarie et Rossis 
ad lavandas vestes adhibentur et spumam ex- 
citant, unde planta apud hos Aluilnaja (i. c. 
herba saponaria) istis Gyreyk appellatur, est- 
que ad sodam parandam perutilis, praeser- 
tim cum copiosa et prolixa sit. At Sah. 
strohilacea plarimum salis muriatici largitur. 

6. Salicornia caspica, frutescens , ramis 
articulatis oppositis, amentis peduiicu- 
latis elongatie (Tab. 7.) Salicornia ca- 
cpica Linn, 

Copiose hanc cgregiam epeciem, a Bux- 
baumio solo antea detectam, observavi in 
palude Salsa maritima circa forralitium Gur- 
jew et Rhymni ostia; neque alias unquam 

in _ 93 - 

in ditiöne Roseicae Florae oblata est, rero* 
eimiilime tarnen in Tatariae desertis et circa 
Caspiurn lacum in statione magie meridionali 
pa66im abundat. Buxbaumius enim in 
Media observavit* 

Anabasee. 

I. Anabasis tatarica^ frutescens, eurculid 
annuis articulatis raitioeis , extremo flo* 
riferis eubapicatis. (Tab. gO 
Anabasis aphylla Linn. 

Copioeissima planta in equalidis^ planij, 
limoso- arenosie , siccie circa mare Caepiura, 
olim sale tectis, ibique maxime viget , et 
fiaepe magna spatia sola occupat, ut alia loca 
Hedysarum Alhagi, Inda per omne desertum 
magnae Tatariae similibus locis steriliesimia, 
parco sale imbutis et eubnitrosis, frequens. 
Sed circa mare Macoticum et Pontum Euxi- 
num non datur; nec in borealiores eitus ex- 
currit, vere Asiatica. Neqne in Europa us- 
quam dari videtur , etenim ßarrelieri Call 
geniculatum aphyllanthes , gilvis paleaceis 
flosGulie, hiapanicum (ic, 215.) a Gmelinö 
ad hane Anabasin citatum , certe huc nort 
pertinet, eed est caiycibue fructüö penta^ 

phyllia, ' — 94 - 

phyHis, adeoque Salßola. Anabasis saepe et 
in collibus eaxosie , glareosis et gypsosis Ta- 
tariae, usque ad Irtin tlnv. cccurrit, tum pu- 
xnila, tum digitalis, macilenta , incana^ saepe 
öterilis, pleriimque prostrata. Sed depreeoio- 
ri in solo erecta, praeeertim circa mare Ca- 
epium, eaepe annuie surculia assurgens in 
eesquipedales fruticulos, subhaemisphaericos, 
basi lignoeo - fruticantee. — Tataris venosa 
creditur, neque ab ullo pecore roditur. Sa-? 
por plantae ex acido amarue* nauseosus; de- 
coctum subemeticnm et Cosaiciö pro vomir 
torio ußitatnm. Astrachaniae et ad Rhymnum 
pro specifico contra Lcpram habetur , et iii 
venerea quoque lue exhibetur ; experimentQ 
forte' non indigna , uti nec Zygophyllum Fa- 
hago, intense amarum et nauseosum. — Odor 
florum in Anabasi suburinosus , penetrans^ 
qualit* quorundam Caraborum. — Planta dif- 
Ikcilius exsiccaiur ; sicca uritur laetissime et 
in Sodam ecoriaceam coalescit , quanquam 
vulgo in solo, eale parum imbuto, vigeti 
Attamen maxime macilenta varietae, in gla- 
reoso solo nata, cineres non ecorificat, nec 
pars lignosa radicis^ ut in succulenta tai>* 
tum parte eoda eidere videatun 

2. Jnä' 2. Anahasis creta^ea, perennl^^, ßurculif 
annuis simpHcissimis , floribus eolita* 
riis lat<^a :bus. (Tab. .9.) 
An ab. cretacea FalL Itin. — Spte. FL 
ed. /J'iild. ^ 

Haec a Jo. Frid. GmeHn, nescio quo 
fundamento , pro varietate Anab, tatarica^ 
posita , vere aatem distinctissima species, aJ- 
raodum est sporadica; ut forte ex interiori- 
bus Asiae apud nos tantum transfugerit. A 
me observa^a primum ad Rhymnum , supra 
oppidum Uraleiiße. in monte cretaceo Itscbka; 
dein ad montes margaceos circa Gratschefs- 
koi munimentnm Irtin fluv. comitantes; 
tan dem diligentigfcinius Sievers in deserto 
Rirgisico legit. Roßßicum nomen Kislaja 
trawa derivatum ab aciditate surculorum an- 
nuonim, eitientibus in deserto grata. 

Anabaseos «pecies adhuc plures, prae* 
sertim in sitientibus Africae dari vix dubito. 
Etenim Rauwolfii quoque Kali arabicum 
alterum (n. 33.) vix ad noEtras species perti- 
net. Verosimile mihi videtur, etiam inter 
plantae, ob articulatam structuram Salicorniae 
attributas , aliquas Anabases latere. Reh'quae 
a Lilinaeo enumeratae Anabases huius ge* 

ncri« - 96 - 

neris tion 8unt> sed inter Salsolas crunt 
tecensendae. 

Salsolae* 

I* Salsola prostrata (Linn.) subfrules* 
cena, aseurgens, foliis Hneari-lanceo- 
latis villoeis , caulibus eubspicatia, 
floribüs glomeratie. (Tab. lo.) 

Variat hacc planta colore calycum fru- , 
ctus rubicundo vel griseo - fuscescente, prae- 
tertim magnitudine eecundum locum et cli- 
ma. Extenditur enim per omnem australem 
tractum irnperii Roesici, a Polonia uaqne ad 
fines Smarum irnperii. Datnr etiam in Hi- 
«pania. In Volgensi et caepico deserto eta- 
tura vulgo mediocri, qualie icones expresaa 
est, nec dilFert per univerium Tatariae ma- 
gnae deaertum , vereue orientem sensim mi- 
nor et in eterilibus arenoso - liinoöls saepe di- 
gitalis. Contra in limosie praeruptis ad Bo- 
Tyeth^num, praeeertim et in cnmulis terrae 
a Marnif)ti8 egestie, laetissime crescit, ulna- 
ribu8 saepe eurculie et nrjagnie fiuticulia lu- 
xuriana, tnmcis lignosie, et calycibus fru- 
ctU8 plerumque albentibus. Maxima denique 
iw Cherfioneso Taurica , tadice eaepe carpi 

cras- — 97 — 

crassitie , eurculis aesurgentibus non raro 
biulnare soatinin occupans , cauHbuö bi'peda- 
libus et ultra, raniosissinns , baei ligneeccn- 
tibns , qwi^ V^^ hyenies moderatae «emper 
viret. Hnic tU^re» in glomerulie axillaribua 
eaepe q^nni , imo ocioni , spicnlae confertas 
eüorniantes, in ipsa fere bawi folii seeeiles ; 
calycee fruciiferi, ob abundantiam sucri, ra- 
riu8 bracicis perfertie alati, eaepe papilU lo- 
CO alae» vel baccato^eucculcnti. In deserti^ 
arenosiö latentei flcaturigiiieH ainaras iiulicat 
et nitroisum eolum ; ipsa saporc naueeosa undc 
vix ni$i byemc et pabuli delcctu a pecore 
praerodilur. Semiiialia folia, cum germinat, 
glabra lunt et succulenta, primordialia to- 
mentosa, lanceolata. Solum aniat glareosum 
et limoio - areno6uiii, eiiam in rupeetribus 
occurrit. Gallas profert crebraa, toniento 
lanatafi, botryoidefl, quae pro fomite nom^- 
dibus eerviiint- Cinerea combuötae buius 
Saisolae pra'^lnierunt alcali partim crystalliöa- 
bile, partim deliqut ^cens ; atlanien etiam il- 
lud nitri acido eaturarum perfeciae dedit ni 
tri cry Stalins, nec ullum nitrurn cubicum, 
i;trapeziuni poLi^us dicendum« Sal» 2. Salsola dasyantha ^ annua erecta ra- 
mosa , foliis alternis filiformibus 
pubescentibue , floribus lanuginoais. 
(Tab, II.) . 
Salsola laniflota. Gmel. jun. Itin, 1. 77. 
100. t. 47. 

Planta summa similitudine ad S. pro» 
statam accedens , attamen , ut e descriptione 
patet, distinctiösima , adroodum frequens est 
in temperatie circa Tanain et Borysthenum, 
locis arcnosis et glareosie, nullo evidente sale 
imbutie; hinc ad orientem Volgae fluv. non 
excurrit et est plane insipida, conficiendae 
sodae inutilis. — Linnaeusin SuppL Plant. 
p. 172. mira incuria confundit hanc Salsolam 
a GÄieli%o jun. primum descriptam, cum 
meid Salsolis lanata et Suaeda sedoide , totö 
coelo divcrsis, et deacriptionem lanatae cor- 
ruptam addit. Hinc etiam Gmelinus au- 
Ctor System, plant. (V. 2. p. 453.) S. lana- 
tarn meam» lanijloram appeilavit. 

3. Salsola rigida, fruticans fragilis tö- 
inentoea , foliis carnosie cylindrac^ie 
lanuginosie. (Tab. 12.) 
Salsola vermicularis Liniti 

In — 99 ~ 

In praernptis circa lacum salsum Inde- 
riensem , cum aliis rarissimis plantis , nec 
alibi uspiam a me lecta Äugusto mense iam 
defloruerat et paesim calices fructiieros fere- 
bat» 

t a s c. II. , 

^, Salsola laricina t {rnticoBB erecta rigida 
ramoeissima, foliis liJiformibas subpu- 
bescentibns sempervifentibus , calycum 
biracteis inaequalibus. (Tab. 13.) 
Kali frnticosum, toto anno folia retinens. 

Buxb. Cent; i. p. 7. t. ir. f. 2. 
Saieola caule frnticoso ramosissimo gla- 
berrinid , foliis fiiiformibus. ömeL FL 
Sib. 3, 90. n. 71. t. 18» f. 2. et 
- jE/. Salsola L c, f. ti 

Amat haec p^anta colles , praerupta ri=. 
parum et de^ertorum elata, limosa, medio- 
criter ^alsa et nitrosa, praesertim a marmo- 
tis erutüö cumnlos, estque frequeiitisaima non 
sölum in toto deserto Caspico i^.t Tatarico, 
8ed etiam circa Pontum inqtie Chersoneso 
Taurica, ubi in maritimis inaximos, sed 
aliena, divaricato habitu incomptos frutices 
i format , surculis pubescerie et üoribue saepe 

2 ex ^ ~ 100 

€x cadcm ala ternie. In borealioribus gla« 
brescit, vix tarnen ultra 5o niuni gradum la- 
titudinia excurrit, neque in Sibiria observata 
est. Astrachaniae pro cineribus calicis, ad 
tinctorios usus destinatie, copiose adhibe- 
tur. — In descriptione prietina mea, ad 5. 
jjrostratam citata, levion examine hanc spe- 
ciem cum illa perperam coniunxi, et S. pro» 
stratam praesertim pro varietate ß. posui» 
Sed flunt distinctissimae, Crescendi modo^ 
truncü magis arborescente, foliis, calyce se- 
minali et seminis corculo ; ut alia taceam» 
Semina etiam huius Madrito transmisit Or- 
tega, titulo S. vermiciilatae. An ergo quae- 
dam Synonyma ad 5. rigidam relata huc ca- 
«ent amandanda? 

5. Salsola dendroides , subairborescens 
erecta tomentosa ramosifisima, foliis 
brevissimis clavato - carnosis pubescen- 
tibus, ramis suboppoeitis» (Tab. 14.) ' 
Salsola foliis apice incrassatis obtusis, 
GrneL Fl, Sib. 3. 99. w. 77. t. sr. 
(^excl. syn, Buxbaum, et LinnaeL) 

Pröxime ad S. laricinam accedit, et om- 
nino illa est, quam Flora Sibirien delineavit; 
ipee enim possideo corrnptum illud speci- 

men, löl — men, ad quod icon delineata est, et e quo, 
eine comparatione recentium, difficile est 
aapere. Provenit haec planta in maxime au- 
atralibue, ealauginoeis et squalidis deserti 
Caspici, pracsertim inter Volgae ostia ad 
Cumam fluvium. Amat loca elata, declivia 
et sicca, et altitudinem humanam plerumque 
aequaty e longinquo specioeissima. Ad so- 
dam optime servit. Lerchius huic plantae 
xnalam famam conciliavit, perhibens, iVam 
esse, quae ad rivum Gorhaja inter Cutnam, 
et Kißlar, noctantium ibi cquoe frequeiiter 
necet. Mihi vero vix dubium est, causam 
huius necis esse Stell^^am passeriiiam^ acerri- 
mam et subito inflammantem herbam, a qnt 
cquum juvenem et vegetum, in ipeo pastu, 
eandem manducantem, concidisse et inter 
convulsiones periisie in Tauria vidi. Nemo 
autem Stellerae, ut parum in oculos cadenii 
plantae , hunc effectnm attribuisse videtur. — 
Accepi a Gel. Ortega semina, titulo S. fru- 
ticosaCf quae huius Salsolae seminibus sunt 
fiimilia, sed non germinarunt, ut de conve- 
nientia non sim certus^ 

6, Salsola nitraria, annua erecta alterne 
rajnosa glabra» foliis cylindraceis car< 

nosi«, ~ 102 — poels, floribus creberrimie calyculati«, 
(Tab. 15 ) 

An Saleola orientalis. Gmel, jun. Itiji. 
4. p. 47. t, 5. J. Fr. Gmelin Syst. 2. 

Crescit elegans haec Speeles in australi- 
buB tantum deserti Caspici et versus mare, 
in CO iibus elatioribus eecundum littus inter 
Rhymnum fluv. et arcnasNaryn, maximeque 
copioee in colle ruderato nitroso Scharenoi 
JBiigor, paulo supra Astrachaniam ad ipsam 
Volgam sito. Amat ubique solum «alino- 
nitrosum et Sodam praebet optimam. Icon 
Buxbaiimii Cent, i. t. 14. f. i. etiam 
hanc bene refert demta radice. Videntur il- 
lam botanici priores cum S, laricina vel 
4endroide confudisee, praesertim specimini- 
bus siccis imperfectis similitudinem praeben- 
tibus, nec ad radicem annuam attenderunt, 

7« Salsola gemmascens ^ fruticuloea erecta 
alterne ramosa, fasciculis foHorum al- 
ternis , fructificationibus solitariis spar- 
8is» (Tab. 16.) 

Mihi e tiribufii tantum ^peciminibu^ a. S. 
G. Gmelino in Turqumannico littore ma- 

ris — 103 — 

xie Caspii lectie innotuit. Alibi circa litfora 
eius observata non est. Forsan haec potius 
Sals. orientalis Gmel. — H. Barrelieri 
n. 713. hanc Saleolam exprimere graphice 
videtur. 

g. Salsola arhuscula^ eiibarborescens ere- 
cto-patnla glabra , cotulis gemmantibas 
Hgneis, folii» teretibus carnosis flori- 
buaque epareis. (Tab. 17.) 
S. Arbuscula PalL It. — Spec, pl. ed. 
Willd. 

Pulcherrima haec stirps ex australioribus 
Tatariae de^^ertae verosimillime ad nos trans- 
fuga , tantum in summis oris praeruptae ri- 
pac lacui ealso Inderiensi imminentis, ibi 
vero frequens a me inventa est. 

g. Salsola rosacea (Linn.^^ annua ramo- 
sissima glauca glabra, foliis carnosis 
teretibus ternatis, antheris petalophoris, 
calycibus fructus maximi«, (Tab, ig.) 
Salsol. rosacea Linn. Syst. i. p. 624. (excl. 
syn. Gmelini, quod ad S. Kali perti- 
nere videtur.) 

Pulcherrima in suo genere planta, in 
qua natura elegantiam attributis genericis 

iim- iunxit, ex Aeia tanquam tranefuga in austra- 
libue tan^nm deserti Caspici, ad Rb>rr)niim 
et Volgam fluv. ibi vero copiose occurrit; 
maxirae in eaUuginoeie humidiß, minor et 
elegantior in coil bus i^raoso - arenosis , cum 
S. Kall, Poiyciiemo crassifolio et Selero- 
spernio Ati aphaxide, Praesertim copioea in 
insulie Astrachaniae incultie. Flor. JuHo et, 
Augueto et sub finem mensis caJyces rasaceos 
fern ^re incipi't. Auturpno sicca a ventis ab- 
repta volvitur, ut Kali, per camporum pla* 
iia et calycee maturos dieseminat. Vere pri- 
mo ßemtna germinant cotyledonibus carnosis, 
crasfiiesimis» acutis , primordialibus föliie te» 
retibus, obtueis, villo cano tomentoeis, quam 
hirßutiem adultior planta plane exuit. — Ad 
«odam parandam et natura eua et ob copiam 
^pprime prodest. ^ 

IQ. SaUola spicata, fruticosa rarpQBieeima, 
foliis semiteretibus carnosis, ramis ex-? 
tremis epicatis , calycibu6 rosaceis, 
(Tab. 19,) 

Kali fruticoium alti^simum, etaminibua 

purpureis. Tournef Cor. p, ig. 
Rali fruticosum spicatum. Buxb, Cent. i. 

An ~ 105 — 
An Saliola longifolia. Forsk. Jegypt. 
55.? 

Salflola glauca. Bar. Marschall a Bi- 
her st. It. Fers. 

In maritimis eterilissimis Mediae aeu Ghi- 
lanenfeis provinciae Persiae a I. G. Gmelino 
et amanuensl eius Car. Hablizl lecta fuere 
«pecimina , e quibus iconem et descriptionem 
propono. Ad eeptentrionem niaris Caspii non 
excurrit. Specimen etiam communicavit Baro 
Marschall a Bibers t ein ex itinere Persico re- 
latum. — Ad candelam usta in 3odam «co* 
fificat optime. 

II, Salsola pilosa^ fruticosa? ramoMssima 
divaricata, foliis elongatis cylindraceie 
obtusie spareim piliferie, antheris peta«" 
lophorie. (Tab. 20.) 
An Kali Boccon. pL Sicil. p. 59. t. 32.? 
?Rali minus tenuifolium incanum fruti- 

coeum siculum. BarrelL Je. n, 79. 
? Salsola arborescens. Linn. Sappl, n. 173. 
In Maritimis Mediae et deserto Mogano 
collecta specimina retulit C. Hablixl, et ad 
Araxem legit Gel. Güldensfcaedt. Sibiri- 
cam esse putavit Linnaeus EL, forte quod 
9 Gmelino iun. erat communieata. 

12. Sal- — io6 — 12. Salsola lanata^ annua erecta tomcn- 
to80-lanata, foliie teretibus lanatie, 
antheris petalophoris. (Tab. 21.) 

Salsola lanata. Poll, itin. 2. app^ p. 736. 
n. 104. t. P. 

Salsola laniflora. Linn. Sappl, p. 172. 
(excl. synon.) Gmel. Syst. 2, p* 453. 

Ad Rhymnum praesertim, et paseim ad 
Volgam occurrit praesertim in salino-nitrosis, 
T. gr. ad Saratschikj et licet eimillima vi- 
deatur rosaceae^ attamen multis notis dif- 
fert et pro dietincta specie habenda est. Ma- 
xime ealsa est planra , ut affines, siccatur 
difficillime et ad sodam parandam egregia est. 

J3. Salsola hrachiata^ annua erecta, ra- 
niis eubfastigiatis ramiilisque oppositis, 
foliis carnosis teretibus glaucis pilosif 
Tnuticis. (Tab. 22.) 

Ad Volgam et rxhymnum, inque omni 
deserto Caspico passim copiosa planta, quam 
ctiam in vallibus ixiaritimis orae meridionalis 
Tauriae, praesertim in valle Soldajae, fre- 
quentem inveni, eaepe sociana Polycnemo 
oppositifolio , quod Ji^bitu et Crescendi mo- 
do refert. Abuadat etiam circa Sareptam co- 

lo- — 107 — 

loniam , in praeruptiö ad rivum Jeruelan , in 
lipis Volgae ex adverso oppidi Dubofka et a 
Töchernojar ^sque ver^ua Aetrachaniam ; nec 
non ad Rhymnum circa Saratschik et Selenoi. 
Ad Irtin mihi non observata, halopygia ubi- 
que occupante ibi Polycnemo sibirico. Amat 
praecipue loca praerupla et arida, solum li- 
moso-arenosum, «ale imbutum. Flor, a medio 
Augusto, imo tardius paesim; eemina versus 
Octobrem maturescunt. In Tauria calytes e 
griseo flavent, vel e griseo rubescunt. FoHa 
öeminalia, cum vere germinat, glabra, crassa« 
carnoea, viridieaima; primordialia filiformia, 
tomento cano. 

14. Salsola laccifera^ ramis confertia sim- 
plicibus, foliiö solitariis subclavatis, 
pericarpiis eucculentis* (Tab. 23.) 
Kali bacciferum, foliis clavatia. Buxb, 

Cent. I. *p. 12. t. 19. f. I. 
Anabasie foliosa. Linn. Syst. i. p. 628» 
Salsola foliis apice incrassatis, obtusis, 
piano - convexis. GmeL Fl. Sib. 3. 
99. n. 77. (excl. iconibuf.) 

In totiua dcserti Caspici planis galsugi* 
liQeis, praesertim ad vias, fossas ,^ ripasque 

prae^ praeruptas maxima copia crescit et optimam 
eodam ecoriaceam combu8tione praebet, acer- 
rimam et albißsimam, quae elota e libra 
praebet undedm uncias alcali rnineralis cry- 
stalUsati et 6 drachmas ealis euHnaris, quam- 
vifi eolo non admodum salso naicatur planta. 
Ad Volgam et lihymnum usqne ad limites 
pristini littoris raaritimi asceiidit et magna 
paesim spatia equallida sicca, paucis inter- 
jnixtis aliis planfie , orciipat. Piecene gustu 
subealsa non ingrata. Ad Tanain et in oc- 
cidentalioribus plane deest; eed in Tatariam 
magnam latius , non tarnen ad Irtin usque 
fluvium, excurrit. Facies plantae, autumno 
copiosiseimis rosulis albis, centro rubris ob- 
eeasae, eingularis. Differt etiam a reliquis 
SaUolis bracteatos calyces proferentibus : fo- 
liis non ternatis, sed eolitariis, floribue folio 
ineidentibue, calyce carnoso patulo, et fructu 
cucculento: eemina, quamvig m^ture floret. 
Octobri demum perficit, 

15, Salsola spinifex , frutescens, ramis 
herbaceis spinescentibus , calycibui 
fruciiferia subtribracteatia. (Tab. 24.) 
Anabaais epinosiseima Linn^ Fru- — 109 — 

Frutex pedalis vel bipedalie, Io<5a sicca 
aterilia amans, a S. G. Gmelino, qui spe- 
ciniina comniunicavit , primo ad urbem Baku 
Iccta, ubi circa initium Äugueti florebat. 
Dein nob. Marschall passim in collibu« 
praeruptis, aridie, eubaaleia secundum niare 
Caspium, et in eiccis ad Cyrum fluvium le- 
git et specialen misit, Semina perficit Octo- 
bri. 

l6* Salsola tamariscitia y annua erecta ra- 
mosa , foliis incanis striatie carinatis 
muticis, floribusque alternis , calycibus 
bracteatis. (Tab. 23.) 
Salsolae Kali varietas. Gmel, FL Sib. 3. 

V' 88- 69. var. I. t. 17. f. I. 
Salsola tamariecina. PalL Itin. 3./;. 624, 
An Salsola flavescens. Cavan. Jcon. 3. 
/y. 43. t. 588.? 

Speeles omniuin in hoc genere Hgidis- 
aima et adeo exsucca, ut vix recentem ab 
exsiccata distinguas, neque scoriam alcali- 
nam praebeat. Occurrit passim copiose in 
praeruptis et aridis limosis ad omnem Vol- 
gam , Jeruslanum fluv. usque ad Rhymnum 
ran'or et diverso interdum habitu, bracteis 
calycis fiuctiferi speciosioribus. Ante Aiigu- 

stum — HO ~ 

etum floret, semina tarnen lente perficit. In 
ora meridionali Chersoneso Tauricae, prae- 
iertim in aridis praeruptis vallis Soldajae, 
item frequentissima et Volgensi omnino si- 
milis. — Semina buius, pro S. rosacea, ex 
Hispania mieit Ortega. Ad 5. Kali affini- 
tate accedit. 

(Die Fortsetzung folgt.) D. Caroli Ludovici Willdenow ^ Bot. et 
Hist. Nat. Prof. Piibl. Ord. Hortus 
Berolinensis ^ sive Icones et Desciip- 
tiones plaiitamm rariorum vel mi- 
nus cognitamm, quae in Horto re- 
Zio botanico Basiliensi excoluntur. 
Berolini, Tom. 1. Fol. mai. cum 
Tab. LXXII. aeneis coloratis (und 
eben so vielen Blättern Text.) 

Mit dem sechgten, noch im verflossenen 
Jahre erschienenen, Hefte ist nun der erete 

Band Band vorliegenden schätzbaren Werkes ge* 
acbloesen, das nicht sowohl den sprechendsten 
Beweis von des Vf. Thätigkeit und Bemühun- 
gen für den von ihm gleichsam neu eingepch- 
teten Königl. botanischen Garten giebt, als 
auch seinen bekannten Eifer für die Vervoll- 
kommnung unserer Wisäenschaft aufs neue 
bewährt. Dafs der wissenschaftliche Theil 
dieses Werkes sehr gründlich behandelt ist, 
bedarf kaum einer Erwähnung. Für das 
Aeufsere hat die Buchhandlung durch einen 
eaubern Druck auf gutem weifsen Papier 
Sorge getragen. Die Kupfertafeln sind von 
Guimpel, Haas u. e. a. Künstlern meifeter- 
haft gearbeitet , und lassen nur den Wunsch 
übrig, dafs die Zergliederung der Blüihen 
öfterer angebracht seyn möchte. Dießem 
ersten Bande ist, aufser der vorangeachick- 
ten Geschichte des Gartens , noch der Grund- 
rife desselben beigefügt, so wie ihn der Vf. 
bei der Uebernahme der Direction im Jahr 
Igoi vorfand. Ein -Plan von der gegen- 
wärtigen Einrichtung des Gartens wird für 
den folgenden Band versprochen. 

In Beziehung auf des Verf. Ausgabe der 
Spec. Plant, theilen wir unsern Lesern einen 
Auezug der beschriebenen Pflanzen mit^ und 

er* — 112 erlauben utis zugleich, wo ea noth wendig 
Beyn sollte, einige Bemerkungen hinzuzu- 
fügen. 

!• Tripsacum monostachyum. Willd, 
Spec. Plant, 

2. Franseria artemisioides» Spec. PL 

3. Festuca unioloides, panicula contracta« 
spiculis compreesis octofloris muticiSf 
foliorum vaginis apice barbatie* 

Aue Carolina. Als Uniolae nov. ep. schon 
seit mehreren Jahren in den deutschen Gär- 
ten bekannt, und wie der Ree. glaubt, von 
Paris aus zuerst unter obigem Namen weiter 
verbreitet. 

4. Parthemium integvifoliiim, Linn. 
Für ,^Colitur in caldario*^^ wie es in 

der Bemerkung heifst, ist wohl frigidario 
zu lesen. Doch scheint eine solche üeber- 
winterung nicht einmal sehr nothwendig, 
wenn die Pflanze an einem etwas beschütz- 
ten Orte steht, oder doch wenigstens vor 
den späten Frühlingsfrösten geschützt wird» 

5. Hypecoum patens ^ siliquis arcuatis te- 
^ecibus articulatis, petalis binis majo- 
ribus obtuse trilobis. 

jEin einjähriges, in Aegypten einheimi- 
sches* Gewächs, das der Vf, zufällig vor 

der der völligen Reife der Frucht wieder verlor. 

Es nähert eich dem H. litorali Wnlf. 

6. Ammannia aes;yptiaca^ foliis lanceolatis 
basi attenuatts fet'ieäilibus , caule tereti^ 
floribu^ apetalis. 

Unrv^rscheidet sich besonders durch deil 
Steni;!<4 und durch die Blätter von der A. Ict- 
tijoli»^ mit der sie zunächst verwandt ist. 

7. Auimannia auriculata ^ foliis ianceolati« 
basi attenuatiö auricularo - cordatis, cau- 
le tetragono, pedunculis tritloris, flo- 
ribus ociandris petaloidei«. 

Vrii der A^ tetrandra durch die Zahl 
der Staubfäden vertchiedcn; von der A. saii" 
guuiMcnta durch den höhern Stengel, durch 
die an der Basi» verschmälerten Blätter und 
durch länge re Blumenstiele ; von Act o et and r et 
beboiuiers durch die Blumenstiele, welche nur 
eine, aber doppelt so grofse B«ump trägen. 
— Sie wächst nebst der vorhergehenden in 
Aegypten und verhält sich ala Sommerg*i 
Wäch«» 

8- fVurmheahullata^ tacemo multiÜorO, co- 
rollis ovatis rugosis, laciniis limbi rcctie 
brevibsimis. — Mit dem Synonymem 
Epiiemerumpha langioidcy virgiuianuuj» 
flotiCufin arbureis buUatis in cpicum 
Jouru. <i; ßot, a.B. Sti H diapo-« ~ 114 — 

clisposidfl. Plnk. Alm. 135. t. 174. f. 5. 
Morifi» Hist. 3. p. 606. v. 15, r. 2. f. i. 
Der Verf. hatte aiese Pflanze in seiner 
Ausg. der Spec, Plant, für Helonias hullata 
Linn, angeeehn, von der sie aber durch die 
hier genauer angegebenen Merkmahle hin- 
länglich verschieden idt. Die angeführten 
Synonyme von P 1 u k n e t und (VI o r i s o n müs» 
gen in den Spec, PL bei Helonias lullatä 
ausgestrichen werden. Den wesentlichen 
Charakter der Gattung Wurmbea setzt Herr 
Wildenovv in der einblättrigen Biume, die 
bei Helonias bekanntlich aus mehrern Blät- 
tern besteht. 

9. Prunella pensylvanica^ foliis petiolatis 
ovato- lanceolatis basi dentatis, calycis 
labiie aequalibus, superiori truncato 
triaristato , caule adscendente. 
Der Unterschied von der vulgaris , als 
der zunächst mit ihr verwandten Art, erhellt 
schon zum Theil aus der Dilterenz. Noch 
genauer giebt ihn der Verf. in dem Werke 
an» Ree, , welcher diese Art schon seit vier 
Jahren in der Cultur beobachtet hat, ist von 
der Selbstständigkeit derselben als Art über- 
zeugt, wenn gleich andre zu viel Ueberein- 
kunft mit der vulgaris gefunden zu haben 

gl au glauben, Öoch darf er nichf unbemerkt las- 
sen, dafs die Wurzel keinesvveges , wie Herr 
W. meint, zweijährig, Fondern ansdauernd 
iet^ Hierin ist also gar kein Un»er8chied zu 
suchen. Auch kann er nun mit Gewifsheit 
darthnn, dafö Donn's P, latifolia mit der 
jjcnsylvanica einerlei ist. 

10- Hieracinm iiigrescens. Spec. Plant. 
Ohne Zweifel tehr nahe mit humile ver- 
wandt; doch «scheinen sich auch in der Cut- 
tur die Verschiedenheiten unverändert zu er- 
hallen. 

H. Moilia diffusa^ Caule rarnoso diffusö, 
fi;iiis Späth ili^^Is verticillatis subsenis, 
calycibns niargine mernbranaceie. 
Schon aus dem Journ, d'Histoire natu- 
relle und aus der Illustration des genres als 
JPol ycarpada Tenerrjjae bekannt und unter 
diesem Namen fast aPgemein in den deut- 
schen Gärten verbreitet. Ungern vermifste 
man daher d ese allerdings sehr auagezeich- 
iiete Gattung in des Verf. Spec, Plantarum, 
Herr W. beschreibt sie hier nun genauer un- 
ter dem veränderten Namen Moilia (zu Eh- 
ren des verdienst'völien Naturforschers von 
Moli) und vermehrt zugleich die Geltung 
mit 4 Arten, nänüich der stellata (^Achyran- 

H 2 thex ~ ii6 ^ thes stellata Linn.), tetiuifolia (Achyranth. 
tenuifolia Spec. Plant.)» sjjadicea {Folycary. 
sjjadic, La na« — Celosia corymbosa Spec. 
Plant, excl. tarnen öyn. Burmanni ad sequent. 
pertin.) und corymbosa (JPolycarp, corymbosa 
Lam. — Achyr, corymb. Spec. Plant.); wo- 
zu wir noch als 6t3 Art lllecebrum gnapha- 
loides Schousb. Fl. Marocc, ed. germ. p. 17. 
fügen. Den Gattungscharakter giebt der Vf. 
folgendermafsen an: CaL sphylluf. Cor, spe- 
tala. Caps, unilocularis , trivalvis^ poly- 
Sperma. 

12. Agrostis tenuißora Willd. Spec. PL i. 
p. 364. 

13. Cypripedium pubescens. Sp, PL T. 4. 
p. 143. 

14. Sinapis integrifolia , eiliquis g^abrie, 
patentibus , foliis obovatis indiviöis du* 
plicato dentatis laevibus. 

Aus Indien. Grenzt sehr nahe an S. 
brassicata. 

15. Hudsonia ericoides Linn» 

16. Hieracium laevigatum Willd. Sp. PL 

17. Pelargonium canariense ^ pedunculis 
fiubbitloris, foliis tripartitis apice den- 
tatis , floribus pentandris tetrapetalis^ 
caule suiTruticoso. 

Un- - 117 

Unterscheidet «ich besondeift von den 
verwandten Arten, dem myrrhifolio n. la- 
eera 9 daf« von den lo vorhandenen Staubfä- 
den nur 5 mit Staubbeuteln versehn ^ die 
übrigen unfruchtbar sind. 

!§♦ Cleome pungens ^ floribus hexandria» 
foliis qiiinatis viscoeis , caule epinoso. 
Aus Südamerica. Die Zeit der Dauer ist 
noch zweifelhaft. 

ip, Raphanus cheiranthißorus ^ siliquis 
bilocularibus laevibus , foliis radicali- 
bus lyratis obtueis dentatis, caulinis 
pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis 
subintegerriniis, 
Ist in Spanien zu Hause und verhält 
«ich bei uns als Sommergewächs, 

50. Salvid Forskalii Linn* 

21. Lepechinia spicata, spicis peduncula- 

tis bracteatis, foliis ovatis crenatis basi 

truncatis. 

Ist die seit mehreren Jahren in den deut- 
«eben Gärten unter dem Namen Ulericia py* 
ramidata cultivirte Pflanze. Den wesentli- 
chen Charakter dieser, mit Mentha zunächst 
verwandten Gattung, bestimmt der Vf. so: 
Cal, biiabiatus. Cor, lahium superius biß- 

dum ^um; inferius tripariituvi ^ laciniis sulae- 
qualibus, Stam, distaiitia, 

22. Mesembryanthemum tricolor , folii« 
amplexic^ahbu6 digtinctis punctatis li- 
near! epa-hu'atia subtus convexis eu- 
periie enlco exaratis, caule brevissimo 
herbaceo, 

löt einjährig und wächst auf dem Cap, 
Darf nicht mit der gleichnamigen Jacquin'- 
8chen Pflanze {Hort. Schoenbr, Tom. 4.) ver- 
\Yech6elt werden, 

23. Silene hirta, petalis bipartitis obtusia, 
floribus solitarii« terminalibus , calyci- 
bu8 clavatis decem etriatie, foliie lan- 
ceolaiis basi ciliatis. 

Geht gewöhnlich in den Gärten für ci- 
liata^ von der sie aber der Verf noch durch 
einige Merkmahle unterscheiden zu können 
geglaubt hat^ 

2^. Viola blanäa^ foliiö cordatis obtusis 
planiusculis glabris , petalia imberbi- 
bu6^ 

Aus Nordamerica, Hat viel AehnlJchkeit 
mit cucullata und einigen andern, noch nicht 
beschriebenen amerikanischen Arten, unter- 
acheidet eich aber von denselben durch die 
unbehaarten Seitenblättchen der Blume. Fiola — 119 — 

-palustris weicht sowohl in der Form der 
Blätter, als auch in der Beschaffenheit der 
Blumen ab. 

23. Prenaiithe^ cordata: calycibus multi- 
floris, foliis cordatis dentatis ciliatis, 
floralibus oblongis integerrimis, flori- 
bus nutantibus racemoso paniculatis. 
In Pen«ylvanien. Sie ist der P, alba 
zunächst verwandt, durch die herzförmigen 
Blätter aber leicht zu erkennen, 

26. Centaurea strarninea Willd. Spec. PL 

£7. Solanum Humboldtii^ caule inermi 
herbaceo, foliis pinnatis incidis, race- 
mis ^ubsiinplicibus , fructibus glabrius- 
culis, calycinie foiiolis coroila duplo 
brevioribus. 
In Südamerika , am Flufs Rio • negro. 
Grenzt sehr nahe an das S. Pseudo ■ Lyco- 
persicum. 

2S- Kochia dentata. 
Zu den von dem Vf. angeführten Syno- 
nymen mufs noch hinzugefügt werden: Ko 
chia atriplicifolia Roth. iV. Beitr, i. p. 177. 
In den Gärten ist die Pflanze unter dem 
Sprengerschen Namen: Salsola atriplicifolia 
bekannt. — Herr W, setzt den Hauptcha- 
rakter 120 ~ 

rakter der Gattung in dem doppelten Kelch, 
vmd ni'iTJm» zum Fruch»bebähnii?8c eine einr 
eaamige, nicht ar.fgpringende Kapsel an. Wir 
können dem Vf, hierin nicht beiptlichten. 
Ein wahrer doppelter Kelch findet hier kei- 
neswe^i-s statt. Will man aber ein^n dop- 
pelten Kelch annehmen, eo eind mehrere 
Arten der Salsola, wie z. B. S, Kali und 
rosac'ca auch damit versehn. Das Fruchtbe- 
hältnife i t keineswegee eine Kapsel, sondern 
eine fe^ne, nicht aufspringende H^ut; also 
ein utriculus. 

29. Salvia Chamaedrys. 

Ist ohne Zweifel einerlei mit S. chaniae- 
dryod^s C a v. , wie auch Herr W, selbst 
vermiithet, 

30. Lobelia goodenioides. 

Als Synonym ist nachzutragen : Lobel. 
pallida Spreng. Erst, Nachtr, zu d. Pß^ 
d. Hall. Gartens p. 56. und Roth. iV. Beitr^ 
163*9 in welchem letztern Werke eine 
umständliche Beschreibung dieser Pflanze 
mitgetheilt ist. 

31. Jlex Cassine ß. Spec. PI, 

Die Variet. a. hält der Vf. mit Miller, 
der sie caroliniana nannte, für eine beson-r 
dre Art; auch findet er die Meinung der 

Neu- — 121 — 

Neuern , dafs fast die meisten Arten polyga- 
misch sind, bestätigt. 

32. Eupatorium teucrifolium Willd. Sp. 
Plant, 

33. Chrysanthemum arcticum Linn. 

34. Pelargonium inodorum ^ umbellis mul- 
tifloris capitatis, foliis cordato -ovati« 
obsolete lobatie; caulibut teretibus. 

Ein Sommergewächs, das viel Aehnlich* 
feeit mit P. anceps zeigt, aber wegen der 
nur jährigen Wurzel, wegen des rundlichen 
Stengels, so wie auch des abweichenden 
Blüihenstandes , mit allem Rechte eine bc- 
«ondere Art auezpmachen verdient. Was 
man schon vor mehreren Jahren unter dem 
Namen Pelarg, pygmaeum cultivirte, möchte 
wohl als Synonym dieser Pflanze angcsehn 
werden können. 

35. Trillium pendulum Willd. in Nov. 
Act. Soc. Nat, Scrut. Berol, 3. p. 421. 
(cf. Journ. d. Bot. igoo. 2. B, p. 28 1«) 

Am angeführten Orte ist diese, nebst 
4en verwandten Arten , genauer bestimmt. 
Dafs Michaux sie mit Linne 's sessile un- 
ter dem Namen rhomboideum vereinigte, 
wird, wie manche seiner Veränderungen, 
wenig Beifall finden. 

36. — 122 — 36. Ficus venosa A i 

37. Pelarganium penicillatum , pedunculia 
eubbilloris, folii» ovatis incieo-^erratis, 
junioribus retrorsum scabris. 

Untereclieidet sich von P. specioso durch 
eiförmige^ eingeschnittene Blätter , und durch 
Blumen^^liele, die nur i — 2 Bhimen tragen; 
von' P, bctidino durch die eehr abweichende 
Form der Blätter und Blumen, 
38- Nympliaea advena Ait. 

39. Nymphaea odorata Ait, 

40. Hctnionitis dealbata, frondibus bipin- 
natifidis , pinnuHs eubrotundo - ovatis 
crenatis eubtue pulverulentiö. 

Zweifelhaft rechnet der Vf. hierher AcrO' 
stich, ebenum Linn.; nach Swartz (^Synops, 
Filic. p. 15.) fiteilt dies Farrnkraut aber den 
Jüngern Zustand von A. Calomelanos vor. 
Die Hemioiiitis dealbata unsers Vf. ist Herr 
Swartz selbst geneigt, mit Acrostichum 
tartareum Ca van. zu vereinigen. Man 
vergleiche, was derselbe auch noch über die 
Verbindung dieser Art mit Hemionitis p. 203- 
bemerkungswerthes beibringt. 

41. Acrostichum Calomelanos Linn. 

1^2. Ctntaurea pubescens WiUd. Spec. PI. — J2i — 

43. Saxijraga venialis , foHis oblongo- 
fipathulatis serratis scapoque panicula- 
tö piloeis. 

Als Synonyme führt der Vf. an : Saxi- 
fraga virginieiisis Mich. Amer, i. p. 269. 
und Sanicula virginieiisis alba, folio oblongo 
viucronato V lu'k. Fhyt. t, 222* f. 5« — Von 
der zunächst verwandten Saxij-r, leiicanthc- 
mijolia unterscheidet man sie sehr leicht 
durch die Blätter , die an der Wurzel gesägt 
und am Stengel ganz sind, so wie auch be- 
•onders durch den aufrechten Kelch. 

44. Anemone thalictroides Linn. 

Dafs Michaux diese Pflanze mit Tha- 
lictrum vereinigt , mifsbilligt der Verf. mit 
Recht. Auch in einem der neuesten Theile 
von Curtis Magaz. ist eine gute Voratcl- 
lung von dieser Anemone gegeben. 

45. Convallaria pubescejis , foliis alternis 
amplexicaulibu« ovatis subtus pube«- 
centibus , caule teretiusculo «ulco exa- 
Tato , pedunculiß axillaribus subbifloris. 

Eine Mittelart von Conv. Polygonatum 
und viultißora, die sich durch die kurzhaa- 
rigen Stengel und durch die Gestalt der Blät- 
ter kenntlich macht. Ihr Vaterland ist Pen- 
sylvanien^ Beiläufig erwähnt der Vf. noch 

eine — 124 — 

eine andere in Amerika vorkommende Art, 
die Mühlenberg canaliculata nennt, und 
von Herrn W. auf folgende Art charakreri- 
sirt wird : Joliis alternis amplexicaulibus ob* 
longis margine pubescentibus ^ caule eanali- 
eiilato ^ pedunculis bijloris axillaribus. 

46. Hjpochoeris hispida, hispida , caly- 
cibus hirtis, caule ram060, foliis lan- 
ceolatis dentatis. 

Wurde dem Vf. für Leontod. tuberosum 
mitgetheilt. Sie ist ausdauernd und mufs im 
Orangeriehause überwintern. 

47. Leontodoii obovatum Willd. Sp. PI. 
Nach dem Vf. in Spanien zu Hause« 

und — wie Ree. den Nachrichten eines Rei- 
fienden zufolge hinzufügen kann — so häu- 
fig, dafs sie sogar als Unkraut in vielen 
Städten auf den Strafsen wächst. 

48. Borbonia alata, foliis ovatis leviter 
cordatis mucronatia multinerviie den* 
ticulatisy ramis alatis. 

Vom Cap. Ist strauchartig. 

49. Ricinus viridis Willd. Spee. FL 

50. Cluytia Alaternoides Linn, 
gi, Cluytia polygonoides Linn. 

52. — 125 — 

i 

Cluytia daphnoides Willd. 

Sehr wahrscheinlich gehört die gleich- 
namige Donn'sche Pflanze als Synonym hier- 
her. Ree. nannte sie bisher daphnefolia. 
53« 54- Heracleum gummiferum, foHis sim- 
plicibus cordatis trilobis dentatis «ub- 
tu8 pubeecentibus. 

Herr W. erzog diese Pflanze aus den 
Saamen, die sich dem Ammoniak - Gummi 
beigemischt finden, und vermuthet daher 
nicht ohne Grund, dafs dasselbe von diesem 
Heracleum gewonnen werde , ob es ihm 
gleich bisher no' h nicht glücken wollte, auft 
dem Safte der Wurzel und des Stengels ein, 
dem Ammoniak ähnliches, Gummi zu berei- 
ten. Sie nähert sich, wie der Vf. sehr rich- 
tig bemerkt, zunächst dem H. alpino ^ un- 
terscheidet sich aber schon beim ersten An- 
blick von demöelben durch den steifen, seht 
dicken und stark gefurchten Stengel, so wie ^ 
auch durch die aus mehrern hundert Strah- 
len bestehende Dolde, deren Durchmesset 
(wie sie Ree. bemerkte) oft if Schuh beträgt, 
Uebrigens ist diese Pflanze schon seit mehre- 
ren Jahren in den Gärten cultivirt und un- , 
ter dem Namen speciosum vorgekommen* 
Ale afrikanisches Gewächs mufs sie im Oran* 

gerie- geriehause überwintern ; doch ist es dem 
Ree. gelungen, öie auch im Freien, rnd 
zwar an keinem eehr zweckmäföigcn Orte, 
durchzubringen. 

55. Scrophularia lyrata^ foliis internipte 
pinnaris oblongis eubcordatis baei in- 
aeqnalibus, panicula terminali, pedun- 
culis dichotomis. 

In Portugal. Der Prof. Link theilte sie 
dem Vf. unter dem Namen ebulijolia mit. 
Von der samhucifoUa^ der sie eehr ähnlich 
eeyn soll , hält sie Ree. eehr verschieden» 
Vielleicht kannte H. die in der That 

«chöne sambuöifolia nur nach der Beschrei- 
bung. Ree. behält es sich vor , diese n^)ch 
wenig bekannte Pflanze gelegentlich genauer 
zu beschreiben und vielleicht auch durch 
eine Abbildung an^-chaulicher darzustellen. 

56. Scrophularia tanacetifolia , foliis pin- 
natis, foliolis (»blongis inciso - deniatis, 
panicula terminali, pedunculis dicho- 
tomis. 

Ist, wie die folgenden Arten dieser Gat- 
tung, ausdauernd. Sie stammt sehr wahr- 
echeiniich aus Nordamerika. 

57. Scrophularia lucida Linn. 58' Scrophularia multißdä^ folii« bipin- 
natie, pinnulis acute inciso - dcntati^; 
panicula tcrminali, pedunculis dichoto« 
miß. 

Das Vaterland ist dem Vf. nicht bekannt* 

59. Scrophularia chrysantheniifolia^ foiiis 
glabris radicalibuö bipinnaLilidi84 cau- 
linis pinnaiis, panicula foliosa, pedun- 
culis dichotomis, laciniie labii inferio- 
ris latcralibue emarginalis. 

Ist Linnepe variet, ß. der Scrophularia 
canina, Sie wächst in Taurien. Mit dieser 
und der vorhergehenden ist Scroph. pinna- 
tißda Brot, noch genauer zu vergleichen, 

60. Stachys mollissiwa^ verticilliö spica* 
tis sexilorifi, tubo calycie dentibus pa- 
tulis breviore, galea coroUae emargi- 
nata, foiiis ovatis Serratia nioUissime 
pubescenlibua. 

Stammt aus Corfu und verhält sich als 
ein Staudengewächs. Zunächst mit 5. cir- 
cinnata verwandt, 

61. Ribes trißorum, aculeis soHtarüs, pe- 
dunculis bi- vei trifloris, baccis lae- 
vigatis. 

In Nordamerika. Zeichnet sich von allen 
bekannten Arten durch die Blumenstiele aus* 

62. — 128 — 

62» Anthemis rigescens , folus bipiniiatifi- . 
dis^ laciniis lanceolatiä eubdentatis ri- 
gidid, paleit oblongis acuminatis. 
Sie unterscheidet sich von der altissima 
durch die auedauernde Wurzel, durch gr öftere 
Blumen, durch die Gestalt der Spreublätt- 
chen und durch die Blätter. Mit der mari- 
tima kommt sie nur in der Ausdauer über- 
ein. Ree. zog diese Pflanze aus Saamen, 
die ihm von dem Prof. Sprengel unter 
dem Namen Anth. caucasica zugeschickt wur- 
den. Ist diese Bezeichnung richtig gewesen^ 
«o wäre dann auch das Vaterland, das Herr 
W. noch ungewifs läfst, bestimmt, 

63. Statice spathulata Des f. Jtl, i. 
p. 275- 

Herr W. erhielt die Saamen dieser Pflanze 
für Vahl's auriculaefoUa , mit der man eie 
nicht wohl verwechseln kann. Die Differenz 
ist folgendermafsen verbessert: foliis ohovato- 
spathulatis acutis , scapö ramoso paniculatö, 
ßoribus secundis. 

64. Aspalathus hispida Thunb. et 
Willd. Sp. Plant. 

63. Plectranthüs pärvifibrus ^ nectario gib- 
bosOf racemis compositis» pedunculis 

uni* ~ 129 — 

uhifloris verticillatia , caule euffruti- 

Coso glabriusCülo. 
Das Vaterland dieser Art ist dem Verfi 
noch unbekaiinr. Nach dem Grafen von 
Donnergmarck (Adnmbr, Plant.) wird Pe- 
ru abgegeben , wo sie auch , wenn Ree. nicht 
irrt, H< rr v. Humboldt entdeckte. 

66. Galiurn trißorum (M i c h a u x) , folii« 
eenis ell-ipr^cie cuspidati», peduncuHs 
elongatis tritloris, fructibus hispidis,, 
pilis uncinatis. 

67. Aster humilis Willd. 5^7^^?. PI. 

69. Geum intermedium ^ tL-ribus nutanti- 
biiß, petalis longitudine caiicis, aristis 
uncinatis nudis, eeminibns piloeis. 
^ Unterscheidet sich von G. rivale dnrch 
gelbe Blumen und glatte Saamen Borsren. 
Ehrhart '8 intermediurn scheint dem Verf, 
verschieden. Das Vaterland ist unbekannt. 
70* Helianthus macroph^llus ^ foliis öva- 
tis acuminatie triplinerviie Serratia su* 
pra ecabris, eubtus cano - pubescenti- 
bus j calycinis squamia lineaributi equar- 
rofcis. 

War «chon seit vielen Jabren unter obi- 
gem Namen in den Gärten, der Vf. hat 
ihn aber ni ht in ?;emer Auegabe der Sp^c, 
K. Tourn, d. ISqu 2- ß 3. Sf I Plant. — 130 — 

Plaut, aufgenommen. Da er leicht mit Ä 
mollis verwechselt werden kann, eo verbes- 
sert H. W. die DillVrenz der lerztern auf fol- 
gende Art: H. mollis, foliis ovatis acumi- 
Tiatis triplincrviis adpresso - serratis , supra 
scabris , siibtus cano - pubescejitibus mollissi" 
mis ^ calycinis squaniis lanceolatis adpressis, 

71. Caldasia heterophylla (Humboldt 
et Bonpl.) 

Sie gehört in die 5te Cl. ite Ordn. des 
Linnei*8chen Systems, und wurde von Ca- 
vanillee in dem 6ten Bande seiner Icon. 
Bonplajidia geminißora genannt. Herr Will- 
denüA\ hat bekanntlich das Andenken des 
Herrn B o n p 1 a n d durch eine andere interes- 
santere Pflanze verewigt. 

72. T iola sororia, foliis crenatis sabtus 
pubescentibus, petalo infimo basi bar- 
bato. 

Eine mit V. cuciillata und hirta ver- 
wandte und in Amerika einheimische Art. III. III. Literatur. 

Les Liliacees; par P, J. Redoute ^ pein- 
tre du Museum national. 1502 — 
18^6. A i'aüs. Liviais. I — XXVI. 
In Atlasfornjat auf Velinpapier. (Je- 
de LiefeiiiTip; enthalt sechs mit Far- 
ben abgedruclue Kupfertafeln und 
eben so viele Blätter Text. Zehn 
Lieferuntren machen einen Band 
aus, der noch besonders mit einem 
Haupttitel und ein enx doppelten Re- 
gister versehn ist.) err Redoute — den Frankreich mit 
Re^ hr seinen ersten Pflanzenmaler nennt, 
und der auch dem i^utülande durch die Wer- 
ke von L ' H e r i t i e r , C a v a n i 1 1 e s , D e 3- 
fontaines \md V e nten a t, so wie bei?on- 
ders in neuem Zeiten durch den Jardm de 
— 132 — 

la Malmaison , und die von ihm selbst mit 
Decandolle gemeinöchafilich heriusgegebe- 
nen Plantes Grasses auf das vortheilhafieste 
bekannt iet — erwirbt sich durch vorliegen- 
des Werk ein neues Verdienst um die Wis- 
senschaft. Es sind die Lilienartigen Gewäch- 
se, im weitläuftigsten Sinne genommen^ wel- 
che ^ev Verf. hier bearbeitet, so dafs aufser 
den eigentlichen Lilien (doch — wie es we- 
nigstens bis jetzt scheint — mit Ausschhifs 
der Aloe u. e. a. Gattungen, welche in den 
Flaut. Grass/ abgehandelt werden), noch 
die Jussieu'sche Familie der Narciesen, die 
Irides, ja selbst melv:ere verwandte Familien, 
wie die Masae , Cannae, Orchideae u. s. w. 
hierher gerechnet werden. Viele dieser Ge- 
wächse sind freilich schon abgebildet, und 
man kann wohl sagen, dafs von manchen 
recht gute Abbildungen vorhanden sind. 
Doch diirften selbst letztere schwerlich den 
Abbildungen vorliegenden Werkes gleich zu 
stellen seyn, da Herr lledoute durch mehr- 
jährige Versuche über die zweckmäfsigste Art 
des Farbenabdrucks in den Stand gesetzt 
wurde, seinen Vorstellungen einen so hohen 
Grad der Vollendung zu geben, dafs man 
mit Recht sagen kann, die Kunst sey hier 

zur — 133 — 

zur Natur geworrlen. Man würde eich in- 
defs sehr irren, wenn man den Werth dieses 
Werkes blofs auf die trefflichen Abbildungen 
cin«chränken wollte. Der Verf. vereinigt mit 
dem Talent des Zeichners» aufser andern 
Wissenschaften, eine nicht unbedeutende' 
Kenntnife in der Botanik ; das Werk ent- 
spricht daher auch in dieser Rücksicht den 
etjrengsten Forderungen der Critik. Jeder 
Art ist der wesentliche Charakter in lateini- 
scher Sprache vorgesetzt. Dann folgt die 
Sjnonymie , welche nicht selten erweitert 
und. berichtigt ist. Hierauf giebt der Verf. 
in französischer Sprache eine genaue und 
umständliche Beschreibung, nebst Nachrich- 
ten, die das Vaterland, die Blüthezeit, Cul- 
tür, den Unterschied von verwandten Arten 
u. 6. w. betreffen. Was das Aeufsere des 
Werkes betrifft, so brauchen wir nur zu sa- 
gen, dafs auch in dieser Hinsicht alles ver- 
einigt ift, um ihm den Rang unter den er- 
etcn und vorzüglichsten Werken der botani 
sehen Literatur einzuräumen. — Der Inhalt- 
wird aus der nähern Anzeige der abgehan 
delten Gegenstände erheilen, die wir nach 
der Folge der Tafeln namhaft machen, und 
von den weniger bekannten zugleich das 

Be. ~ 134 — 

Bemerkungewerthe unfern Lesern mittheilen 
wollen. 

I. Band. I-^X. Lieferung. 

/. Lieferung, Den Anfang macht Lai 
marck*«> Dianella nemorosa oder Dracaena 
tnsifolia Linn., die hier unter dem Namen 
Dian. ensifolia aufgeführt ist. 2. Lachena^ 
lia tricolor Ait. 3. Hemerocallis japonica 
Thnnb. , und zwar die weifsblüthige. Voii 
der blauen haben Andrews undVentenat 
(vergl. JV. Journ. d. Bot. i. B. i. St. S. 131.) 
schon gute Abbildungen gegeben und ihrea 
wesentlichen Unterschied gezeigt. 4. Ama* 
ryllis formosissima Linn. 5. Tigridia Pa-^ 
vonia J u 8 s. oder L i n n e ' 8 Ferraria Pava- 
nia, Ee bedarf wohl keiner weiteren Erör» 
terung, dafs dieses Prarhtgewächs als eioe 
besondere Gattung angesehn werden mufs. 
Jussieu hat den Unterschied, auch beson- 
ders in Hinsicht der Staubfäden, sehr genau 
und richtig angegeben, wenn er bei Tigri« 
dia: „hlamenta omnina coalita, tubo longis- 
aimo;*' und bei Ferraria: ,,filamenta basi 
coalita'^ annimmt. Man wundert sich daher 
allerdings, wie Persoon {Enchirid. i. p. 50.) 
diesen so wesentlichen Charakter unbemerkt 

lassen , — 135 — 

lissen konnte. Irrig ist auch von ihm aö- 
wohl dieser, als auch andern verwandten 
Gattungen eine sech«blättrige Krone zuge- 
echrieben, da sie doch nur als eechstheilig 
angegehn werden kann. 6. Jgapanthus um- 
hellatus L'Herit. Im Anhange macht der 
Verf. noch auf eine ihm späterhin bekannt 
gewordene Abart aufmerksam, die sich, au- 
fser andern Merkmalen , besonders durch 
schmälere Blätter und eine doppelt so kurze 
Blinnenröhre bemerklich macht. Zu dieser 
gehört das Pluknet'srhe Synonym {Alm, 187. 
t. 195. f. I.) — IT. Lieför, 7. Lilium pom- 
pcmium Linn., scheint ein durch Ciltur et- 
was verändertes chalcedonicum zu seyn. 8» 
Tarier atium maritimum Linn. 9. Amaryllis 
Heginae Linn.; fragweise führt der Verf. 
hier noch an: Amaryllis punicea Lam. -E/z- 
cycl. I. p. 122. 10. Amaryllis vittata L'He- 
rit. !!♦ Gladiolits Merianus Thunb. 12. 
Anthcolyza Cunonia Linn. — ///. Lief er» 
13. Helonias bullata Linn. 14. Hyacinthus 
amethystinus Linn.; ist von Ramond auf 
den Pyreneen gefunden. 15. Hemerocallis 
ßava Linn. 16. Hemerocallis fulva Linn. 
17. JSJarcissus Tazetta Linn. Es werden 
nach der Verschiedenheit der Farbe der Blu 

men — 136 — 

men drei Abar'^en angenommen und unter 
die.-c die S^nonyme vertheilt. ig. Jris Su- 
simia Linn.; hat ihren Namen nicht von 
dem in Italien liegenden Orte Suse, sondern 
von dtr alten perbi^^chen Stadt Susa. — 
J/^. Lief er, ip. Cypripcdium Calceolus 
Linn. 20. Cypripcdium ßavescens. Eine 
neue, mit der v(»rigen verw^andte Art, die 
Willdenow in dem Hort. Btro! in. pubes- 
cejis genannt hat. Die von dem Verf. hier- 
her g'^^zognen Synonyme von Swartz und 
Salisbury trennt aber Willdenow mit 
Recht. 21- /^Ibuca minor Linn. 22. Lache- 
nalia pallida A i t. 23. I^'is ßorejitifia Linn, 
Es scheint, dafs die hier abgebildete Pflanze 
von der weifsblüthigen germanica , die ge- 
wöhnlich in den Härten für ßorentina aus- 
gegeben wird, eine besondere imd ohne 
Zweifel die wahre Linnei'sche Art ausmacht. 
Die Hauptmerkmale sind für die ßorentina: 
eine, besonders im trocknen Zustande, an- 
genehm riechende Wurzel ; die graugrüne 
Farbe der Blätter; wenigere Blumen; eine 
Blumenrohre , die kaum von der Länge des 
Fruchtknotens ist, und einige Verschieden- 
heiten, welche sich bei den Einschnitten 
^er Blume zeigen. — Lief er. 24. -A^^r^ 

cissuji — 137 — 

cissns Bulhocodium Linn. 25. Blerenäera 
Bulbocödium Ramond. {Bulbocodium ver^ 
mim Detof.) 26. Methonica suverba J n 8 8. 
(^Gloriosa superba L.) 27. Crinuni erubes- 
cens A i t. 28» Ferraria uridulata L i n 
29. /a5 Sisyrinchium Linn. 3c. Ixia ßli- 
formis Vent. (^Hort. Geis. t. 43.) — /T. 
Lief er. 31. j4maryllis Atamasco Linn. 
32. AmaryUis equestris Linn. 33. Amaryl- 
Iis sandeiisis Linn. 34. Ixia loii^ißora 
Ait. 35. Gladiolus tristis Linn. 36. G/a- 
diclus cuspidatus J a c q. , als zweifelhaft 
wird noch Gladiolus trirfiaculntus Lani. 
(^EncycL 2. p. 727. n. 19.) angeführt. — 
VII, Liefer. 37. Tulipa Clusiana , (caule 
uniflo'ro gJabro, flore erecto (albo) , petalis 
foliisque oblongo acutis glabris , infimo \"a- 
ginante.) Hierzu die Synonyme: Tulipa per- 
sica praecox Clus. cur. post. p. 9. ic. und 
Tulipa praecox cfngustifolia C Bau hin. 
P///.. 60. Tourn. Inst. 375. Sie grenzt zu- 
nächsl an T, Gesneriana. Cavanilles ent- 
deckte sie in Spanien und gab ihr den Na- 
men praecox. (Vergl. unten 28« Liefer. n. 165.) 
38. Tulipa Celsiana ^ (caule unifloro glabro, 
flore erecto (luteo) , foliis ianceolato-lineari- 
bu8 canaliculatis , petalis glabris.) Scheint 

ans 138 — 

aus dem südlichen Europa abzustammen. 
3p. Hacmanthus coccineus L i n . 40 Mstroe- 
meria I^igtu Linn. 41. Galaxia ixiaeflora. 
Wurde zuerst von Andrews {ßepos. t. 203. 
311- ^13 ) unter dem Namen Ixia columna- 
ris beschrieben; wegen der verwachsenen 
Staubfaden gehört sie aber zur Galaxia. Sehr 
richtig bemerkt auch der VerF. , dafs Ixia 
monadelpha Dclar. mit dieser Gattung ver- 
bunden werden müsse. Er giebt ihr den 
Namen ramosa,\ und charakterisirt sie so: 
eaule erecto jjarce ramoso, foliis lineari- en- 
sijormibus , ßoribus paucis erectis spicato- 
€apitatis\ ^z- Vieusseuxia glaucopis De- 
cand. (Vergl. iV. Journ, d. B. i. B. 2. St. 
5. 8l )- Als Synonym wird noch angeführt: 
Iris tricuspis Thunb. variet. — VIII, Lie- 
ner. 43. Limodorum Taiikervillcte Ait. 44. 
Gladiolus incliiiatus. So nennt der Verf. 
J a c q u i n ' s Glod, tuhißorus , weil er von 
dem gleichnamigen Thunb'^rg'schen verschie- 
den ist. Die Differenz ist folgendermafsen 
bestimmt: scapo tereti simplici inclinato, fo- 
Iiis lineari ■ ensiformibus Jiirsutis , corollae 
tubo longissimo. 45. Moraea iridioides 
Linn. 46. Alstroemeria pelegrina Linn. 
47. Sisyrinchium convolutum Nocc. 48. J^i^ 

tu- — 139 — 

tulerosa Linn. — IX, Lief er. Kaempfe- 
ria longa Jacq. (^Hort. Schoenbr. 3, t, 317.) 
50. Alliiim striatum Jacq. Zji diesem wird 
das Mlium gracile Ait. und Willd. als Ab- 
art gezogen. 51. Frit illaria latifoUa W iWd. 
52. LcLchenalia pendula Ait. Die LachenO' 
lia quadricolor Jacq., welche W i 11 d e n o \y 
nur als Abart der pendula ansieht , ist der 
Verf. geneigt, wegen der schmälern Blätter 
und einiger andern Merkmale für verschie- 
den zu halten. 53. Montbretia securigera 
Decand. '^), vonCurtis (Bot. Mag, t. ^^^,) 
unter dem Namen Gladiolus securiger abge- 
bildet. Ob auch der gleichnamige Aiton'sche 
und Willdcnow'sche Gladiolus hierher gerech- 
net werden könne, bleibt noch zweifelhaft; 
Ree, scheint indefs der Unterschied nicht 
sehr bedeutend zu ee^^n. 54. Diasia iridi- 

folia *3 Charact. gener. : S-patha diphylla scariosa. Cor, 
monopetala, supera, infundibuliformis , sex- 
fida ; auriculae tres , callosae, sessiles, perpen- 
diculares, in laciuiaium trium inferiorum pa- 
gina superiori solitariae. Stanz, tria, libera, 
imo tubo inserta. Styl, unicus. Stigm. tria, 
gracilia. Caps, trilocularis. Decand. in BulL 
Philom» n. $0. — 140 — 

folia Decand *3 > bisher zum Gladiolus 
gerechnet. Die Gattung begreift zwei ver- 
echiedene Arten, die bisher unter dem Na- 
men Gladiolus grämineiis verwechselt wur- 
den. Zu der ersten hier abgebildeten und 
umständlich beschriebenen Art gehört Glad, 
gramincus Thunb. und Andrews (Bot. 
Ilep, I. t. 62). Die zweite Art nennt Herr 
Decand olle grnminifolia ^ und rechnet da- 
zu: Glad, gramiiieiis Linn. Sappl, (cxcL 
8yn. Pluk.),. Glad, gramineus Jacq. Ic, f, 236» 
und Asphodelus foliis plaafs, caule ramoso^ 
foUis acutissimis Mi II. Ic, p. 3,3. t. 56. 
Wir bemerken noch, dafs auch Gawler 
(Gurt, et Sims Bot, Magaz, Tom. 17.) den 
Gladiol, gramineus als eine besondre Gattung 
äneieht, die er Melasphaerula nennt. Er 
verwechselt aber noch beide Arten mit ein- 
ander; 

Charact< gener, : Spatha dipliylla , ralvulis 
subfoliaceis oppositis. Corolla monopetala, su- 
pera, rotata, sexpartita, post florescentiam 
scissa et caduca; tubo nullo ; laciniis acumina- 
tis. Stam. tria , libera , irnae coroliae inserta. 
Styl, unicus. Stigm, tria, gracilia. Caps, trilo- 
cularis, depressa, trigona , angulis divaricatis, 
superne dehiscentibus. Decand in BulL Phi- 
lern. n. S^' - 141 - 

ander; seine Abbildung gehört zur Diasia 
iridifolia, — X, Lief er, Gladiolus linea- 
tiis Salisb., von Aiton und Willdenow 
bisher als variet. ß, stricta mit Ixia squalida 
verbunden. 56. Moraea vaginata, (scapo 
ihtra folü vaginam mdulante, foüiö Üabelia- 
tis, distichis, floribus binis pscudo later^ili- 
buß). Ist die Moraea JSorthiuiia der Eng- 
länder und Holländer. Wie diese Prianze 
von Persoon zur Iris, und von Ga\'V"ler 
zur Marica gerechnet werden kann, läfst 
sich nicht wohl begreifen, da die Blürhen- 
theile völlig mit dem bisher angenommenen 
Charakter der Moraea übereinstimmen. 57. 
Maranta aruiidinacea Linn. 53. Antheri- 
cum milleßorum. Eine ausgezeichnete Art, 
die aus Neu -Holland stammt und Antheri- 
cum und PhalangiuAi Ines, wieder vereinigt. 
Die Differenz ist so bestimmt: JoLiis subca- 
rinatis t filamejitis barbatis^ pedicellis aggre- 
gatis medio articulatis , corollae laciiiiis tri- 
bus inteniis patulis serrvlatis , exteruis rc' 
fiexis ijitegris. 59. Lachenalia lanceaefolia 
J a c q. 60. Giobha nutaus Linn. 

2. Band, XI — XX, Lieferung. 
XL Liefer, 6r. AmarylHs aurea L'He- 
rit, 61. AniaryUis BroussLVietii , (gparha bi- 

ilora, — 142 ~ 

flora, corollae tubo Ipngo, fauce glabra, la- 
ciniis medio faeclads). Aus Sierra - Leona, 
woher sie Broussonet erhielt, der sie 
Cels iiberechickte. Die beträchtlich lange 
Blumenröhre giebt einen ausgezeichneten Cha** 
rakter für die«e Art ab. 63. Oniithogalum 
arabicum Linn.; es werden mehrere Syno- 
nyme nachgetragen. 64. Ixia dubia V e n t. 
(Choix. d. PL t. 10 ). Eine Mittelart von 
erecba und maculata^ weshalb ihr Vente- 
nat den Namen Jr^Äm gab. 65. Gladiolus 
carneus Delaroch. 66. Sisyrinchium stria- 
tum Smith. — XII, Lief er, 67. Fritilla- 
ria persica Linn, Die erste gute Abbildung. 
68« Allium fragrans Vent. {Hort, Cels, t. 
26.) » wegen des Wohlgeruchs nun schon 
ziemlich in den deutschen Gärten bekannt. 
69. Albuca major ^Ljinn. 70. Albuca cornu 
ta ^ (staminibus tnbus et ultra eterihbus, 
fitylo crasso tricornuto, floris lacinlis tribus 
interioribus apice glandulosis inHexis , foliis 
convoluto - canaliculatib). Vielleicht mit A, 
alb)i Lam. einerlei. 71. Moraea sordes- 
cens Jacq. oder die Iris tristis Thunb. , 
de« SuppL Plant, und der Willdenow'schen 
Ausgabe der Spec. Plant, Ist also keineswe- 
gee, wie der Verf. meint, übersehn^ Dafs 

diese diese Pflanze indefe mehr mit den Charak- 
teren von Moraea als Iris übereinkommt, 
kann keinem weitern Zweifel unterworfen 
6eyn. Wenigstens verdient sie mit eben dem 
Rechte eine Moraea zu seyn, als iriopetala 
und iridioides es sind. 72. Pojitederia cor- 
data Linn. Die Stelle, welche sie in dem 
natürlichen Systeme einnehmen muf*, wird 
eich erst , wie der Verf. sehr richtig bemerkt, 
bei genauerer Kenntnifs der Frucht bestim- 
men lassen. — XIII. Lief er, hat von 73 — 76 
die Pitcairnien zum Gegenstande. Voran die 
genereilen nnd habituellen Charaktere; dann 
einiges über die Verwandtschaft der Pitcair- 
nia mit Bromf^lia und Aechmea, mit wel- 
chen sie Wegen der doppelten JBiumenhülle 
gleichsam eine besondre, von den wahren 
lilienartigen Gewächsen abweichende, Ab- 
theilung bildet. 73. 74. stellt die F. latifo* 
lia Ait. 75. Fite, angustijolia Ait. und 
76. F, brovieliaefoUa L' Her it. vor. Von 
diesen^ so wie auch von der sulphurea A n- 
dr. , die der \ erf. mit der latifolia zunächst 
verwandt glaubt, werden verbesserte Diffe- 
renzen gegeben. 77. und 78. geben eine 
treiHiche Vorstellung der prachtvollen Strc* 
litzia Retinae Ait. — XI f\ Lief er, 79. — -144 — 

Dianella caerulea ^ (caule adscendente geni- 
coiato, foliie dietinctis linear! - lanceolatis ca- 
rinatie raargine spinulosis, pedunculis rectis 
divaricatis.) Curt. Mag, t. 505. Aus Neu- 
HoUand. 80. Convallarla jai nnica Thuub» 
Genauer hat unstreitig Richard im vorig. 
St. dieses Journ. die Fructificationstheile un- 
tersucht, worauf wir defshalb auch verwei- 
een wollen. gi. Crocus minimus ^ (ötigmate 
trifido coroila breviore erecto, foliis tenuis- 
ßinrjis filiformibus.) Aus Corsica. Bilihet im 
Herbst. Beiläufig werden noch sativus, ver- 
nus und multifidus Ram. (deuudatus Sm.) 
zusammengestellt und die vorzüglichen, da- 
hin gehörigen Synonyme angeführt. Eine 
abermalige Zucammensteilung möchte indefs 
gegenwärtig, wegen der von Gawler in 
den neuern Theilen des Cürtisi'öchen Ivlaga- 
zins unterschiedenen Arten , um so mehr 
nothwendig werden. 8^. Epldendruni ciliare 
Linn. 83. Limodoriim purpureum Lam. 
(Ehcycl. 3. p. 515). Ist nach Swarlz ei» 
Cymbidium und mufs neben dessen pulcheL 
lum eingeschaltet werden. 84- Epidendrum 
lißdum Swartz. 

(^Der Schlafs folgt.} — I4;j - 2. 

Reclierches chimiques sur la Vegetation 
par TJi. de Saussure», ä Paris Van 
XU. 327 S. 8. Ein W«^ rk , welches wegen der \neleil 
und ►•(»rgfahig angestellten Versaehö die Auf- 
vksamkeii d<^r Naturfor«! her in einem ho- 
hen Grade erfordere. ist nicht sowohl 
eine chemische Un eröuchung der Vegetation 
übe^-haupN ah «eine Saoimlung von Bemer- 
kungen über die Einwirk-jng dr-r Luf' arten 
auf die Vev>e>ation ; ein zwar wichtiger Th^il, 
aber doch nirht das Garze, was man Che- 
mie der Vegetation nennen könnte. Da es 
also nicht das Ganze umfaföt, sondern nur 
einzelne Theile erläutert, so wo' len wir so- 
gleich in das Einzelne mit dem Verf. gehen. 

Ch. I. Infiuencc du Gas öxy^anc sur la 
Vegetation, Dieses K^^pitel enthält nicht v el 
Weued. Man kennt schon aus Zeitschriften 
die schätzoaren Verbuche des Verf., wodurch 
• 'N.JouTn.d.Bor. 2.B. 2.St' K jr — 146 — 

er beweifet , dafs der beim Keimien ver- 
wandte Sauerstoff der Luft nur zur Bildung 
der Kohlensäure verwandt werde. Die Wir- 
kung der oxygenirten Salzsäure auf das Kei- 
men der Pflanzen wird bestätigt; es ist aber 
die einzige Substanz, in welcher Saamen, 
ohne Zutritt der äufern sauerstoffhaltigen Luft 
keimen können. In Salpetersäure und Me- 
talloxyden gelang dieses nicht (blofs deswe- 
gen nicht, weil die entstandene Kohlensäure 
keinen Aua weg hat, die sich mit dem Was- 
ser der oxygenirten Salzsäure, nicht aber deri-- 
Salpetersäure verbindet). Erbten keimten in 
gekochtem Wasser nicht, aufser wenn diesem 
in Menge angewandt 'wurde , wo dann noclir 
etwas Luft sich darin finden mag. (Gegep; 
Senebier, welcher behauptete, Erbeen alr? 
lein zersetzten das Wasser beim Keimen» und 
nähmen daraus den Sauerstoff^) 

Ch. 2* Inßuence du Gaz carhonique sur^ 
la vegetioru In grofser Menge schadet die« 
Kohlensäure der Vegetation, aber ein gerin-, 
ger Antheil befördert sie im Lichte, im 
Schatten hingegen ist er vielmehr schädi^chr 
Wenn gebrannter mit etwas Wasaer gelösch*. 
ter Ka'k unter die Klocke gebracht wurde^ 

80 — 147 — 

60 Starben die Ptlan zen im Liclit, Jm Schot- 
ten li:i.;gegen befanden sie sich dabei sehr 
wohl» Es "^vuide etwas Kohden äare mit ge- 
meiner Luft, gesnengt , und nnn Pflanzen dar- 
in eingesrhiosaen , deren Wurzeln in einem 
anaern Geiäfse in Wasser ^i h befanden. 
Nuch einiger Zeit war die Kohleni^äure ver- 
schwunden und dafür Säuerst« »ftgas entwik- 
kelt. Er stell} e diese Ver^u he mit Finca 
minor, Mentha aquatica, Lythrum Salicaria^ 
Pivus genevejt^is , Cactus Opuntia 2Ln, Die 
Ptlan zen nahmen dabei an KohlenstolF zu. 
(Eb rVhlt viel, um die^^e Verbuche überzeu- 
gend zu machen als sie scheinen. D.t Verf. 
eperrte zwar die Flaarhen mii Quecksilberj 
aber er brachte noch etwas Walser hinein, 
weil er fand^ d^jfs die Quecksilberdämpfe 
den Pflanzen schadeten. Allein dje Dämpfe 
schaden nichs sondern der Mangel an Peuth- 
tigkeit. V-'ele Ptlanzen , die deren nicht sehr 
bediir en, hallen gut über bloföem Quecksil- 
ber aus. Ich fand dann nie eine Verände- 
rung der eingeschlossenen gemeinen Luft^ 
unbeachtet ich einen Cactus curassavicut 
feinsperrte, der über ^ des Inhalts der Fla- 
sche einnahm. Aufser der Flasche wurde er 
in Waßser getaucht. Wohl . aber bemerkte 

K 2 k\h - 148 — 

ich, als der Stengel der Mentha aquatica 
nur 6 Linien hoch in Wasser über dem 
Queckeilber etand, echon eine Luftverheese- 
rung. Ich schreibe daher noch immer jene 
Erfolge dem Wasser zu, weiches die Koh- 
lensäure anzieht, und so von den PHanzen 
zersetzen läfst. Dieses leistet die Pflanze 
aber nicht als Pflanze. Man setze nur destil- 
lirree ungekochtes Wasser in einem reinen 
Glase der Sonne aus, man prüfe die ent- 
wickelte Luft, und man wird sie beträcht- 
lich reiner finden. Ferner gesteht der Verf. 
selbst, dafs zuweilen die Daramerde den 
Pflanzen schädliche Miasmen aushauchfe, wie 
vielmehr mufste er dieses von dem Ka ke 
und zwar in der Sonne erwarten ! Der Vf. 
bediente sirh immer des Phosphor - Eudiome- 
ters mit B e 1 1 h o 1 1 e r 8 Correcrion. Hum- 
boldt hat die Unf^icherheit desaelben gezeigt. 
Zu blofsen comparati v^en Versuchen ziehe ich 
das Sa'petergas - Eodiomeier allen andern vor, 
denn dafs es unter allen die gröfste Menge 
Sauerstoff angiebt, ist doch ein Vorzug, wel- 
cher ihm nicht abdisputirt werden kann. 
Interessant isr noch die Bemerkung , dafs 
auch die rothe Abänderung von Airiplex hör* 
tensis unter Waeser Sauerstoffgas giebt, un- 
geachtet ™ 149 

geachtet sie keine grüne Farbe hat. Ich 
habe den Vereuch wiederholt und bestätigt 
gefunden. 

Ch. 3' Inßuence du Gaz oxy gelte sur 
les -planles developpees. Die Blätter von vie» 
len Pflanzen etwas mit Wasser angefeuchtet 
unter eine mit Queckeilber angefüllte Klocke 
gebracht, absorbirlen Sauerstolrgas im Dun- 
keln, und entwickelten eben so viel Sauer- 
etoffgas im Licht. Es ist eine Tabelle der 
geprüften Blätter beigebracht. Das absorbirte 
SauerstofFgas wurde weder durch die Wärme 
noch die Luftpumpe daraus geschieden, wohl 
aber die Kohlensäure, welche der Luft bei- 
gemengt und mit abeorbirt war. Der Verf. 
glaubt, das Sauerstoffgas verbinde sich mit 
Kohle in den Pflanzen, und mache dort 
Kohlensäure, welche am Licht zersetzt wer- 
de, (üeber blofsem Quecksilber gelangen 
mir die Versuche nicht, mit Wasser auch 
nicht völlig. Auf alle Fälle ist es sonderbar, 
dafs die Luftpumpe und Wärme die eingeso- 
gene Kohlensäure trennen, nicht aber das 
nach dem Verf. in Kohlensäure verwandelte 
Sauerstoffgas). Die Berührung von Sauer- 
stoffgas nutzt den Wurzeln, Berührung von 

irte- irreepirabeln Gasarten, schadet. Es entsJ^eht 
durch das Saueretoffga^ Kohlensäure, ist her 
der Stamm noch an der Ptlinze befindlich, 
so saugt die W rzel die I\ lilenöäare ein, 
und der Stamm haucht, das von den Wur- 
zeln aufgenommene Sauerstoffgas , aus. Zur 
Entwickelung der Gemmen, ist Sauerstofi'gas 
erforderlich; es bildet sich dabei Kohlefisävire.*' 
Aurh zur Eni\yickelung der Blüte ist Sauer-^ 
stoffgas erforderlich, und es wird dabei nicht 
allein Kohlensäure, sondern auch Stickgas 
entwickelt. Unstreitig ist dieses Kapitel daö; 
wichtigste, und enthält die merkwürdigsten 
Versuche. 

Ch. 4. Iiißuence du Gaz oxy^hie sur 
quelques principes immediats de la vegeta^ 
tioti. Bei der Gährung, bei dem Nieder- 
schlage der Extracte, dem CoaguHren des 
Pflanzeneyweifses verbindet eich Sauerstoff- 
gas nicht mit den Kö'-pern, es entzieht ih- 
nen nur Kohlenstoff und macht Kohlensäure. 
Aber Kohle wird doch entwichelt, denn diese 
Substanzen verlieren zugleich Sauerstoff^ und 
Wasserstoff uhter der Gestalt als Wasser, wo- 
durch Kohle befreit wird. (Ea ißt richfig, 
Öafs Sauerstoff diesen S^:ofl'en nur Kohle ent- 
zieht, — 151 — 

aieht, und dafs Kohle hervorstechend bleibt, 
aber die Erklärungi^art des Verf. befriedigt 
nicht. Wie schwer ist es die Producte, wel- 
che man nicht glühen kann , bis zu einerlei 
Stufe zu trocknen, lim zu bestimmen, ob 
Wasser verloren sey. Ich bin nicht damit so 
zu Stande gekommen, dafs ich mich auf die 
Resultate verlassen könnte. Und dann , wem 
entzieht der SauerstolF die Kohle? dem Was- 
serstoff und Sauerstoff? dann bleibt ja alles 
wie vorher, wenn auch Walser nun fort- 
geht. Oder andern Stoffen? dann macht ja 
wiederum die Verflüchtigung von Wasser 
keinen Unterschied. Man sieht, der Ver£. 
will erklären, w^eifs sich aber nicht zu hel- 
fen). 

Ch. 5. Du terreau vegetal. Sauerstoff' 
entzieht der Dammerde Kohlenstoff , dadurch 
wird nun noch mehr Extract befreit, wel- 
ches die Pflanze nährt. (Wiederum die vo- 
rige Art zu echliefsen. Eine genauere Un- 
tersuchung deö Extractivfetoft'es in der Damm- 
«rde, liefert der Verf. nicht). 

Ch. 6. De la Vegetation dans les ml- 
lUux depourvus de Gaz oxy^ciie. Die Pfla«- 

zeil — 152 — 

zen vegetiren nur darin , in ferne sie 
durch ihre grünen Theile Sauerstoff darin 
verbreiten. Entzieht rrjian diefc'e^ , so hindert 
jnan ihre Kntwickelung. Stickgas entzieht 
den PHanz<?n mehr Sauerstoff, als Wasser- 
stoffgas. Das letztere zersetzt etwas die Koh- 
lenbäure in den Pflanzen und bildet VVasser 
und Kohlenoxydgae. (Die Versuche überzeu- 
gen nicht). Unter der Luftpumpe verhalten 
eie öich , wie iin Stickgas. 

Ch, 7. De la ßxation et de la decomr 
Position de Veau pnr les ve^etaux. Die 
Pflanzen nehmen Wasser auf und fixiren es, 
doch nur in einer bedeutenden Menge, wenn 
sie zugleich Kohlensäure zersetzen. Nie zer- 
setzen die Pflanzen das Wasser. Die Pflan- 
zen mit dünnen Blättern , wenn sie in rei- 
nem Wasser Tag und Nacht vegetiren, än^ 
dern die Luft nicht. Hingegen die Pflanzen 
mir saftigen Blättern entwickeln Sauerstoffir 
gas, doch entsteht dieses wahrscheinlich aus 
der Zerseizu g der Kohlen5äure, welche eie 
aus ihrer Substanz gebildet haben, denu 
schliefst man eine die Kohlensäure absorbi- 
rende Substanz mit ein, so entwickeln sie 
kein Saüeretoft'gae, (Die Fixation des Wae- 

eers — 153 — 

sers schliefst der Verf, au^ der Vermehrung 
des Gewichts völlig getrockneter Pflanzen; 
ein höchst unsicheres Verfahren, Uebrigens 
kann irh die Versuche nicht begreifen. Wenn 
ich Pflanzen in reines gut ausgekochtes Was- 
ser setze , so sterben sie sehr bald, die um^ 
gebende Luft mag seyn, welche sie wolle. 
In alle diese Versuche setze ich ein grofse^ 
Mifstrauen). 

Ch. 8» Vahsorption des dissolutions 

j)ar les racines des plantes» Sehr interes» 
^ante Versuche mit Poly.ßonum Fersicaria 
und Bidens cannabiija (sie , ohne Zweifel B\. 
tripartita) angestellt. Sie nahmen verschie- 
dene Salze nicht in geradem Verhältniese mit 
dem Wasser auf. Folgendes ist eine Reihe 
voi^ verschiedenen Substanzen nach der auf- 
genommenen Menge geordnet. Für das Po- 
lygonum : Schwefelsaures Kupfer, Zucker, 
ealzsaurea Kali , schwefelsaures Natrum, salz- 
eaures Natrum, ealzsaures Ammonium, Gum- 
mi, essigsaurer Kalk, Erdextract, salpeter- 
sanrer Kalk. Für Bidens : Schwefelsaures 
Kupfer, Zucker, salzsaures Ammonium, salz- 
I ,^aure8 Kali, salzsaures Natrum, Gummi, esr 
r ^igsaurer Kalk, salpetersaurer Kalk^^ Erdex- — 154 — 

tract. Auch wenn mehr Salze zueammen 
aufgelöst waren , wurden sie doch in ver- 
schiedener Menge aufgenommen. Der Verf. 
schreibt dieees der verbchiedenen Klebrigkeit 
zu , auch liefen essigsaurer und salpetersau- 
rer Kalk schwerer durch ein Fikrum als 
ealzsaures Natrum. (?) Uebrigens gehen die 
Salze in die Substanz der Pflanzen über. 

Ch. 9. Observations sur les cendres des 
vegetaux. Die schon bekannten Versuche 
des Verf^ erscheinen hier sehr vermehrt. Die 
Erden des Bodens gehen wirklich in die 
Pflanzen über und tragen, nach dem Verf. ^ 
zur Ernährung bei. Auch das Erdextra et 
nährt, denn die Pflanzen, in blofsem Wasser 
erzogen , erlangten nie die gehörige Voilkom^ 
menheit. (Das ist nicht sonderbar. Aber 
man kann sie doch bis zur Blüte treiben, 
und was nährt sie bis dahin ? Ich finde 
Heirn Schrader's Versuche an Kohlpflan- 
zcn, die ich in Schwefelblumen wachsen 
lasse, bestätigt, und diese stofsen die ganze 
'l'heorie des Verf. um). 

Also vortrefHiche Winke für den Natur- 
forscher, welcher die Natur besser zu frageÄ 
weifs, als der Verfasser» 

3- - 155 3* 

Curtii Sprengel, Prof. Bot. HaL Florae 
Halensis Tentamen novum. Cum 
icoiiibus XII. Halae Saxon. igcö. 
XIV. und 420 Seiten in M. ^Octav. Schon in den frühern Zeiten, sme eich 
nach und nach die Botanik zu einer Wissen- 
echaft zu erheben anfieng, wurde die Ge- 
gend um Halle von Botanikern untersucht« 
Knauth war der erste, der i687 ^^^^ Pflan- 
zenverzeichnifs der Gegend um Halle heraus- 
gab. Buxbaum folgte ihm in dicisem Un- 
ternehmen 1721 durch die Herausgclbe eine« 
zweiten Verzeichnisses, welches er.hon be- 
trächtlich gröfser, als das vorhergehende war. 
Wie nun das Licht über die Pflanisenwelt, 
welches in Norden von Linne auegieng, 
sich bald über ganz Deutschland verbreitete, 
gab Leyfser seine Flora Halensis heraus 
(1760), welches die erste war, in der das 
Linneische System zum Grunde gelegt wur- , 
de. Durch Leyfser's fortgesetzte ücobach- 

tungen. " 156 — 

tungeri, wuchs die Zahl der um H^lle ent- 
derkten Pflanzen immer mehr heran, so daCs 
dieser Botaniker eich genöthigt sah, 1783 ei- 
ne zweite A?^.sgabe seiner Flora zu besorgen.. 
Bei der , vorzüglich in den neuern Zeiten, 
immer mehr zunehmenden Vervollkommnung 
unserer Wiesenschaft konnte es nicht fehlen, 
dafö au ch die Bemühungen der viel eh flei fei- 
gen Botaniker, die nach Leyfser die hal- 
lische Gegend besuchten, nicht fruchtlos 
blieben.» Der verdienstvolle Verfasser des 
vorliegcmden Buchs, übernahm es daher, die 
vielen Nachträge zur Leyfserschen Flora zu 
ßammeln, sie mit seinen eigenen Entdeckun- 
gen zu bereichern und so in dieser Gestalt 
herauszugeben. Der zwanzigjährige Aufent- 
halt des Verf. in Halle und seine anerkann-^ 
ten Verdienste, berechtigten ihn hinreichend 
zn der Uebernahme dieser mühevollen Ar- 
beit. 

Alle angeführten Pflar»^zen hat der Verf. 
selbst gefunden; wenige ausgenommen, die 
mit f bezeichnet sind; die - - durch die Be- 
obachtutng des Verf. hinzugekommnen Arten 
sind m(t einem ^Sternchen bezeichnet. Nur 
wenige (vielleicht oft zu wenige) Synonymen 
§iud dep Pflanzen beigefügt; dahingegen wird 

im- — 157 ~ 

immer auf die besten Abbildungen verwie- 
sen. Sehr zweckmäföig scheint die vorange. 
schickte topographii-che Beschreibung der Ge- 
gend, und Ree. wünscht, dafa spatere Flo- 
risten hierin dem Beispiele des Verf. folgen 
möchten. 

In der systematischen Form ist der Verf. 
gröfstentheila Vahl gefolgt: Die 7te, pte, 
Ute und 23«>te Linneische Classe sind einge- 
gangen , und die dahin gehörigen Pflanzen 
unter die übrigen Classen vertheilt; die 248 te 
hat mit einer neuen Eintheilung den neuen 
Namen Atelia erhalten. Vor jeder Claase 
sind die Gattungscharactere systematisch auf- 
geführt, und die Pflanzen genannt, welche 
eigentlich nach der Zahl und dem Verhältnifs 
ihrer Staubfäden in die Classe gehören , aber 
ihrer Aehnlichkeit mit andern Piianzen we- 
gen , von Linne in andere Classen vernetzt 
wurden. Aufser einem vollständigen Register 
ist dem Werke noch beigefügt: i) eine An- 
zeige der benutzten Schriftstelleir ; 2) eine 
Anzefge der Wohnörter und der Blüthezeit 
der seitnern Pflanzen » und 3) zwölf Kupfer- 
tafeln von Sturra's Meisterhand gestochen. 
Aufeer einigen neuen Arten sind auf diesen 
Kupfertafeln seltene und zweifelhafte Arten 

vor- — 158 — 

TOrgestclIt. Ree. hätte es sehr gewünscht, 
dafa der Verf. auch einige seiner neuen Cry- 
ptogamcn hätte mit vorstellen lassen. Jetzt 
noch einige Bemerkungen über die angeführ- 
ten Pflanzen selbst. 

Die Gattung Lemna ist nach dem Bei- 
spiel der Neaern sehr zweckmäfsig in die 
zweife Classc: versetzt, Veronica spuria des 
Verf. ist nicht die Linnei'sche, sondern eine 
schmalblättrige Abart der foliosa. Die wahre 
spuria ^ welche schwerlich in Deutschland 
gefunden werden wird, hat viel längere* 
vollkommen lanzettförmige und mit gleichen 
entfernt stehenden Serraküren versehene Blät- 
ter, und unterscheidet sich auch aufserdem 
aioch durch das Verhältnifs der Länge der 
Bracteen zu den Blumenstielen. Zweifeiliaft 
sch«aint Ree. acinifo'la. Scirpus pauci- 
fiorus ist einerlei mit S, Baenthryon, Bro- 
init.T sylvaticus ist als Tnticum sylvatinum^ 
unil Br, piimatus als Tr, pinnatum aufge- 
stelit. Lirtum Racliola ö?eht mit Saiith 
als Radiola mille^rajia in der Tctrandna 
Tetragynia. Myosotn arvensii nnd palustris 
sind wieder vereinigt. Ob i)i Mtch% läf^t sich 
Wohl bezweifeln. Chironia pulchella und 
C. inaperta\ Änd eine PÜanze; vielieicht hat 

sich 1 — .159 — 

Bich der Verf. durch Will den ow und 
Schmidt irre leiten lassen. Die wahre 
C. iuaperta {Centaurium palustre minus flore 
inaperto VailL) ist bis jetzt in Deutsnhland 
noch nicht gefunden worden , und gehört 
überdem nach Decandolie zur Gattung 
Exacum. Cnscuta und Atriplcx stehen in 
Feutandria digymia. Atriplex hast ata L e y f s. 
ist mit yL patula verbunden. Sescli dubium^ 
Athanianta Cervaria nnAA, Oreoselinum sind 
zu Selinum; Angdica sylvestris zvr Jmpera- 
toria ; und Scandix cerefolium zur Gattung 
Chaerophyllum gezogen. Trientalis eteht in 
der Hexandria, Anthericum ramosum und 
Liliago sind nach dem Beispiele der franzö- 
616? hen Botaniker unter Fhalangium aufge- 
führt. Juncus inßexus Leyfs. ist J, glau- 
cus Ehrh. Juncus articulatus Leyfs. ist 
nach dem Verf. /. sylvaticus , so wie /. ar- 
ticulatus a. Leyfe. J. adseeudens, Calla 
steht in der Hexandria Monogynia. Anthe- 
ricum calyculacufn ist von dem Verf» besser 
alb eigne Gattung unter dem Hudson'fchea 
Namen Toßeldia aufgestellt, als von Will- 
denow mit Helonias verbunden. Rumex 
JNemolapathum wird als Spielart von ü. cris* 
pusf 60 wie R, Hydrolapathum als Spielart 

von — i6o — von jR. äcjüaticus angeeehn. Epilohium latz- 
folium Leyfe. steht mit Recht als Spielart 
ünter JE. angustifoliumi JButomus steht am 
Ende der Octandria. Lythrum, Asarum^ 
jfigrimonia und Euphorbia , sind in Decan- 
dria eingeschaltet. Cucubalus baccifefia wird 
zu Silene^ und Ahme media ^ nach Stnith* 
zu Stellaria gezogen. Arenaria rubra ßt 
Leyfs. führt der Verf. als A. marina auf* 
Lychnis dioica Linn, zerfällt in L, sylvestris 
(alba) und L, pratensis (rubra) y und wird 
gut unterschieden. Crataegus ist mit Me- 
spilus verbunden ; Sorbus Aucuparia nach 
Snith zu Pyrus gezogen. Rosa lutea ist 
wohl eher verwildert, als vrirklich wiJd^ 
wachsend anzusehn. Tilia parvifolia heir t 
hier mit Ventenat T. macrophylla ^ und 
T. grandifolia, T. platyphylla. Die Gatiung 
Reseda steht in der Polyandria, Unter den 
Thalictris bemerken wir auch das seltene an- 
gustifolium. Teucrium Chart aepithys ist mit 
Smith zur Ajuga geworden. Verbena isfe 
mit Recht zur JDidynanda gezogen. Leys- 
öer's Orchis abortiva vermuthet der Verf* 
unter Orobönche coerulea, Antirrhinum^ Ei- 
tiaria y Elatine ^ spurium^ arvense und minus 
-werden nach Desto ntaiu es zur Linaria — i6i — 

gerechnete Cochlearia Coronopus ist nach 
Gärtner zur Gattung der Coronopus ge- 
zählt. Leyfser's Cochlearia Draha scheint 
dem Verf. zu Thlaspi campestre zu gehöreni 
Leyfser's Brassica turrita ist Br, orienta- 
Iis. Fortulaca ist in die Monadelphla eiii- 
geschaltet. Spartium ist mit Genist a ver- 
bunden^ Astragaliis pilosus und A, monta- 
nuSf stehn tiach Decandolle unter Oxy- 
tropis. Bei Trijölium sind die Hefte von 
Sturmi 80 wie die neuern Entdecltungen 
von Waldstein undKitaibel trefflich be- 
nutzt* L e y f s e r ' 6 Lotus maritimiis wird 
mit allem Becht zum L, siliquosus gezogen; 
Unter den Hypericum - Arien wird als neu 
aufgestellt: H. Kohlianum, (cnlycibus serra- 
to ' giandulosis lanceolatis ^ foliis ohloiigis 
obtusiusculis pellucido -punctatis glabrii, cau- 
le tdreti fruticoso ramöso) ; und tab. 9. ab- 
gebildet. Leyfser's Scorzonera purpiireä 
ist S, rosea Wallst, und Kit. Carduus 
mollis Wohllebenj C. cyahoides ; Artemi- 
sia rnarina Leyfs. , salina Willd. ; und 
einer aria integrifoliä W o h 1 1. , C. campestri^, 
Wohlleben's Scnecia abrotanifolius toW 
erucaefolius seyn. Der Verfasser macht es 
wahrscheinlich i dafs Aiter acris Leyfs. mit 
N.Jouin^d. B©U!2.B. s.St^ Ii A — 102 — 

A. Amellus verwechselt ist. Centaurea sicu- 
la ist C. solstitialis. Die Orchideen sind 
nach Swartz abgehandelt; daher denn auch 
mehrere der, von Leyfser aufgeführten, 
Arten andere Namen erhalten haben. Bei 
den Riedgräsern sind die Werke von Schkuht 
und Host benutzt, und auch hierbei manr 
che Veränderung der altern Arten vorgenomt 
naen. So ist W ohlleben 's Carex LeucoA 
glochin zur C spicata ^ Leyfsers prae^ 
cox zur C. Schreberit desselben C» lepo- 
rina zur C. ovalis geworden u. s. w. Be- 
tula Alnus macht nach Gaertner eine be- 
sondere Gattung aus. Salix viteUhia LcyTe^ 
gehört zu S. alba. Wie wir schon zuvor 
erwähnten , hat die Cryptogamie den Namea 
Atelia erhalten , und zerfällt nach dem Verf. 
in XI. Ordnungen. Die erste derselben, 
Aetheogamia, enthält die Gattungen Oha- 
ra^ Equisetiim und Lycopodium. In der 
Ilten Epiphyllospermae, stehen die Gat- 
tungen Folypodium^ Aspidhim^ Athyrium^ 
Asplenium , Pteris , Onoclea und Blechnum, 
Folypodium cristatum Leyfs. ist das Aspi- 
dium dilatatum, so wie PoL regium das 
Athyrium fragile ist. III, P t e r o i d e s : hiern 
in stehen die 3 Gattungen Osmunda, JBo- 

try- — i63 — 

tryehium (Osmunda Lunaria) und Ophioglos» 
sum. IV. Mueci frondoei. Gyrmiostomum, 
fasciculare Hedw. ist mit G. pyriforme ver- 
bunden , 8ehr wahrscheinlich hatte aber der 
Verf. nicht das rechte fasciculare vor sich, 
JDlcranum sciuroides hat Herr S. nur mit 
Knoepenkeimen, nie mit Kapsehi gefunden; 
Ree. fand es mit beiden zugleich. Polytri- 
chum juccaejolium Ehrh., heifst bei dem 
Verf. noch P. commune, P, suhrotundum dea 
Verf. verdient noch eine weitere Prüfung. 
Neckera dendroides ist nach dem )üi>g. 
Weber zur Gattung Climacium gerechnet. 
JBryum fontanum ist mit Bartramia verbun- 
den. Pohlia elongata und FFehera nutanSf 
Stehen unter Mnium. Mnium proliferum 
Leyfs. befindet eich unter Mn, rofeum. Un- 
ter Hypnum riparium vermulhet der Verf. 
Leyfser'e fiuitaJis, V, Hepaticae. 
JBryum ßssum Leyfe. ist Jungermannia bi- 
cuspidata. Die ehemalige Conferva hypnöi- 
des führt der Verf. als eine neue Art der 
lungeirmiaimia auf, und nennt sie /. dölä- 
viensis , (^trunco scandejite j foliis capillari* 
bus ternis trißdisque,) VI. Homallophyl- 
lae. Unter dieser Ordnung stehen die Gat^ 
tungen 2'argionia und Rieda. Vit. Liehe- — 104 — 

nes. Bei dieser Familie ist der Verf. theilg 
Achariue, theils Persoon gefolgt, und 
auch hier eind beträchtliche Namenverände- 
rungen vorgefallen, welche alle anzuführen, 
zu weit führen würde, VIII. Algae. Die 
neuern Werke von Dillwyn, Weber, 
Mohr und Roth, sind bei dieser Familie 
treflVich benutzt. IX. Gaetromyci. Aufser 
den Sphaerien gehören hierher die Staube 
schwämme und mehrere verwandte Gattun- 
gen , unter denen eich einige neue Arten be- 
finden. X. Fungi. XI. Byssi. — Wenn 
gleich die Anzahl der aufgezählten kleiner^ 
Schwämme schon ziemlich beträchtlich ist, 
80 wird der Verf. bei fortgeeetzrer Untersu- 
chung ohne Zweifel noch eine beträchtliche 
Nachlese halten. 

Zu den seltnem hinzugekommenen Pflan* 
zen gehören vorzüglich Campanula boiioiiien- 
sis und barbat Gentiana ucaulis ^ Juncus 
spadiceus 9 JLlatine Hydropiper ^ Hubus cO' 
rylifolius 9 Thalictriun angiistifolium ^ Ranurt' 
culus reptans , Trifolium dentatum , Hyperi- 
cum Kohliamnn , Cur ex jBuxbaurniif Aspi- 
dium Oreopteris etc, 

Ueber Salvia sylvestris und ndmorosa, 
Iris sgualejis, Jgrostis stolonifera und com- 

pres^ — lös ~ 

pressa, Aconitum neomontanum e. a. zwei- 
felhafte Arten, hat Ree. sein Urtheil zurück- 
behalten, weil der verdienstvolle Verf. über 
dieselben seine Meinung schon geändiert ha- 
ben wird. Jed(3r, der übrigens die botani- 
echen Schätze der Gegend um Halle unter- 
sucht, wird des Verf. Flora ein lehrreicher, 
schätzbarer Commentar seyn ; so wie sie 
auch wegen der vielen eingestreuten inter- 
eesanten Bemerkungen und der neuen Arten, 
in den Händen eines jeden deutschen Pflan- 
zenforschers zu seyn verdient. . 4- 

Prodromus Florae StargardieBsis, conti- 
nens plantas in Ducatiii Megapoli- 
tano - Stargardiensi seu Strelitzensi 
sponte provenientes , Aiictare Car. 
Fried, Schuh ^ Med, et Chir. Doct. 
S. Diici Megap. Strelitzens. A. Göns, 
Aul. etc. BeroKni iso6> und 530 
Seiten in Bedenkt man, wie sehr die Vervoll- 
kommnung unserer vaterländischen Flora 

durch — i66 - durch die botanischen Beschreibungen elnzel- \ 
ncr Gegenden, vorzüglich wenn diesen in- 
teressante Bemerkungen beigefügt sind, schon 
gewonnen hat; eo darf das verdienstvolle 
Unternehmen des Hrn. Hofrath Schulz in 
Neubrandenburg, der uns in diesem Prodro-^ 
mus die Resultate seiner, seit lo Jahren im 
Herzogthume Mekl^nburg-Strelitz angestellten 
botanischen , Excurgionen , so wie seine da- 
bei gemachten Bemerkungen mitthcilt, sicher 
eine günbtige Aufnahme des botanischen Pu- 
blikama hoffen. 

Beinahe 20 Jahre früher gab der wür-^ 
dige, jetzt schon verstorbene, Bürgermeister 
Timm zu Malchin seinen Prodr, ßorae me^ 
gapoL heraus , welcher die Gewächse des 
Herzogthums Meklenb. Schwerin enthäll:^ 
Interessant ist die Vergleichung dieses und 
des vorliegenden Werks des Hrn. Hofrath 
Schuiz. Eines Theils bemerkt man, wie 
verwandt diese beiden angrenzenden Länder 
in Hineicht ihrer Vegetation sind; nur mit 
dem Unrer^chiede , dafs Meklenb. Schwerin 
den Gestaden der Ostsee viele Seepflanzen 
verdankt, die der andern Flora fehlen müs- 
sen. Andern Theils sieht man , wie viel die 
Botanik — - vorzüglich im Gebiete der Cry- 

pto- — i67 ~ 

ptögamie • — in den letzten Decennien an 
Beobachtungen und Erfahrungen gewonnen 
hat. 

Bei der Bearbeitung seines Werks ist 
der Verf. in den ersten 23 Classen des Lin- 
nei'schen Systems den Spec, plaiitarum ed. 
Willd. gefolgt. In der Cryptogomie sind 
die Farrnkräuter nach Roth, die Laubrhoose 
nach Bridel, die Flechten nach A ch arius, 
und die Pilze nach Persoon abgehandelt. 
Es ist ein Vorzug dieser Flora, dafs die 
Cryptogamie so gut darin bearbeitet, und 
nicht wie in andern ähnlichen Werken, ver- 
nachläfsigt ist. Unter den 1500 aufgezeich- 
neten und beschriebenen Gewächsen, befin- 
den sich allein 716 Cryptogainen, In der 
Vorerinnerung, oder in der Einleitung hätte 
Ree. einen kleinen topographischen Abrifs 
der Gegend selbst, und eine Anzeige der, in 
botanischer Hinsicht vorzüglich merkwürdi- 
gen Plätze, gewünscht; ungefähr wie er, 
in der vorher angezeigten Flora Halensis von 
Sprengel geliefert ist. Der auswärtige Bo- 
taniker erhält dadurch einen interessanten 
Ueberblick über die Gegend 1 und der ein- 
heimische einen Leitfaden, der ihn auf sei- 
nen Wanderungen sicherer führt. 

Bes- Besser, vorziiglich für Anfänger • wäre 
es wchi gewesen, wenn der Verf., statt die 
Gattungecha actere über jede Gattung zu sez- 
zen , diese tabellariech jeder Glas e vorange- 
schickt hätte; die Uebereicht und selbst die 
Bestimmung der Pflarizen nach einem sol- 
chen Werlte, >vird dadurch beträchtlich er- 
leichtert. 

Um den Leeer etwas genauer mit dem 
Werke bekannt zu machen, sey es Ree. er- 
laubt, die als neu aufgestellten Arten, und 
einige seltene Pflanzen auszuheben , und zu- 
gleich einige Bemerkungen mitzutheilen. 

Callitriche cespitosa n, 3., welche hier 
umständlich beschrieben und als neu aufge- 
stellt wird, scheint Ree. mifc C. minima 
Hopp* (noch neuerlich von Hr. Reben* 
tisch genau beschrieben) übereinzustimmen 
Bei Schoenus Mariscus , hätte besonders der 
zwei Staubgefäffe gedacht werden müssen. 
Cyperus virescens , hier als eigene Art auf- 
geführt» ist wohl nur Abart von fuscus^ 
Agrostis arundinacea dürfte besser unter 
Arundo stehen. Bromus nanus Weig. r ist 
mit Recht zu JB. mollist $0 wie B. monta- 
nus Pollich, zu B. asp er gezogen, Arundo 
striata wird genau beschrieben, und kommt 

häu- häufig um Neubrandenburg vor. Auch Pri* 
mula farinosa , die in Meklenburg ► Schwerin 
fehlt , wächst häufig auf den Wiesen bei 
Friedland. Dagegen fehlt dem Verf. Lysima- 
chia n§rnorum^ die um Schwerin nicht selten 
ist. Lys. thyrsifiora variirt mit 4, 6 und g 
Staubfäden* Jasione und J^iola öind mit 
Recht zur 5ten Classe gezogen. Viola mi- 
rabilis t die in Mekl. Schwerin wächst, ver- 
missen wir hier. Gentiana germanica ist die 
G. Amarella Autor, Sium repens ^ w^elches 
der Verf. auch als häufig vorkommend an- 
führt, ist nicht so selten, alö man vielleicht 
glaubt ; in Mekl. Schwerin findet es sich 
häufig auf sumpfigen Wiesen. Jllium cari^ 
natum ist A. arenarium. Unter Ornithoga" 
lum fehlen dem Verf. O. spathaceum^ umbeU 
latum und nutans , die in Mekl. Schwerin 
wild wachsen. Juncux sylvaticiis ist /. acu* 
tißorus Hoffm. Calla palustris steht hier- 
nach Winden ow in der 7. Classe. Ree. 
weifd nicht , ob er diese Versetzung über- 
haupt billigen soll. Schkuhr bildete die 
Blüthc der Calla mit 4 Staubfäden ab; eben 
so Sturm in seiner Flora Deutschlands; 
Sprengel nimmt in seiner Flora 6 Staubfä- 
den an , und bringt sie in die erste O^dnung^ 

^er — 170 — 

der 6. Ciasee; Hoffmann setzte sie mit 
den ältern Autoren in Monoecia polyandria. 
Ree. fand aie mit 4, 6 und g Staubfäden. 
Nimmt man also die Mittelzalil an, %o wür- 
de eie am besten nach Sprengel in der er* 
sten Ordnung der 6. Ciasee stehen. In die 
21. Classe dürfte sie wohl nicht wieder ge- 
bracht werden, da bei ihr männliche und 
weibliche Blüthen eigentlich nicht getrennt 
utehen; sondern um jeden Fruchtknoten be- 
linden sich Staubfädep; man weifs nur — 
bei der verschieden vorkommenden Anzahl 
— nicht bestimmt, wie yiel Staubfäden man 
jedem Staubwege zuzählen soll. Polygonum 
Fagopyrum darf wohl nicht als einheimisch 
betrachtet werden, wir müfsten sonst meh- 
rere unserer Getraide, die auch hin und 
wie4er an bebaueten Stellen vorkommen, als 
•Vvrildwach»end ansehn. Die beiden Lychnis 
Arten, die sonst für Spielarten der L. dioica 
L.. gehalten wurden, unterscheidet der Verf. 
«sehr gut durch den Griffel, der bei L. ar- 
vensis (L. dioica alba 9 L, Lichn, vespertina 
Sibth.) glatt, bei sylvestris ^ (L. dioica 
rubra L., L. diurna Sibth.) hingegen behaart 
ist. Nur hätte der Verf. die Namen von 
§ibthorp beibehalten können; da dieser sie 

zu- — 171 — 

cröt unterschieden hat. Ruhus corylifolius 
Smith. (Flora britt. Tom. II. p. 542.) den 
der Verf. anführt, ist ein neuer Beitrag für 
die Meklenburgische Flora. Tilia grajidifo- 
lia und parvifolia w^den hier wieder als 
Varietäten unter T. europaea verbunden. Ra^ 
nunculus polyanthernos hat, Wie R. acris oft 
setae cauli appressae. Ranu7iculus hetero* 
phyllus Hoffm. ist hier wieder als ZI, aqua- 
tilis (foliis submersis capillaceis . emersis peU 
tatis) und darunter eine Varietät, R, foliis 
Omnibus capillaceis aufgeführt. Ree. hat die 
Wasserranunkeln mehrere Jahre hindurch be- 
obachtet. Aufser dieser Varietät (die aber 
auch hin und wieder einige schildförmige 
Blätter hat) besitzt er aus dem Pvleklenbur- 
i^Ischen eine 2te Varietät, R, rigidus Hoffm» 
(^foliis Omnibus capillaceis , laciniis rigidis 
Utrinque compressis reniformitcr divergent!- 
ius^f welche nie die Gestalt ihrer Blätter 
verändert. Ajuga genevensis ist nicht Varie- 
tät der A. pyramidalis 9 sondern eine eigene 
Art. Mentha sativa ist 31. hirsuta var. 
Smith. Mentha gentilis ist M, arvensis 
Smith. Mentha verticillata gehört sehr 
wahrscheinlich zur M, acutlfolia Smith^ 
Ballota nigra ist; nicht B. nigra L. Sp. plant^ ed. /. , sondern eine besondere Art, welche 
La mark foetida genannt hat. Die schöne 
Fedicularis Sceptrum Carolinum findet sich 
nach dem Verf. häufig auf torfhaltigen Wie- 
sen um Neubrandenburg, Ganz richtig be- 
merl^t der Verf., dafs der StengeJ der Ono* 
Iiis hircijia oft mit Dornen versehen, und 
dafs nur die Aeste glatt sind. Lathyrus pa- 
lustris^ der hin und wieder in Meklenburg 
Schwerin vorkommt, fehlt dem Verf. Die 
Trifolia sind genau beschrieben. Smith 
hat indefs T, procumbens und T. ßlijorme 
besser durch das Fähnchen der Blumen un- 
terschieden; auch findet sich dessen T. mi- 
nus (hier mit T. filiforme vermengt) häufig 
in Mcklenburg. Apargia hastilis ist A, au- 
tumnalis mit einblüthigem Stengel, welche 
Abart nicht selten vorkömmt. Ilyoseris mi- 
nima ist nach Willdenow als Lapsana pu- 
silla aufgeführt. Bidens minima steht mit 
Recht als Varietät unter B. tripartita, Se- 
necio aquaticus soll nur eine Spielart des 
5. Jacobaea seyn, Betula alba ist wahr- 
scheinlich B. pubesccns Ehrh. B. pendula 
ist B, alba oder verrucosa. Die Gattung 
Myriophyllum n steht nach Schranck (bota- 
nische Zeitung i8o2. S. 97) besser in der 
Qctandrla Tetragynia. Un- — 173 — 

Unter Nro. Sil« beschreibt der Verf. eine 
neue Art Phascum , die er P, eloiigatuat 
nennt: sie acheint indessen Ree. nach det 
Beschreibung mit P. curvisetum Turiret 
und Smith übereinzustimmen, Sphagmim 
iquarrosiim Pers. , welches der Verf. noch 
einmal umständlich beschreibt, weil ihm 
wahrscheinlich noch keine genaue Beschrei- 
bung desselben bekannt war; findet sich ge- 
nau beschrieben und abgebildet in Weber 
und M ohr' 8 naturhistorischer Reise nach 
Schweden. Auch hat es Herr Crome in sei- 
ner Sammlung deutscher Laubmoose 1803* 
Nro. 3. geliefert und eine umständliche Be- 
schreibung davon gegeben. Statt Leersia 
würde Ree. lieber Encalypta beibehalten ha- 
ben , weil es schon unter den Gräsern eine 
Leersia glebt. Polytrichum juccaefolium 
Ehrh, steht hier noch unter ciem Namen 
P. commune. Man sollte doch lieber, um 
Irrungen und Mifsdeutungen zu vermeiden, 
diesen Namen gar nicht mehr gebrauchen; 
da man sonst bekanntlich unter P, commune 
drei, jetzt verschiedene, Arten: P. juccaefo- 
lium, juniperinum und piliferum begriff. 
Das Moos, welches der Verf. als Varietät un- 
ter dem Namen Polytrichum gracile untet 

Ps — 174 — 

P.juniperitmm aufführt, hat Ree. ebenfalls oft 
beobachtet, glaubt aber nicht, dafs es eine ei- 
gene Art ist. Fissidens exilis hält Ree. fticht 
für eine eigne Art , sondern für eine Abart 
des F, bryoides (JDicranum viridulum Sw*). 
JOicranum recürvatum , welches hier als ei- 
gene Art aufgeführt, und genau beschrieben 
ist, dürfte wohl nur eine Spielart von D. 
scoparium seyn. Dicranum fßstigiatum ^ro. 
867. als neu beschrieben, ist einerlei mit 
hitermedium Crom. (Erst. Nachlief» n. 66.) 
Nach Crome, der es auch recht gut be- 
schrieben hat, lieferte es Blandow im 3ten 
Fascikel seiner Musci Jrondosi exsicc, unter 
dem Namen X). Bergeri. Kürzlich fand es 
Ree. im 6. Hefte von Funks kryptogam, 
Gewächs, des Fichtelg, N. 136. unter dem 
Namen D. ajfme. Wenn nun zwar dieses 
Moos, welches Ree. mit dem Verf. für eine 
neue Art anerkennt, nach dem ersten Ent* 
decker 2D. intermedium heifeen rnüfste^ sö 
würde Ree. doch lieber den Namen D, Ja- 
stigiatüm beibehalten , da Hedwig schon 
früher unter dem Namen JJ, intermedium fein 
Moos beschrieben hat, welches man nicht 
mit 23. intermedium C r. j verwechseln mufs^* 
iJnter Orthotrichum findet man auch die voii 

S c h r a* — 175 

Schräder zuerst aufgestellten Arten. Das 
Moo« , welches der Verf. N. 898- sanier dem 
Namen Hypnum compressum Br. beschreibt, 
ist wahrscheinlich H, eommutatum. Das wah- 
re H. compressum hat folia cordato - larjceo- 
lata nervo ad apicem producto et in apicu- 
lum brevissimum protenso; dagegen hat H. 
commutatum , folia ovato - lanceolata longe acu- 
minata, nervo piirpureo sub apicem evane- 
ecente instructa, welches letztere mit d-er 
Beschreibuog des Verfass. übereinzustimmen 
scheint. Statt der beiden Namen Hypnum 
proliferum und H, parietiiium , die so oft 
verwechselt sind und noch verwechselt w^er- 
den , würde Ree. lieber die Hedwig'schen 
Namen H. tamariscinum und //. splendens 
gewählt haben. Hypnum exiguum verdient 
mit £r. tenellum Sm. verglichen zu werden. 
N. 918- wird unter dem Namen Hypnum trU 
chopodium eine Art aufgestellt, welche wahr- 
scheinlich neu und so definirt ist: truncö 
decumbente ramoso^ foliis remotissimis cor" 
dato lanceolatis acuminatis denticulatis ductU" 
losis , pedunculis tenuissimis praeto? tgis , cap» 
8ulis ovatis incurvatis operculo obtiise conico^ 
— H, molluscum 9 welchem Ree. lie ber seinen 
Flata^ unter d^m*. •ihm nahe verwandten H\ 

Cri* — 176 — 

Crista Castrensis iangewieeen hätte, wird 
mit H. Halleri verbunden, und unter dem 
Namen //. Timmii aufgeführt. Hypnum un- 
cinatum bleibt Ree. noch zweifelhaft, und 
izwar defshalbi weil der Verf. es nicht mit 
Kapseln gefunden hat. H. brevirostre Ehrh. 
ist als eigene Art aufgeführt. Wir billigen 
diefs wenigsten eher, als wenn es der Verf. 
mit //. rutahulum (wie Bridel) verbunden 
Jiätte. Das Moos , welches Herr S. n. 933. 
unter dem Namen H. lonpfolium als neu 
aufstellt und genau beschreibt, scheint Ree. 
mit H. oligophylliim Brid. übereinzustim- 
men. Bryum androgymim ^ hat der Verf. 
mit den selten daran wahrzunehmenden Kap- 
seln gefünden; dagegen fehlt dem Verf. Br^ 
squärrosum mit Kapseln , welches in Me- 
Wenb. Schwerin hin und wieder mit Früch- 
ten vorkommt. Die gestielten Köpfchen, de- 
iren der Verf. bei Mnium , palustre erwähnt^ 
hat Ree. auch oft bemerkt, und hält sie für 
keine männliche Blüthen, sondern für Blät- 
terröschen. Mn. pölycephahitn Brid., wel- 
ches der Verf. Nr. 949. als eigne Art be- 
schreibt, scheint Ree. nur eine Spielart de» 
Mn, palustris zu seyn. Ree. war noch im 
vorigen Sommer so glücklich > an einigeri 

Ex- Exemplaren dieses zweifeihaften Mooses die 
Kapseln zu finden, die, bei genauer Untejr- 
auchung ganz mit den Früchten des Mjl, pa- 
lustris übereinslimni'eri. Der Verf. unter- 
scheidet nach Bridel von der Bartrajnia 
jjomijormis noch eine JB, ityphylla , die sich 
aber wohl schwerlich halten wird. Auföcr 
der Pohlia inclinata fand Herr S. auch die 
seltne P. intermedia ; P. elongata die in Me* 
klenb. Schwerin wächst, fehlt ihm dagegen* 
Die seltene Bleesia deulbatn, die der Vf. auch 
fand, wächst an mehreren Orten in Mek'en- 
burg; Blandow fand sie bei VV ahrin, und 
Crome bei Schwerin. Aus den eben ange- 
führten Bemerkungen sieht man leicht, dafs 
der Verf. die Familie der Laubmoose mit 
vorzüglicher Vorliebe bearbeitet hat. Mit 
weniger Interesse , jedoch auch mit vielem 
Fleifse, sind die übrigen Cryptogamen be- 
handelt. Von der Algen hat der Verf. nur 
12 Arten aufgeführt , deren es doch gewifd 
in der dortigen wasserreichen Gegend weit 
mehrere giebt. Unter den Opegraphen ver- 
mifst Ree. O. hehraica^ die sich in Meklenb. 
Schwerin nicht selten findet. Unter (ien Li- 
chenen befinden sich mehrere, nicht ganz 
gemeine Arten, die Mekl. Strelitz, gewlfd 
N. Journ.d.Bor. ö.B.2.Sn M t^ben — 178 

eben so wie Mekl. Schwerin , den vielen zer- 
etreut liegenden, oft beträfhtli h groft-en, 
Granitblöcken verdankt. Von Pilzen bat det^ 
VcrF. eine berrächtliche Menge aufgezählt. 
Er beschreibt über 300 Arten. Man sieht 
mit Vergnügen, welchen Zuwachs diehe Fa- 
milie durch die unzähligen kleinen Blatt- 
echwämme erhalten hat, bemerkt aber eben 
•0 eehr, wie viel ee noch in dieser Familie 
aufzuhellen giebt, und wie schwankend noch 
die Bestimmung mancher Art ist. 5* 

Genera Plantarum secundum characte- 
res difFerentiales ad Mirbelii editio- 
nem revisa et aucta edenda ciiraXdt 
D. Rortiauus AdolpJi fledivig, Prof. 
Eotanice^ I ipsieiisis, Societ botanic. 
variar. Sociiis. I ipsiae, igoö* VI. 
iiad 378 S. in gr, Eine elende Compilation aus äfix neuem 
systornatiechen Schriften von Vahl, Win- 
den o w, — m — 

denOpWi Juö^ieu, Decandolle, Pereooi^ 
^. ve* at ♦ der der Mirbel'eche Te?ct dp$ l?ota- 
piecbeii Sye*\eai9 zu ,der Duo.dezausgabe des 
Buffon zuip Graxide lit^gt*- . Es sind bloCf 
di^ Djäfini^ioii^en aus den genannten Schriftea 
zusamniengeiragen , und z\yar 80, dafs ge* 
wohnlich die Kennzeiehen, die jeder der 
benutzten Schritt 3tel,!,^r nach der ihm eigen- 
|)j,iir^iiche/i ^n^ijOht hiitge^t^^ hier alies 

ip eins zus^nimengezogen worden , und de^r 
Charakter der Definition, die Kürze der Prä- 
cision verloren geht ^ , und doch der UnvoH- 
fitändiglieit wegen keine Description entsteht^. 
Zugleich sind die entlehnten Auedrücke noch 
oft durcheinander geworfen und mit leeren 
Worten di^rchwäseert, wie z* B. bei den 
diem Pflanzen der Pentagynie oft steht: stylt 
quinque. Die Grundlage des .Buchs vou Mi r- 
})el ist^ so weit sie ausreichte, so genau 
copirt, dafs selbst der französische Name je- 
der Gattung beibehalten und nirgends ein 
deutscher fJarne zugesetzt wird; nut hat der 
Verf. sein Original oft nicht verstanden und 
iiicht die Mühe angewandt, nac hzudenken^ 
So heifst es z, B. bei Piper: fiorihus Serratia 
(im französischen Texte steht: fleurK serrces^ 
gedrängtstehende Blumen); bei Dactylis und 
^ ^ M Ä Wit" — i8o 

W^senia zweimal r cofoUa cxtrorsiim volufM 
(ieUi ni dehftrs, auswendig haarig, bei Wa- 
IclieTidoi fiä : petdlis 3 siiperiofi'hus repressis 
l([redre??es , aufgebogen); bei Alliam : stami- 
iiurii fit amen tä iriterdurh dilatata et tripunc- 
täta (a 3 poinres , mit drei Spitze«). Gegen 
das Ende des Wierkee finden sich Beschrei- 
"btmgeri des Saatncns und des Habitus der 
Pflanzen. Ree. glaubte eie kennen, schlug 
Juseieu nach, und fand sie wörtlich alldä. 
Nur hatte der Verf. nach seiner Weise die 
elon^ätio caulina radicalis vt, e; w. ange- 
b'i'afcbt; eo wie hi den Definitionen allemal 
^pora statt sperniä steht. Dabei fehlt es nicht 
an Druckfehlern, z. B. Commeliria (e famflia 
juncoideum); p. 232 filamenta basi reunita; 
^. 232 glanf^tilam calicinalem. Eigne, an le- 
benden Ptlanzen gemachte Bemerkungen auf*- 
zueuchen, wurde Ree. abgeschreckt, nacfh* 
dem er in dem Charakter von Iris geleseii 
hüte: stilus nullus. Das Aeufsere des Wer- 
kes ist, die Druckfehler abgerechnet, recht 
gut. 6. — J8X 6. 

Thesiiim, qiiod Dissertatione bqtanica 
delineatum Praeside CqroL Pet. 
Thunberg publicae, cejisurae siib- 
mittit B, Fab. Levin. Upsaliae, 
18-6* . I3.3eit. in 4. D^r verdienstvolle Verf. b^ hier 
aof s^in^^^ber^^ die ihm 

bi^ Jetz^t Jjekann»t ge.wordenen - Af feir Gat- 
tung ThesiuKn. Da eie fast all^ ^nf dem Cap 
wachsen, und ein grofser Theil derßetben 
dmrch ihn zuerjSvt ejatde<?kt wurde; so konnte 
sich ohne Zw^i^l }i^in^r besser, als der Vf. 
dieser Arbeit unteTziehen. Upter den 2Q au»f- 
geführtffi Arten erscheint imbricatum znerst 
als neu. Es fehlen aber Hayne's ehrßctea- 
tum und dessen noQh zweifelhaftes ramosmn. 
Wir set^i^en die genauer bestimmt^en Difleren- 
zen der beschriebenen Arten mit den Unter- 
abtheilungeri ,bff^» wie ^ie von dem Vf, fest- 
gesetzt sin^^:,, , ^ 

S pC' Specierum Characteres. 

* foliis trigonis nünutis. 

.\ 

1. fragile, foliis ovato - trigoniö carnosie, 
' caule angriTato fragen, fldrlbug axilläribus. 

2. lineatum ; töliis trigonis subulatis , caule 
ang-ulato atriatOi flbribus axillaribiis. 

' gi^r/w^r^Va^M/riV fälKs trigonis acütis eerrato- 
ecabris > floribus terminalibus eolitariie. 

4. spinosum, foliis uigonis epinosis, caule 
angülato compresso, floribus axillaribue. 

5. funale 9 fölris filifoTmi - trig'öme efrectis, 
caulibue filiformibae, floribus racdmosis. 

6. spicaturriy foliis ovato - trigonis erectis, 
caule üliformi« floribus spicatis iihbrica^ 

" tis. 

7. strictum ^ foliis Hneari . trigonis erectis,' 
caule filiformi, floribus umbellatis. 

g. vaiiiculatum, foliis lanceolato - trigonis 

erectis , caule filiformi , ramis floribusque 

paniculatis. 
9. squarrosum^ foliis Hnearl - trigonis re- ' 

fiexis, caule tereti, ramis floribusque 

panicölatis. 

jo. scabrum, foliis lineari - trigonis patenti^'^ 
reflexis scabris, floribus capitatis. ~ m — 

11. capitatum^ foliiö trigonis murronatie 
laevibas, capitulis terminalibus » bracteis 
ciliatiö. 

•* foliis lanceolatis planis ruajoribus. 

12. trißorum^ foliia lanceolatis planis, pe- 
dtiiculis trichotomis. 

1^. friseq, foliie» lanceolato-ofalongis obtusis 
planis, iloribus spicatis lanatis. 

14, alpinuniy foliis elHpticis secundis» flori- 
bus axill^ribus pedunculatig. 

J5, humile , foliis linearibus subcarnosi«, 
floribus axillaribus sessilibus. 

16. linophyllum, foliis ensiformibus decur- 
rentibus, florum racemis virgatis. 

17. umbeltatum , foliis obovatis mueronaüs» 
'8^1 X ifloribuB racemosis. 

•** foliis ovatist. 

Ig. amplexicaule^ foliis cordatis amplexicau« 

libiis, racemis terminalibus. 
190 euphorbioides , foliis ovatis sessilibuSy 

panicula terminal i foliosa. 
20. colpoon j foliis ovatis petiolatis» pani* 

cula trichotoma aphylla» 7- — 184 7* 

Beschreibung einer Reise nach Istrien 
und Dalmatien , vorziiglich in bota- 
nischer Hinsicht von dem Freiherrn 
Joseph von Seenus in KlAgenfurth. 
Mit einer Vorrede begleitet von Hrn. 
Dr. und Prof. Hoppe in Hegcnsburg. 
Ein Beitrag zum botanischen Ta- 
schenbuch auf das Jahr 1805. i805« 
5 Bogen. 8. Die Reise begann im Mai und dauerte 
ein paar Monate, Die Reisebeechreibung 
giebt kurze Notizen von den Gegenden, und 
nennt die Pflanzen gemeine und seltene, nach 
den Oertern an denen eie wachsen, so dafa 
man ein ziemlich volletändiges Bild von der 
Flora vom Kiutenlande von lötria bis zu. den 
MlinduDgen des Cättaro und den benachbar- 
ten Insehi, besonders Cherso bekommt. Für 
einen Deutschen sind besondera folgende Sel- 
tenheiten: Osyris alba^ Hlppocrepis multisi- 
liquQsa, Marrubium candidissimum, Carpinos 

Ostrya^ — 185 — 

Ostrya^ Olea, Acer monspessiilanum , ^uercus 
Hex ^ Juniperus Sabina (?) als Baum. Auf 
Ana fand der .Verf. Agave americana wild- 
wachsend und verblüht, nebst Conyza can- 
dida. Die Standörter der Pflanzen sind nicht 
genau angegeben, und allgemeine Schilde- 
rungen der Gegend, des Bodens vermifst man 
ungern.. Die zweite Hälfte des Buchs enthält 
ausführliche Beschreibungen folgender Pflan- 
zen : I. Kchium italicum^ 2. Delphinium Sta- 
phisagria^ 3. Erica arborea ^ 4. Clematis 
orieiibalis (eaespitosa Scop. , ^candens , fo** 
\n& bipinnatis: foliolis palmatis lobatis vel 
ellipticiö, flores e viridi flavi euaveolentes.) 
ist Cl. Flammula L, - 5. Cistus vilio^sus^ 6» 
Clematis J^iticella^ 7. Rosa sempervirenSf 
g. Cueubulus itali€u& , 9. Hippocrepis multi^ 
siliquosa^ 10. Agrmtis' oseroensis j (panicula 
crecta coärctata, corollis aristatis: arista ter- 
minali crassiuecula' glumae valvula majori nön 
longiori). Es ist Agrostis niiliacea. II. Cör- 
pinus Ostrya, 12. Buphthalmum spinosum^ 
1 3* Picris Cfchioides , - 14. A^gilops triuncialiSf 
ist Ae. triaristata Willd. 15. Feituca hirta; 
(panicula eecunda » pedunjculis fasciculatis, 
epiculis aristatis sfloria hirtis, foliis setaceift 
pilosis., Ist Bronus erectus S.) i6. Anthemis — 186 

lata, soll A Cota heifsen, 17. Digitalis in* 
tegrißora, (corollae labio utroque integro.) 
iöt D. laevigata Wald st. et Kit. (D. ferru- 
ginea Hodt. Wulf.) 19. Centaurea fpinosa*' 
ciliata^ (calycnm squamis ciiiatis eimulquc 
«pina snbrecurva terminatis, fohis inferioribus 
pinnatis cum nnpari; pinnis linearibus angm 
etatis.) 20. Scrophularia paniculata ^ ist S. 
peregrina L. 21. Marrubium candidissimum ; 
dazu zieht der Verf. si/piniim S cu^. 22- Tri- 
tic^um villosum^ (glumis et corollae valvnlis 
exjterioribus truncaiie pilosia) ist T. rigidum 
Schrad. Vera spie, hir is. 23. Festiica palustris^ 
(panicula erecta, epiculie 5—6 floris nudis 
di^tichis muticis , foliis plani« , culmo Vagi^ 
nato.) ist Poa featucaeformis. 24. Calama- 
grostis gracilis ; iet Stipa Aristella, 25. Schoe» 
nus coarctatus t (culmo tereti nudo, panicu- 
la coarctata elongata , involucri diphylli folio 
mapri paniculam superan^e valido pungente.) 
ist Juncus onarititnus im jüngern Zustande. 
^6. Secuh viilosum. Es gebührt dem Vf. das 
Lob, dafs er ein aufmerksamer Sammler und 
f flwcher ist. 8. — 187 ~ 8^ 

Giftpflanzen auf Stein abgedruckt nebst 
Beschreibungen. Zum Gebrauch für 
Aerzte, Apotheker, Wundärzte, Seel- 
sorger auf dem Lande, Privaterzie- 
lier und Schullehrer von D. Johann 
Carl Kohlhaas , Director des Kurerz- 
kanzlerischen Sanitätsrathes auch er- 
stem Stadtphysikus etc. Erstes Heft 
mit zehn schwarzen Abdrücken. jRe- 
gensburg und Stadtamhof igog. 
XXXIV. und 24 S. in 4to. Die speciellen Beschreibungen der Gift^ 
pflanzen und ihrer Wirkungen , sind hier au« 
dem Gmelinschen Werke über Pflanzengifte 
gröfatentheils wörtlich abgedruckt; es wäre 
für die Botanik zu wünschen, dafis der wür- 
dige Herr J>. K ö h th a as ' diie Beschreibun- 
gen etwas mehr nacK botaniiBchcr Methode 
eingerichtet, und Kunstwörter da ohne Wei- 
teres gebraucht hätte, wo sie Gmelin um 
populär zu eeyö/ füt den Botaniken ermü- 
dend dend und doch dem Laien nnverständlich 
umschrieben hat. z B. bei Staphisagria, 
die Blätter . . . sind wie f ine Hand au ge- 
breitet, und m. dgl. Zntätz;e zum Gmeiin 
gnhen Texte finden sich x\v\t wenige und un- 
bedeutende. Die Einleitung über Pfl-inzen- 
gifte, ihre Emtheilung e?c. ist ebenfal ß aus 
Gm eil n entlehnt. Der V^r^ hat abec noch 
eine Einleitung in die Pflanzenkunde über- 
haupt, in das System und e nige phy^iolo- 
giiChe Notizen gege ben. Letztere sind nicht 
Infimer befriedigend nnfi gar zu kurz. Unter 
den ansgehauGhten Luftari^n z.j B* ist dee 
Wasserbtoffs gar niqht besondere Erwähnung 
geechehn ; es heifat dann; die Theile dt;s 
Stammes sind die Hautrinde, der Splint, das 
Mark; in der Pflanze sind Sa^tröhren und 
Luftröhren, Da* System ist nach der Ord- 
nung dqr Klasöeri aber nicht tabellarisch er- 
läutert, welche [etztere Epriii doch bequemer 
ist. Das Al'gemeinj^ iijxir die Eimheilung 
und Wijrkui|g; der Gifte iind giftigen Lnftar- 
ten , ist wieder der mit mehreren Zuöä zen 
bereicherte Gmelinsche Text, der mit Zu- 
stin^mung seines Urhebers^ hier beni^rzt wor- 
den ißt. Die J4e^ des Heirrn^AvKohlhaas, 
die Giftpflanzen dem Publicum mehr allge- 
mein ^ 189 — 

mein bekannt zu machen, verdient alles Lob, 
und es Jäfst eich erwarten, dafa er seine ge- 
meinnützige Absicht erreichen werde, denn 
der Preis i^t sehr mäf ig; das Aeufsere des 
Werkes gnt, die Abd ücke s5nd (ieutUcb '»nd 
reinlich , selbst die Ze rgliederungen der B'u- 
me imd Frücht kenntlich. Die abgebildeten 
Ptiaiizen sind: Jcoiiitum ISJapellus {^^.)^ Aue* 
mone pratensis^ Colt ha palustris, Delphinium 
Staphisagria^ Helleborus foetidus, niger^ Ha- 
nuncidus acris^ llammula^ Ficaiia, scelera» 
tus. In den folgenden Heften wird der V^f. 
vielleicht auch aus!ändi^che Giftpflanzen ab- 
bilden tasten, tind dieses wäre wirklich zu 
w^ünschen« 9* 

Pflanzenkalender odet Versuch einer 
Anweisimg, welche Pflanzen man 
in jedem Monat in ihrer Blüthe fin- 
den könne, und auf welchem Stand* 
orte. Von F. A. Heyne ^ Herzoglich 
Sächsischer (m) Rath^ Leipz. I804. 
L Heft 12 Bogen. II. Heft 1 7 Bogen 
in 8' j jedes Heft mit einem farbigen 
Umschlage, — Zweite Auflage mit 
einer Anleitung zum Studium der 
Botanik von D. Schwägrichen igoö* Der Verf., der 6chi;)n m der schöneil 
Literatur bekannt ist, wünscht durch diese 
Schrift zur Verbreitung des botanischen Stu- 
diums unter Liebhabern beizutragen und be- 
sonders diesen ein Mittel an die Hand zu 
geben, ihre botanischen Wanderungen zweck- 
mäfsig einzurichten. Er nennt die Pflanzen 
latemis^h und deutsch, welche jeden Monat 
blühen nach den Standörtern, an welchen 
aie zu finden sind, und zwar nicht blofs 

nennt nennt er überall wifdvvacbsisnde Pflanzen, 
fiOndeTn auch v de von den gewohn ich *n, 
die in Lustgärten, kle nern botanischen Gär- 
ten gezogen werden; dann auch viele deut- 
sche Alpenpflanzen. Die Idee ißt. nicht übel» 
und Ree. hat bei dem Anfange meines bota* 
uischen Studiums sich selbst einen Auszug 
aus der Flora seiner Gegend auf ähnliche Art 
gemacht und mit Nutzen gebraucht. DaCs 
uneers Verf. Verzeichnifs nicht vollständ g 
sey, gesteht er selbst, und es wäre unbillig, 
dieses ihm zum Vorwurf zu mar hen , da 
vielleicht gar eine gröfsere Liste für jeden 
Monat dem Anfänger abschreckend «eyn könn- 
te. Nur hätte er auf die Bäv?me , die in eng- 
lischen Anlagen gezog?*n werden, mehr Rück- 
sicht nehmen sollen, denn hier ist 6ein Ver- 
zeichnifs sehr mager anegefallen; besonder» 
was Acer^ Frnxinus^ Salix etc. betrifft. Die 
Angabe der B-üthzeit und Sfandörter der Ge- 
birgs- und Alpenpflanzen ist nicht zum befs- 
ten gearbeitet, so wie denn überhaupt das 
Buch für die südlichen Gegenden in Deutsch* 
land nirht passend ni; er folgte hier seinen 
gewöhnlichen Gewährmännern , besonders 
Herrn Schkuhr mehr, a^s unsern tieifsigen 
Alpenbesteigern in Salzburg, Bayern etc. 

Am — 192 — 

Am Schlüsse des Werkchens sind noch die 
Ordnungen und Gattungen der Syngenesie 
nach dem Murrayschen Systeme tabellarisch 
beschrieben. Die Beschreibungen sind aber 
eehr lange und schwerfällige Uebersetzungen, 
und wie es scheint ohne deutliche Vorstel- 
lungen. Bei der ersten Ordnung ist die Ein* 
theilung in fiores flosculosi^ capitati und 
discoidei ausgelassen, bei der zweiten ist 
ein entstellender Druckfehler: mit unfrucht- 
baren weiblichen Blumen stehen geblieben. 
Die neue Auflage enthält hoch auf drei und 
einen halben Bogen eine Erklärung des Sy- 
stems und viele brauchbare Bemerkungen 
über die Conservation der Pflanzen und das 
Wählen der Exemplare. ic. — 193 — 10. 

Termini botanici iconibus illustrati, 
oder botanische Kunstsprache durch 
Abbildungen erläutert, von Friedrich 
Gottlieh Hayne, Berlin. VII. Heft 
S. 65 — 75. Tab. XXXI — XXXV — 
VlIL Heft. S. 71—78. Tab. XXXVI 
— XL. — IX. HefL S. 79 — 88- Tab. 
XLI — XLV. — X.Heft. S, 89 — 104. 
Tab. XLVI — L. 4to maj. 

(Vergl, Journ. d. Botan. 1501. i. B. S. 429.") Wir fahren fort, die Anzeige der neuerii 
tiefte dieses Werks zu geben , in weichen 
der Verf. eben so viel Scharfsinn a^s Genauig- 
keit zeigt, daher auch seine Ent Wickelungen 
der Begriffe an Bestimmtheit die früher gege- 
benen, und besonders die in deni Willde- 
tiow'schen Iländbuche, weit übertreffen. Der 
Ausdruck war in den früheren Heften, za- 
inal im lateinischen Texte, bisweilen durch 
kleine Versetzungen der Worte, etwas un- 
deutlich. In den letztern vorliegenden, ist 
diesem Umstände mehr abgeholfen, und die 

Journ. d. Bot. 2. B. l.Su N Wöf* — 194 — 

Worte der Definitionen folgen mehr in log> 
8cher Ordnung nach einander, nicht nach 
den Gewohnheiten einer übelverstandenen 
Eleganz. Was die Reinheit der Sprache be- 
trifft: so ist sie in den vorliegenden Heften 
nicht zu verkennen; nur solche Worte, wie 
cicatrisare f contrariari^ inßorescentia in eo 
— sita est ^ sollte der Verf. vermeiden. 

Im siebenden Hefte handelt der Verf. den 
stipes (Strunk), oder den den Palmen und 
Farrnkräutern eignen Stiel ab, der sich da- 
durch auszeichnet, dafs er mit einer blattar- 
tigen Ausbreitung, die er statt der Blätter 
trägt, gleichsam in Eins zusammenfliefst. 

Dieser stipes wird unter die Arten de» 
Stiels gerechnet, weil der cuudex der Palmen 
und Farrnkräutern nicht zu den Sticlarten 
gehört, sondern ein über der Erde befindli- 
cher Wurzelstock oder wurzelstockariiger 
Mittelstock ist. Der stipes der Pilze ist ihm 
gleich. Unter den für diesen angegebenen 
Ausdrücken kömmt ein noch wenig gebräuch- 
licher vor, nämlich paronatus ^ gestiefelt, 
dessen unterer Theil gleichsam mit einer 
fremden Snbstanz umgeben ist. Bei Beschrei- 
bung des Moosstengels schlägt der Verf. vor, 
statt acaiilis und caulescens zu sagen : esur- 

culatus culatus und surculatus ^ weil die Moose kei- 
nen eigentlichen ^caulis haben. Es möchten 
aber wohl schwerlich die AuÄdräcke Bnfall 
finden; eher die deutschen; biämmcheplofs 
und fitämmchentreibend. Es ist überhaupt 
dadurch , dafs der Verf. das Wort caulis nicht 
mehr als eine allgemeine Benennung jeder 
Art des Stiels beibehalten will, ein Mangel 
an einem auf mehrere Falle passenden Aus- 
druck für das Daseyn und den Mangel des 
Stieles entstanden. Der Verf. müfate aus 
KQ^\xQS ein Paar solche Wörter bilden, oder 
für jede Art des Stiels besondere Ausdrücke 
für Daseyn und Mangel aufführen, was aber 
gewifs wenig erleichternd wäre. — Ee folgen 
sodann : ramentum und stolo. Bei den ramis 
unterscheidet der Verf. spinosi^ dornige, bei 
denen der Dorn ^an der Spitze eine Knospe 
trägt, (Genista aiiglicä) ^ und spiuescemes^ 
dorntragende , wo die Spitze eines Aeetchens 
in eine stechende Hervoiragung ausgeht. Ra^ 
mi lepidotif geschilderte, sind die, welche 
kleine, den blofaen Augen kaum eichtbare 
Schuppen tragen. ELaeagmis. 

Das achte Heft behandelt den pttiotum. 
Bei den Ausdrücken für die Länge deaselbcn^ 
l^fveicht der Verf. von dem Gewohnten ab. 

N 3 Bre^ — 196 — 

Brevis, der höchstens so lang seyn darf als 
der vierte Theil der ßlattlänge; longus ^ der 
länger ist als i der Blattlänge, niemals abet 
die ganze Länge des Blattes übertrifft; Ion» 
gissimus ^ länger als das Blatt. Die bei Lin- 
ne gewöhnliche Gradation aber wäre: brevis^ 
wie es H. Hayne angiebt; mediocris von ^ 
bis zur ganzen Länge des Blattes, longuS, 
länger als das Blatt, longissimus , zwei oder 
mehrcremale länger als das Blatt. Dieses ist 
nicht nur an sich natürlicher, sondern auch 
eingeführter Sprachgebrauch bei ähnlichen 
grölsern Bestimmungen der Botanil^er und 
Zoologen. Der Verf. erwähnt auch den pe- 
tiolus partialis f z. B. bei Cassia marylan* 
dica. Bei jjedunculus wird unter andern un- 
terschieden axillaris , blattwechselständig und 
alar/s, astachselständig. Bei pedunculus 
cauUnus 9 hätte auch dee rameus gedacht wer* 
den sollen. 

Der Srhlufs dieses Heftes , so wie di« 
beiden folgenden , beschäftigt sich mit den 
Blüthenständen, J^erticiiliiSi Capitulum, Olo^ 
merulus , Spieula, Spica, Bei der letzternt 
sind besonders die Vertheüungen genau be- 
stimmt. Die supr odecomposita findet der 
Verf. bei spiraea Jruiicus ; spica umbellata, 

bei ~ 197 — 

•bei Cyperus longus. Racemus cörymbosus^ 
der doldentraubenartig ist: wenn sich eo- 
wohl der allgemeine Blumenstiel als auch die 
obern Blumenstielchen eret während des Blü- 
hens verlängern, so dafs die Spitze der Trau- 
be das Ansehn einer Doldentraube hat, z.B. 
Draba venia. Racenms umhellatus , wenn 
der a lgemeine Blumenstiel in verschiedner 
Höhe besondre Blumenstiele treibt, von de- 
nen jeder eine einfache Dolde trägt; (^Aralia 
racemosa,) Compositus, wenn der allgemei- 
ne Blumenstiel eich in verschiedner Höhe in 
besondere Blumenstiele zertheilt, von denen 
jeder eine Traube bildet; Veratrum nigrüm, 
DecomposituSf doppelt zusammengesetzt ; spi- 
raea salicifolia, Si/pradecompositus, dreifach 
oder vielfach zusammengesetzt: Veratrum aU 
bum. — Corymhus compositus ^ wenn der 
allgemeine Blumenstiel sich so in Aeete zer- 
theilt, dafs mehrere Doldentrauben entst^hn, 
die zwar zusammen ein Ganzes bilden, sich 
aber dennoch, da sie sich nich in gleicher 
Höhe endigen, unterscheiden lassen: Sörbus 
aucuparia. Cor. bipartitus , wenn der all- 
gemeine Blumenstiel sich in zwei gleiche 
Aeste theilt, so dafs zwei Doldentrauben ent- 
atehn , die nur ein Ganzes bilden etc. : ßle- 

spilus ™ 198 — 

spilus Pyracantha, — Cor, dichotomus : Co- 
rymbium glabrum, — Cor. prolifer ^ wenn 
bei einer ästigen oder zusammengesetzten 
poklentraube einige der besondern Blumen- 
stiele eich stärker verlängern als die übrigen, 
und besondere Doldenrrauben tragen: Spiraea 
Ulmaria. Bei ujnbdla fagt der Verf. sehr gut 
hiradiata, triardiata ei^n- bißda, trißda ; bei 
mnbeLlulax trißora^ sex/Iora etc. Zu nm- 
bella depauperata fehlt linö noch der Gegen- 
salz; etwa nndtißora. Bei den zu»sammenge- 
eetzten Dolden will der Verf. statt discus 
und radius lieber discus und limbus , der 
Saum ; allein limbus kommt unter den Kunst- 
wörtern für die Theile der coroHa in einer 
andern Bedeutung vor: besfer wäre bei den 
Umbellen : discus und peripheria. — Cyma 
ist gut definirt als eine Dolde, deren Strah» 
len, die der Vf. hier Aeste nennt, eich unre- 
gelmäffiig in Aeete theilen. Die Zahlen ihrer 
Aeste werden angegeben durch tripartita etc. 
Cyma umbellifera ^ Afterdolde, wo die Aeste 
der besondern Blumenstiele einfache Dolden 
tragen: Astrantia maior. — Flabellum, Fä- 
cher, nennt der Verf. nach Link, den Blü- 
ihenstand, wenn der gemeinschaftliche Blu- 
i^nenstiel verschwindend ist, und eich an zwei 

ent- entgegengesetzten Seiten in drei oder mehrere 
Blumenstiele zertheilt, die so gerichtet eind, 
dafs sie aile mit ihren Längeachsen in einer 
Fläche liegen ; i) spicatum , {Andropogon 
Ischaemiim) ; 8on8t sagte man spica digitata; 
2) racemosum ^ (Veratrum viride.) — Nach- 
dem der Verf. so vieles, was man obenhin 
angesehen, zur panicula rechnete, unter die 
vorhergehenden Inflorescensen gebracht hat: 
wird man wirklich begierig, seinen Begriff 
von Panicula zu hören. Dieser ist sehr weit 
ausgeführt: Panicula, wenn aus einem lan- 
gen nach der Spitzo zu sich verdünnenden 
allgemeinen Blumenstiele in verachiedner Hö- 
he mehrere besondere Blumenstiele einzeln 
oder büschelweise hervorkommen, und in- 
dem sie verschwinden, sich mehr oder we- 
niger in Aestyö theilen , die sich dergestalt 
verlängern, dafs der dadurch gebildete Blü- 
thenstand eine längliche Gestalt bekommt ; 
p, Simplex: Bromus mollis ; ramasa: Agro- 
stis hispida etc. : panicula ßab eil ata , fächel- 
artige Rispe, wenn sich bei einer panicula 
fasciculata ^ die einzelnen Bündel der beson- 
dern Blumenstiele fast nach Art eines Fächeis 
verbreiten z. B. Aira aquatica. — Thyrsüs, 
ein trauben- oder rispenartiger Blüthenstand 

mit ~ 200 Br- 
illit gedrängt stehenden Blumen. Erscheint 
als Traube, so ist sein allgenaeiner Blu- 
menstiel jederzeit sehr dick; ertcheint er als 
P-ispe, Ligustrum vulgare ^ so sind die be- 
sondern Blumenstiif le kürzer als bei dieser. 
~ Anthurus^ Schweif: ein rispenartiger aus 
kleinen unansehnlichen gedrängt stehenden 
B^imen zusammengesetzter Blüthenstand, 
dessen besondere Blumenstiele und Blumen* 
stieichen so kurz sind, dafs man sie vor den 
Blumen nicht sehen kann. A, sirnplex : Arna- 
ranthus parisiensis S c h k u h r ; compositus : 
Am. ßavus ; decompositus : Am. caudatus ; 
iupradccornpositns : Am, paniculatus ; inter- 
ruotiis : Am, Uvidus, Den Beschiufs dieses 
Heftes machte spadix : ein ährenartiger Blü- 
thentsan(| ncjit sitzenden Blumen, der im jiin» 
gern Zustande gewöhnlich von Nebenblättern 
oder einer Blüthenscheide umgeben wird, und 
dessen Blumenstiel nur selten an der Spitze 
Blumen trägt; (statt dieser schwankenden Be- 
stimmungen hätte mehr auf die Dicke und die 
fleischige Substanz des Blumenstiels gesehen 
werden sollen) und amentum: ein ährenartiger 
Blüthen^^tand, der statt der vollkommnen Äeh- 
ren oder Blumen Schuppen trägt, die nur die 
"wesentlichen Theile der Blume enthalten. 

Auch — 201 — 

Auch in diesen Heften sind die Abbil- 
dungeii recht gut und von schönen und sel- 
tenen Pflanzen hergenommen. Die nicht 
sehnen Druckfehler, kommen blofs auf die 
Rechnung des entfernten Druckortes. II* 

Getreue Abbildunp;en und Zerp:liede- 
rungen deutscher Gewächse von Frie^ 
drich Dreives und Friedrich Gottloh 
Hayne. 2ten Bands 5tes u. 6te5 Heft. 
3ten Bands istes und 2tes Heft. — 
Auch unter dem Titel: Botanisches 
Bilderbuch für die Jugend und für 
Freunde der Pflanzenkunde» 4ten. 
Bands 5tes u. 6tes Heft. 5ten Bands 
istes und 2tes Heft. 

(^VergL Journ. d. Botan. 1801. I. B. S. 214.) Fünftes Heft. 

Tab. 21. Linnaea lorealis^ Die Frucht 
dieser Pflanze wird gegen Schkuhr für eine 
Beere erklärt. 

Tab, — 202 — 

r 

Tab. 22. Matricaria Chamomilla, 
Tab. 23. Chrysanthemum inodorum. Ei 
ÄCy einerlei mit 31atricaria maritima der deuN 
echen Floristen. * 

Tab. 24. Anthemis arvensii und 25. 
Anth, Cotula. Die arvensis unterscheidet 
der Verf, von Cotulav i. durch den Mangel 
an Geruch; 2. durch die Stengel, von denen 
keiner aufrecht steht, 3, durch doppelifieder- 
epahige und milchhaarige, nicht dreifachfic- 
derspaltige und kahle Bläiter. 4. I«t der Saa- 
inen umgekehrt kegelförmig, gefuTcl|t und 
oben mit einem häutigen gezähnten Rande 
versehn; nicht aber eiförmig, gefurcht und 
hoekrig. 5. Ist der Befruchtungaboden über- 
all mit Spreublättchen besetzt, nicht aber 
gegen die Basis nackt. 6« Sind die Spreublätt- 
chen nachenförmig,^ nicht aber borstetiartig. 

Sechstes Heft, 

Dieses ist der Gattung HelUborus gewid* 
piet, und enthält: 

Tab. 26. Helleboriis hyemalis, 

Tab. 27. Helleborus niger humilifolius. 

Tab. 28« Helleborus niger altifolius^ 
Beide sind die jE.xtreme der verschiedenen 
Abänderungen , unter welchen der niger er- 
scheint. scheint. Bei dem erstem ist die Blume hö- 
her als die Blätter, von Farbe rbthlich, Schaft 
und Blattstiele ungefleckt. Bei dem letztern 
flind die Blätter gröfser und breiter, der Blätt- 
cheii einige mehr, die Sägezähnfe derselben 
tmregelmäföiger , schärfer, Schaft und Blatt« 
stiele röthlich gefleclirf — Es werden hier 
die Kennzeichen angegeben , an denen man 
die Wurzeln der Niefswurzarten , so wie 
ähnliche von andern Gewächsen von einan* 
der unterscheiden kann; man hat dabei be- 
sonders auf die Durchschnitte der Wurzelfa- 
sern zu sehen. Bei dem niger humilifolius 
stehn 4, g — 6 Gefäfsbündel in einen Kreit 
eingeschlossen, dessen Peripherie und Mit- 
telpunct sie nicht berühren, sondern um letz« 
ten herum entweder in Gestalt eines Kreu- 
zes, eines fünf- oder sechsstrahligen Sterns, 
oder wenn es sechs sind, als ein gleichsei- 
tiges Dreieck erscheinen. Bei dem niger aU 
tifoliur ist es eben so, nur schliefsen sich 
die Gefäfsbündel bisweilen zusammen, und 
bilden auf der Kreisfläche, um den Mittel- 
punct herum, eine eckige oder kreisförmige 
Figur. Zuweilen fliefsen sie zusammen, dafs 
sie im Mittelpuncte der Kreisfläche eine klei». 
nere Kreisfläche darstellen. •-^ 204 — 

Tat)- 29. Helleborus viridis. Die Ge- 
fäfsbündel bilden im Durchschnitte der Wur- 
zeifasern auf einem kreisförmigen Fe^de ein 
Dreieck, ein Kreuz oder einen fünfstrahligen 
Stern , bedecken den Mittelpunct des Feldes 
und berühren mit ihren Spitzen die Peripherie. 

Tab. 30. Helleborus foetidus. Die Wiir- 
aelfasern enthalten ein holziges Kernstück, 
"welches im Durchachnitte ein , in einem 
Kreise liegendes weifses, fast zirkelrundes 
Feld bildet, worauf man einen von den durch- 
laufenden Gefäfsen gebildeten Stern bemerkt. 

Fünfter Band. Erstes Heft. 

Tab. I. Astrantia major. Die Wurzel, 
\v;elche mit der des Helleborus verwechselt 
werden 30II, riecht nicht so stark wie jene, 
und zeigt im Durchschnitte einige concentri- 
flche Pieihen von Gefäfsbündeln. 

Tab. 2. Actaea spicata. Auch von ihr 
sivixd. die Wurzel stau der des Hellebor. niger 
bisweilen gegeben, Sie wird beim Trocknen 
ganz schwarz, und zeigt im Durchschnitte 
in einem dunkelern Kreise eine drei- vier- 
fünfstrahlige Rosette mit abgerundeten BläH:- 
chep, die die Peripherie des Kreises nicht 
berühren. Was Linne an der Blume Kelch 

nennt, _ 205 — 

nennt, nimmt Herr Hayne für die Blumen-^ 
kröne, und die sogenannte Blumenkrone für 
in Blätter verwandelte Staubfäden; daher ihre 
unbeständige Zahl. 

Tab. 3. Adonis vevnalis. Die Wurzel 
gleicht ganz der des Helleborus viridis^ nur 
hat das Kreuz oder dae Dreieck des Durch- 
schnittes der Wurzelfasern allemal abge* 
stumpfte Enden. 

Tab. 4. TrolUus europaeus. Die Wur- 
zeldurchj^chnitte zeigen dieselben Figuren, 
wie die der Helleb. viridis und der Adonis 
vernalis ; allein die Wurzeln sind dünner, 
nicht ungetheilt und treiben stets kleine diin* 
ne Aeste. 

Tab. 5. Tussilagö spuria Ret 2. (para- 
doxa Roth, et Hoffm. excl. syn. Retz,) 
Es ist die spuria Willd. , nur ist es beson- 
dere, dafö der Verf. die tomentosa Ehrh. 
nicht citirt« die von Hoppe und Willde- 
now mit ihr vereinigt worden ist. üeber 
die Zahl der Zwitter und der weiblichen Blu- 
men, giebt Hr. Hayne keine Auskunft. R o t h'a 
paradoxa von der Elbe, zu der dieser Schrift- 
steller Retzius Definition und Beschreibung 
der paradoxa hinschreibt, ist nach dem ein^ 
stimmigen Zeugnifs der Neuern die spuria, 

Zw^ei- — 2o6 — Zweites Heft. 

Tab. 6. Syringa vulgaris, 

Tab. 7. Samolus Valerandi. 

Tab. 8» Anemone Hepatica. 

Tab. 9. Anemone Fulsatilla. 

Tab. 10. Anemone pratensis. Der we- 
sentliche Unterschied Von der votigen Art 
ivird genau angegeben. 12* 

Naturbeobachtungen über die Bewe^ 
gung und Funktion des Saftes in den 
Gewächsen mit vorzüglicher Hin- 
sicht auf Holzpflamzen. Von Hein- 
rich Cotta. Mit 7 colorirten Quarte 
kupfern. Weimar, iggö. 4. XIV» 
u. 96. S. Die Kaia^ Akademie der Naturforecher 
gab bekanntlich 1798 die Preisfrage auf : „//^ 
welchem der bekannten Haupttheile eines Ge- 
wächses ^ Rinde 9 Splint^ Holz und Mark 

steigt — 207 — 

steigt der Saft in den Gewächsen aufwärts? 
Geht er in der Rinde wieder abwärts nach 
der ff'urzel zu und bis in dieselbe? Und 
wenn dieses ist , durch welche Pflege gelangt 
er aus den innern Theilen in die Rinde? 
Die vom Herrn Cotta eingereichte Schrift 
erhielt den Preis. Sie er^^^cheint hier indes- 
een nicht so, wie sie der Äcademie überge- 
ben wurde, denn in den fünf Jahren, die 
seitdem veretrichen sind, machte der Verfi 
noch manche andere Beobachtungen , die 
nun mit seiner erstem Abhandlung zu einem 
Ganzen verschmolzen sind. Hr. C. ist selbst 
80 bescheiden ) dafs er seine Schrift nur als 
einen Beitrag zur nähern Kenntnifs der Ope- 
rationen der Natur betrachret, und w^irkh'ch 
haben wir manche schätzbare Beobachtung 
und eine vonirtheilsfreie Untersuchung iü 
diesem Werke gefunden. Eben so aufrichtig 
müssen wir aber auch gestehen ^ dafs uns 
dasselbe vorzüglich einen doppelten Mangel 
zu haben scheine* Der eine nämKch besteht 
darin ♦ dafs Hr. die Frage der Akademie 
zu wörtlich genommen hat, indem er im 
ganzen Werke weiter keine Pflanzengefärijö 
unterscheidet, sondern nur von Rinde, Splint^ 
Holz, Mark und Spiegelfasern spricht. Den 

zwei^ 208 — 

I 

zweiten suchen wir darin , dafs eich der Hr. 1 
Vf. ausschliefslich an Sträucher und Bäume 
gehalten hat, denn das wenige, das er von 
andern Gewächsen sagt, kann gar nicht irA 
Betracht kommen. ^ 
In der Einleitung theilt uns Hr. C. seine 
Ansicht der Natur und der organischeu Kör- 
per mit, welche wir hier übergehen zu kön- 
nen glauben. Das Werk selbst zerfällt in 
2Wai Abtheilungen* 

Erste Abth. J^on der Bewegung des 
Safts in den Gewächsen, Im ersten Kapiiel 
untersucht der Hr. Vf., ob der Saft in der 
Rinde , im Holze oder im Marke aufsteige. 
Er ist der Meinung, dafs es im Holze ge- 
schehe. Die Gründe, welche er gegen das 
Anffiteigcn des Safts im Marke anführt, sind 
gut und hinreichend. Nicht so können wir 
über die gegeii das Aufsteigen in der Rinde 
beigebrachten urtheilen. Er glaubt nämlich 
den Satz, der Saft steigt nicht iii der Rinde 
auf, durch folgende Beobachtungen zu wi- 
derlegen, i) Wenn man einen Rindenring 
um einen Baum wegechneidet , so erhält 
sich der über demselben befindliche Theil 
tnehrentheilsi und zuweilen erzeugt öich 

so- — 209 — 

dogar eine neue Rinde. Der Vf. sieht selbst 
ein, dafs diefs höchstens nur etwas wahr- 
scheinlich machen könne^ dafs der von den 
Wurzeln eingesogene S^ft nicht ausschliefs- 
lich in der Rinde aiifsieige. Diese Wahr- 
echeinlichkeit wird aber um so gerifigeri 
wenn man überlegt, wie lange abgeschnit- 
tene Zweige eines Baums , ja ganze Pflanzen 
(besonders die Sahigen) leben können ^ ohne 
Wurzeln zu besitzen und mit ihrem untern 
Theile in der Erde zu stehen. Dagegen ge- 
ben wir ihm gern zu, dafs man nicht ala 
Gegcnbeweifs hohle Weidenstämme anführen 
dürfe, in welchen das Holz gänzlich zcrt^tört 
eey, ohne dafs der Saft in ihnen anfzustei« 
gen aufhöre, denn sicher hat sich in diesen 
noch etwas Holz gesund erhalten. 2) Wenn 
man zur Zeit^ wo der Zuflufs des Safts am 
stärksten ist, Schnitte in einen Baum machte 
so wird, so lange sie blofs die Rinde ver- 
letze« , kein Saft hervorquellen, dagegen iii 
Menge j sobald der Splint getiroffen wird. 
Dem Vf. selbst ist es bekannt, dafs anderö 
Beobachter das Gegenüieil wollen bemerkt 
haben. Ree. hält diesen Versuch überhaupt 
für einen von denjenigen, wo man leicht 
Täuschungen ausgesetzt ist, wenn man ihii 
N.Journ. d. Bot. 2. B. 2, St, O kuf — 210 — auf die Weiae, -wie der Hr. Vf, anstellt. 

Aber ähnliche Versuche haben wirklich ge- 
lehrt, dafs in vielen holzartigen Pflanzen zu 
gewis»-en Zeiten der Saft vorzüglich im Spliw» 
te luid Holze aufsteige, und Hr. C. mag da- 
her eehr richtig beobachtet haben. Indeeeen 
folgt hieraus noch nicht, dafs die Rinde, 
(nämlich der Theil derselben, welchen mail 
Bast nennt,) diese Funktion nicht anch ver- 
ri hfe. 3) Lebende Zweige nehmen in die 
Rinde keine gefärbte Flüssigkeit auf. Diefe 
ist gar kein Beweis; es int im Gegentheil so- 
gar möglich, dafs, weil die Gefäfse der Rindd 
gefärbten Flüssigkeiten, die man doch aU 
den Pflanzen nachtheilig betrachten mnls, 
den Eingang versagen, es weit thärigere Or- 
gane als diejenigen sind , die sie aufnehmen. 
4) Der Vf. nahm an mehrern Weidenstäm- 
naen alles Holz auf einen Zoll Höhe so her- 
aus, dafs die ringsum stehende Rinde bis 
auf die nöihige Oefnung unverletzt blieb, 
der darüber belindliche Theil fieng zu wel- 
ken an, und starb in den ersten Tagen ab. 
Hierüber bemerken wir erstlich, dafs auch 
diefeer Versuch nicht an sich oeweise, dafs 
im Bäf^ie gar kein Aufsteigen Statt finde; 
und zweitens, dafs allerdings der über dem 

her- — 211 — heraiispenommenen Holzzy'inder befindliche 
Theil sehr häufig erhal-en werde, wenn man 
mehr Sorgfalt für die Erhaltung der Rinde 
trägt, als der Vf. Denn wenn freilich der 
äu^^ern Luft, wohl gar der Sonne der Zu- 
tritt in eine so schreckliche Wunde gestaltet 
wird, was kann da anders als der Tod er- 
folgen. Wir haben ja schon mehrere ältere 
Versuche, z. B. von Hope, welche bewei- 
sen, dafs wenn man die Wunde gehörig ver- 
bindet, ja zuweilen selbst ohne diese Vor- 
eicht, allerdings der über derselben befind- 
liche Theil erhalten werde i ja dafs sich aus 
der zurückgebliebenen Pdnde neues Holz er- 
zeuge. Erwägt man überdies die bekannte 
Erfahrung, dafs beim Pfropfen und Okuliren 
das Holz des aufgesetzten Reises und Äu^j^e« 
niemals mit dem Holze des Stammes ver- 
wächst, dafs man an Steckreisern das Holz 
mit jPergament so überziehen kann, dafs al- 
les Eindringen von Feuchtigkeit wegfällt, 
ohne dafs dadurch das Gedeihen desselben 
verhindert würde u. dgl. m. , so wird man 
um so mehr einsehen, wie viel hoch daran 
fehlt, dafs der Hr. Vf. den Satz bewiesen 
habe^ in der Rinde steige kein Saft auf. 

2 Das Das zweite Kapitel handelt von der Ver- 
breitung des Safts. Hr. C. zeigt, dafs ge- 
färbte Flüeeigkeiten durch den Blattstiel in 
die Blattribben, ja selbst in Blüthen- und 
Fruchtheile dringen. Er will sogar bemerkt 
haben, dafs sich das Zellgewebe zwischen 
dem AdernetÄe der Blätter schwach färbe, 
und schliefst daraus, dafs der aufsteigende 
Saft wirklich von Natur aus diesen Gefäfsen 
in das Zellgewebe sich ergiefre und nun 
durch die Rinde bis in die W ^rzei rückwärts 
gehe. Für die rückgängige Bewegung det 
Safts durch die Rinde wird vorzüglich die 
bekannte Erfahrung, dafs sich, wenn man 
ein Stück Rinde ringsum um einen Zweig 
lostrennt, sich an der obern Seite eine Wulst 
erzeugt, angeführt. Er nimmt aufserdem 
noch eine horizontale Bewegung des Saft« 
«owohl beim Aufsteigen im Holze als beim 
Absteigen in der Rinde an, und zwar des- 
wegen, weil, wenn ein zylinderförmiges 
Stück eines Zweiges auf den entgegengesetz- 
ten Seiten bis über die Hälfte eingekerbt 
und dadurch alle Verbindung der Gefäfse in 
verticaler Richtung aufgehoben wird, den- 
noch ein Aufsteigen der gefärbten Flüssigkeit 
bis zur Spitze des Zylinders erfolge; eben so 
. er. — 213 — 

zeuge flieh eine Wulst, wenn man ein Rm- 
denstück spiralförmig um einen Zweig losge^ 
trennt habe, länge der ganzen untern Seite 
der übrig gebliebenen Rinde. Auch hier kön- 
nen wir dem Vf. nicht einräumen, dafs er 
den Satz: der Saft geht durch die Rinde zu- 
rück, auf^er Zweifel ge^^etzt habe. Er hält 
sogar die milchfarbigen und harzigen Flüe- 
ßigkeiten, welche sich in den eignen Gefäföen 
finden , für die rückkehrenden Säfte. Hr. 
C. wi'l übrigens den aus den Wurzeln durch 
das Holz aufsteigenden Saft den rohen, den 
durch die Rinde zurückkehrenden den Bil- 
dungssaft genannt wissen. 

Im dritten Kapitel glaubt der Hr. Vf. 
aufser den ebengenannten horizontalen Ver- 
bindungen der zuführenden und zurückfüh- 
renden Gefäfse noch eigene horizontale Gefäfae 
annehmen zu müssen , die aus der Rinde ins 
Holz und umgekehrt aus diesem in jene die 
Säfte führten, besonders aus dem Grunde, 
weil man z. in Nadeihölzern auch harzige 
Säfte im Holze finde. Für diese erklärt er 
die Spiegelfasern. Wir sind überzeugt, dafs 
diese nichta anders, als Zellgewebe sind, wol- 
len a^bcr nicht in Abrede eeyn, dafa durch 

das- — 2U — 

dasselbe FliiseJgkeiten von aufsen nach in- 
nen und umgekehrt dringen können. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich haupt- 
«ächiich mit dem Beweise, dafa der Bildungs- 
eaft, wenn er in die äufsersten Wurzelfasern 
gekommen gey, wieder durch das Holz auf- 
steige, um aufs neue durch die Kinde her- 
abzwgehen. Wie man leicht glauben wird, 
hat Hr. C. keine hinreichende Gründe für 
dieee Meinung beigebracht. Wenn auch der 
Versuch, dafs Zweige eines Baums, davon 
die einen in ein Gewächshaus geleiteten, grü- 
nen, während die andern aufserhalb dessel- 
ben befindlichen vor Käke erstarrt sind, nicht 
ein vollständiger Beweis gegen die Zirkula- 
tion der Säfte ist, so können wir doch nicht 
zugeben , dafe der Ausbruch der Knospen im 
Friihjahre nur durch eine auf.«ieigendc Be- 
wegung de« Bildungssaftea erklärt werden 
könne« 

Zweite A b t b. Darstellung der wich- 
tigstgji Funktionen des Saftes in Bezug auf 
Entwickelung und JVachsthum der Pßanzen^ 
vorzüglich der holzartigen. Wir übergehen 
dasjenige, was Hr. C. im ersten und zwei- 
ten Kapitel über das Keimen, die Entwicke- 

lung SI5 — 

lung der Knospen, und das Längswache- 
thum der Wurzeln eagt , da man in densel- 
ben zwar hier und da einige gute Beobach- 
tungen, im Ganzen aber wenig Eigenthüm- 
lichee findet. Wir theilen dafür lieber seine 
im dritten und vierten Kapitel angegf bene 
Meinung über das Wachsthum des H Ize« 
und der Rinde in d^'e Dxke mit. DaCs der 
Splint aus der Rinde entstehe, eey ein Irr- 
thum. Der vorzüglichste dafür angeführte 
Beweis sey der, dafs ein durch die Rinde 
geötecktee Stück Drath endlich von Holzsub- 
stanz überzogen werde. Hr. C. ist der Mei- 
nung, dafs das Holz nur in dem Falle den 
Drath bedecke, wenn er zwischen Rinde 
und Holz zu liegen kömmt. Wir finden in- 
dessen seine Versuche hierüber nicht über- 
zeugend genug, und Duhamels Verfahren, 
welches das Gegentheil lehrt, ungleich zweck* 
mäf-jiger, Ucberdies hat neuerlich Mir bei 
Versuche angestellt, die fast unwiderleglich 
^jarthun, dafs der Bast sich in Splint ver- 
wandele. Unser Vf. glaubt, dafs Holz und 
Rinde gemeinschaftlich und zugleich zum 
Wachsthum der jungen Holzschichten beitra- 
gen, indem sie eine gallertartige Materie ab- 
sondern, die aicb in Holz verwandele. Au-> 

serdem — 2l6 — 

serJem nimmt er auch noch an, dafs das 
Mark im ersten Jahre Holz auf der fnnern 
Seite zu erzeugen fähig sey, und führt dar- 
über einige Vereuche an. Ree. hat derglei- 
chen noch nicht angestellt, und will daher 
nicht zu voreilig darüber absprechen , aber 
der Bau des Markes macht es ihm in der 
That etwas unwahrscheinlich, denn schwer- 
lich kann unmitteibar aus blofeem Zellgewe- 
be ein wahres Holz erzeugt werden. Ueber 
das . Wachsthum der Rinde erklärt er eich 
dahin, dafs sie von innen nach aufsen wach- 
se , 60 dafs sich jährlich an derselben S eile 
eine neue Lage Rinde und eine neue Lage 
Holz erzeuge. Im fünften und letzten Kapi- 
tel handelt Hr. C. von der Bildung der Biü- 
then und Früchte, und von der Fortpflanr 
zung. Wir stimmen mit dem Vf. darüber 
ein, dafs zur Bildung der Blüdientheile so- 
wohl Rinde als Holz und Mark das Ihrige 
beitragen, können ihm aber nicht beipflich- 
ten, wenn er meint, dafs das Saamenkorn 
seine Nahrung vorzüglich aus dem Marke 
erhalte. 

Aufser den Kupfertafeln, die sehr brav 
gearbeitet sind , erhält man auf Verlangen 
noch Praeparate vom Vf. zur Erläuterung und 

Be- — 21? — Bestätigung der Richtigkeit der von ihm an- 
gestellten Versuche. 13' 

Beschreibung und Abbildung der theils 
bekannten, theils noch nicht be* 
schriebenen Arten von Riedgräsern 
nach eigenen Beobachtungen und 
vergröfserter Darstellung der klein- 
sten Theile. Herausgegeben von 
Christian Schhulir ^ Üniversitäts-Me- 
chanikus zu Wittenberg etc. Wit- 
tenberg igoi. 128 S. 8* — Nach- 
trag oder die zweite Hälfte der Ried- 
gräser i8o6. XII. u. 91 S. Mit 93 
illuminirten oder schwarzen Kupfert» Der evflte Theil dieses cchätzbaren Werks 
erschien bereits igoi nicht nur für sich, son- 
dern auch als ein Theil des von Hrn. S. her- 
ausgegebenen botanischen Handbuchs. Er 
enthält eine genaue Beobachtung und getreue 
Darstellung von 105 Arten dieser Gattung, 
5iu weichen Hr. S. die Synonyme so sorg- 
fältig fältig «Is möglich zusammengetragen hatte. 
Seit dieeer Zeit verbreitete eich besonders 
durch Wahlenberg's, Hoet's und Will- 
denow's Bemühungen noch ungleich mehr 
Licht über diese Gattung. Hrn. S. selbst 
wurden überdies eine zahlreiche Menge Arten 
9U6 allen Gegenden zugeschickt. Hierdurch 
sah er eich in den Stand gesetzt, den gleich 
bei der Erscheinung dee ersten Werks vers»»ro- 
chenen Nachtrag eher, als es sont;t hätte ge- 
schehen können , öffentlich bekannt zu ma- 
chen, und wahrscheinlich wird demselben 
bald noch ein anderer kleinerer nachfolgen. 
Der gegenwärtige zählt wenigstens gegen 216 
Arten Riedgräser auf, (denn wir müssen von 
den 79 und 14 j Nummern einige, die für 
zweifelhaft oder geradezu für einerlei Art 
gehalten werden , abrechnen) also mehr als 
noch ^inmal so viel Arten als das erstere 
Werk, worin io5 beschrieben wurden. Hn 
S. hat sie ziigleith auf eine bessere Art ein« 
zutheilen gesucht, und wir glauben, dafs 
«eine Eimh ilung Vorzüge vor den bereit« 
bekannten habe. Er trennt sie nämlich nach ^ 
der Zahl der Theilungen des GrilFels in zwei 
Hanptabthe^lungen; und dies ht gewifs um 
^0 zweqkmafbigcr, da sie eich aufscrdem noch 

durch — 219 — 

durch die Saamen unterscheiden, so däfs, 
wenn auch bei manchem Exemplare die Grif- 
fei abge^tofeen ßeyn sollten , dennoch die Ab- 
theilun^, zu welcher es gehört, nicht zwei- 
felhaft bleiben kann. Hierzu kömmt , daCf 
die Zabl der Theilungen des GrilFels kanm 
jemals abändert, da hingf^^en die Anzahl der 
männlichen und we blichen ehren öftern 
Abweichungen ausgesetzt ist: Hr^ S. hat sie 
daher nebst einigen andern Verhältnissen blofi 
zu Unic rabtheilungen benutzt. Durch e\n 
Versehen ist indessen C mucronata AU, zu 
.der Abtheilung mit drei Narben gekommen. 
Die Gattung Kobresia, wird mit Recht abge- 
sondert. Wundern müssen wir uns aber, 
dafs ein so genauer Beobachter als Hr. S. , 
dem von Hrn. Willdenow angegebenen 
Charakter seinen Beifall schenken kann. 

Da diesem Nachtrage im Ganzen Will- 
denow 's Bearbeitung dieser Gattung zu 
Grunde liegt; so glauben wir hier haupt- 
sächlich dasjenige noch anführen zu müssen, - 
worinne Hr. S. von ihm abweicht. — Ca- 
rex Bertoloni, So nennt Hr. S. die von Ber- 
toloni in den Mem. della Soc. Med. d'emul. 
di Gen. T. II. als C cuspidata beschriebene 
Art , die nicht nur bei Genua , sondern auch 

in in Kärnthen, Tyrol, Helvetien und Portugal 
vorkömmt. — - Carex glomerata Host, wird 
als C. Ho Stil von C stenophylla getrennt, 
womit sie Willdenow vereinigte, ob mit 
vollem Recht, v^agt Ree. nicht zu entschei- 
den, da keine hinreichende Charaktere ange- 
geben sind, und die letztere Pflanze nicht 
vollständig abgebildet ist. — Sehr unwahr- 
scheinlich ist es aber Ree. , dafs von C. schoe- 
noides Host, eine andere Art (Carex austria* 
ca) unterschieden werden müsse. Es läfst 
sich kaum zweifeln, dafs Hr. hier Host's 
Pflanze vor eich gehabt habe. — C. Grypos^ 
eine neue Art aus dem Salzburg'schen. 
C. Gebhardii scheint jetzt Hrn. kaum 
mehr als Varietät der C. elongata zu seyn. 
^ C. Boryana^ eine noch urVbckannte Art, 
die Bory de St. Vincent von I sie de Fran- 
ce mitbrachte. — C. aethostachya» Hr. S. 
selbst zweifelt noch, ob sie von C nigra 
All. verschieden sey, stellt sie indessen einst- 
weilen als eigene Art auf. — C. ßava, Will- 
denow führt 4 Abarten derselben an, Hr. 
S. nur zwei. Ree. ist überzeugt, dafs dar- 
unter, wo nicht vier, wenigstens drei ver- 
schiedene Arten verborgen sind, die sich mit 
leichter Muhq auf der Stelle unterscheid en 

las* — 221 — 

lassen. Hr. S. scheint diese aber nicht zu 
kennen. Tab. H. N. 36, stellt nämlich die 
ächte C. ßava vor , und auf Tab* F. wird 
aufser dieser noch in der kleinsten Pflanze 
eine derienigen Arten abgebildet, die unter 
dem Namen C. Oederi bekannt sind. Die 
Kap-^eln derselben sind aber nicht deutlich 
genug dargestellt und beschrieben , um mit 
völliger Sicherheit zu bestimmen, welche es 
gey? — C. ßmbriata ^ eine neue Art aus der 
Schweiiz. — C. tetanica aus Pensylvanien, 
wird von C. conoidea getrennt. — C. ni/ida 
Host, wird mit Recht mit C. venia verei* 
nigt, von welcher sie ^iUdenow unter* 
fichied. C. Grioletii^ eine neue von Grio- 
let in Ligurien gefundene Art. — C. ambleo^ 
€arpa^ Ree. pflichtet dem Hrn. Vf. bei, der 
sie nur für eine Abänderung der C. recurva 
hält 14. — 222 — 14. 

Adumbrationes plantarum nonnuUarum 
horti Halensis academici selectarum, 
— Auetor Leo Victor Felix S. R. 
J. C. Henckel a Donner srnarck. Ac- 
cedit tabula aenea. Halae i8o6* 36 
S. 4- Der Hr. Vf. , welcher schon in seiner 
Jugend, wo er eich zu Neufchatel aufhielt^ 
eine grofse Vorliebe für Botanik empfand, 
aueh bereits dem Publikum durch seinen 
Nomenölator bekannt ist , liefert hier einen 
tühmlichen Beweis seiner botanischen Kennt* 
nitSe. Wir erhalten in vorliegender Schrift 
genaue und vollständige Beschreibungen 15 
iheils schon bekannter, theile neuer Arten, 
welche ihm vom Hrn. Prof. Sprengel mit- 
getheilt wurden, namentlich folgender: jchiU 
lea specioia Spreng. Mit Achillba Ptarmica 
hat sie, wie der Hr. Vf. richtig bemerkt, 
viel Aehnlichkeit. Wir würden sie besonders 
noch durch den höhern aufrechten Stamm 
und die Blätter, die genau betrachtet dop- 
pelt gesägt sind j unterschieden haben* 

Cleo' — 223 — 

Gleome uniglandulosa CavanilU MU-* 
chrysum lucidum Spreng. (Xeranthemum 
bracteatum Ventenat.) Die Pflanze iat nichfc 
auadauernd, sondern nur zweijährig, — Eu- 
■phorbia sexangularis Spreng. Eine jährige 
Ptianze von den Inseln des stillen Meeres. 
Hr. Sprengel sagt in der Gartenzeitung, 
dafs ihm das Vaterland derselben unbekannt 
eey. So viel Ree. bekannt ist, rührt der 
Name ursprünglich von Schousboe her, B ro- 
te ro beschreibt sie unter dem Namen E. pte» 
ricocca* Das Vaierland derselben ist also 
vv^ohl eher Portugal und Marokko. — Antht- 
mis caucasica Spreng. — Linaria dianthi^ 
folia. So nennt Hr. Graf H. eine Art der 
Linnei'schen Gattung Antirrhinum , die mit 
ji. multicaule und glaucum Aehnlichkeit hat* 
Sie ist ausdauernd ; ihr Vaterland aber unbe- 
kannt. Ree. ist es nach der Beschreibung 
wahrscheinlich , dafs das gewöhnlich zu 
glaucum gesetzte • Synonym von Buxbaum 
zu dieser Pflanze gehört. Der Vf. karakte- 
risirt sie so: L. ßlauca, caule glaberrimo 
ramoso, foliis linearibus inferioribus canali- 
€ulatis senis, euperioribus alternis glabris; 
florifous racemosis pedicellatis. — JSJepeta meU 
lissaefolia Lamarck« — Nepeta Mussini 

Spreng — 224 — 

Spreng. Eine neue auf dem Caucasua ge- 
fundene Axt mit folgender Differenz: N. fo- 
liis cordato - olratis , crenatis, undulatis; ver- 
ticiUie pedunculatiSj secuudis, epicatis; ca- 
lycibus longiß, nervoso -pilosis. — Plectran- 
thus parvißorus Spreng. Ist von Willde- 
n ü w unter demselben Namen im Hort. Be- 
rolin, beschrieben. — Sueda triandra. Eine 
neue Art aus dem nördlichen Persien mit 
folgeöder Phrase : S. herbacea foL carnosis 
linearibus i planis, basi aitennatis pilosis^ 
tnuticiSf ßoribus polygamis , h^rmaphroditis 
triandris monogyjiis. Hr. Sprengel sagt 
in einer Anmerkung, dafs sie noch näher 
mit S. hyssvpifolia Pall. itin. (excl. synoui 
LlnUi) zu vergleichen sey. — Dlanthus cau- 
casicus Sprengel. In Curt. Magaz. t. 795 
ist dieselbe Pflanze imd unter demselben Na- 
men abgebildet. Sie wird so karakterisirt: 
D, ßoribus solitariis , pluribus in eodem caule 
squamis calycinis subsenis ^ oblongo - Imiceola- 
tis i tübo calycis breviöribus ^ extimif longio' 
tibus patentissimis 9 ad basin margine sca* 
fiosis; petalis inciso - serratis, maculatis, bar- 
hatis\ föL lanceolatis , urrinque attenuatis^ 
rnargine scabriusculis, — Chaeturus fascicu' 
latus Link. — Silene grata. So nennt der 

Hr; Hr, Vf. eine jährige Pflanze von unbekann- 
tem Vaterlandes die er zw- s^hen S. quadri- 
dentata und rupe^tri8 gesetzt wissen wilL 
Nach der B'^srbreibüng mufs Ree. ur^ieüen^ 
dals sie vie mehr tnit S. picta Pers^ ver- 
wandt, wohl gar die e'be sey Ihre Oiffe enz 
lautet t S. mtalis hißdis ; caljcibus ventricnsO' 
clavatis ^ pictis . folils retrnfiexis ^ carriosO' 
canaiieulatis « glaheri inds , niargine membra' 
naceis ^ apice mncronulatis, — Lagasca mal- 
Iii Carvan. — Cjperus Papyrus L. V üi 
djeser Pt'anze wird eiil Halm auf der beige- 
fügten K^-^fertafel ganz gat vorgesJellr. Wir 
würden hierzu doch lieber eine von den. 
neuen Ptianzen als diese längst bekannte ge*^ 
Wählt haben. 15. 

De Rosis Suecanis teixtamen primtim, 
quod proponunt Adanius Af zeh.is et 
Carolas StejiJiamjner ^ die 14. jun^ 
I804. Upsalae 4. g Seit. Nicht leicht w^^'d man nnter den phanö- 
rog'^mischen Gewächeen eine Gattung auf- 
JoujÄ.d.Bot.a.B. a. St. P weisen^ — 226 — weisen, bei welcher e* schwerer zu bestim- 
men hielt, vias Art, was Abart, was Abän* 
derung 6ey , als bei der Gattung der Rosen. 
Man darf sich daher nicht wr:ndern, dafs 
Linne selbst und seine Nachfolger oft sehr 
ung'ücWich in ihrer Bezeichnung waren und 
*daher die mannigfaltigsten Verwirrungen ent- 
Btanden sind. Dies gilt selbst von den in 
Schweden einheimischen Arten. So gering 
die Anzahl derselben ist, so zweifelhaft sind 
^ianche darunter. Auch Hrn. Afzelius 
blieb noch manches über sie donkel, er theilt 
w\i indessen mehrere sehr schätzbare Bemer- 
kungen mit. 

1. Rosa canina. Unter dieeem Namen 
kommen zwei verschiedene Pflanzen in Schwin- 
den vor, d;e eine foliis utrinque glabris, fio- 
ribus subsolitariis , die zweite folioHf subtus 
pubescentibus , floribus cymosis. Die erstere 
ist sehr wahrecheinlich die ächte Linneische 
Vi, /canina^ da die zweite mehr an collina 
gränzt (sicher aber nicht völlig mit ihr über- 
einstimmt). 

2. Ftosa spinosissima, Linne scheint 
anfänglich unter diesem Namen eine ganz 
andere Pflanze verstanden zu haben als in 
der Folge, wo er den ersten vergessen ha- 
ben — 227 — 

ben mochte, So viel ist ^^ewifs, daf« dieje- 
nige Art^ weiche unter diesem Namen ,-6- 
A^öhnlich in Gärten vorkömmt, bie jetzt in 
Schweden noch nicht ist bemerk- worden, 
und dafs an den von Linne angezeigten Or- 
ten, aufser R. canina nichts ander« als eine 
der Arten vorkömmt, welche gemeinsrhaft- 
lieh unter ü. cinnawomea be^rilFen «ind. Als 
Synonyme dieser ersten Linneit-chen /£. spU 
nosissima können betrachtet werden: Hosa 
sylvestris pomifera minor Bauh. Pin und 
R, spi?iosi.fsima Lin. Sp. pl, ed^ I. et FL 
Suec, ed. 2. (excl. Bauh. bist.). Da Hr. A. 
die Früchte rubidos, Linne am antdezeigteii 
Orte nigricantes nennt, so bleibt ReCi noch 
Zweifel darüber übrig, 

3. Rosa Eglanteria, Linne hat in der 
ersten Au'igabe der Sp. pl. unter diesem Na- 
nien offenbar die Roße ver^ianden, die iri 
der Folge als ü. rubiginosä allg^^mein bekannt 
wnrde. Aach wächst in Schweden weiter 
keine als diese wild. Durch eine sonderbare 
irrung ist in der Fl. suec* ed. 2. die B^ schrei- 
bung der gemeinen gelben Gartrnroße dieser 
Art hinzugefügt worden ^ wodurch d iirk 
nicht wenig Verwirrung entstehen mnf's.ö. 
Ht. Ai will für ü. rubiginosä den alten Nä- — 22S ^ 

men Eglanteria hergestellt wissen, ütkJ die- 
jenige, die man jetzt unter diesem Namen 
begreift, nicht lutea sondern Fseitdegiante- 
ria nennen. Wir würden es doch lieber bei 
den nun einmal eingeführten Namen lassen» 

4. Rösa villosa. In Schweden echeint 
nur R, tomcntosa Smith* vorzukommen, 
und daher diese als die wahre ü. villosa 
betrachtet werden szu müssen. Rosa villosa 
Fl. Suec, ed, 2. ü. villosa Ehrh. und R^ 
tomentosa Sm., sind wenigstens Synonyme. 

5. ü. art>ensis. Die Hudson'eche Pflanze 
ist noch nicht in Schweden bemerkt wor- j 
den* Es findet sich aber daselbst eine Art, j 
welche Aehnlirhkeit mit ihr hat , und viel* 
leicht die Rosa ßuvialis Fl. Dan. iöt. 

6. -ß. cinnamomeay Als wahre Synonyme 
der schwedischen in Linne's Herbarium 
unter die<^em Namen b<findlichen Pflanze, 
können nur ü. collincola Ehi h. Beitr. 2. Bd. 
und ü. cinnamomea Ehrh. ib. 5. Bd. betrach- 
tet werden, 

7. Rosa majalis. Retz bemerkte sie 
'sehr häufig in schwedischen Gärten, und 
Osbeck hierauf wild. Es ist indessen noch 
ungewifs, ob beide einerlei Pfltmze unter i 
diesem Namen verstanden haben. 

8. i 8« ^osa ruhiginosa. Man vergleiche über 
fiie dasjenige, waä wir bei Rosa Eglanteria 
bemerkten. Genera plantarum Guineensium revisa 
et aucta, quorum partem primam 
proponimt Adnmus Af^zelius Phil, et 
Med. Doct Botan. demonstr etc. et 
NicoL Wilhs, Eigenstierna, die9.Jun, 
18^4- Upsalia 4. 26 Hr. A f z e H u s machte bekanntlich eine 
Eei«'e nach Guinea, und kehrte von da mit 
vielen botanischen Schätzen zurück. Als er 
nach seiner Zurückkunft die gesammelten 
Pflanzen mit den Beschreibungen derselben, 
welche Linne und andere Botaniker da- 
von gaben, verglich, fand er eo viele Un- 
richtigkeiten und Mifsgriffe, dafs er den Bo- 
tanikern einen wesentlichen Dienst zu lei- 
aten glaubte, wenn er seine eigenen Bemer- 
kungen darüber bekannt machte. In der 

vor- TOTliegenderi Gelegenheiteschrift wird mit 
zwei Ga Hungen Usteria und Codarium der 
Allifang getuacht, über welche Hr. A. eo viel 
Int re^bantes ^^agt, dafe wir bei der Selten- 
heit der Schrift das Wichtigste hier um eo 
mehr im Au-szuge mittheiien zu mi-ssen glau- 
ben, da t*ie ßelbst nur im Nachtrage zum 
2»en Th. der Vahrschen Enumer. Plant, be- 
nutzt worden ist, 

1. Usteria. Hr. Willdeiiow hatte die 
pflanze, welche er Usteria scandens nennt, 
yon Isert getrocknet erhalten, und sie in 
den Schriften der Gesell'^ch. nati^rh. Freunde 
zu Berlin abgebildet und weitl^uftig beschrie- 
ben. Hr. Afzeliue sammelte eine Menge 
Exemplare von dieser in Guinea häufig wach- 
eenden Pflanze, allein so sehr er überzeugt 
war, dieselbe Art zu befcitzen, so fand er 
doch Willdenow'e Beschreibung gar nicht 
seinen Exemplaren angemessen. Zur Verglei- 
chung setzt er die B.e8chreibung der Willde- 
no waschen Pflanze und seiner eigenen neben 
einander. Die mehrsten Abweichungen las- 
sen sich dadurch erklären, dafs das Will- 
denow'sche Exemplar nicht dae beste, und 
die davon gelieferte Zeichnung, an welche 
sich Hr. A. vorzüglich, hielt, nicht die treueste 

war, — 231 — 

war, aber eine ist so auffallend, dafs man 
kanm glauben BoUte , beide bätten einerlei 
Pflanze vor sieb gebabt. Hr. W. schreibt 
nämlich der Gattung eine Capsula unilocu- 
laris disperma zu, da sie nach Afzelius 
bilocularis polysperma ist. Hr. A. theilt una 
hierauf folgenden natürlichen Karakter der 
Gattung mit: 

Cal. Perianthium monophyllum quadrifi- 
dum persistens : laciniis tribus interiori- 
bus minimis appressis acutis, quarta ex- 
teriore raaxima petaliformi horizontali 
lineari-lanceolata obtueiesima. 
Cor. monopetala hippocrateriformis quadri- 
partita eaduca. Tubus angnstus cylin- 
dricus, lacinia calycis maxima duplo lon- 
gior. Limbus ad basin partitus subdimi- 
diatus. Laciniae inaeqtiales lanceolatae 
acutae. 

Stam. Filamentum unicum breve filifor« 
mi-attenuatum , e margine tubi corollae 
inter lacinias duas majores enatum. An- 
thera sagittata exserta bilocularis versa- 
tilis : loculamentis oblongis divergentibus. 

Pest. Germen superum ovato - conicum. 
Stylus filifarmis tubo corollae longior. 
Stigma simplicissimum subrugosum. 

Ger. — 232 — 

Fer. Capsula livato - ohlonga Gompresea bi- 
ßulcara bi o ularis subquadr. valvie bipar» 
tibiiiö p ^lysperma. Valvuiae carinulatae 
büfidae ^nar-^iinibne inv^olutis constiiiien- 
tefe DUsepimentum per mediam longitu- 
dinern dehiscens. 

Sem. plura parva depreeea ovato linearia 
obt^siesima , arillo tenuißBima retirulatn, 
in marginem latnm cingentem dilafato 
vestita , coiumeilae magnae deciduae dor- 
ao convexo imbricatiin duplicique eerie 
affixa. 

Inß, Fanicula racemosa axillo - terminalia 
' fitricia supradecomposita brachiatim repe- 
tit » trirhotoma. Flores terminales terni- 
laferalibus pedicellatis. Pedunculi pedi« 
cellique bibr^cteati. Bracteae parvae se- 
mi-ovatae vagina laterali connexae. 
Der wesentliche Karakter würde folgen- 
äcr seyn: 

Calyx quadrifidus: lacinia exteriorc ma-p 
xima petaliformi, Corolla hypocrate- 
riformie quadripartita. Capsula poly- 
gperma in vaivalaa duaa intus dehis- 
centes partibilis. Semina late margi- 
liata coiumeilae aißxa. Nach Nach dem Linneischen Sexualsystem ge^ 
hört di« Gattung zur Monandria Monogynia, 
nach dem naiürlichen zu den Rubiaceis, und 
zwar ist sie zunächst mit Cinchona und 
Mus{?aenda verwandt. 

II. Codarium, Linne erhielt von N. L. 
Burmann^eine Pflanze, welche er Dialium 
indum naraite, und die Burmann selbst 
ein Jdhr darauf in der FL indica als Dialiiim 
javanicum beschrieb. Sehr unrichtig setzte 
letzterer Cortex papetarius Rumphii als Sy- 
nonym hinzu. Houttuyn glaubte in sei- 
nem Dialium coromandelicum eine zweite 
Art dieser Gattung gebunden zu haben, allein 
offenbar gehört die Pflanze nicht hierher: 
Eine dritte Art hat Willdenow in Rö* 
mer's Archiv für die Botanik als Dialium 
guineense bejichrieben und abbilden lassen, 
Hr. A, Fand in Guinea eine Pflanze , die mit 
der Linneischen , noch mehr aber mit der 
Willdenow'echen so viel Aehnlichkeit hatte^ 
dafs er sie genauer mit beiden vergleichen 
zu mü-sen glaubte. Bei seinem Aufenthalte 
zu Norwich, erlaubte ihm Smith das Lin- 
neifiche Exemplar genau zu untersuchen. Et 
bemerkte an demselben folgende Karaktey^.: 
Calyx pentaphyllus, Corolla nuUa. Filaments^ — 234 ~ 

e receptaculo piano villoeo intra gcnnen ena» 
ta. Germen sessile eidem cum Filamentis 
loro piano insedens. Stigma obtusum. Ver- 
gleicht man diese mit der weiter unten an- 
geführten Beschreibung der Afzelischen Pflan- 
ze, «o ißt ollenbar, dafs sie nicht mit der 
Linneischen in eine Gattung vereinigt wer- 
den kann. Was den Blüthenstand der Lin- 
neischen Pflanze betriftt, so hat ihr Will de* 
novv unrichtig eine panicula simplex nutans 
zugeschrieben , denn das Linnci.^che Exem- 
plar hat eine Panicula maxima decomposita 
floribus cernuis, die Panicula selbst ist nicht 
nutans. — Ueber fVilldenows Dialium gui- 
neerise konnte Hr. A. nur nach der von ihm 
gegebenen Beschreibung und Abbildung ur- 
theilen, und nach diesen ist die Pflanze 
ebenfalls wesentlich von der scinigen ver- 
schieden. Indessen kann man sich doch die 
mehrsten Abweichungen ziemlich dadurch 
erklären, dafs das ExempJar, welches Hr. 
W. besafs, beim Trocknen etwas gelitten ha^ 
ü.feen mochte, so dafs es wirklich wahrschein- 
lich ist, dafs beide einerlei Pflanze vor sich 
gehabt haben. Hr. Vi* selbst mag hierüber 
entscheiden ! Da — 235 — 

Da die von jfzeliuf gefundene Pflanze 
nicht mit Dialium vereinigt werden kann, 
auch mit keiner andern Gattung überein- 
etimrat , 60 mufete sie einen eignen Namen 
erhalten. Hr. jfzelius wählte den Namen 
Codarium , der nicht nur sehr bezeichnend 
ißt, sondern, wie eich derselbe im Banks'- 
echen Museum belehrte, der Pflanze schon 
von Solander gegeben wurde. Der natür- 
liche Kat akter ist folgender : 

CaL Perianthiam monophyllum quinque- 
laciniatum coriaceiim. Tubus brevis cya- 
thiformis obliquus pergietens. Laciniae 
eubaequales deciduae , initio subovatae 
acutae, tandem lato - lanceolatae obtusae. 
Cor, monopetala. Petalum caijce brevius 
margini tubi ejus inter lacinias interiores 
et filamenta affixum, planiusculum li- 
neari ' lanceolatum obtusum costatum ca- 
ducum* 

' Stam. Filamenta duo calyce brcviora cras- 
£a lineari - subulata e margine tubi caly- 
cis in gremiis laciniarum ejus interiorum 
enata. Antherae cordato- ovales quasi di- 
dymae: loculamentie solum mediis con- 
natie. FoUep ^Ibum. Pest, / 

— 2^6 — Pist. Germen *iipf r?:m eubovatum, petalo 
exacte oppo«i»nm inque gremio laciniae 
calycis oxierions reconditum , tandem 
divergf^ne pedicellatum. Pedicellus lateri 
tnbi raiyciö exterinri a fundo adnatne. 
Stylus germine longior tubulatus incur- 
vatue. Stigma eimplex hemisphaericurii. 

Per, Legnmen perniforme monospermum 
deciduum, cortice veetitum duplici, ex- 
teriore crasf^o crustaceo fragili hetero- 
mallo univalvi, interiore tenuissimo mem- 
branaceo pellucido bivalvi, pulpa inter- 
media terrea granulosa. 

Stfm. unicum suborbiculato-triangulare com- 
pressnm centroque depressum darissimum 
g^«?brum badium nitidum. Perispermumi 
Tuagnum conchiforme. Coiyledones el- 
lipticae. Corculum: radicula hemisphae- 
rica, plumula lingulata acuta. 

Infi. Panicnla axi'llo- terminalie laxa decom- 
posHa: peduncuHe partiaiibus propriisque 
alternis remoue patentibus pluri - floris, 
Flores terminales fasciculati. Bracteae 
solitariae bemiovato - oblojigae obtusae ca- 
ducae. 

Den wesentlichen Karakter beatimnat Hr. 
so: 

Ca- Calyx S - laciniatus : tubo persistente. 
Cornlla monopetala planiuscnla. Lt^ 
gumen nu/iiosperirium ex»enns univaU 
ve, interius bivalve , piilpa terrea in- 
teiTorticali. Semen suborbiculatüm 
compressum. 

Nach dem künstlichen Systeme gehört 
die VÜanze zur Diandna Mon gynia neben 
Dialium und Aruna (die Vahl mit Dialium 
vereinigt ha*); nach dem naiürficherr zn den 
Lrguminosiö , wo sie die mehrete Verwandt- 
schaft mit Jonesia, Tamarindus, Afzelia etc* 
hat. Vahl, dem das Banks'sche Herbariuna 
bekanntlich auch zu benutzen verbtartet war, 
hat ni seiner Enumeratio auch die Gattung 
Codarium nach Solander angenommen; er 
schreibt ihr einen Cal. 5 phyllus und nicht 
5-!aciniatus fcu, da Dialium eine Cor. 5-jjetg!a 
besitzen eoÜ , welche Hr. A, lieber einen 
K^^ich nennen möchte. 

Uneerm Vf. bind zwei Arten bekannt ge» 
worden, nämlich: 

I. Codarium äcutifolium^ foliolis inac- 
qualibus acuminatis. Et» i^'t Vahl 's Cod. ni^ 
tidiim und ohne Zweifel Wilidenow'fe JÜia^ 
lium guineejuCi — 238 — ^ 

2. Codarium obtusifolium^ foHolis aequa* 
libus apice rotundatis. . Es wurde Hrn. A. 
von Bankfi mitgetheilt, welcher es von ei- 
nem polnischen Gärtner Namens Hove em- 
pfing, der es aus der Gegend des Cabo cor- 
80 auf Guinea mitgebracht hatte. 

Die Blüthen- und Fruchttheile der Uste- 
ria volubilis und des Codarium acutifolinm 
eind auf einer kleinen dem Titel aufgeleim- 
ten Kupferplatte vorgestellt. 17. 

Olai Swartz^ Acad. Inip. Nat Cur. Rel. 
Sodalis, Synopsis Filicum earum Ge- 
nera et Species systematice complec- 
tens. Adjectis Lycopodineis et de- 
scriptionibiis novaruni et variorum 
speciarum. Cum Tabulis aeneis qiiin- 
que. Kiliae, ige 6. XVllL u. 445 
S. in 8. Der treuliche, unsern Lesern hinlänglich 
bekannte, Aufsatz des Hrn. Prof. Swartz 
über die Farrnkräuter iai Jahrg. 1800. 2. B. 

des — 239 — 

des Journals, diente, a'e die vollständigste 
Aufzählung der Farrnkräuter , schon damals 
zu einem systematischen Leitfarien. In ei« 
nem Nachtrage (Jahrg. i8oi. I. B.) suchte 
der Verf. no^h manche Punkte, theils ge- 
nauer zu bestimmen, theils zu berichfigen. 
Da indefö fortgesetzte Beobachtungen die An- 
sicht des V erf. , nicht sowohl in Hinsrht der, 
auf der Gegenwart oder dem Mangel des 
Ringes sich gründenden, Abthei'ungen , als 
auch besonders der we'-entlichen Unterschie- 
de mehrerer Gattungen änderte; da Bern« 
hardi's, Mohr's, Willdenow's u. a. 
Beobachtungen, von mehrern Gattungen ei« 
ne Revision nothwendig machten; und da 
ferner die Zahl der Arten immer mehr an- 
wuchs : so konnte eine nochmalige Bearbei- 
tung dieser systematischen Ueber^icht nicht 
anders als sehr erwün*;cht seyn. Vorliegende 
Synopsis hilft diesem Bedürfnisse auf eine 
sehr befriedigende Weise ab. Die Einrich- 
tung ist indefs, wie in dem früheren Auf- 
sätze, noch ganz synoptisch. Ein grofser 
Vorzug, den aber diese Bearbeitung vor der 
frühern hat, ist unstreitig die hier hinzuge- 
kommene Beschreibung aller neuen und noch 
wenig bekannten Arten, die, wie die übri- gen, in der Synopsis nur kurz karakterisin 
sind. Hierdurch wird nun aurh aller Zwei- 
fel über die Verecbiedenheit der einen und 
der andern Art hinlänglich beseitigt. Die 
ganze Familie hat der Vf. zweckmäfsi^er wie 
zuvor in ^yratas^ spurie gyratas 6. rimofas 
und in agyratas veriheilti D e spurie gyra- 
tae^ welche sich besonders durch eine mehr 
öder weniger bis zur Hälfte ge-paltene Frucht 
von den übrigen bemerklich machen, enthal- 
ten mehrere, der dritten Abtheilung ponst 
zugt^zaltlte, Gattungen, wie z. B. Lygodmm^ 
Osmunda ^ Gleichenia u. s. w. Botrychium 
und Offhiößlossum ^ die zuvor nur als mit 
den Farrnkräatern verwandte Gat»unaen an- 
gesehn wurden, stehn jetzt mit mehrerrm 
Rechte unter der letzten Ahtheilnng, den af^y- 
ratis. Rechnen wir nun noch zu diesen die 
6 als ganz neu hinzugekommenen Gattsm- 
gen: Taenitis Willd. , Cheilanthes (vscaist 
mit Adianti m verbunden), Blohria ^ Anemia 
tind Willdenow's Todea (alle 3 vorher zu 
Osmunda gerechnet) und Mertensia Wi^Id. 
{^Acrostichum furcafum^ Poiypodium dicho- 
tomum n, a.): so beträgt die Zahl der hier 
beschriebenen Gattungen 3g, Den Schlufs 
machen als Anhang die Lycopodiiieaet welche ~ 241 — 

JUycopodium<t Tmesiptet is B ernh. ijnd Psilo- 
tuifi oder Bertikardia Willd. in sich begrei- 
fen. Auf die neuere, von P-alisöt Besu- 
VÖ18 vorgenommene Bearbeitung des Lyro- 
podii, glaubte Hr. S w. nur in so fern Rück- 
flicht nehmen zu können, dafs er eeine, au8 
de oselben gebildeten Gattungen als Unterab- 
theiluiigen zum Grunde legte. Die Änfzäh* 
lung der Ar^en, womit jede Gattung mehr 
oder weniger bereichert ist, würde bei ei- 
nem Werke, wie das gegenwärtige, das wir 
bald in. den Hunden aller Botaniker wün- 
achen, ohne beeondern Nutzen seyn. Aus 
eben dem Gnmde Übergehn wir a»2ch die 
vielfältigen Berich igungeri , genaueren Be- 
stimmungen, zweckmäföigern Versetzungeii 
u. fi. w. , da sie sich dem Kenner, schon bei 
einer tlüchtigen Aubicht, von selbst darbie- 
ten werden. Der Gegenr^tand ist indefs kei- 
neswegs erschöpft; alle Zweifel und Wider- 
«prüche im B<Hreff mehrerer Gattungen sind 
noch nicht gehoben (man vergl. Bernhard; 
dritten Versuch einer Eintheil. d. Farrnkr^ 
im 2ten St. d. i. B. dies* Journ. — • welchen 
Aufsatz d.er Vf; damals noch nicht benützen 
konnte); und ein sehr grofser Theil Farrn- 
kräuter — vielleicht noch eben so viel i alö 
F.Jöurn. d.Böt. St. B, 2. u, 3. St; Q be- — 242 ~ 

bereits bekannt eind — erwartef erat eHne 

genauere Bestimmung. Möchten es dabei* 
des Vf. Verhältnisse erlauben, einen Tbeil 
' seiner Muse noch für die ^olge die em Ge*- 
genetande zu widmen; und möchten die Boi» 
taniker, die im Besitz grofser Sammlungen 
sind, ihr Interesse dem allgemeinen aufopfern, 
und dem Vf. das , was sie von dem ihm et- 
wa fehlenden besitzen, mittheilen: so dürf- 
ten wir um (>o eher der Vollendung einer 
vollständigen Geschichte dieser Familie, wo* 
V zu uns Hr. Sw. Hoffnung macht, entgegen 
sehn! IS. 

Essais Sur rorganisation <3es plantes, 
consideree comme resultat du cours 
annuel de la Vegetation. Par yi. ^w- 
hert du Petit - Thouars. AParis^ igoö. 
26 S. in Der Vf. sah in Afrika die sonderbaren 
Formen von Pandanus und Dracaena, welchd^ 
ihn gleichsam zur Untersuchung ihrer innerii 

^truc- — 243 — 

Strijctur aufforderten* Er pflanzte einige 
Sjiröfe?:n{ie v< n Dracaena, i.ii»d be bachtete 
die Bonderbare Art, wie sie Aeste trieben. 
Jtr 6ah nämlich, daf«> von dem Orte an der 
Seife des btammea^ wo eich der Ast entwik- 
kelt, die Fasern in den Stamm selbst fort- 
ee^zen, und dafsj als^i der junge Zweig, wie 
ein besonderes Individnum , Fasern untet 
sich in den Stamm und über sich in di6 
tiöhe treibt. Er wendet dieses auf alle Bäu- 
rne an, und findet ähnücbe Verlängerungen. 
Er g^ht nnn weiter und behauptet j dafs diö 
äußere Schicht ganz allein durch den An- 
'Wifchs ju uger Zweige entstehe, Wefche tich 
V« n den vurigeti Schieb en nähren j sie äüs- 
sangelf» , und das trockne Mark verursachen* 
W> b^r aber der g'feichFörmige An wachs de« 
Hö lzes in s'-hneliauffichier^enden Zweigen (z. 

von Platanus) welche wenig B äner tra- 
gen? £» ist kein Zweifel, dafs Hoizbündet 
seitwärts Jzu den Äesten gehen, daf» neue 
hinzu wachsen^ und eich den vorigen gleir.fe* 
^ui eiiiimpfen. Es ist aber eine blof^^ie^ hin^ 
|:ewortene Hypothese ^ daf»? dieser Zuwachs 
das neue Holz bilde. Hat der Vf. isich durch 
^iiie Microscope überzeugt, ob nicht scholl 
in der ersten Jugend feine Holzbündel zu deii 

Q 2 Aü, Anfängeil der Zweige in Pandanus und Dra^ 
caena gingen ? 19. 

Notice histoiique sur le genre (Caniram 
ou Strychiios de Linnaeus; par A. 
Auberl du Petit - Thouars. Exlraite 
du Dictionnaire des Sciences naturel- 
les. Strasbourg, 1506. 8- 14 S. Dieae kleine Schrift ist ein besonderer 
Abdruck eines Artikelfl in dem Dictionnaire 
des Sciences naturelles ^ das in derselben Ver- 
lagshandliing cröcbeint. Der Vf. ist mit 
Adanson der Meinung, daf« es besser sey, 
die fremden Namen beizubehalten , als sie 
mit griechischen zu vertauschen , womit ehe- 
dem ganz andere Pflanzen bezeichnet wur* 
den ; er zieht daher den indischen Namea 
Caniram der Linneischen Benennung vor* 
In Rücksicht der Stelle, welche die:Gattung 
in der natuirlichen Anordnung erhalten mufs> 
stimmt er Jussieu bei, der dafiir hält, daCs 
sie mit Theophrasta^ Fagraea und Gelse- 

ininum ™. 245 — 

fninum eine eigene Ordnung ausmache, die 
zunächst mit den Apocineen verwandt und 
zwischen diesen und den Sapoten stehe. Hr. 
Äti. du P. Th. zählt sieben Arten. Aufser 
den drei, durch die beiden Linne bekannt 
gemachten , rechnet er mit 3 li s s i e u ' des jün* 
gern Linn^^s Ignatia und A üble t^s Rou- 
hamon (5 ehr eb er 's Lüsiostomä) her, und 
fügt zwei neue hinzu, die er auf Madaga- 
«car selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. 
E8 sind eämmtlich Bäume von mittlerer 
Gröfee, die einen bittern Stoff besitzen. 
Die erste Art, welche am längsten bekänrit 
und von Linne Strychnos iiux vomicd ge- 
nannt wurde , heifst dem Vf. Caniram vomi' 
quier. Die Bemerkungen, daFe sie aus deii 
inehrsten Arzneimittellehren verbannt sey, 
und dafs man sie jetzt nur zur Vergiftung 
der Thiere brauche, passen wenigstens nicht 
auf Deutschland ; und offenbar geht der V^f. 
zu weit, w^nn er m^int, man solle sie nebst 
den Kokelkörnern gänzlich als Droguereien 
verbieten. Die zweite Art heifst C. Titan- 
eotte. Es ist der Strychnos potatorum j den 
der jüngere Linne weitläuftig beschrieben 
und Röxbttifgh abgebildet hat; allein Hr. 
Attb. zweifelt daran, ob Linnepe und Rox- 

b u r g ' h g — 246 — 

hurgh'8 Pflanzen einerlei Art sind, r!a if*ne 
ia quinquenervia ^ diese f l. \irnp c ter 
vcnosa (Willdenow hat bekan tUrh 

6jDho»i diece Beme'^kung £« m.chi,) Der Kör- 
ner dieses ms bedient man ßich , um da« 
Wasser zu reinigen, indem man die innere 
Seue der G^fäf^e damit bestreirht. Wahr- 
ec.hpinlich würden die der übrigen Arten den- 
eelben ISJurzen leisten. 3. Can ram de Ma- 
dagascar. Diese, neue Art hat mit der vor- 
hergehenden viel Aebnlichkeit , auch ihre i 
Blumen sind inwendig mit Haaren besetzt, 
allein eie haben nicht fünf, sondern nur vier | 
Einachnitte, die Frucht ist grölser, ungefähr 
einen Zoll dick, und enthält nur ein Saa- 
menkorn , das aber breiter und stärker zu- 
sammengedrückt ist. Der Vf. fand sie in der 
Gegend von Foule pointe. 4. C. f^ontac. 
Auch dieser Bauni erscheint hier zuerst als 
Art dieser Gattung, wiewohl ihn Flaconrt 
schon gekannt hat. Er wird 10 — 12 Fuf« 
hoch, hat ovale, zugespitzte , drei Zoll lan- 
ge und zwei Zoll breite Blätter, in deren 
Achseln man eine Art Dornen findet , welche 
vielleicht als un^i:f«*gebildete Bliithenstiele zu 
betrachten sind. Die Blüthen stehen in Dol- 
den trauben an der Spitze der Aeste. Die 

Blu- — 247 — 

Bliimen einrl etwas bauchig und drei Linien 
lang; ihr Schlund ist mit Haaren verschlos- 
sen. Sie haben fünf Abschnitte, und ihrer 
Basis fiJnd fünf S-aubfäden eingefügt. Die 
Frucht ist kugelrund und drei Zoll dick. Sie 
besteht aus einer krustenärtigen Schale, die 
von einer fleischigen umgeben wird, und 
enthält ein wässeriges Fleisch , in welchem 
zahlreiche Saamen liegen. Die äufoere Schale 
wird pomeranzengelb, wenn die Saamen reif 
eifid, und das innere Fleisch bekömmt dann 
einen angenehmen, doch etwas zusammen- 
ziehenden Geschmack. Es dient daher auf 
Madagascar, wo dieser Baum häufig wächst, 
zur Erfri^ch^ng, Man hat ihn auch seit lan- 
ger Z*?^t auf Isle de France verpflanzt, wo 
aber seine Früchte nicht reif werden. 5 Ca- 
niram a Crochet (Strychnos ^olubrina L.). 
Der Vf. fand unter seinen auf Madagascar 
gesammelten Pflanzen den Zweig eines Baums, 
der mit dem ausgezeichneten Cirrhus jener 
Pflanze versehen war, und vermuthet, dafs 
er von dieser Art s'amme, denn blühend sah 
er den Baum nicht. Ob Rumph's Arlor 
ligni eolubrini als Synonym betrachtet wer- 
den könne, bezweifelt der Vf. Vielleicht 
gehört der Baum nicht einmal zu derselben 

Gat- — 248 

Gattung. 6. C. Saint - Igiiace, (Ignalia 
aniara Linn. Sappl. ). 7. C. Rouhamon (Hou- 
hami'n guiapensis A ubl.). f3er in der Flora 
peruv. beschriebenen Strychnös hrachiata ge^ 
denkt der Vf. gar nicht, Sie würde eine 
zweite amerikanifeche Art eeyn. 20> 

Catalecta Rotanica , quibus Plantae no^ 
vae et minus cognitae describuntur at- 
que illustrantur, ab Alberto Guilielmo 
Rothj M Doctore Fhysieo provinc. 
Duc. Bremensis, Acad. Caes. Nat. 
Curios. socio — Fascicul. tertius, 
cum Tab. aen. X;I. Lipsiae 1^06* 8- 
350 S. ohne Vorbericht, Erklärung 
d. Kupfert. und Register. Wenn wir n^aph einem Zwischenraum 
von mehrern Jahren seit der Herausgabe des 
^.weiten Theils (Journ. d. Bot. 1800. 2. B. 
S. 38l')» dieses Werk alö geschlossen ansahen: 
fio war die Erscheinung des vorliegenden 3ten 
^ h. für pns ein um so überrascliendejres und 

an- 

/ angeiiPelimeres Geschenk , da er^ seinem Geholte 
nach 'UMb^ reitig der vorzüglichste ist. Plan und 
Einrißhtang ist wie bei den vorigen Theilcn, 
Die phanerogarnifK^h^» Gewächse machen auch 
dieimal fiiiF^4en. 'Islöinsten Tbeil der abgehan- 
dekea Gegensiäßde ajps. Unter den hier zu- 
etst als neu beachriebenen Pflanzen bemer* 
keu wir. bi^ftondeES : Scirpus tr.aiiquebariemis^ 
auö Indien.» 35»- Ichst mit lacustris verwandt J 
Spartmoc pumila Paspnlum pilosum-, «iw 
Indien, d<em P. ijugato ähnlich, aber binv. 
länglich verschieden; Avena hirsuta (dem. 
ü^c. tinteir .^dem' Namen Av. barbata Pott* 
bekannt).; Ammavnia racemasa^ der auricu- 
lata Willd. Hort. BeroL sehr ähnlich;- DHU 
wynia trifoliata ^ eine neue Gattung aus det 
Piadelphie, und mit W illd eno w 's üw^io^ 
phia, yerwskndt; Cniciiscallosus und Cucumis 
deliciosust dessen Früchte in Lissabon, wober 
der Vt. die Saamen erhielt, d^n Melonen we- 
gen ihres vortreftlichen Geschmacks vorgezogen 
werden. lusticia lithospermifolia ^ welche 
hier auch als neu beachrieben wird , dürfte 
noch mit den vielen neuen, von Vahl in 
der Enumeratio Plant, aufgeführten Arten, 
genauer verg'iehen werden. Jacquin's. 
thospermifoliri ist nicht Synonym derselbeno 

Foa. • — 250 — 

Poä glaricescens 9 scheint einerlei mit P. eae- 
sia m i t h. , und Avena Alofiecurus nicht 
von panicea veröchied- ii. Für Aira glauca 
Spr. mufs der Vf. eine andre Pflanze besiz- 
zen, ßon*?t weifa es der Ree. nicht zu erklä- 
ren, wie Hr. H. eie zur Gattung Dartylis 
bringen konnte. Die mit der Aira glauca so 
nahe verwandte cristata {Poa cristäta L i n n. 
Systi Veget, S. Spec. PL ed. po.it.) müfste 
-wenigHtens auch mit Dactyl^s Verisiiligt wer- 
den, wenn jene wirklich hierher zü rechnen 
€eyn sollte. Interessant, und der Aufmerk- 
samkeit der Syetematiker werth , sind die Be- 
nifiTkungen über Ruppia^ Trier atus\ Sedum 
Hhodiola , Cepaea und dasyphyllum^ Chelone 
harbata^ Ricotia aegyptiaca^ Clitoria amoc' 
na^ Lathyrus parvißorus und sphaericus u. 
e. a.v 60 wie auch die^enauen und vollstän- 
digenv hier mitgetheilten , Beschreibungen 
von Cyperus procerus Rottb. , den man bis- 
her mit C, Umgus vereixngl hatte, von Lud- 
wigia rampcissima Waith., Hyptis persica 
u. m. a. mit Dank anzunehmen sind. 

' Wir kommen fiunmehr zu den Hydralgi- 
fchen Beiträgen des Vf., weiche unstreitig 
^as Vollständigste sind, was bis dahin über 
Wasferalgen im Ganzen ^ und über die Con- — 251 — 

ferven besondere erschienen ist« Unterstützt 
durch die freundschaftlichen Mittheil ungen 
unserer Bremischen Freunde, interessirten 
Wir uns, ab stille Beobachter, schon gleich 
Anfänge für dieses, in neuern Zeiten von 
unserm Vf. zuerst wieder aufgeregte Studium, 
(ein Verdienst, welches ihm wohl niemand 
streitig raachen kann, der es nicht absieht«* 
lifh ignoriren will), und sahen den regen 
Bemühungen zur Erweiterung desselben, so- 
wohl im Vaterlande, als bei unsern Nach- 
barn, an die von Deutschland aus der Stof» 
gelegt war, mit Vergnügen zu. Dantbar er- 
kannten wir es , dafs der Vf. nicht müde wur-^ 
de, in allen seinen, seit igoo herausgegebe- 
nen S/hriften, die Kenntnifs^ des, von ihm 
mit Vorliebe behandelten Gegenstandes zu er- 
weitern lind zu berichtigen; dafs er sich das 
Geständnifs früher begangener MifsgrifFet - welT 
che ihre Entschuldigung gewifs , schon aus 
mehr als einer Ursache, bei sich führen, 
nicht sauer werden, seinen, mit ihm unter«- 
fuchenden Freunden, Mertens, Trent e- 
p o h 1 und Treviranus, jedem das seinige^ 
phne; alle Anmafsung angedcihen, und jede 
ihm bekannt werdende Zurechtweisung mit 
Bereitwilligkeit, zuni Besten der Wahrheit, 

nütz= — 252 ~ 

nützlich werden, und eelbet da, %vo er viel- 
leicht etwas voreilig in Ani^pruch genommen 
zu seyn glaubte, höchstens nur leiee einige 
Empfindlichkeit durchschimmern lieU^ Diese 
unaere ungrheuchelten, aufrichtig dankbaren 
Geeinnungen, vertragen sich, denken wir, 
übrigens recht w^ohl mit einzelnen Verschie- 
denheiten in Ansicht und Meinung von den 
behandelten Gegenständen; z. B. von des Vf. 
übrigens sehr wichtigen Abhandlung über 
die Genicula der Conferven, die als Einlei- 
tung vorangeht, und auf welche er sich bei 
Classifizirung derselben bezieht. Hier dünkt 
es uns nämlich, dafs ein esse videtuv sich 
am Schhisse mehrerer Sätze eben so gut 
würde ausgenommen haben, als es kaum in 
Cicero's Rede pro lege Maiiilia der Fall 
ist. Auch die Abtheilung der Confervae tu- 
hulosae hat nicht ganz unsern Beifäll, da 
der Vf. mehrere Ulven unter dieselbe bringt, 
welche nur in der Periode ihrer noch unvoll- 
kommnen Entwickelung röhricht sind , aber 
bald sich so erweitern , dafs sie eine sehr 
breite , obwohl noch immer doppelte Mem- 
bran bilden, z. B* Ulva compressa Linn. 
^ Die nähere Auseinandersetzung dieser und 
fioch einiger Abweichungen t- die vielleicht 

auch — 255 — 

anch wohl nur blolse Meinungen sind — * 
verbietet uns aber die Enge deii Raums un* 
serer Anzeige, welche uns auch hindert, uns 
wei t lau ftiger über den $peciellen Inhalt des 
Ganzen, und die Critik- einzelner Arten, die 
wir ohnehin nicht alle znlr Vergleichnng in 
Händen haben, zu verbreiten. W>r begnii« 
gen uns daher blofsj die neuen Beirräge und 
die gemachten Beobachtungen kurz anzuge« 
ben^ und einzelne Bemeikungen einzustreuen* 
Als neue Fuci sind hier aufgestellt: K 
sarniensis (F. laceratus Lamuur.), F, di* 
Stent US i welcher lant eines Briefes aus Bre» 
rrien Fuc, lichenoides Des f. FL Jtlant. ist; 
Fuc, Thunbergii : gämmtlich auf der/ ersten 
Tafel abgebildet. Bei der Gattung Ceramium, 
welche durch die veränderte Definition zur 
Aufnahme vieler ehemaliger Fuci eingerich- 
tet ist, pind an mehrern Arten, z. B. beim 
Cer^ plumoso u. a. , viele eigne oder von 
andern gemachte Bemerkungen mitgetheilt, 
und alles einer strengen Revision unterwoic- 
fen. Daher die interessanteren Berichtigun- 
gen früherer MifsgrifTe bei Ceram, virgatum^ 
diaphanum ; diü neu aufgefundenen Mr rk- 
mafe ihrer Verschiedenheit unter sich und 
mit Conferv^ ciliata» welche indefs doch 

wbh) — 254 — 

wohl nicht alle Zweifler befrierlioren möch- 
ten; die WiedervfrTeinigvmg manrher, ehe- 
Aoals zu Arten erhobenen^ zufälligen Varie- 
täten, nachdem mehrere Exemplare, in ver- 
fifchiedenen Gegenden und im verschiedenen 
Zustande ihres Alters ge*jammelt und vergli- 
chen worden sind; und aufser dieaen Be- 
richtigungen seiner selbst, die verfJirchte be- 
scheidene Berichtigung der Meinungen an- 
drer , z. B. bei Cerawium tometitouim , Con- 
ferv. litoralLt u. s. w. Wir sind überzeugt, 
dafs die Leser den Vf. mit Vergnügen durch 
diese Revision begleiten werden. 

Als bisher unterschieden finden sich Ctf- 
ramium Rottleri^ tranqueharieiise ^ Turnerin 
Teedii. Ueber Ceraniiitm inßexum , com- 
pactum^ pennatum^ Conferv cirro^a, sind 
wir, (vielleicht fehlt es unt» an ächten oder 
hinlänglich instructiven Exemplaren) noch 
nicht ganz einig zu seyn, gern geständig. 

Noch hervorstechender ist der Fleif« des 
Vfi hei der Bereicherung und genauen Be- 
stimmung der Gattung Conferva , welche ^r 
bis zu hundert Arten herauffuhrt, und von 
denen weit über die Hälfte seine und seiner 
Bremischen Freunde Entdeckungen sind; 
Oewiffi ein sehr bedeutender Beitrags den 

wir wn- >arm dlinHeten, al« vor eVwa zehn Jah*. 
r^n di ' o;r th • des F. He^ n in' h<^chortnn 
b i Hen M^ter a isten wnd h^ den A io^heken 
al eine nirbt z»i verschmähende Fundgrube 
fiir diefe Sch ze angesehn wi/rien! Eine 
Synoptische Tafel steht vor der ßc<^chreibimg 
der einzelnen Arten. Neu sind Conft^rva 
echinnta^ paraclora , clathrata unter den 
Cofifervit tubulosis. Unter den Conferv, 
ßlamentoifs : C, rutilans ^ divergens ^ PLumU" 
la, F/uggii, stU'Osa, vve'che letztere, da 
eie im Bau den Vaucherichen Oscillatorieii 
gleich sind, den Vf. veranlassen, seine Be- 
obachtungen über das Wachsen dieser Arren, 
und seine Meinung iiber die, noch immer, 
mit Unrecht g'auben wir, von ihm in An- 
sprurh genommene pendular»ige Bewegung 
d^^rselben , anzu bringen, so wie er bei Con- 
Jerv, muralis , canrellata und Batrachosper' 
Tji''m viriJe die, im er^ en und zweiten Faac. 
d. C^talecu begangenen Fehler eingesteht; 
welches uns $o dreist macht, zu bemerken, 
dais es wohl irrig seyn mochte , anzuneh- 
men , Blumenbachs Cnnferva fontinalis 
gehöre als Abart zum Ceram. cespitosum, 
da -le doch, wie wir gewifs wissen, zu 
Couf. limom gehört, und vielleicht Oscülä- 

ioria toria viridis y SL uch, seyn möchte. Ferner 
«ind neu : C, atropurpurea ^ semistrangulata^ 
annuliiia , Candida , riparia , puHctiformis^ 
vitrea^ iiitricata^ vtrmicularis , multistriata^ 
penicilliformis ^ nigricans^ ruja^ setiger 
chalybea (Herr Prof. Mertens versicherte 
une unlängst in einem Briefe, dafs in den 
Addendis et Emendaiid, statt der Corif. di- 
storta vielmehr chalybea zu leeen sey ;) sub- 
divisa^ lanosay pelluciday rufescenSy rubi- 
cunda^ vellea^, Ceratophyllum, Ungern ver- 
miesen wir bei den Conferven n. 59 und 
mehreren folgenden die Vapcherischen Coji- 
jugatae ^ die doch w**hl fast alle dahin ge- 
hörten, als Synonyme angeführt zu seheni 
welches blps mit Conjugata elongata (ab C. 
€juinina sc, spir&lis') geschehen ist. Auch 
hier fehlt es nicht au Proben scharfer Kritik^ 
z. B. bei Cönf. Liiium und cajHJilaris , ^ei 
ConJ» glömerata und cristata, ein Paar sehr 
verwandte und verwickelte Arten, zu deren 
sichern Unterscheidung gewifs ein sehr giuea 
Auge und viel Uebung gehört. Eben so in- 
teressant sind die Reductionen und EinschaU 
tungcn bei Conf. virgata^ die als var, 
prolixa jetzt der C. rupe*tris ^ so wie, nach 
Hrn. Dn Mohr'e Weisung, C. Aegßgropüä 

laxä laxa <1er Cmif, prolifera als y. praecöx und 
C. fawienlata al» 5* pumiia \*nxvxa^or^'\\et i^t. 

Unter den Ulven f^ind t'^/va adpressa^ 
Jindica und siuuosa (der f ^. cavertw^a ? ^' s k. 
verwandt) ali? neu beschrieb*!!. l]e^ 
Liu*tuca ß: Fehlt ^7. minima Vanch. ünrer 
den KivnJarien bemerken wir Ii. elo7i^i*fa^ 
fiicicoLa^ ctra und andere in den JSeusji 
Beiträgen berei-i> au'gestellte neue Arttn^ 
'fv^orüber man, so wie über die Gattrng Lin- 
ickui , ism angetiihrten Orte, dafl weitere mit 
Nutzen nachlesen kann. 

Ihe Kupfer «ind diesmal blos den Algen 
gewidmet, und stellen, mit Aufnahme der 
Vlten Tafel , welche sehr mitteUnäfbig gera- 
then i t, die neuen Arten sehr gut dar. Hr, 
Werte n$ hat sie gezeichnet und 6 türm 
gestochen. 21. 

Flore d'Furope, conteitant les defails 
de la Floraison et de la Fiuclificatloii 
des Genres Fairopeens et une oii p!u- 
sieurs espeses de chactm de ces iien- 
res, desbiiies et tiraves d'apres iiatiire 
Jounu d. Hot, 2,6.3. u. 3. St. IV par ~ 258 — 

par C. V. de Boissieu. On v a joint 
rindication de la classe, de Tördre et 
le Caractere essentiel du genre d'apres 
Linne'; sa Classification d'apres la 
methode naturelle de Jussieu; des 
observations sur les analogies de quel- 
ques genres et les irregularite's de quel- 
ques especes; un sommaire exact de 
connaissances acquises sur toutes les 
plantes qui forment ce recueil. — 
Ouvrage destine ä servir de Supple'- 
mßnt ä tous les livres elementaires 
de Botanique, ä toutes les descrip- 
tions , a toutes les flores particulieres 
de tous les pays de J'Europe et a l'aide 
du quel on peut facilenient acquerir 
la connaissance d'un grand nombre 
des plantes et une parfaite intelli- 
geiice du langage botanique. A Lyon. 
T. I. 18Q5. T II, 1805. T. III. 1806. 
in 8- (oder 11 Hefte im Ganzen, wo- 
von 5 einen Band ausmachen, auf 
dessen Haupttitel sich eine Vignette 
befindet, die 4ie Linnaeam und eine 
Jussieuam mit der Unterschrift vor- 
stellt : „ quas vellenb esse in tutela sua 
dhn legerunt plantas.'^ P h a e d r.) 

Die- Dieses Werk, dessen Plan und Absicht 
der weitläuftige Titel hinlänglich angi ^t, at 
bereits mit dem Uten Hef e oder mit dem 
Ant^ange des dritten Ba des, und wie wir 
glatihen, ohne Narhtheil für die Wiasei s« haft 
auiiithört. Die Verfasser des Textes haben 
81 h nicht genannt, denn Hr. Boiesieu ist 
b!os als Zeichner und Kupferstecher bemerkt. 
Die Absicht der VerfT. war, 6 — 700 Kupfer, 
^ie 6— -7 Bände ausma^^hen würden, zu lie- ^ 
fern. Da diese nur die Gattungen darstel/en 
konnten, so würde der Titel richtiger 6eyn: 
Genres de plantes d'Europe. Bis jetzt sind 
23Q Pflanzen aus verschiedenen Gattungen 
abgehUdet; Gräser und Kryptogamen kommen 
indels nicht vor. Wenn von einer Gattung 
mehrere Arten erwähnt werden, so findet 
man von d e««en btos die Frucht und die Be- 
fr chtiHigstheite vorges^teik. Die Zergliede- 
rungen sind genau und die Zeichnungen 
ziemlich getreu. Der Stich ist zu stark und 
dem Auge nicht selten unangenehm; die 
letz ein Knpfertafeln sind indels um vieles 
besser. Warum keiäie gröfseren Lettern znni 
Texte genommen eind, ^^ehen wir nicht ein. 

Von jeder Pflanze sind die gegnerischen 
und spezifischen Raraktere in französii^clier 

R i Sprä- Sprache angegeben, Anfser dem Linnei'schen 
Namen findet man fast nirgends ein and-^es 
Synonym angeführt, das doch hin und wie- 
der nicht überflüssig gewesen wäre. Statt 
dessen sind aber hänfi»j Bemerkungen einge- 
streut; auch ist aufferdem fast von jeder 
Pflanze die Benutzung in der Oekonomie 
und Medicin angegeben. 

Von der Frograria vesca wird eine phy- 
sische Merkwürdigkeit erwähnt, die nicht 
unwahrscheinlich ist: Quelques auteurs as- 
surent qu'en placant sous un Fraisier tra^ant 
-plusieurs vases remplies de sahle et de ter- 
reau ^ on parvient ä c onnoitre dans ses ra- 
dicules une espece distinct ä Vaide du .quel 
elles recher chent et choisissent la qualit^ de 
terre qui leur est plus avantageuse. 

Auf t. 474 ist eine Polygala vorgestellt, 
die neu schenit. Tab. 413 ist Prunella gran- 
dißora^ nicht vulgaris. 22. Beiträge zur Cultur exotischer Gewäch- 
se, von F. C. JMedicus, König! Baie- 
risch. Refrieningsrathe , Director des 
botanischen Gartens u. s. \v. Man- 
heim iscö* VI. u. 264 S. in 12. mir 
einer KupfertafeL Ein mit Nachtragen vermehrter Abdruck 
der verechiedeneu , die Cultiu exotischer Ge- 
wächse betreffenden und in verschiedenen 
Werken und Zeitschriften zerstreuten Aufeä ze 
des \'erf. , für deren besondern Abdruck das 
Pubhkum dem Herausgeber nicht anders als 
sehr verbunden teyn kann. 

Angehängt ist noch das vollständige Ver- 
zeichnifs der verschiedenen botanischen - oeko- 
nomi?chen und For*tschrifien des \ erfatser5 
von 1774— iScö. 2o' 23- 

Ideen zu einer Geagraphie der Pflanzen, 
nebst einem Naturgemälde der Tro- 
penländer von AI von Humboldt und 
Bonpland, bearbeitet u. herausge- 
geben V. d. erstem. Mit einem Kpfr. 
Tübingen. — Auch unter dem be- 
sondern Titel: Voyage d'Alexander 
de Humboldt et A. Bonpland Pre- 
miere Partie. Physique generale et 
relation historique du voyage. Pre- 
mier Volume. Essai sur la Geogra- 
phie des Plantes etc. -. A Paris. 1807. 
XII. u. 155 S. in gr. 4. Mit dem geepanntesten Interesse liest 
man diese geistreiche Schrift, voll der \virh- 
tigfttcn Bemerkungen in einem schönen, gleich* 
förmigen , unterhaltendem Ausdrucke. Man 
mufe eich mit Gewalt nach dem hinreifaen- 
den Geniiflse zu eigenem, ruhigen Nachden- 
ken z vvnge^n. 

Das Wort Geographie der Pflanzen ist schon 
oftaufigesprochen, aber noch ist nicht bestimmt 
angegeben, ^ya8 dazu gehöre und in welchen 

Rück- — 263 — 

Rücksichten man eie bearbeiten könne. Es 
hiag dem Ree. an diesem Orte erlaubt eeyn, 
etwas darüber zu sagen. Die Geographie der 
Pflanzen liefert zuerst ein reines Gemälde 
der Vegetation auf unserer Erde; sie rechnet 
nach den Graden der Länge und der Breite, 
nach den Stufl:'en der Höhe und nach andern 
örtlichen Verhältnissen die vorzüglichsten 
Ordnungen, Gattungen und Arten her, wel- 
che daselbst wachsen. Das Verzeiclinifs kann 
mehr oder weniger ins Einzehie gehen , e$ 
kann trocken seyn; es kann mit Uebersicht 
und mit Kunstsinn dargestellt werden. Es 
entsteht dann die Frage; was hat das Klima 
für Einüufs auf die Formen, welche Fami- 
lien, Gattungen, Arten sind allen und vie- 
len Klimaten, welche nur einigen besonders 
eigen? Wie verhalten «ich die Gattungen 
derselben Familie, die Arten derselben Gat- 
tung in verschiedenen Klimaten zu einander? 
Die Canuaceac und Musaceae gehören den 
warmen Ländern, die Coryrnbosae gehen von 
den Polen bis zum Aequator, ^uercus Bai- 
lote verbreitet sich .nicht weit nach Osten, 
^. Aesculus nicht weit nach Westen. In- 
teressant ist die Fortschreitung der Formen 
in den Orchideen , in der Gattung p^iola von 

den — 264 — 

den Pol^n bis zum A^.quator. Von diesen 
Rü k eilten un'^erscheidet eich wesenUich 
noch e:rie andere i welche die Modifirirbar- 
keit der Formen betrifft, wie viel und wel- 
che Familien nämlich zahlreiche Gattungen, 
wie viel und welche Gattungen zahheiche 
Arten in gewissen Rlimaten haben. IMp-R- 
würdig ist die Gattung Erica für die Spitze 
des südlichen Afrika,, die Gattung Salv/a Für 
Mexiko. Wo ist ferner die Natur reich an 
Individuen derfelben Art, wo mannichfaJtig 
an Formen, wo giebt es andere Gewächse 
verdrängende Arten (gesellige PÜanzen)? Wo 
bringt eie auffallende Formen hervor, For- 
men, we'che ferne Familien mit einander ^ver- 
knüpfen? Ein merkwürdiges Land ist in die- 
ser Hinsicht Neu - Holland , das Feenland der 
Natur. Man mufs wohl bedenken, dafs al- 
les, wäs hier von Formen gilt , auch auf die 
übrigen Eigenschaften derPtianzen auegedehnt 
werden mufs. Man kann nun die Ptlanzen- 
geographie umgekehrt auf die allgemeine 
G ographie anwenden, man k^nn fragen, 
woher kommt der alpenartige der auffallend 
südliche Karakter einiger Gegenden ? Es läfst 
§ich auch die Geographie der Ptlanzen in 
Verbindung mit 4er wirklichen Geschichte 

der — 265 ~ 

der Pflanzen bringen. Entspringen die Pflan- 
zen aus einer Gegend, oder, wie es wahr- 
ecbeinlicher ist, aus verschiedenen, und ver- 
breitetep sie sich von dort umher? Entspran- 
gen sie wohl in denselben Gegt^nden zu ver- 
schiedenen Zeiten, und kommt es daher, daf« 
in Troprnländern eine kleine, zarte, nicht 
ausgebildete Lobdia neben der strauchartigen 
wächst? Wann haben sich die Pflanzen ver- 
breitet, und läfat sich daraus für die Umfor- 
mung der Erdobertläche schliefen ?^ Wie 
wan<lerten sie mit den Menschen, und wi^ 
bezeichnen sie die fortschreitende Cultur der 
Völker? Diese letzten beiden Fragen würden 
no< h zur angewandten Lehr« von der Geor 
graphie der Pflanzen gehören. ' 

Viele dieser Gegenstände hat der Vf. in 
den Ideen zur Geographie der Pflanzen be- 
rührt. Er redet nicht nur von der reinen 
Darstellung, dem blofsen Gemälde der Pflan- 
zen vertheilung, sondern er kommt auch so- 
gleich auf den Unterschied der einsamen und 
gesel igen Pflanzen. Diese findet man in den 
warmen Tropenländern weit seltener, als in 
d i» gemäfsigten Ländern. Südamerika hat 
dere^^ nur wenige; den hohen Rücken de^ 
Andesk^tt€ bedecken in einer Höhe von et- 
wa ~ 266 — 

tva 9300 Fufa über dem Meere einige Bra- 
tliy? Ar en, eine Grasart dem Papporophor^im 
verwandt, myrtillblättrige Escallonia, meh- 
rere Arten strauchartiger MoÜnen und die 
Tcr»rretia. Einige andere Beispiele werden 
angeführt, aber diese Gruppen geselliger Pflan- 
zen emd stete minder ausgedehnt und selte- 
ner unter den Wendekreisen als in der ge- 
mäföigren und kalten Zone der nördlichen 
Erde. Der Vf. glaubt, das Mittelmeer habe 
^ie Wanderung von Nord -Afrika nach Süd- 
Enropa verhindert, aber die Flora von Süd- 
Portugal, und so, viel Ree. weifs , von An- 
dalusien, ist ganz ^lordafrikaniech; es fehlen 
dort nicht viele Arten, welche Deafontai- 
nes diesseits des Atlas antraf. Auf die Ge- 
schichte der Erde wendet der Vf. die Geo* 
graphie der Pflanzen vorzüglich an. Sie un- 
tersucht, ob man unter den zahllosen Ge- 
wächsen der Erde gewisse Urforni|en entdek- 
ken , und ob man die specifische Verschie- 
denheit als Wirkung der Ausartung und als 
Abweichung von jenem Prototypus betrach- 
ten kann. Sie löset das wichtige und oft 
bestrittene Problem, ob es Pflanzen giebt, 
die allen Klimaten , allen Höhen- und allen 
|;.rdfitrichen eigen sind. Nur kryptogamische 

Ge- — 267 — 

Gf^wächee gehören zu diesen ktztern: Di- 
er II um scoparium , Polytrichum commuiie, 
Verriicaria sa/i^uinea und llmitata Scop. , 
wachsen unter aUen Breiten und Höhen. 
Moose sah der Vf. am Ufer des Madalenen- 
Fiosses , zwischen Honda und der Aegyptia- 
ca , in e-ner Ebene, wo das (himdertiheilige) 
Thermometer ununterbrochen -{-. 25 — 28^ 
zeigt, am iFufse der Ochroma und des grofs- 
blättrigen Macrocnemum. Unter den pha»e- 
rrgami&chen Gf'wächhen l^ennt er hingegen 
keine, d« ren Orgine biegsam genug sind, 
urn .*ich ai en Zonen und allen Höhen des 
Susndortß anzueignen. Mit Unrecht hat man 
Alsine media , Fragaria vesca und Solanum 
nigrum diesen Vorzug zugeschrieben ; man 
Verwechsehe ähnliche Arten. Der Verf. be- 
trachtet ferner die Wanderungen der Pflan- 
zen mit dem Menschen. In Europa folgte 
die Weinrebe den Griechen, das Korn den 
Römern, Baumwolleden Arabern. Im neuen 
Conanente haben die Tultaker, aus unbe- 
kannten nordi eben Ländern über den Gila- 
Strom einbrechend, den Mais über Mexico 
und die südlichen Gegenden verbreitet. Kar- 
toffcin und Quinoa findet man überall, wo 
die Gebirgövöiker des alten Rondinamarca 

(Neu ~ 268 — 

(Neu Granada) durchgezogen sind. Aber aat- 
fallend ist es, dafe, so wenig wie das Vater- 
land der Kornarten sich mit Gewifsheit aus- 
machen ?äfj}t, eben so wenig läfst sieh auch 
das Vareriand der Kartoffeln angeben , undL 
alle Nachforschungen darüber sind vergebens 
geblieben. Wenn aber auch ackerbauende* 
Vö'ker Gewächse weit verbreitet haben; eö 
ist doch dv»rch diese lange Knechtschaft ihre 
UT»prüngiiche Gestalt nicht merklich verän- 
dert worden. Die Kartoffel, welche in Chili 
fast iiooo Fuls über dem Meer kultivirt wird, 
trägt dieselbe Blüte, als die, welche man in 
die Ebenen von Sibirien verpflanzt hat. End- 
lich giebt' der Vf. in Rücksicht auf den To- 
taleindruck folgende auffallende Formen der 
Gewächse in den Tropen'ändern an: JBana- 
neriform 9 Palmen ^ Form der baumartigen 
Farrnkränter 9 Aloeform ^ Pothosform ^ Form 
der Nadelhölzer \ Form der Orchideen ^ Mi- 
mosenform ^ Malvenform ^ Rebenform (Lia- 
nenform), Lilienform ^ Cactusform ^ Casua- 
rinenform. Gras und Schilf form ^ Form der 
Laubmoose, Form der Blätter flechten und 
JForm der Hutschwämme. 

Von dem Naturgemälde der Tropenländer 
I^Hiin hier nur aut das Botanische jlücksicht — 26g 

genommen werden; alles ü'-'rlgre, eo höchst- 
intereeisant es auch für den Physiker bej-on- 
ders ist, müssen wir überg^-hen. Der Verf. 
nnteföcheidet verschiedene Regionen , nach 
w< leben er die Vegetation betrarhtet. Z»?erst 
kommt die Region dör unter irr dischen Pfiaw 
zen. Diese sind .überall dit^selben ; in den 
Bergwerken v<m Neu - Grana^da und Mexico, 
in den peruaiiischen (jruben von Hualg i^ ok 
fand der Vi'rf. dieselben Fh ch.en - und 
Schwammarten j welche er in den Bergwer- 
ken von Eng'and^ Deutschland und Italien 
beobachtet hatte. Verläföt man diese Region, 
fio geUngt man zugleich zu einer, in welcher 
die Nafur die prachtvollsten Pflanzen en? wik- 
kelt, »md sie zu den schönsten Grui-pen ver- 
einigt. Hier ibf die licgioji der Palmen u td 
Tisaiig^ewächse, w^el^ he von der Meere ^ fläche 
bis auf 514 Toieen auf das Gebirge hman- 
fiteigt. Hl' r herrschen fait ausbchiül^lich 
Musa^ ILliconia^ ydlpinia, die wohlduftend- 
fiten Lihen luid schlankstämmige Palmen. 
Der ßalsambaum von Tolu, Hymeneen, die 
srbildblättrige Cecropia^ Tkeophrasta. Flu- 
meria, 3Iusaenda und die Caspare oder piiina 
von Cas'ony vegeiiren hier in voller Kraft. 
Das dürre Sandufer bedecken : AUionia, Co* 

fiocaf — - 270 — 

nocarpuSf Convolvolus littoralis, hrasiVensis\ 
Talinum^ Avicennia^ Cactus Pereskia und 
Senivium Portnlacastrum. An den Flufeufern 
rankt Ariitolochia cord^ßora ^ deren Blume 
oft i6 Zoll im Durchmeeser hat. At ffa'lend 
ist es, dafö eine hohe Palme {Ceroxylon an- 
dicola) in den Andee von Qnindiu und To* 
limala zwischen Eichen und Wallnüfsbänmen 
erst in einer Höhe von qoo bi? 1500* To^ en 
über dem Meere, getrennt von allen andern 
Arten ihrer Familie, erscheint. Eben so fand 
«ich nahe am Gipfel des Sa^^telfelsens von 
Caracas in einer Höhe von 6600 Fnfa ein 
Pisanggevvachs , welches aber nicht blüht te. 
Sesuvium Portulacastrum bedeckt den bren- 
nenden Meeratrand , wi6 die unfreundlic he 
kalte Ebene von Paroen in Neu - Spanien^ 
1200 Toisen über dem Meere erhaben, und 
mit efilore'4'cirenden K hlen - oder K jr hsalz- 
saurer vSoda angefLilIt. PHanzen der Salzs^ep- 
pen scheinen, wie Was^ergewächse , unem- 
pfindlicher gegen Klima und barometrischen 
Luftdruck zu seyn. Unmit elbar über die^^er 
Begion liegt die Region der baumartigen Far* 
renkräuter. Dieser Erds rieh ist zuglei ch 
auch die Region der Fieberrmde , nur mit 
dem ünterechiede i dafe die baumartigen Fo- 

lypo. — . 271 — 

lypocli'en «ich auf die Zone von 1200 • 4800 
Fufs hegchränlten, mehrere China • Arten (C h- 
ehond) hingegen die Andenhette bis 1487 Toi- 
een Höhe bedecken. Die berühmte Fieber- 
rinde von L« xa (^Cinchoua condaminaea^ 
wächbt zwischen lOGO und i3co Tnisen. In 
vra^men Gegenden finden eich keine Cinch na- 
A»'ten , man hat verwandte Gattungen damit 
verwechselt, denn dieselben vegetabilischen 
Grundstoffe sind in sehr verschiedt-nen Pflan» 
zen enthalten. (Wohl nur der Gattung nacfai; 
da« Wachs der ülyrica cerifera ist der Art 
nach bedeutend von dem Bienen wachs ver- 
srhieden, und der Gerbestoff verschiedener 
Ptlanzen zeigt ebenfalls speciel'e Verschieden- 
heiten. Unsere Chemie hat bis jezt die Gat- 
tungen der vegetabilischen Producte nur ober- 
flächlich bestimmen können. Wie einzelne 
Formen im Allgemeinen bei verschiedenen 
Gewächsen wiederkommen, so auch verschie- 
dene Eigenschaften). Ueberhaupt aber sind 
die Cinchona - Arten nicht weit verbreitet. 
Viele andere Pflanzen schmücken diese milde 
Region der Fieberrinde. Über 1 128 Toisen 
sieht man keine Mimose mehr, deren Blau 
«ich bei der Berührung 2 usammeiizieht» Von 
1332 Toisea an, besondere in einer Hohö 

von — ^72 — 

von 1539 Toisen bilden Acaena^ Dichondra^ 
JVierembergia , Hydrocotyle, JS&steria^ gleite- 
milla einen dichten Rasen. Diefa it?t zugleich 
die Region der H/einmannia^ der Richen und 
der Sptrmacoce. Ein Banm wundere amer 
Structur, aus der Maivenfamilie , der Chei- 
ranthostemon^ dessen wir im i. St. dieses 
2. Eds. gedachten j gehört ebenfalls dieser 
Höbe der Eichen- Region an. Es war lange 
ein allgemeiner Glaube, als exisrire in der 
ganzen bekannten Welt nur ein einziges In- 
dividuum dieser Pflanze, der uralte Arbol de 
las Manitas nahe bei der Stadt Toluca in 
Mexico, nachher sind doch aber mehr Indi- 
viduen entdeckt worden. Unter dem Äqua- 
tor finden sich hohe Bäume (von 45 bi** 60 
Fufs) selten höher als 1383 Toisen über der 
Meeresfläche. Um so häufiger sind in grö- 
fsern Höhen strauchartige Gewächse. Dieses 
ist die Region der Barnadesia oder der Du* 
ranta Ellisii und JDuranta Mutisii, denn 
diese drei Pflanzen cbaracierisiren die Vege- 
tation der hohen und rauhen Gebirgsebenen 
von Pasto und Quito, so wie die hohlstäm- 
mige Polymnia (Arbo! loco), und der durqh 
Wohlgeruch berauschende Datura - Baum die 
Vegetation von Sta Fe de Bogota besonders 

auff- auszeichnen. In dieser Region wachsen die 
Calceolarien. Noch höher auf dem Rücken 
der Andeskette zwischen 1437 u. 1693 Toi- 
een , liegt die Region der ff int er a grena* 
densis und der Escallonia, Diese unvvirth- 
baren Gegenden (Paramos der Spanier) sind 
mit strauchartigen Gewächsen bedeckt. Fast 
alle baumartigen Gewächse, selbst die mit 
niedrigem Stamme, hören in 1795 To»8en 
Höhe auf. An die Region der Escallonia 
grenzt unmittelbar die der Alpen - Kräuter voa 
1693 - 2103 Toisen. Hier wachsen ge^^ellig 
die Gentianen , Staehelinen , und die wegen 
ihrer wolliger Blätter, welche den India- 
nern oft zum Bette dienen , berufene Espe- 
litia frailexon. In andern Gegenden steigt 
sie tiefer herab. Den felsigen Boden über- 
ziehen hier Lobelia nana , Sida pickinrhen- 
sis 9 Ranuncidus Gusmani , Ribes frigidnm^ 
Gentiana quitensis und andere mehr. Die 
Alpen -Kräuter werden zwischen 2103 und 
2358 Toisen durch die Region der Gräser 
(Paxonal) bedeckt , bis man endlich in 2358 
Toisen Höhe kein phanerogamisches Ge- 
wächs mehr findet. Gegen den Gipfel 
des Chi'mborazo 285o Toisen über die 
Meeresfläche, beschlossen Umbilicaria pustu- 
Journ.d.Bot.i.B, a»u.3.St, S lata — 274 — 

lata und f^errucaria geographica die Vege- 
tation. 

Der Vf. hat der Ueberöicht wegen ein, 
Knpfer beigefügt , worauf sich als Musler ein 
Profil des Chimborazo befindet , an dem, 
liebst vielen andern intetessamen Angaben, 
auch die herrechenden Pflanzen nach ihrtr 
Veriheilung in den Tropenländern von Siid- 
Amerika, von den Ebenen an bis zu den 
gröfsten Höhen verzeichnet sind. Hierauf 
folgen Bemerkungen über die Geographie der 
Pflanzen in Europa, vorzüglich nach Ra- 
ni ond, und in Nord- Amerika nach Bar ton. 
Ree. wüuftcht, dafs vorzüglich für die ge- 
mäfßigte Zijne bestimmte Berge gevvälilt, ihre 
Abdachung in bestimmler Richtung gegen das 
Meer genommen, und darauf die häufigsten sich 
dort wirklich befindlichen PÜauzen verzeichnet 
würden. Denn der Ausnahmen sind hier so 
viele, dafs bei einer willkürlichen Zueam- 
menfcetzung der Gegenden in eine Darstel- 
lung durchaus ein fester Grund fehlt, und 
die Angabe nach den Höhen ihren Werth 
verliert. Eine Menge kleiner Umstände ha- 
ben in der veränderlichen Zone Einflufs auf 
die Vegetation. Der brennende Sand am 
Meeresufer, zeugt in verschiedenen Klima« 

, ten — 275 — 

ten dieselben Pflanzen; die luftigen Vorge- 
birge oder die Hügel am Meere, wo kühlen- 
de Winde wehen, bringen Gewächse aus 
hohen Gegenden hervor. Merendera bulbo- 
codioides von den Pyrenäen und dem Atlas, 
ist gemein auf den Hügeln um Lissabon, 
tind der Crocus r?iuUifidus schmückt die 
Landspitzen von Cascaes. Mit wenigen 
Schritten tritt man an der Serra da Arrabida 
aus den Sandhaiden, wo Cisten und Ulex- 
Arten sich finden, in eine Region wo den 
Kalkboden Carex lohata und andere Gewäch- 
se der niedrigen Alpen bedecken « vielleicht 
weil die Abdachung gegen Norden und Nord- 
westen die Winde vom Meere auffängt. Mit 
einem Schritte wechselt in Spanien die ca- 
stillanische trockene Bergflor mit Andalusiens 
trockenen Haiden. Aufserordentlich viel kommt 
auf den Boden an ; Cypripedium calceolus 
hört auf mit den buschichten Kalkhügeln 
von Norddeutschland, ist dann weit umher 
nicht zu finden , erscheint aber sogleich mit 
den ersten Kalkber£:en auf der Ineel Rü^en. 
Ueberhaupt aber svixd. die Geographie der 
Pflanzen von der speciellen Untersuchung 
der Standörter einiger weit und wenig ver- 

S 2 brei- — 276 — 

breiteter Gewächse anfangen müssen, um zu 
bestimmten Resultaten zu gelangen^ 

Einige kümmerliche, verborgene Cypres* 
sen , fand der Vf. in den heimbringenden Wäl- 
dern von Loxa. So trifft man eiuzi ine Stel- 
len der transcendentalen Naturphilosophie in 
diesem Bnche. Zar Ehre des Vf. sey es ge- 
sagt, er sieht sie , wie S. 90 lehrt , aus ei- 
nem fal&chen Gesichtspunkte an. 24* 

Florae Diesdensis Nomenclator ; öder 
systematisches Verzeichmfs der in 
der Gegend von Dresden w^ildwach- 
senden Sexualpflanzen, mit Angabe 
ihrer Standörter. Von C. T. Bücher^ 
Churfürstl. Sachs, pensionirtem Chi- 
riugus. Dresden, 1506. 10 und 
236 S. in M. 8« 

Herr Bncher ist ein fleifsiger Sammler 
und geschickt im Finden der Standörter. 
Auf Veranlassung des geschickten Botanikers, 

Herrn — 277 — 

Herrn Candidat Bock, sammelte er und 
gab endlich diesen Nomenciator heraus. Die 
Pflanzen eind, Poa palustris (die serotina)^ 
ScahiQsa integrifolla (nur eine Abart der «r- 
vensis) und einige andre der sehr kritischen 
ausgenommen, richtig bestimmt, wie Reo. 
durch Augenschein bemerkt hat. Es sind 
manche seltene Pflanzen er\yähnt. Unter an- 
dern Dianthiii caesius y Potentilla norvegica^ 
Blalaxis Loeselii u. e. a. Manches hat der 
Vf. seitdem noch dazu gefunden. Auch hat 
Ree. noch einige, nicht aufgeführte bemerkt, 
z. B. Poa sudetica. — Der Vf, verdient Auf- 
munterung und eine günstigere Lage für das 
-Slndium. Darstellung des natürlichen Pflanzen- 
systems von Jussieu, nach seinen 
neuesten Verbesserungen. In Tabel- 
len. Herausgegeben von Friedrich 
Siegrnund Voigt ^ Doctor und Pri- 
vatdocent zu Jena. Leipzig ißGÖ. 

24 — 278 — 24 und 7 Bogen Tafeln in Fol. 
aufser dem Reo;;ister von i6 Seit. Herr Doctor Voigt, der uns erst kürz- 
lich mit einer wohlgerathenen Uebctselzung 
der oben angezeigten Recherches chimiques 
Sur la ve^et, par T h. de Sans eure be- 
schenkt hat, verbindet eich aufb neue, das 
Publikum durch vorliegende tabellarische Ue- 
hersicht des , mit Recht nun auch bei uns 
allgemein gewürdigten, sogenannten natürli- 
chen Pflanzen^ystems von Jussieu. Das 
System ist durch mehrere, zum Theil von 
Jussieu selbst in d. AnnaL d. Mus. mitge- 
theilten Bemerkungen erweitert und vermehrt. 
Wir bedauern aber, dafs der Vf. einige der 
vorzüglichen Abhandlungen von Jussieu, 
die eich in den neuern Bänden der AnnaL 
befinden und besonders viel berichtigende 
Bemerkungen zu seinem Systeme enthalten, 
damals vielleicht noch nicht zu benutzen 
Gelegenheit hatte. 26. — 579 26. 

Olavi Swartz Flora Indiae occidentalis 
aiicta arque illustrata, sive descrip- 
tiones plantarum in piodromo recen* 
sitarum. Eilangae et Londini. To- 
miis L 1797* II. isco. III. igoö. 
138 Bog. 8- 29 schw. Kupfert. Wenn wir von vielen ansehnlichen Strek- 
ken der kultivirtesten Länder noch eo we- 
nig voUsiändigc und gesammelte Nachrichten 
über ihre Pflanzenproduktionen besitzen: so 
murste es um so überraschender seyn, aus 
den entferntesten Bergen und Alpen der west- 
indischen Inseln, besonders Jamaica, ein 
grofses und wohlgeordnetes Heer der man- 
nigfaltigsten und elegantesten Ptlanzenformen 
hervorgezogen zu erblicken. Wir lernten 
diese Schätze der heifsen Zone zuerst durch 
tSwartzen's Prodromus ßorae occidentalis 
kennen, und fanden hier schon eine so voll-' 
ständige, fast alle Pflanzenfamilien umfassen- 
de Aufzählung der westindischen Gewächse, / 
dafs nicht nur manche sonst gangbare bota- 
niscbgeographische Vorurtheile über die Flo- 
ren — 28c — 

Yen heifser Läjidcr, die man als dürre blos 
mit den Seltenheiten unserer Treibehäueer 
besetzte Streclxen eich dachte, vergehwanden: 
sondern man auch aus der blofsen systema- 
tischen Beschreibung eine anschaulicher^ Vor- 
stellung von dem Ganzen der westindischen 
Flora bekommt, als aus mancher modernen 
bellettriötischen Tirade. Es hat diese Flora 
nicht den Karakter der Gröfse und^ Pracht, 
sondern der Feinheit und Lieblichkeit. Wäl- 
der mit einer grofsen Mannichfaltigkei^ von 
Bäumen und Sträuchern, die unaufhörlich 
blühen und grünen, und deren buntes Ge- 
misch noch durch unzählige schönblühende 
Lianen und die allersonderbarsten Schmarozer» 
gewächöe, Tiliandsien u. 8. w. gehoben wird; 
dage gen sehr wenig Kräuter (die sonst kräu- 
terreirhen Klassen haben hier mehr Sträucher, 
die vierzehnte 14 krautartige Gewächse, 23 
Sträucher und Bäume, die XIX. 20 Kräuter, 
23 St^äucher;) selbst der Gräser nicht viele 
und aus mancher sonst gemeinen Gattung 
nur ein Paar Beispiele und wieder unter ih- 
nen mehrere aus Familien von feinem Bau, 
Panica ^ Chloris % Andropogon ^ Schocnus^ 
dagegen eine einzige Carex. - Diese Man- 
nigfaltigkeit der Formen zeigt sich auch auf- 
fallend — 28i — 

fallend ixi dem Umstand, dafs von den mei- 
sten generibuß , z. B. Melastoma (das hier 
35 Arien enthält), Myrtus, die 17 Arten zählt, - 
nur einige Arten hier vorkommen. Zugleich 
ist CS besonders, dafs diese Flora eo aufser* 
ordentlich^ viele ihr eigenthümliche Gewächse 
und wenige mit andern gemein hat; daher 
^st es überraschend, gerade unter den Or* 
chideen ein Paar kleine nordeuropäische zu 
finden, nänrlich malaxis monophyllos und 
paludosa. Zahlreich in Vergleich mit andern 
Floren sind hier die vierte, fünfte, (in ihr 
aber nur 2-3 Doldengewächse) achte und 
die 246te Klasse j merkwürdig die zwanzigste 
wegen des abweichenden habitus einzelner 
generum. Hier giebt es einige Orchideen, 
wie wir sie in Europa gewohnt sind, mit 
knolligen Wurzeln, sodann aber in Maos 
und faulen Stöcken herumkriechende un4 
wurzelnde , endlich auf Sünnem _ frischen 
Aesten anhängende, kletternde, wurzelnde, 
bald mit langen Luftwurzeln, mit Blättern 
und kleinen Slumen, bald blattlos mit rei- 
chen ansehnlichen Blumenrispen; bald ist 
von alle dem blos eine auf jungen Baum- 
ästen schmarozende kriechende Waizel mit 
einzelnen Blüthenschaften zu sehen>. Nicht 

mni- minder ist in Farrnkräutern viel Abwecliße- 
lung, selbst Polypodium L. zeigt eine baum- 
artige, viele etammlose, aber auch viele klein- 
blättrige mit ihren Wurzeln weitherumkrie- 
chende Arten. Kein Eqiiisetum. 

Die Einrichtung des Buches so, dafs 
•jede Pflanze ausführlich beschrieben auch nö- 
thigenfalls mit Diagnosen unterschieden wird* 
Die Beschreibungen sind lichtvoll und be- 
zeichnend, die Abbildnngf^n srellfn die ge- 
nerischen Kennzeichen seltner und neuer Gat- 
tungen deutlich und schön, ohne Prunk vor. 
Der Vf. vertheilt die 21 - 23. Klasse unter die 
übrigen , behält aber die andern alle. bei. 
Die Beobachtungen des Vf. im Einzelnen zu 
verfolgen, ist *hier unmöglich; auch sind die 
ersten beiden Theile schon von den Syste- 
matikern benutzt und einige der wirbligsten 
Gegenstände, wie die Systematik der Orchi- 
deen und Farrnkräuter, aus unserm Journale 
bekannt. Einzelne Pflanzen sind von dem 
Vf. noch nach Erscheinung des Prodrowiis 
bekannt geworden, z. B. Cynomorium para* 
siticunty Cyperus brunneu s ^ hexastachyoSf 
Scirput^ plantagineus etc. , wovon noch weiter 
unten. Bei Moraea ist angeführt, dafs sie 
eine Gattung mit Sisyrinchium ausmachen 

sollte, — 283 — 

sollte, indem bei den meisten Moraeis die 
Staubfäden unten verwacbsen sind ; demnach 
liäme diese Gattung in die dritte Kiasee , wie 
auch Pereoon \yill* Aspalathus Ehemts L. 
ist von Merinmurn , zu dem ihn der Frodro- 
mus setzt, Avieder zu Aspalathus gezogen, 
jedoch dabei erwähnt , dafe er vielleicht ein 
eigenes Genus bilden könne, verschieden von 
Pterocarpus legnmine non bivalvi. Geoffraea 
spinosa^ die Rinde unter dem Namen Cab* 
bage bark ein landübliches anthelminthicum. 
Hobinia polyantha , eine neue Art mit drei 
Ellen hohem Stamme und rothen Blumen. 
Galega toxicaria , der Sage nach von an- 
dern Orten her eingeführt, jetzt einheimisch 
in JamaJca , hat narkotische Saamen, die so 
wie die Saamen* einiger andern Gewächse 
mit Kalk in Bissen geformt und in das Was- 
eer geworfen werden, um die Fische zu be- 
täuben , daher der Name Surinam poison. 
EupatoriuTjj micranthmn (foliis ovatis atte- 
nuatis trinerviis glabrie: corynibis decompo- 
ßitis, calycibus oblongis arcte imbricatis), 
und f^ernonia divaricata (foliis lanceolato- 
ovatis acutis integris pubescenlibus , ramuÜs 
floriferis patentissimis) , sind neu, Aufser- 
dem rechnet der Vf. noch zu Vernonia Conyza — 284 — 

rigida^ arborescens und f rut ic o sa la^VfiWd. 
Calea covdijolia (ca^ycibus simplicibus , foliis 
cordatis acuminatis Serratia, caule fruticoso, 
ramis divergenubus). Cineraria laciniata^ 
ehi vStrauch mit echrotsägenförmig gebissenen 
Blattern, gelben Blumen und sehr feinem 
weifsüchen Filz. Eclipta sessills des Tro- 
dromns wird hier zu Meyera Schreb. ge- 
bracht. Die zweifelhafte Matricaria pro- 
strata des prodronuis bleibt auch hier noch 
zweifelhaft. Die Zahl der Orchideen ist be- 
merkenbwerth ; 2 Orchis , 8 Neottia^ 8 Cra- 
ni hisi, I Arethusa , 4 Maloxis , 16 CymbU- 
diuuiy 2 Oncidium, i/^ £pidendrum^ I VaniUaf 
niimlich claviculuta deren Saft in Tom o na 
ein berühmtes antisiphilitium und brauchbar 
avif friiöche Wunden, dahdr ihr Name liane 
a blessurey 2 Limodorum ^ II ßendrobiumf 
2 Stelis ^ 4 Lepanthes y alle Schmarozer. 

Unter den Kryptogamen Ficus zu finden, 
i^t etwas unerwartet, da doch die Feige 
l^oiintliche Befruchtungstheile hat und ihrem 
ganzen übrigen Bau durchaus mit den Sexua- 
liöien, aber mit keinem einzigen Kvyptoga- 
ir)is»en verwanndt ist. Die Farnkrauter ßind 
nach Smith 's Methode beschrieben, allein 
der Anhang gicbt von ihnen eine Pteihe 

Defini- — 585 Definitionen g^nz nach Schw^arlzens eig- 
ner Eintheilung. 

Die Moose sind besonders zahlreich und 
unter ihnen finden sich die schönsten, diA 
bis jetzt beschrieben sind. Besonders aber 
ist es , dafs es höchst wahrscheinlich lauter 
perennirende Moose sind. Der Vf. folgt dem 
Schreberiechen System im Ganzen. JLncalypta 
"parasitica (Jßi\ parosit) i^ty da seine calyp- 
tra enge und klein erscheint, mehr der lan« 
gen Frucht wegen und der Blume nach nach 
Hedwigscher Methode , als nach der Schre- 
berschen hieher gestellt. Diese Pflanze 
wächst auf sehr dünnen noch frischen Acsten 
von harten Ho^zaren. Brynrn strictum 
Prodr. ist ein Trjchostomum ; Bryum acumi^ 
natum y wird wieder vovl^ Barbula agraria 
getrennt und als eigne Art in den Zusätzen 
aufgeführt. Barbula linearis (surculo brevis- 
simo, foliis Hnearibus acutis planis,^ ist neu 
und gut unterschieden. Bryum lycopodioides 
scheint dem Vf. ein Dicranum und steht recht 
mitten inne zwischen polysetum oder undu 
laturn und longißoUum vermittelst einer noch 
unbeschriebenen grofsen Teutschen Art; in 
der Kapsel gleicht ed mehr dem longifolium, 
in Blättern den undulatum einigermafsen. fVeissia calycina ist ein Dicranuni. Zu Pte- 
rogonium rechnet Sw. Hypnum nigrescens, 
Leskea glabella ist zu Neckera, und Leskea 
ßexilis He dw. zu Hypnum gezogen; eben 
dahin Hypnum polytrichoides^ trichophyllum^ 
torquatum, cirrosum. Zu Leskea gehört Hyp- 
num pungens ^ congestum. Neu ist Hypnum 
tenerum (surculis repentibus ramisque capilla- 
ribus simpliciusculis , folüs ovatolanceolalls 
attenuatis patuHs (enerviis), capsulis cernuis.) 
im Habitus ähnlich dem praelongo, aber klei- 
ner und durch folia enervia abweichend. 
Mnium sphaericarpon steht hier noch unter 
JBryum , wird aber jetzt von dem Vf. zu Bar- 
tramia gerechnet. Polytrichum tortile^ Qcon- 
volutum Hedw.') Das wahre Linneische con- 
volutum aus der Insel Bourbon unterscheidet 
sich durch seine fufslangen Stämme, längere 
Blätter und sehr kurzen Fruchtstiele. Dje 
Jungermanniac stehn nach^ ihrer Aehnlich- 
keit hintereinander nicht in (wünschenswer- 
then) Abtheilungen und sind sehr vollstän- 
dig beschrieben, ohne jedoch der sogenann« 
ten männlichen Blumen zu erwähnen, die 
hierbei marchantianach Hedwig's Annahme 
bei der polymorpha beschrieben werden. Jung, 
-patula^ von der sehr ähnlichen asplenioides 

unter- - 387 — 

unterschieden durch aufrechte zweirtihig ga- 
belästige eteife Stengel; coadunata ähnlich 
der bicrenatay aber durch paarweise (alternid 
coadunatis) verwachsene , weniger dicht ge- 
etellte und nicht so scharf ausgeschnittene, 
B'ätter verschieden ; obscura von der platy» 
•phyllos foliie basi subtus compHcatis lobatis 
abweichend. Die Jung, polyphyUa prodr. 
wird hier zu palmata H e d w. gezogen. Un- 
ter den nach Acharius prodromus aufge- 
zählten Lichenen sind (Collema) azureum und 
chloromelos neu. Lieh, complanatus (physcia) 
cartilagineus ercctus laciniato ramosus palli- 
dus, ecuteilis sparais urceolatis concolaribus, 
glomeruh^s puncfitormibuo marginalibus albis, 
der nächste Nachbar des polymorphus, L. 
aciculatus {Cladonia) der nächste zum jwÄrt- 
liformis , allein gabeldstig , dichtgestellt : 
schneeweifs. Von Fucus ist bloi- einer tri- 
formis da. Von Pilzen nur ^4 Arten, die 
schon im Prodromus stehn; doch sind Ilyd- 
num resupinatum ^ Ulva montana ^ HelveUa 
pallida, atrata, versicolor u. tremelliiiaYiiexi 
besser zu Taelephora gerechnet. Zweifelhaft 
werden auch Hydmim sericeujjj und Byssiis 
sangidnea bei derselben Gattung angeführt. 
Angehängt sind noch ein Nachtrag der in 

den — 588 ~ 

^en beiden ersten Thailen übergangenen Ar- 
ten ; dann Inserenda und Corrigenda , und 
zuletzt noch die schon erwähnte Uebersic'ht 
der Orchideen und Farrnkräuter nach des Vf. 
neuem Eintheilungen dieser Familien. 27. 

Flore ou PhytographieEncyclopedique^ 
Par M. Willemet, Professeur d'Hi- 
stoire Naturelle et de Botanique a 
TEcole centrale du Departement de 
la Meurthe. — Nancy, T. i. S. 464. 
T. i£. 465 — 931. T. III. S. 932 — 
1394. (Nebst einem Anhange von 
verschiedenen Registern, welche 92 
S. betragen) igoö in gr. g« Eine systematische Uebers'icht der vor- 
züglichen, allgemein in und aufser Europa 
vorkommenden Gewächse, nebst Angabe ih- 
les mannichfaltigen Nutzens , ihres Vaterlan- 
des» Bodens u. s. w. Was der kürzlich ver* 
itorbene Verf. von der Benutzung der Ge- 

wach- — 289 — 

wachse in medicinischer Hinsicht erfährt, ist 
freilich nur das Allgemeine, enthält doch 
aber einige eigene Erfahrungen. Mit weni- 
gerem Fleiffi ist das ökonomische behandelt; 
noch weniger aber möchte der wissenschaft- 
liche Theil befriedigen. ^8^ 

Plarites de la France, decrires et pein- 
tcs d' apres nature, par Jaume Saint 
Tlilaire. Ouvrage destine aux ama- 
teurs de la Botanique, aux Agricul- 
teurs, aux Medecins et aux Manu- 
facturieurs. a Paris. Ig05. Livr. I — 
yiil. — 1806. Livr. IX — XVII. 
in gr. 8- ^^d eine andere Ausgabe 
in 4. auf besserem Papier. Man ervvarte hier keine English Bota- 
ny. Es scheint auch überhaupt nicht die 
Absicht des Verf. zu seyn , durch sein Unter- 
nehmen die Wissenschaft förJern zu wollen. 
N Journ.d. Bot. 2.B. Ä. U.3. St. T Er Er wählte eich deshalb ein Publikum, das 
schon leichter befriedigt ist; daher findet man 
hier auch so viele gar nicht in Frankreich 
wildwachsende Zierblumen , w. z. B. die 
Tulpe, Narclrse, Tazctte u. m. a. , so wie gleich- 
falls andere exostische Gewächse, w# z. B. 
Geranium capitatutriy Periploca graeca u. m. a. 
Das Ganze soll aus 40 — 50 Lieferungen be- 
stehn. Monatlich erscheint eine Lieferung, 
die 6 mit Farben abgedruckte Tafeln, und 
eben so viele gleichfalls unpaginirte Blätter 
Text enthält. Von den 102, in den vorlie- 
genden Lieferungen befindlichen Tafeln, sind 
die ersten 12 zur Erläuterung der Termino- 
logie und des Linneischen Systems bestimmt. 
Unter den übrigen 90 zeichnen wir folgende 
seltnere aus: Fliniihago europaea Linn.,iLa- 
thraea clandestina L in n., Hesperis maritima 
Lam. (Cheiranih. maritimus L.) , Onojiis 
fruticosa L i n n. und Actullea Santolinci 
Linn. Was der Vf. für Ciematis orientalis 
ausgiebt, ist wohl nichts anders als fVillde- 
noiv's glauca. Die Vorstellungen sind im 
Ganzen gut, aber die Farbe der Blumen, be- 
sonders der gelben und violetten, ist nicht 
immer richtig. Die Beschreibungen mögen 
nebst dem, was von dem Vaterlande, der 

Blühe- Blühezeit, Geschichte u. s. w. beigebracht ist, 
für des Verf. Publicum hinreichen. Neue Be- 
merkungen öind uns nicht aufgestofeen. 29* 

Dissertatio botanica sistens Plantarum 
Domingensium Decaclem* Auct. 
CaroL Fried. Ledebour , Phil. Doc- 
tor. Gryphiae, 1805. 27 S. in 4, Erst jetzt ist uns diese kleine Gelegen- 
heitsschrift eines jungen , hoffnungsvollen 
Botanikers za Händen gekommen, deren In- 
halt die Beschreibung einiger neuen, von 
Poiteau in Domingo entdeckten. Pflanzen 
zum Gegenstande hat. Wir wollen den we- 
sentlichen Charakter der Arten, nebst eini- 
gen Bemerkungen ausheben, i, Kyllinga ti- 
bialis Po it., (calmo tereti, capitulo globoso, 
involucro retraphyllo brevi reüexo). 2. Sa- 
charurn contr actum P o i t. , ( panicula euper- 
ne contracta, foliia convolntis.) Ist zunächst 
mit S. oßicinarum verwandt. 3. Aristida secunda 

T 2 Ru^ — 292 — 

Rudolph., (öpicia aimpHcibus , floribus 8e- 
^cundie.) Nähert sich der americana ^ unter- 
scheidet eich aber von derselben durch Klein- 
heit aller Theile, durch einfachere Aehren 
und durch einseitige Biüthen. 4. Ipomoea 
hracteata Rudolph., Cfoliis cordatis trilo- 
bisque; pedunculis biflorie; bracteis bracteo- 
Ußque lanceolatis; calycis laciniie tribus ex- 
terioribus majoribus^) Zeichnet sich von den 
vervt^andten Arten besonders durch die gro- 
fsen Decliblätter aus. 5. Ipomoea clausa Ru- 
dolph. , (foliis ternatis quinatisv^e, peduncu- 
lis dichotomifl, mulüflöris , corollis tubuloeis 
clausis.) Durch die geschlossene Blume 
weicht diese Art von allen übrigen ab. 6. 
Jßchites galegiformis Ru d o p h. , (pedunculis 
r multifloris, foliis oblongis obtusus.)" Ist der 
£. torulosa sehr ähnlich, aber durch die 
stumpfen Blätter und die rosenfarbenen Blu- 
men hinlänglich verschieden. Auch Swartz, 
dem der Verf. diese Art mittheilte , erkannte 
£ie für neu. 7. Dodonaea elaeagnoides Ru- 
dolph. , (foliis oblongo - obovatis , superne. 
equamosis.) Nomen triviale,** sagt der 
A^f. , a squamis desumtuni , quibus simili- 
ludo quaedam inter hujus et Elaeagni folia 
intercedit; squamae tarnen reapse distinctis- 

öimae; — 293 — 

slmae; hujus ecilicet- furfuraceae , quales in 
Atriplice, Statice aliisqiie bene multis plan- 
us occurrunt; Elaeagni autem etellatae (e pilo 
stellato quasi ortae) utut in Hippophae aliis- 
que dantur. g« Melastoma pictum Ru- 
dolph., (hispidum, foliis ovatie, acumina- 
tis, demiculatia , 5 nerviis ; racemis axillär!- 
bus, 5 florie, floribue octandris.) 9. Malachra 
urens Poit. , (foliis ovatis, quinquenerviie, 
floribus eubsessilibue, involucri foliolis baei 
dentatis.) 10. Cacalia cancellata Rudolph., 
(herbacea, foliis oblongis dentatis, squamis 
calycinis ciliatis.) Herr R. gab ihr den Na- 
men €ancellata wegen der Aehnlichkeit, die 
zum Theil die Kelchblättchen mit denen der 
Acarna cancellata haben. 30. ~ 294 ~ 30* 

Botanischer KinderfreuTid, von G. JB. 
JV * Crome , der Regensb, bot. Ge- 
sellsch Ehrenmitglied. xs und 2s 
Heft. Januar bis April, mit g illu- 
minirten Kupfertafeln. Göttingen, 
1507- ^05 S. in gr. 12. Der schon aas einigen früheren botani- 
schen Arbeiten bekannte Verfasser sucht in 
diesen Heften die Botanik zu einem allge- 
meineren Studium zu machen , da er in ei- 
ner leichten und fafslichen Sprache das NütÄ« 
lichete und Angenehmste derselben für die 
Jugend abhandelt. Er trägt das Ganze in der 
Form einer Erzählung vor und läfst einen 
Lehrer auftreten der sich bald auf Spatzier- 
gängen, bald in der Stube mit meinen Zög- 
lingen über botanische G« genstände unterhält. 
Die Folge dieses Unterrichts ist mit dem An- 
fange des Jahrs angeknüpft und geht mit dem 
Laufe desselben fort; da denn auch in den 
abgehandelten Monaten die in denselben blü- 
hen- ~ 595 — 

henden, vorzüglich bemerkungswerthen Pflan- 
zen auf den Spatziergängen gefunden wer- 
den. Der Inhalt des ersten Heftes ist; Un- 
terhaltungen über die Natur und das Pflan- 
zenreich im allgemeinen; über das Studium 
und den Nutzen der Botanik, und über die 
Pflanzen und ihre Theile im allgemeinen. 
Im zweiten Hefte geht der Verf. mehr ins 
einzelne: der Unterschied zwischen sichtbar 
blühenden Pflanzen und Kryptogamen wird 
auseinander gesetzt, und die Letztern beson- 
ders abgehandelt; dann folgen Unterhaltun- 
gen über die Physiologie und Anatomie der 
Pflanzen, denen immer Beschreibungen von 
Spatziergängen eingestreut sind , auf welchen 
der Verf. vorzüglich auf die Giftpflanzen Rück- 
sicht zu nehmen scheint, da diese immer ge^ 
nauer als die übrigen beschriebenen Pflanzen 
abgehandelt werden. Die g angehängten 
Kupfertafeln enthalten aufser mehreren an- 
dern Pflanzen und ihren Theilen, drei Gift- 
pflanzen , und empfehlen sich durch guten 
Stich und Illumination. Mit den 4 folgen- 
den Heften, welche Ostern igoS erschei- 
nen sollen, will der Verf. seinen Plan vol- 
lenden. auch — 2g6 — 

Das Ganze ist nicht allein als ein nütz- 
liches Leeebuch für die Jugend, sondern 
auch zum Unterricht in Schulen, und zum 
Selbstunterricht für diejenigen, welche sich 
ohne Lehrer mit der Botanik beschäftigen 
wollen, zu empfehlen. IV, IV. Correspondenz - Nachrichten. I. 

Von Herrn Dn Londes.*) 

Gorenki, bei Moskwa 
d. I Jul. igoö. 

Ich habe die Ehre Ew. Wohlgeb. zu 
melden, dafs ich im Begriff bin, für die Bo- 
tanik eine, wie ich mir schmeichele, sehr 
intereeeante Reise anzutreten. Meine, Ihnen 
längst versprochnen ^ Bemerkungen über die 
hiesige Vegetation mufs ich defshalb auch 
noch zurücklegen. Ich habe manche seltene 
Pflanzen in hiefsiger Gegend gefunden; auch 
sind, wie es mir scheint, einige neue Arten 
darunter. Unter andern zwei neue Weiden, 
wovon die eine der Salix lapponum, die an- 
dere 

*) Nachrichten aus Moskwa zufolge soll dieser 
eifrige Botaniker am Caucasus verunglückt 
seyn^ — S, — 298 — 

dere der rosmarinifolia verwandt ist. Wir 
haben neulich viele interessante Sachen von 
von dem Dr. Redowsky aus Jrkutzk be- 
kommen. Meine Reise geht von hier nach 
Saratow, nach Astrachan, von da an das 
Caspiflche Meer, und so nach Kisljar am 
Caucasus. Den Winter über bleibe ich in 
der Krimm und in den übrigen Besitzungen, 
welche ehmals zur Türkei gehört haben. 
Hier erwarte ich weitere Nachricht über 
meine fernere Reise. — 2. 

Vom Herrn Professor Link* 

Rostock, den 2. Sept. igoö. 

Scahiosa papposa Linn, ist eine wenig 
bekannte Pflanze und sehr von der verschie- 
den , welche man unter diesem Namen in 
den Garten hat. Ich begreife nicht, wie 
man es hat übersehen können , dafs Linne 
von einer arista spricht, welche eich neben 
dem pappiis befinden soll. Aber der Irrthum 
rührt, wie viele, von Reichard her, wel- 
cher — 299 — 

eher eehr rasch die von Will ich beschrie- 
bene Pflanze (cf. Reichard Sylloge Opus- 
cul, botanic. P. i. Francof. 1782. p. 160O 
zu Scablosa papposa Linn, brachte. Ich 
nannte sie Scabiosa TVillicTiii^ und habe sie 
unter diesem Namen viele Jahre gezogen. Ih- 
re Vermmhung, dafs sie Knautia plumosa 
Linn., die ich sonst nicht kenne, sey, 
scheint mir sehr wahrscheinlich. Die ächte 
Scab, papposa ist von uns nur ungemein 
selten in den dürren Heiden bei Lissabon 
gefunden worden. Ich will eine kurze Be- 
schreibung derselben hersetzen. Gaulis ereC" 
tus 9 superne raviosus ^ subangulatus ^ tenuis, 
scabriusculus 9 glaber, Folia sessilia^ ad ner- 
vum usque piiiiiatißda ^ scabra^ laciniis liuea- 
ribus acutis. Feranthodium Qcalix commu- 
nis) Simplex, foliolis oblongis , acuminatis^ 
siibaristatis 9 hirsutis, Faleae superne latio- 
res, aristatae 9 hirsutae. Ferigynii (calix in* 
ferior) limbus semini adpressus, denticulatus ; 
arista curva^ fusca, ariitis calicinis duplo 
longior et crassior, Calix stipitatus ^ turbi- 
natus^ aristis 15 — 20 plumosis. Antliodium 
paucißorum 9 subaequale. Corollae snbquin- 
queßdae, albentes. — Es findet sich noch 
eine Scabiosa aristis plumosis in Portugal, 

welche — 300 — 

•welche noclj nicht Jpeschrieben ist. Wir nen- 
~ nen sie Scabiosa pliimosa^ Ihre Hauptmerk- 
mahle eind: Gaulis ads c enden s ^ ramosus^ 
teretiusculus , basi lignosus , pilis sparsis, 
Folia inferiora subsessilia , bipinnatißda , la- 
ciniis linearibus acutis ^ superiora sensim sim- 
plicia, omnia pilis brevibus suhadpressis. 
JPeranthodium simple x , Joliolis lanceolatis^ 
acutis , Jiirsutis. JPaleae lanceolabo - lineares^ 
cbtusiusculae. Perigynii limbus brevis ^ muU 
tidentatus. Calix aristis 6 — 9 plumosis, 
jiinthodium radiäns. Corollae quinqueßdae^ 
purpurascentes. Wir fanden sie zwischen 
Abrantes und Casa branca. Dieses ist sehr 
wahrscheinlich die Scabiosa papposa^ von 
welcher Gärtner die Saaraen (Tom. 2. p. 
38' t. 86. f. 4.) beschrieben und abgebildet 
hat. ~ den 28* Dec. 1807* 
IcVi bedaure nichts mehr, als dafs ich 
mit dem vortrefflichen Ptecensenten meiner 
Grundlehren der Anatomie und Physiologie 
der Fflojiz.en in der Hall. Allgem. Litteratur- 
Zeitung in den meisten Stücken nicht übcr^ 

einstim- _ 301 — 

einstimme. Wiederhohlte Beobachtungen 
anderer Naturforscher müseen entscheiden. 
Allein sorgfältig angestellte Untersuchungen 
bestimmen mich zu erklären, dafs ich durch- 
aus bei meinen in dem erwähnten Werke 
aufgestellten Behauptungen bleibe. Die Schei- 
dewände zwischen den Zellen sind einfach, 
aber die Kanäle an den Rändern sind deut- 
lich und nicht zu verkennen , wenn man 
nur das Zellgewebe in allen Lagen betrach- 
tet. Alle Körner w^oraus der Ilec, die Zel- 
len entstehen läfst, lösen sich in Wasser auf 
und sind offenbar amylum oder Schleim; 
auch iiier, wie in allen organischen Körpern 
ist Membran das erste Erzeuguifj. Das Fül- 
len der Spiralgefäfse mit verschiedenen Feuch- 
tigkeiten giebt die wichtigsten Resultate und 
die Vernachlässigung dieser Versuche ist die 
Quelle aller irrigen Meinungen des Ree. 
Das Durchschwitzen der Säfte aus dem Spi- 
ralgefäfsen in das Zellgewerbe haben mich 
viele andere Versuche gelehrt. Meine Leh- 
re von der Bildung des Holzes halte ich für 
demonetrirt. Was in meiner Schrift und 
i/Avar in der ersten und zweiten Abtheilung 
Beobachtung und Versuch ist, habe ich un- 
ter so vielen Umständen gesehen, dafe ich 

dreist — 302 — 

dreist an die Zukunft appellire. Der llec. 
den ich übrigens für seine gute Meinung von 
mir verbunden bin, hat meine Behauptungen 
nicht genau in der Natur selbst geprüft. 

Hoffentlich wird das erste Heft der Flora 
lusitanica bald eracheinen. Graf von Hoff- 
Imannsegg thut alles mögliche, um es zu 
einem Prachtwerke von ersten Range zu er- 
heben. Die Proben vom den Kupferstichen 
sind vortrefllich. Ich kann unpartheyisch lo- 
ben, da ich an der Ausarbeitung der Kupfer 
keinen Antheil habe. Ich wünsche nur, dafs 
alles, wa^j ich zum Text beitrage, nicht dage- 
gen abstechen möge. Vom Herrn Professor Acharius. 

Wadstena, den 6. Növ igoö. 

Sie wissen, dafs ich schon seit einiger 
Zeit mit einer neuen Bearbeitung der Liehe-? 
nen beschäftigt gewesen bin. Ich bin nun 
so weit in rneinem Unternehmen vorgerückt, 
dafs ich hofteililich das Mspt. dem Drucke 

wer- — 303 — 

werde bald übergeben können.*) Die Zahl 
der Arten ist durch die beträchtlichen Bei- 
träge, welche ich erhalten habe, ganz un- 
glaublich angewachsen. Was meinem Werke 
indefs noch einen besondern Werth geben 
wird, sind die vielen, von mir angestellten, 
microßcopißchen Untersuchungen , wodurch 
ich eine richtigere Aneicht von der Befrijch- 
tung und Fortpflanzung dieeer Gewächse ge- 
ben zu können hoffe, als man bisher hatte. 
Meiner neuen Eintheilung liegen diese Beo- 
bachtungen zum Grunde; die ganze Classifi- 
cation hat daher auch ein ganz andres An- 
gehn gewonnen. Zur anschaulicheren Kennt- 
nifs der von mir bestimmten Gattungen, wer- 
de ich d^m Werke 14 liupfertafein in 4. 
hinzufügen. — Ich theile Ihnen vorläufig 
meine neue Classification mit, damit Sie um so 
leichter von meinen vorgenommenen Verän- 
derungen zu urtheilen im Stande eevn wer- 
den. 

Gene- 

*) Es wird den Freunden der Liehen ologie ange- 
nehm zu erfahren seyn, dafs dieses neue Werk 
des Herrn Prof. Acliarius vielleicht schon 
nächste Michaelisinesse erscheinen wird. Eine 
hiesige Buchhandlung hat den Verlag desselben 
übernonunen. Ö. 304 ~ GENEPcUM DIANOMEv o IDTO- < 
THA- 
LAMI ATiiA- 
LAMI IIOMO- 

GENEI. 
apotlie- 
ciis HETE- 
r.OGE- 
NEI 
apothe- 
ciis fPHY. 
MATOI- 
DEf: (X)E- 
LAMI DIS- 
COI- 
DEl 

ciis ♦OEPHA- 
1 apotlie- iTi:-.LLA- IPEL- 
ITATI: 

(aDpeh* 

dix) Töf» immarginatis. 

/ I, Sf'ILOMA. 2 ARTHOMA. 3 
j SoLOPiIiXA. 

^ß. marginatis.j 

4. GyAtecta. 5. LecideA. 

6. Gtrophora. 

7. Calicium.8. Opegrapha. 
cliäcoideis margiiiatis. 

( 9. Gf>APHIS. 10. E1ATOKA. 

\^ß. snbglobosis. 

II. V errucaria. 12. endo- 

CARFOIV'. 13. TrYPETHE- 

LIUM. 

i4.Poiurv A. i5.Thelotf.ema, 

16. Pyre^ula. 

17. VAR10LARIA. 18- Sagedia. 
Ol. immersis urreolatis. 19, Ur^- 

CEüLARiA totis sessilibas 

20. LeCAKORA 21. PtOCCELEA. 

y. ceiitro affixis ' subsessiiibus. 

1j2. EvEPeMA. 23. StICTA* 

24. pARMEiiA. § subpeJicei- 
latifi. 2.5. UORRERA oblique 
sessilibas. 26. Cetraria* 
t;. totis I suboblique) adiiatis. 
27. Peltidea.28 Nepiiroma. 
•^•iTiargine aflixis subtirs übe* 
lis, 29. Dufourea, 
r*^^. lamiiia proligera supra to- 
tis tectis. 30. Ceinomyce. 3t. 

I BAEMYCES. ISIDIC r.l. 33. 

^ S'i EREOGAULOiN. 

I ß. niassam proligcram giobo- 
t sam tiicUirjentibus. 

3 4 . < A ' II A E R o p 11 o F. o . 

35 lUi rv;(>3ior^piiA. 

36. Alecteria. 37- P^ama- 
L i:\ \. 40» Coleema. . 

38. CoR:>i jculAj^ia. 39- tTs- 

IvEA. 

41. LEPFiARlA, — 303 4- 

Von Herrn Doctor Rohde. 

Paris, den ig, Januar ISO?. 

Schon längst würde ich es mir zur Pflicht 
gemacht haben, Ihnen meine Ankunft in die- 
ser grollen Stadt, der Niederlage sö vieler 
Schatze der Natur, anzuzeigen, wenn nichf 
mancherlei Hindernisse , und vorzüglich der 
Wunsch j Ihnen einige Bemerkungen übet 
den Zuetand des hiesigen botaniöchnn Stu- 
diums mitzuiheilen, mein Schreiben bis jevzt 
verzögert hätten. Vieles von dem, was ich 
in dieser Hinsir:ht niederschreiben könnte, 
ist bekannt, manches ist Ihnen vielleicht 
durch andere mitgetheilt worden. Allein de^ 
Zustand der Cultur der Wissenschaften än- 
dert sirh oft, in unterschiedenen Zeiträumen 
bemerkt man a^^ders, oft auch mit einer an«- 
dem Brille. Ueherzeugt, dafs Sie meine 
Briefe immer mit freundschaftlicher Nachsicht 
lesen, werden Sie auch jetzt mich entschul- 
digen , wenn ich etwa das Gegentheil de« 
decies repetita placebit hier erfahren müfste. 
Erlauben Sie mir, dafs ich einiges von dem 
•^as ich auf meiner Herreise durch das süd^ 
K.Journ*d.Bot*a.B. 3,u.3. St. U liehe — 3o6 — 

liehe Deutschland in botan. Hinsicht interes- 
aant fand, vorausschicken darf. 

Am Tage nach meiner Abreise von Wien, 
am 2Iten Octob. fand ich an den Felsen, auf 
denen das Kloster Mölk gebauet ist, an der 
Seite näch der Donau hin, häufig das Alys^ 
sum gemonense Wulf., und , eine Folge der 
milden Jahrszeit, noch 2 Spätlinge in der> 
Blüte. Der krautartige Stengel war unver- 
kennbar. Ueberhaupt ist es dieselbe Pflanze, 
die ich bei PreCsburg mit Schot eben fand, 
und die Ich damals nicht für die Wulfensche 
Pflanze halten mochte, weil diese Schötchen 
nicht inflatae waren , wie sie nach den, wie 
ich nun glaube, irrigen Beobachtungen Wul- 
fen* 6 angegeben sind. Die nämliche. Pflanze 
habe ich von dem Grafen von Wald stein 
in der Blüte, und die freilich ohne Frucht 
dargestellte Abbildung in J quin' 3 Jco?iib, 
läfst keinen Zweifel über die Identität mit 
meiner Pflanze übrig. Ein im May, zu Lan- 
de, näch Wien reisender Bataniker kann sich 
hier mit leichter Mühe diese, meines Wis- 
sens in Oesterreich noch nicht angezeigte 
Pflanze verschaften. Scabiosa columbaria, 
die ich in Oesterreich ebenfalls nicht einhei- 
misch glaubte, da ich sie nicht um Wien 

fand — 307 — 

faud und keiner der Wiener Botaniker mir 
sie bestimrnt zeigen konnte, fand ich eben- 
falls hier in ansehnlicher Gröfse , und be* 
merkte sie noch öfterer bis in Bayern hin* 
ein. — Beim Hofrath Juch in München, 
sah ich die Saales de la Suisse von Serin- 
ge. So vollständig hatte ich noch in keiner 
Sammlung die Weiden gesehen. Merkwür- 
dig schien es mir, daCs Juch aufserordent* 
liehe Beschleunigung des Wachslhuras einer 
Hanfpflanze durch Gah anismus beobachtet 
hatte. In den Harbarien meines Freundes 
Steudei in Efs'inffea und in dem des alten 
Bectors R ö f s 1 i n stiefsen mir Ihr Bromus velu* 
tinus , Carex patiila Host, und Gentiana 
lutea von Bofsberge, 3 Stunden von Tübin- 
gen ^ als die interesean e&ten Pflanzen der da- 
sigen Gegend auf. In Strttgard lernte ich 
den Coliegien - Assefsor G u cke n b erger aua 
Hannover gebürtig, der sich seit 4 Jahren aus- 
schliefsend mit der Botanik beschäftigt und 
1805 eine Keise nach Vallis gemacht hatte, 
und den trefflichen Pflanzenmahler , Hofrath 
Kern er, kennen. Das Herbarium des er- 
stem war freilich noch nicht sehr bedeutend, 
allein es enthielt manche artige Pflanze, z. 
B» das Polytrichum alpestre Hopp., das er 

U 2 auf lauf dem Schwarz walde gefunden halte. Ker- 
ner zeigte mir mit aufserordentlicher Gefäl- 
lichkeit seine wimlich meisterhaft schönen 
Werke, wobei zugleich die grofse Leichtig- 
keit in seinen Arbeiteu zu bewundern ist, 
indem er in drei Stunden eine Pflanze mahlt. 
Er zeigte mir mehrere Blätter seiner Genera 
Plantarum f wovon er lo Exemplare mahlt. 
Die Darstellung, zum Theil seltner Arten 
(einer von jeder Gattung) ist schön und ge- 
treu, die Zergliederung äufserst genau; selbst 
der pollen ist oft vergröfsert dargestellt. Er 
wünscht einst zur Herausgabe einer Edition 
in Octav oder klein Quart einen Verleger zu 
finden. Wirklich verdiente er in dieser ge- 
xtieinniitzigeu Arbeit alle Unterstützung. — 
Der botanische Garten ist mehr Hofgarten 
tind enthält meistens nur schön blühende 
Gewächse in vielfachen Exemplaren » 3 hüb- 
sche Treibhäuser und perennirende Pflanzen 
^«id Bäume nach dem Linneischen Systeme 
gepflanzt. Der geheime Hofrath Boernard 
liat hierüber, wie über alle Königlichen Gär- 
ten, die Aufsicht. — In Tübingen beschäf- 
tigt sich der treflliche Physiolog und Chemi* 
ker Kielmeyer mehr mit dem physiologi- 
schen Theile der Botanik, daher fand ich 

den — 309 — 

den kleinen und schlecht gelegenen botani- 
schen Garten der Universität durchaus kei- 
ner Erwähnung werth. Es soll ein neuet 
grofser Garten angelegt werden. Zwischen 
Pforzheim und Carlsruhe bemerkte ich in ei- 
nem Laubwalde den Helleborus foetidus, — 
In Carlsrube be uchte ich den Hofrath Gme- 
11 n, und fand in ihm einen eben so Hebens* 
würdigen, gefälligen Mann, als kenntnifs- 
vollen Botaniker. Ich darchgieng seine Grä- 
ser, und erhielt von ihm mehrere derselben, 
die er in Spanien gefunden hatte, so wie 
auch einige seltene Pflanzen aus dem bota- 
nischen Garten. Er hat bemerkt, dafs sehr 
viele deutsche Gräser in Spanien knollige 
Wurzeln bekommen, und hält daher auch 
die Avena bulbosa für keine eigene Art, *) 

Zu 

*) Dafs eine faserige oder ästige Wurzel in wahre 
Knollen oder Zwiebeln übergellen sollte, scheint 
mir nicht walirscheinlich. KnoUenartige Verdik- ' 
kungen zeigen sich indefs als Folge des verän- 
derten Standortes bei mehreren Gräsern. Diefs 
ist ohne Zweifel die Meinung des Hofraths 
Gmelin, und auf Avßna hulbosa nicht wohl 
anwendbar; weil diese wahre Zwiebeln keine 
knolligen Verdickungen hat, und auch aufser 
Spanien, selbst im nördlichen Dei^tschland, jmit 
Avena elatior auf demselben Boden cultivirt, sich 
unverändert gleich bleibt. — S. — 310 — 

Zu wünschen wäre es , dafs er seine schon 
lange fertigen Abbildungen neuer spanischer 
Pflanzen, von denen jetzt mehrere Ca va- 
nille s und Decandoile beschrieben ha- 
ben, herausgäbe. Gmelin ist Director des 
Grofsherzoglichen Naturalienhabinets und des 
botanischen Gartens. Von ihm rühren die 
Bestimmungen der Bäume im Hofgarten her, 
und alle sind Zeugen seiner gründlichen 
Kenntnisse. Der botanische Garten hat ein 
grofses Orangeriehaufs und 3 warme Häufser, 
in welchen ich viele seltene Pflanzen sah. 
Unter diesen erwähne ich : Convolvolus grau- 
diflorus , Hernandia sonor a, Pandanus^ Nis- 
ja aquatica, Lasiopetalum ferrugineum^ Calo- 
meria amaranthoides ^ Magnolia purpurea^ 
Faspalum mcmbranaceum L a m. und ein 
andres schönes noch unbestimmtes Paspalum^ 
Eucalyptus robusta, resinifera u. angustijo^ 
lia. Die Staudengewächse , deren viele vor- 
handen schienen , gieng ich nicht genau 
durch. 

In Strafsburg besuchte ich gleich raeinen 
alten Göttingschen Freund G o e h n a t , mit 
dem ich immer noch in Correspondenz ge- 
blieben war, und brachte während der 15 
Tage, die ich hier bleiben' rnufste, um ^inen 

Pafs — Sil — 

Pafs nach Paris zu erhalten, manchen Abend 
bei ihm zu, um sein, besonders an Elsassi- 
schen Pflanzen reiches, Herbarium durchzu- 
sehen. Auf einer Reise, die er mit Villars 
nach Mümpelgard machte, fand er Ihren 
JBromus velutinus und Triticum Lachenalii 
Gmel. — Sisymbrium pyrenaicum^ ThalU 
ctrum galioides Pers. und Cyperus Juscus 
ß. virescens. Letzterer scheint doch mehr 
als Abart des Cyp.fusc. zu seyn *). An Vil- 
lars lernte ich einen vortrefflichen alten Mann 
kennen , der sich zwar noch immer mit Bo- 
tanik beschäftigt , den aber das Alter jetzt 
etwas stumpf gemacht zu haben scheint. Er 
untersucht gegenwärtig die Moose nach 
Hedwig, und will Observ. Botan. heraus- 
geben, die zugleich die Beschreibung einiger 
neuen Pflanzen enthalten. Er durchging 
mit mir sein, ihm zum Handgebrauch die- 
nendes Harbarium , in dem aber nicht alle 
Pflanzen der Dauphine enthalten waren. Es 

war 

• 

*) Ich habe bei genauer Vergleichung itieKrerer 
Exemplare, nichts mehr finden können, als in der 
Flora German, angegeben ist, und kann ihn 
deshalb nur als Abart des Cyperus fuscus an- 
sehn, — • S, — 312 — 

war von Würmern sehr zernagt, welches, 
•wie er mir sag:e, während einer Krankheit 
in Grenoble sich zugetragen hatte. Die 
Exernp^are waren daher im Ganzen nicht 
mehr instructiv genug, um mich bei zwei- 
felhaften Pflanzen Raths zu erholen ; doch 
bemerkte ich, dafs sein Juncus alpinus nur 
eine kleinere Abart von June, acutijlorus und 
obtusißorus begreift, wie ich beide 9uch auf 
(der Breiner Alpe gefunden habe. Sein Bry- 
um caesium (Flor. Dauph.) ist Trichostom^ 
glaucescens H e d w. Da er sein grofses Her- 
barium noch eingepackt hatte , so konnte er 
mir wenig mittheilen. Er besitzt eine treff- 
liche Bibliothek , worin sich auch die vor- 
züglichem deutschen Werke befinden. Durch 
Empfehlungen an Jussieu und Desjontaines 
wurde er mir sehr wichtig. Der als Bota- 
niker bekannte Apotheker Nestlei war ab- 
wesend, Der botanische Garten ist ziemlich 
grofs, und nach Jussieu's System geord- 
net. Hier bemerkte ich zuerst viele Pflan- 
zen im freien 'L^ande, die bei uns in den 
Orangerien gehalten werden, auch waren 
iinter den Staudengewäcbsen mehrere interes- 
§ante, die man aus Paris erhalten hatte. Das 
Treibhaus ist neugeb^ut und schön j ich fand 

aber — 313 

aber nichts in demselben, Jas ich nicht schon 
anderswo gesehn hätte. Villa rs, als Direc- 
tor, wird die neuen Pflanzen bestimmen. 

In Paris, wo ich am ii. Dec. ankam, 
habe ich viel interessantes für Botanik gesehn, 
und es gereut mich nicht, diese Reise unter- 
nommen zu haben. Meine österreichischen 
Pflanzen . auch zum Theil meine Alpenpflan- 
zen, haben so vielen Beifall gefunden, dafs 
ich bedaure, nicht mehr Exemplare mitge- 
nommen zu haben, Ein*er meiner ersten Be- 
suche war , wie Sie leicht vermuthen wer- 
den, nach dem botanischen Garten. Pflan- 
zen aus demselben zu erhalten, ist mit vie- 
ler Schwierigkeit verbunden. Im Sommer 
soll es indefs noch angehn. Selbst um Pflanzen 
aus dem Garten zu tragen, mufs man eine 
eigne Erlaubnifskarte , die man bei der Wache 
vorzeigt, haben. Die Menge der in den 
Treibhäusern befindlichen Pflanzen, ist er- 
staunlich, und übertraf meine Erwartung bei 
weitem. ^ In dem grofsen Glashause, deren 
4 vorhanden sind, fand ich keine 12 Pflan- 
zen, die ich gekannt hätte; neuholländische 
Pflanzen sind vorzüglich viele da, Cappflan« 
zen aber, eben wie in den Herbarien, nur 
•wenige, Die Ecole, in welcher die Stauden- - 314 - 

gewächse stehn, hwt einen bedeutenden Um- 
fang, ihr gegenüber ist eine grolse Abthei- 
lung, in welcher sich die seltensten und 
neuen Staudenge wachse befinden, und wo- 
von fast gar nicts weggegeben wird. Alles 
ist nach Jussieu rangirt und bezeichnet, die 
Glashanspflanzen sind aber meist ohne Na- 
men, welches daher ihr Studium sehr er- 
schwert. Im Sommer kommen sie fast alle 
heraus , und werden des Systems halber in 
die Ecole in Reihe und Glied gepflanzt und 
mit Ideinen gläsernen Häuschen bedeckt. Die 
Baumschule , aus der auch sehr schwer Ex- 
emplare zu erhalten sind, scheint sehr zahl- 
reich an Arten zu scvn; aber die meisten 
B^ume sind klein. Ein eignes Quartier ist 
für die Küchengev^'ächse da , und den übri- 
gen Platz des grofsen Gartens füllen Spatzier- 
gänge, Menagerie und Wohnung der Profes- 
soren, die in kleinen Häusern abgesondert 
wohnen. Desfontaines soll alles genau 
untersuchen ; die Unrichtigkeiten in den Saa- 
menversendungen , rühren von den Verwech- 
selungen h^r, die sich bei diesem Geschäfte 
die Gesellen zu Schulden kommen lassen. 
Der Prof. Thou^n hat die Aufeicht über die 
Kultur der Gewächse und das Oekonumische 

des — 315 — 

des Gartens. Sein Bruder ist der erste Gärt- 
ner. Deleuze ist als Desfontaines Ge- 
hülfe mit der Aufsicht über die Etikettur 
der Ptlanzcn und das Herbarium des Mu- 
seums beauftragt. 

Etwas über die Botaniker, die ich bis 
jetzt kennen lernte, will ich in der Ord- 
nung, wie ich ihre Bekanntschaft machte, 
niederschreiben. — Ventenat ist seit 8 
Monaten krank gewesen, noch sehr schwach 
und seine Gesundheit scheint fast äu sagen, 
dafs man sich wenig mehr von ihm zu ver* 
sprechen hat. Er sagte mir, er sey seit die- 
ser Zeit für Botanik todt gewesen. Der Jar^ 
diu de la Malmais on scheint aus mehreren 
Ursachen als geendigt anzusehn zu seyn. Er 
hat ein dem Umfang nach sehr bedeutendes 
Herbarium, von dessen innerm Gehalte ich 
aber nicht urtheilen kann. — Desfontai* 
Ties ist ein äufserst artiger, gefälliger Mann, 
Er beschäftigt sich mit einem Werke, das 
Beschreibungen der Pflanzen des botanischen 
Gartens enthalten soll. Er hat mir viele 
Pflanzen aus der Barbarei mitgetheilt, und 
erlaubte mir auch sein Herbariüm zu verglei- 
chen. — ■■ Jussieu ist von sehr imponireiir 
dem Aeufsern i und ein Mann , der alles Lob 

ver^ — 3IÖ — 

verdient. Sein Herbarium ist ^yohl hier das 
gröfste Privatherbarium. Es finden sich in 
demselben mehrere schätzbare ältere Samm- 
lungen , z. B. die von Isnard, von Suria- 
ne (dem Begleiter von Plumier), und viele 
Tournefort'sche , BaillantV-^che u. m. a. Pflan- 
zen vereinigt. Alle Reisende theilten ihm 
mit. Bei ihm ist auch das Herbarium des 
verstorbenen Michanx en depot bis zur 
Rückkehr des Sohnes aus Amerika. Jussieu 
ist so gefällig, einem jeden Botaniker das Arbci- 
ten in seinem Herbario zu erlauben. Er scheint 
die Morgenstunden dafür aufzuopfern, wenig- 
stens kamen die beiden Male, als ich da war 
und seine zahlreiche Sammlung von den Cy- 
peroideis durchgieng, viele Botaniker hin, um 
«ich Raths zu erholen. Er beschäftigt sich 
jetzt mit dem Studio der Farrnkriiuter, und 
arbeitet nebenbei an der neuen Auegabe seiner 
Genera Plantar, — Thouin empfing mich 
ausnehmend artig, er i^t ein lieber alter 
Mann, der nur wegen der häufigen Besuche 
sich bisweilen den Anfrap;en der Fremden 
entziehen mufs. Auch er behauptet ein rei- 
ches Herbarium zu haben, — Deleuze hat 
keine Sammhing. Et beschäftigt sich mehr 
mit dem Studio der Zierpflanzen und dem 

All- — 317 — 

Allgen? einem der Botanik» und geniefst hier 
.viel Achtung. — DecandoUe ist ein jun- 
ger, Ai^benswiirdiget und äufserst thätiger 
Botaniker. £s ist zu bewundern, wie er in 
der kurzen Zeit, so viele Werke herausge- 
ben konnte. Aber nur in Paris ist d>es, we- 
gen der vielen , dem schreibenden Botaniker 
zu Gebote stehenden Herbarien , möglich» 
Er kaufte die Sammlung des unglücklichen 
L'Heritier's für i5oo Livres, und besitzt 
eins der gröfsten hiesigen Herbarien, beson- 
ders an französischen Pflanzen. Bei der Aus- 
arbeitung seiner Flora benutzte er auch die 
Herbarien von Lamarck, Desfontaines 
und des Bankiers Delessert, weiches letz- 
tere mehrere ältere Sammlungen, z. B. die 
von Monnieru. a. enthält. Die seltensten 
und noch nicht vorgestellten Pflanzen Frank- 
reichs läfst er abbilden, und will sie in Lie- 
ferungen zu 50 Stück herausgeben. Sie sind 
schwarz, die Blume aber einzeln dargestellt, 
ist illuminirt. Die Zeichnungen sind treff- 
lich. Seine andern Werke setzt er auch noch 
fort, und an der Vervollkommnung seiner 
Flora arbeitet er sehr. Er ist vom Minister 
des Innern beauftragt, 5 Jahre lang auf Ko- 
sten des Gouvernements, Frankreich in bo- 

tani» — 3i8 — 

tamschet Rücksicht zu durchreisen. Voriges^ 
Jahr besuchte er deshalb schon Bv*6lagrie^, 
und will diesen Sommer die Nörrnandie, 
Picardie und Luxenburg bereisen. So kann 
freilich , wenn die Regierung sich der Wis- 
senschaften annimmt, eine Flora vortreiHich 
werden! — Loiseleur D esl ongcha inps, 
ein junger praktischer Arzt, ist der Verfas^ 
ser der andern , so eben erschienen Flora 
Gallica, Er hat vor einigen Jahren einen 
Theil der Pyrenäen, die Gegend von Bayon- 
ne und von Montpellier bereist, und dadurch 
und durch einige neue gefundene Arten, hat 
er Vorzüge vor Decandolle, der in diesen 
Gegenden noch nicht war. Cryptogamie hat 
er noch nicht studirt. Von ihm habe ich 
viele Pflanzen des südlichen , so wie von D e- 
candolle viele des östlichen Frankreichs er- 
halten. — Deschamps, Dr. Med., ein 
merkwürdiger Mann , wieder mit Labillar- 
diere die Reise um die Welt machte, dar- 
auf mehrere Jahre in Batavia blieb, und vor 
3 Jahren nach Europa zurückkam , allein ginz 
ohne Pibnzen , indem sein erstes Herbarium 
mit dem Schiffe nach Frankreich zurückging, 
und ihm nichts zurückgegeben wurde, und 
sein zweites Javanisches mit seinem Vermögen, 

auf — 519 — 

auf det Rückreise nach Europa von den Eng- 
ländern gekapert wurde, und sifeh noch in 
England befindet. Gewifs ein trauriges Schick- 
sal für einen Naturforscher! Er lebte darauf 
3 Jahre in Brest, und beschäftigte sich mit 
dem Studio der Algen, in den er keine ge- 
ringe Kenntnifs und eine schöne Sammlung 
hat. Die Rothischen und Esper^schen Arten, 
hat er gut studirt, und kennt wohl diese 
Gewächse in Frankreich am besten. Ihm 
verdanke ich viele hübsche Algen und eini- 
ge Phänogamen der Bretagne. — B ose ist 
ganz das Gegentheil eines Trah'zosen. Die 
französische Geschmeidigkeit scheint er in 
den Amerikanischelfi Wäldern und unter der 
Tyrannei Röhes pi er re's, wo er proscribirt 
war, verlernt zu haben; doch ist er sehr 
mittheilend. Er wohnt in Versailles und ist 
daselbst Direktor der Kaiserl. Pepinieres, oder 
dreier Plantagen zur Erziehung und Verviei- 
fältigung fremder Bäume, zum Besten der 
Kais erl, Gärten, Diese Anstalt wurde vor 12 
Jahren errichtet, und Bosc ist seit 3 Jah- 
ren ihr Vorsteher. Eine ähnliche Anstalt 
möchte wohl nur in England existiren. Bosc 
rechnet an 800 Arten zu haben, und alles 
ist in grofser Menge vorhanden, aber mei- 
stens !— 320 — 

steiis noch jung. leh sah nur die kleinste^ 
aber interf^rsanteste dieser Plantagen. Ihr 
Umfang ui|d, lieiqhthnm war ungeheuer. Ein 
Orangeriehaus ist; damit verbunden. Jm Som- 
mer ist dies^ir^e herrliche Gelegenheit, sich die 
meisten bekannten Bau mar? en zu verschaften^ 
Perennirende Gewächse waren ehemals viele, 
jetzt wenige da* Ii ose hat viele neuie Pflan- 
zen in Carolina, wo er anderthalb Jahr vyar, 
gefunden. Jiesonders sind alle Herbarien vjf^ll 
von seinen neaen Gräsern, zumal Arten vou 
Panicum, Paspalum und Andropogon. Er 
sagte mir,, dafs die Beschreibung fertig wäre, 
und nur die Herausgabe Hindernisse fände. 
Eine Bereicherung von etwa loo seiner neuen 
Arten , die nur bedauern lassen , dafs sie nicht 
besser conditionirt sind, ist Zeuge von Bos c*s 
Gefälligkeit in meinem Herbario. — Cla- 
rion, Hofapotheker zu St. Cloud , ist ein 
junger mittheilender Mann , der ein hübsches 
Herbarium besitzt, viel in der Familie der 
Graser arbeitet, und eine Monographie der- 
selben herauszogeben denkt. Im Jahr i8oi. 
machte er eine Reise nach dem Theile der 
Provence, der von Villars nicht untersucht 
worden ist, aber an den Bezirk seiner Flo- 
ra gränzt, und brachte viele Pflanzen mit. 

Da- Damals traf er mit dem Dr. Flügge, der 
von seiner Pyrenäenreise zurückkehrte ^ zu- 
sammen, und sie tauschten viel gegeneinan- 
der aus. Auch ich habe noch manches von 
ihm bekommen. — Thuillier besitzt eine 
ungeheure Menge von Pflanzen j kein Her*- 
barium, sondern ein Magazin, indem er die 
meisten Arten aus der Flora von Paris zu 
Hunderten eingelegt hat. Er ist nur als 
Kaufmann anzusehn , iind vermehrt daher 
gern die Arten. Zu seiner Flora hat er die 
Data geliefert, ein Philolog hat sie ins La- 
teinische übersetzt (daher die unphilosophi- 
schen Beschreibungen) und Richard hat sie 
corrigirt. Er will ein Supplement von nach- 
gefundenen Arten herausgeben , die Synony- 
niie wird er aber wohl nicht verbesserii* — 
Beäuvois Palisot habe ich erst einmal 
besucht, und einen Theil seiner Farrnkräu- 
ter durchgesehn ^ deren er indefs nicht viele 
und Jnicht schön conditionirt besitzt* — Des- 
vaux, ein junger Botaniker ausPoitou, hält 
sich hier des botanischen Gartens wegen auf> 
und hat mir manche Pflanze aus dem Jard. 
des Plantes mitgetheilt. — Ramond ist jetzt 
Präfekt des Departements Pui du Dome. — 
Lamarck ist gar nicht Botaniker mehr, 
NJourn. d,Bot. Ä,B. l^.u. 3.St> X hat — 522 

hat ab^r ein schönes Herbarium. « — Mir bei 
ast in Holland, und hat vorher seine Pflan- 
zen an Desfontaines geschenkt. 

Auch Noisett's und Cels's Hand- 
lungsgänen habe ich besucht, doch letztern 
nicht so bedeutend gefondön, als ich ihn 
mir elachte* Bäume , die im freien Lande 
ausdaueirn, hat er viele, nur nicht sehr grofs. 
In seinen warmen Häusern ist nicht viel sel- 
tenes, was ich nicht schon in andern Gär- 
ten gesehn hätte. — 5- 

Von Henri Dr. Persoon. 

Paris, den 23sten März i8o7. 

Von Aubert du Petit Thouars Hi- 
sboire des vcgetaux recuellis ä VIsle de France^ 
a iä Beunion etc. wird nun auch bald das 
dritte Heft erscheinen. Die Kupfer sind be- 
reits gestochen. Dieses Heft wird blofs Or- 
chideen enthalten, deren er sehr viele beob- 
achtet hat. Kürzlich ist auch von Petit 
Thouars eine kleme Schrift von einigen 
Bogen erschienen, die folgenden Titel hat: 

Ge- — 323 — 

Genera nova Madagascariensia secundum Me- 
thodum Jussieuanum disposita. 

Jussieu arbeitet jetzt füt die Annalen 
an 2 interessanten Abhandlungen. Die eine 
betrift die Gattungen Hydrocotyle Und Azö- 
rella* Die andre wird die Gattung Justicid 
Äum Gegenstande haben. £r denkt diesö 
Gattung in zwei besondere zu theilen. Bei 
einem Theil der Justiciert ist die Kapsel blos 
klaffend , bei dem andern dagegen ^ die auch 
im Aeufsern etwas abweichendes haben, öiF- 
iiet sich die Theilung der Kapsel fast hori- 
zontal j sö dafs die beiden Seiten der Kapsel^ 
die hier mehr zusatiimengedrängt sind^ von 
dem Rücken rund abspringen. Wollen Sie 
sich eine Idee hiervon machen, so vergleichen 
Sie nur Flor. Peruan. Vol. 1, t. XVI. — Der 
^te Theil meines EriChiridion wird wohl erst 
iim Johannis bis äüt Cryptogamie erscheinen. 
Ich werde demselben noch einen Clavis ge- 
nerum beifügen ^ der alle bis dahin bekannt 
gemachten Gattungen zur allgemeinen Üebö^* 
iicht enthalten wird. — -Von Herrn Professor Mohr, Kiel , den I5ten Apr. 1807. 
Vielleicht schrieb ich Ihnen noch nicht, 
dafs ich seit lange mich mit unserm verehr- 
ten Swartz zur Ausarbeitung einer vollstän- 
digen Muscologie verbunden habe. Seit län- 
ger, dann einem Jahre wechselten wir dar- 
über fast wöchentlich Briefe. Die Materia- 
lien zu dem Werlte liegen auch nun grofs^n- 
theils bereit. Sie glauben nicht, wie man- 
gelhaft wir die meisten Untersuchungen der 
Moosarten finden. Nur Ein Beispiel statt al- 
ler. Sie wissen, dafs der sei. Hedwig es 
in der Gattung Orthotrichnm nur bis auf 
drei A.xi(^n brachte. Das war denn freilich 
zu wen ig. In Hrn. Palisot - Beauvais 
Frodrome ^ wovon Ihr Journal schon Nach- 
richt gegeben hat, sind der Orthotrichen da- 
gegen ganzer siebzehn^ wenn ich das Hypn. 
polytrlchoides i worüber Hr. P. B. in Absicht 
der Gattung selbst zweifelhaft ist, nicht ein- 
mal mitrechne. Wie wird es denn mit die- 
sen siebzehn Arten stehn? Ich will Ihnen 
hier nichts von der generischen Reform sa- 
gen, die Swartz und ich mit Neckera und — 325 — 

Orthotrichinn vornehmen werden, und es 
soll also hier auch nicht berücksichtigt eeyn, 
ob alle bleibende Arten \yahre Orthotricha 
gind. Nur über die Arten als solche ein 
paar Bemerkungen. Gleich Orth, america- 
7ium ißt nichts als eine Var. von anomaliim. 
Ich habe Exemplare ans Lappland ^ die ge- 
nau mit denen von Beauvais übereinstim- 
men. Orth, ajigulosum und das im Buche 
durch einen ( unangezeigten) Druckfehler 
fälschlich benannte breve (es soll, nach Hrn. 
B's. Handschrift laeve heifsen — und so 
mufs auch in der Phrase: ,,calyptra fusca, 
laeviy^* was freilich einen ganz andern Sinn 
giebt, gelesen werden) — also O. angulo^ 
sunt und O laeve sind gewifs wiederum nur 
Spielarten (ich habe sie genau untersucht); 
ja — beide sind ipsissimum Hypnum torqua- 
tum ^ Hedw. seit Necker a torta^ Swartz^ 
Orth, coarctatum finde ich auch nicht im 
geringsten von unserm crispum verschieden. 
Swartz hat auch Exemplare, die in Mas- 
sachusets gesammelt sind. Bei Orth, hetero- 
phyllum ist gar ein übler Fehler vorgegan- 
gen. Die ganze Sage von den verschieden- 
artigen Blättern, beruht auf surculos immix- 
tos eines fremden Mooses. Das Fruchttra- 

^ gende — 520 

gcncle ist nur — Ihr Orth, diaphanum^ iin- 
bedeutend abweichend. Orth, pallidum ist 
eine der Neckera cirrhosa verwandte, doch 
eigene Art, Orth, plicatum , strangulatum 
lind ßmbriatum^ habe ich nicht gesehn. Da 
waren also zum mindesten fünf Arten von 
den 17 reducirt. Es entgiengen dafür frei- 
lich Hrn. Beauvais wieder einige Arten 
der Engländer, Orth rivulare Turn., nudum 
Picks, und ßristatum Turn., wovon die 
teiden letzten jedoch wohl sehr zweifelhaft 
sind, wie auch die drei Arten, mit denen 
Hr. Schleicher zu Bex seit kurzem die 
Muscologie hat bereichern wollen, nemlich 
Orth, longisdtum, O, humile und O. rupestre. 
Von diesen scheinen mir denn aber freilich 
die beiden ersten auch nur Abänderungen 
der O. anomali^ und das letztere zu Ihrem 
O, affine gehörig. Endlich fehlt in Hrn. 
Beauvois Aufzählung auch Lagasca's im 
I4ten Stücke der Anal, de Cienc. natur. be- 
ipchriebnes Orth, ulmicola. Ich kann abet 
nach Originalexemplaren versichern, dafs auch 
dies nur Ihr Orth, dlaphanum sey. ~ Fin- 
den Sie diese wenigen Aufschlüsse, die ich 
nur rhapsodisch hinstelle, interessante so darf 
iph Sie versichern, dafe es in Swartz'ens 

und — 327 — 

und meinem Werke in keiner Gattung an 
gleich viel ähnlichen fehlen wird. 7- 

Von Herrn Blandow. 

Waren, den 29Sten Aug. 1807. 

Ich schmeichelte mir, Ew. Wohlgeboh- 
r^n benachrichugen zu können , dafs das 
schöne Cinclidium stygium, welches von 
dem scharfsichtigen und verehrten Herrn Pro- 
fessor Swartz vor mehreren Jahren in der 
entfernten nördlichen Provinz Schwedens ent- 
deckt worden, noch an mehreren Stellen 
bei Waren vorkäme, als ich Ew. Wohlge- 
bohren in meinem vorigen Briefe hierüber 
anzeigte. Allein ich suche schon 2 Moiiate 
vergebens nach diesem hübschen Laubmoose, 
welches auf der Falkenhäger Wiese bei Wa- 
ren am Werder nur an einer einzigen Stelle 
zu finden ist. Und was mir am nahesten 
geht, ist, dafs es in diesem Jahre nur äu- » 
f^erst wenige Früchte zeigt; wenn gleich der 
Raum, den es einnimmt, mehrere Quadrat- 

füfse füfse beträgt, und im vorigen Jahre, ganz 
voller Früchte gewesen zu seyn scheint, denn 
die alten Stämme sitzen mehrentheils voller 
alter Fruchtstiele. Vielleicht, und wenn die 
Götter es wollen, dafs ich im kommenden 
Jahre glücklicher bin! Meine Freude ist je- 
doch sehr grofs , dafs ich dies hübsche und 
seltene Moos, welches sich schqn durch Form 
und übrige Beschaffenheit der Blätter als 
durch die Structur des Stammes, von allen 
übrigen bekannten Laubmoosen so deutlich 
unterscheidet, .in so grofser Quantität aufzu^ 
nehmen Gelegenheit hatte, um jedem wifsbe- 
gierigen Freund der Botanik, mit hinlänglichen 
Exemplaren aufwarten zu können. Es wird 
d^her auch in meinem 5ten Fase. , den ich 
bald zu beenden gedenke, erscheinen. 

Das schöne Hypii, trif avium ^ Web. et 
Mohr, welches auf eben dieser Wiese, häu^ 
fig unter Hypn, scorpioides vorkömmt, hat 
sich mir ebenfalls noch nicht mit Früchten 
zeigen wollen; so sehr ich auch hiernach 
bemüht war. Hypn. scorpioides L. hinge- 
gen, welches man durch meine schätzbaren 
.Freunde, Web. et Mohr, richtig von Äy;?«, 
rugosüm Linn, in dessen Peutschl. krjpto^ 
gam» (}e>yächse, unterschieden worden, ist — 3^9 ~ 

um Waren nicht selten — im Jun ^ mit 
Früchten zu finden. So habe ich's, ohnweit 
der Stelle, wo Cinclid. stygium wächst, sehr 
häufig mit Früchten gefunden. Und da ich 
Hypnum rugos. Linn, im 4. Fase, aufgestellt 
habe , so freue ich mich, nun auch im Stan- 
de zu seyn, dem botanischen Publico im 
5, Fase, das ächte Hypjium j cor pioid es Linn, 
in natura vorzulegen, und alle Zweifel und 
Verwechselungen durch diesen Weg zu ent- 
fernen. 

Nach dem Wunsch verschiedener Freun- 
de der Botanik, werde ich nun auch, die 
in meinen Fase, enthaltenen Laubmoose, in 
Centurien , mit unaufgeklebten Exemplaren 
vertheilen, Vorzüglich wird dieser mein 
Plan demjenigen willkommen seyn, der mei- 
ne Laubmoose mikroscopiscch und genauer 
zu untersuchen wünscht. Die Centuria, wer- 
de ich daher auch für i vollwichtigen Du- 
cat überlassen, und gute und hinlängliche 
Exemplare wählen. 

Seit einiger Zeit habe ich mich entschlos- 
sen , alle in meinem Vaterlande — Meck- 
lenburg — wild wachsende Gewächse, in 
getrockneten Exempll. , monatlich i oder ^ 
Pecaden und jährlich an 200 Arten aus allen 

Classen — 350 — 

Classen und FamiHen , herauszugeben. la 
jeder Decade, erfolgen Phaenogamen , Gräfser 
und aus verschiedenen Familien der Crypto- 
gamie, Arten. Bei diesem Vorhaben bemühe 
ich mich Subscribenten zu finden, und biete 
daher diese Gewächse, die Cent, zu i Ducat. 
und die Decade zu i6 fsl. N. f hl. an. Um 
Michaelis, werde ich die 3te Decade, viel- 
leicht auch schon die ^^te überliefern kön- 
nen. 

Die Anzahl der Cryptogamen — Filic, 
Musci, Algae, Lichenen, Staub und andre 
Schwämme ist in Meklenb. eben so beträcht- 
lich , als die der Phaenogamen, wefshalb ich 
hofte; mit der Zeit ein nicht uninteressantes 
Herbarium Mecjdenburgiae vorgelegt zu ha- 
ben, 

Sollte äie Bartramia marchicaSw. wirk- 
lich in Deutschland noch so selten seyn, so 
jlarf ich sagen , dafs sie um Waren äufserst 
häufig ist. Zuerst traf ich dies hübsche Moos 
am Rande des Viepneck - See, auf fast 
ausgetrocknetem Wiesengrunde, in grofsen 
dichten Rasen, und so häufig, dafs ich an 
mehreren Stellen etliche hundert der grölsten 
Rasen voll von Früchten — aufnahm. 

Nachher traf ich's auch eben so häufig am 

Rande _ --^ 331 — 

Rande der Müritz - See — an vielen Stellen — 
und auch am Rande der Tiefv^^aren- See, wo 
es weit ausgebreitete Flächen, dicht überzieht. 
Dies — gewifs— sehr hübsche Moos, scheint 
mir sehr gut dazu geeignet zu seyn , den 
lockern Sandboden an den Rändern der Seen, 
mit der Zeit, für andere Gewächse, wohn- 
bar zu machen. Denn es breitet sich, ver- 
möge der kurzen und ästigen mit vielen 
Wurzelchen versehenen Stammchen, so leicht 
und weit aus, dafs man da, wo noch vor 
einigen Jahren eine kahle - treibsandige Ober- 
fläche zu sehen war , jetzt eine grüne und 
dichte Oberfläche existirt. Besonders kann 
ich diese Bemerkung durch eigene Erfahrung 
bestätigen, da ich die Gegend um Waren und 
die Ränder der Seen hieselbst, von meiner 
Kindheit an, beobachtet habe. Und da diese 
Pflanze so viele Früchte bringt; so ist es um 
so wahrscheinlicher , dafs sie mehr dazu ge- 
eignet seyn mufs, obigen Zweck desto eher 
zu befördern. Im Ausgange des Winters bis 
im Anfange des Frühlings, blühet dies Moos, 
im Ausgange des Aprill's bis in der Mitte 
May's hat es Häubchen und von dieser Pe- 
riode an bis im Ausgange Jun, wo die Früchte 
infangen abzufallen und mit dem Frucht- 
stielen stielen zu verderben, hat es Deckel und voll* 
kommne Peristomia. 

Die Herrn Weber und Mohr streiten 
in ihrem Taschenbuche der krypt. Gew. 
Deutschlands so sehr dagegen , dafs mein 
Hyjmum megapolit. nait Dill, Tab, ^'i. f, 67* 
verglichen werden konnte; da Dill. Moos 
aus Patagonien ist. Gerne möchte ich hier- 
über in voilkonlmner Gewifsheit seyn; denn 
da ich den schatzbaren Dillenius vor mir 
habe, und meine Vermuthung sich der Ge- 
wifsheit immermehr nähert , so möchte ich 
fast behaupten: es sey nichts Unmögliches, 
patagonische wie auch Moose des nördlichen 
Schwedens in Meklenburg zu treffen ! 8- 

Von Herrn Doctor Loiseleur Deslong- 
champs. 

Paris, den ig. Sept. 1807. 
Schon seit zehn Jahren habe ich ptiich 
fast ausschliefslich mit Botanik, und zwar 
besonders in Rücksicht einer von Frankreich 
herauszugebenden Flora beschäftigt. Ich 
habe die^ Werk pun in 5 Theilen in kl. 8 

been- — 333 — 

beendigt, fühle aber zu wohl die grofse Un- 
voUkommen^it desselben. Was die Ausar- 
beitung von Werken dieser Art bei uns sehr 
schwierig macht, ist besonders ein hier feh^ 
lendes , gut bestimmtes Herbarium. Die 
meisten Pflanzen, die sich in unsern zahl- 
reichen Sammlungen befinden ^ sind freilich 
bezeichnet; es herrscht aber ein gewaltiger 
Widerspruch unter den Namen, und dies 
aus dem ganz natürlichen Grunde, dafs die 
Bestimmungen nach den Beschreibungen oder 
den etwa angeführten Synonymen, aber nicht 
nach Linneischen Originalexemplaren ge- 
macht sind. Auch wird Botanik bei uns 
noch nicht mit dem Eifer, wie in Deutsch- 
land getrieben. Dazu kömmt noch, dafs 
mehrere specielle Floren, etwa zwei bis 
drei ausgenommen , sehr unvollständig und 
mangelhaft sind, Sammlungen hat fast kei- 
ner der Verfasser dieser Floren, wie ich lei- 
der zum öftern bemerkt habe. Haben Sie 
ja etwas ^ was sie für eine Sammlung ausge- 
ben , so ist es doch nur unbedeutend, und 
inan erhält selten, was man verlangt.*) 

Eine 

*) Es thut mir leid bei dieser Gelegenlieit bemer- 
ken au itiüssen, dafs aucli einige unter den deut- ~ 334 — 

Eine sehr ehrenvolle Ausnahme macht indefs 
der Professor Bai bis zu Turi^ Er besitzt 
nicht allein eine vortreffliche Sammlung, son- 
dern hatte auch die Güte, mir die interes- 
santesten Pflanzen von Piemont zu überlas- 
sen. Wichtig war mir aber besonders eine 
Reise, die ich lediglich der Flora wegen vor 
einigen Jahren nach den Pyrenäen , nach 
Bayonne und in einige andere Gegenden 
Frankreichs machte. Ich hatte das Vergnü- 
gen , auf dieser Reise mehrere seltene , in 
Frankreich noch nicht bemerkte ^ und auch 
einige neue Arten zu entdecken. 

Dafs Herr Dr. Roh de diesen Sommer 
eine sehr interessante Reise nach dem südli- 
chen Frankreich und den Pyrenäen gemacht 
hat, werden Sie vielleicht schon von ihm 
selbst erfahren haben. *) Nach seinem letz- 

teil 

sehen Floristen so wenig Patriotismus haben, 
dafs ich selbst bei wiederhotlem Antragen, man- 
che der Flora Germanica wegen mir nicht un- 
wichtige Pflanzeni bis jetzt noch nicht habe er- 
halten können. — S. 

Icli habe vor einigen Wochen einen umständ- 
lichen Bericht von Herrn Dr. Rolide über die- 
se Reise erlialten , und bedaure nurj dafs Man- 
<^el an Raum mich nöthigen, diesen trefllicheri 
Aufsatz bis zum folgenden Stück zurück zu le-* 
gen« — S, * — 335 — 

ten Schreiben denkt er Ende dieses Mopats 
nach Paris zurück zu kommen. Die Aus- 
beute ist sehrergiebig gewesen; er glaubt we- 
nigstens einen Beitrag von 7 — 9 Arten für 
meine Flora Gallica gefunden zu haben. — 9- 

Von Herrn Hayne* 

Scllönbeck, den 9. Oct. 1307* 

Seit meinem Hierseyii in Schönbeck — 
wo ich seit 6J Jahre, in Rücksicht unsrer 
Lieblings Wissenschaft, nicht in den günsti^- 
flten Verhältnissen lebe, indem ich von an- 
«ehnlichen Bibliotheken entblöfst bin — habe 
ich die hiesige Flora durchsucht, und einige 
neue Pflanzen gefunden, die bisher theils 
für Abarten schon bekannter Gewächse ge- 
halten , theils aber auch gänzlich verkannt 
oder übersehn worden sind. Da es Ihnen, 
in Hinsicht der Flor. Germ, besondere lieb 
8eyn wird, dieselben kennen zu lernen; so 
mache ich mir das Vergnügen, Ihnen vorläu- 
fig von einigen derselben die Hauptunter- 
schiede anzuzeigen^ Es sind 3 Trifolia^ die 

man ^ 336 - 

man bisher mit dem gemeinen Steinklee ver- 
wechselt hatte. 

1. Trifolium ofjicinale , leguminibus race- 
mo6i8 nudis dispermis subrugosis ovatis 
acutis compregsis, etipulis subulatis, 
caule erecto. * 

Trifolium Melilotus a et y. flore luteo 
Lirm. Syst, Plant. 3. jj, 547. 

Habitat in pratis, dumetis, umbrosis» Flor. 
Jalio, Augueto, o^. 

Cörolla lutea. Carina et alae longitudine 
vexilli basis versus striis fuscis picti. 

2, Trifolium vulgare ^ leguminibus racemo- 
eis nudis monospermis rugosis obovatis 
acutis , stipulis setaceis > caule erecto. 

Trifolium Melilotus ofFicinalis ß et y 
flore albo. Linii. Syst. plant. 3. p. 547* 

Habitat ad ripas, eepes inque aggeribus, 
dumetis. Flor. Julio, Augusto. 

Corolla alba. Alae carina longiores vexillo 
breviores. 

Differt a T ößßcinali racemis longiori- 
bus apice flores dejicientibus, inde fruc- 
tiferis quasi epinescentibus; 2. corollis 
constanter albis; 3. alis carina longiori* 
bttSj vexillo brevioribus; 4, leguminibus 

mono. — 337 — 

niOnospermis obovatis , nec dis^ermis 
ovaiiö compressis. 

3. Trifolium Petitpierreaimm ^ legumini- 
biiö racemosis nudis monospermis obo- 
vatis acutis, stipuHs setaeeis, caule 
erecto, foliolis eubovatis. 

Trifolium coroliis polypetaiis etc. Scojjk 

l'lor. Caru, ed, 0, //. g'^^, 
Habit, inter segetes prope Barby, Calbe^ 

Gnadau et Felgelcbcn. Flor. Junio^ Ja- 

Ho. 

Planta «pirat odorem melilolinum. Garolla 
lutea. Ala^ carina longiores , vexillo 

^ aequaies. 

Differt a T, macrorhizo i. radice bienni ; 
2. foliis lanceolatis et ovatis, nsc lineari- 
bus; seminibus supra hilum iion dentatis. 

4, Trifolium Kochianum , legutniriibus ra- 
cemosis nudis disperrnis subiaevibus öva- 
tis acutis Gompreseidi stipulis dentatis, 
caule adscendente. 

Habit, ad fossartini margiiies inque piratia 
humidis prope Felgeleben et Gnaudau. 
Flor. Julio , AugustOi (^i 

Planta inodora. Corolla lutea ^ caHce vix 
duplo longior. Alae carinae aequale?, ve- 
xillo breviores. 

ISf. Jouni.d,Bot.2.B. 2. u.3.St. Y A, ~ 338 — 

A r. dentato, cui simirimum , d'ffert i. 

radice bieimi , nec perenni; 2. caule ad- 

ecendcDte, nec erecto. 

Gern hatte ich bei diesen auseinander 
gesetzten Arten auch die Synonymie voll- 
kommner berichtiget; aber ee fehlt mir hier 
an den nöthigen Werken. Was indefs dieser 
Auseinandersetzung an vdllständiger Synony- 
mie abgeht, will ich durch einige Bemer- 
kungen zu ersetzen suchen. 

Trifolium oßichiale und vulgare hat Herr 
Koch schon seit 10 Jahren aus den Saamen 
gezogen, ohne dafs aus dem Saamen des 
einen das andre entstanden ist. Ich selbst 
habe am Ufer der '£lbe zwar häufig das 
Trifolium vulgare^ aber nieuß ah\ s oßicinale 
gesehn, Uebrigens kommen sie freilich in 
Rücksicht des Standortes überein, welches auch 
wohl zur Venrjuthung Veranlassung gegeben 
hat, dafs sie nur eine und dieselbe Art aus- 
machten. An der Selbständigkeit des Trif, 
Petitpierreani (das ich nach Herrn Petit- 
pierre, Etat- General de la grande Armee, 
des Entdeckers des Lini ßavi bei Ulm und 
einiger andern seltenen Pflanzen benannt 
habe) läfst sich gar nicht zweifeln* Selbst 
der Standort und die Blühezeit sind von de- 
nen — S39 — 

wen das TrifoL vulgär, und oßicinath so 
auffallend verschieden, und dabei so bei^tä»- 
dig , dafs eie ebeiiEallä hierüber etwaa ent- 
scheiden /können. In der Gegend nm Calbe/ 
wo 68 nach Herrn lioch's Bemerkun^g, aehr 
häuirg vorkommt, wird es für die Apotheken 
gesammelt und für TrißoL ojjzcinale ge^ 
braucht, dem es auch wohl zur Seiten ge- 
stellt werden kann, da es dem Geruch nach 
mit ihm übereinkcimmti 

Das Tri-foliiim Kochianum wurde mir irl 
hiesiger Gegend von dem Herrn Chirurgua 
Koch in Gnadau gezeigt-, und da ich es als 
Art von dem Trifolium pfficinale verschieden 
fand : so habe ich durch den Namen diesei 
Art das Andenken dieses fleiföigen Manne*^ 
der überdies schon mehrern deutschen Bota» 
nikern bekannt ist, zu erhalten sücheil Wol- 
len. Vom TrifcL oßtcirtali unterscheidet es 
I ^sich so auflalieiid ^ dafs es vom Botaniker 
Ipei^ erstien Blick üntÄschieden vv^erden kann ; 
i dennoch aber erinnere ich mich, dafs ich 
I vor vieler! Jahren in einer Apotheke ein ge- 
tttchloses TrifoL oßicinale gefunden habe, 
;iind ee mag daher wohl zitweiieri geschehii^ 
di^fs es in den Apotheken eingesaimmclt wird, 
' Y 2 Was — 340 — 

was aber> wegen Mangel des Geruchs, durch- i 
aus nicht eeyn sollte. i 

Uebrjgens mufs ich bemerken , dafs ich 
bei allen vier Arten dieser Gattung die Rich- 
tung des Stengels sehr bestäi-d-g gefunden 
habe, so, dafe durch die Veränderung des 
Standortes keine Abweichung hervorgebracht 
wird, und man kann sie daher mit Sicher- 
heit als Unterscheidungszeichen gebrauchen. 

Was den Charakter dieser Gattung be- 
trifft, so kann ich mich hier der Aeufserung 
nicht enthalten i dafs ich für meinen Theii 
nicht damit zufrieden bin. Die Gattung ist viel 
zu grofs, und es ist nicht möglich, dafs ein 
Charakter entworfen werden kann, der für 
die alle so verschiedenen Arten passend seyn 
sollte. Ob man schon, wider alle Grundsätze, 
nach welchen Gattungscharaktere gebildet 
werden sollen , die Infloreszenz mit hinzu- 
gezogen hat : so ist die Absicht, ihn für alle 
Arten passend zu machen, dennoch nicht er- 
reicht worden , denn eben hierdurch bleiben 
wenigstens die Meliloten von den übrigen 
Arten der Gattung getrennt* Bei einer sol- 
chen Ansicht dieses Gegenstandes hätte ich 
hier die Tournefort'sche Gattung Melilotus 
wieder herstellen sollen; indefs dazu fühle 

ich ich mich nicht berufen , ob ich es gleich 
für ein sehr verdienstliches Unternehmen 
halten würde , wenn jemand die Gattung 
Trifolium wieder in mehrere Gattungen zer- 
fälite* *) — Meine Bemerkungen über Gyp* 
sojyhila und eine neuen Art derselben, 
theile ich Ihnen nächstens mit. — IQ* 

Von Herrn Professor Bernhardi. 

Erfurt, den i. Nov. 1807. 

Als ich vor zwei Jahren von Wien aus 
mehrere botanische Exkursionen in die um- 
liegenden Gegenden machte, wunderte ich 
mich nicht wenig, auf den Wiesen Oestreichs 
und Ungarn's den weifsen Germer (JTeratrum 
album) oft in grofser Menge zu finden, vön 
dem ich vorher glaubte, dafs er nur den 
höhern Gebirgen angehöre. Ich zweifelte 

wenig- 

■•■0:. ■ -> 

*) Der Wunsch des Herrr^ H* ist in Hinsieht auf 
die Meliloten von den französischen Botanikern 
^chön in Ausführung gebracht» — — 342 — 

wenigstens damals nicht , L i n n e ' s Vera- 
trinn album vor mir zu haben , da alle Flo- 
risten und Botaniker Oestreichs es so nann- 
ten. Dieselbe JtMlanze fand ich in den Vor- 
alpen Steyermarks wieder. Als ich aber nach 
Jiärnthen kam , und daselbst die Villacher 
Alpe bestieg, erschien in einer ansehnlichen 
Höhe auf einmal eine ziemlich verschiedene 
Pflanze; statt dafs jene durch ihre weifsli- 
chen Blütben schon in ziemlicher Entfernung 
aufFält, und um 90 leichter zu bemerken ist, 
da sie vom Vieh nicht verletzt im Son^mer 
die abgeweideten Wiesen allein schmückt, 
zeichnet eich diese erst in der Nähe durch 
ihre grünen ßlüthen aus. So wenig ich auf 
der Stelle zweifelte , eine andere Art vor 
jnir zu haben , so war mir doch kein Exem- 
plar von der ersten Pflanze mehr zur Hand, 
um einen andern Unterschied als den in der 
Farbe der Blütben zu bemerken, und noch 
weniger Bücher , um mit Sicherheit auszu- 
mitteln, welche von beiden das Linneische 
f^eratrum ßlbum sey. Ich mufste difsi^e Un- 
tersuchung bis zu einer andern Zeit aufschie- 
ben. Die ResuUate derselben will ich ge- 
genwärtig iiiitih eilen. Bei — 343 — 

Beide Pflanzen kommen in folgenden 
Stücken mit einander überein : 

Radix bulbosa , extus nigrescens , parte 
superiore radiculas crassas albicantes deorsum 
flexas emittens, iisque tota circumdata. 

Caulis 2 — 4 pedalis, herbaceus, erec- 
tus, Simplex teres, foliorum vaginis veeti» 
tiis. 

Folia plara, alterna, patentia, inferne 
vaglnantia, integerrima, plicata, nervosa; 
inferiora late elliptica, parumper acumina^a; 
superiura lanceolata, acuta , minueque vagi- 
nantia. 

Racemiis subpedalis , in quem caulis 
transit, compositus e racemis partialibus vel 
simpiicibus vel ( in planta albiflora ) inferio- 
ribus iterum compositis. 

Pedicelli petalis multo breviores pa- 
tentes. 

Bracteae sub quovis pedunculo partiali 
aique pedicello. 

Flores hermaphroditi superiores fertiles, 
inferiores plerumque ob pistillum exiguum 
abortiens steriles. 

Petala | denticulato - serrata , exteriorä 
tria non raro ciliaia, omnia nervosa, etami- 
iiibus majora. Reliqua generie, 

Sie — 344 — 

Sie unterscheiden sich aber in fol- 
genden m e r h H c h ; 

Die Pflanze mit w^i- Die Pflanze mit grünen 
fsen Blumen. • Blumen. 

Gaulis^ excepta infi- Caulis cum foliis, 
nja ejus yarie, f oh' on/rn petalis pedmicidis et 
jjetalorumque pagina pedicellis , non raro 
inferior, pe^hnin/li at- gl^ber, saepius vero 
que pedicelli villis cum foliorum petalo- 
brevibus dcnsis tecti. rumque pagina infe- 
riore , peduncuHe et 
praecipne pedicellis 
paruqi pubescens. 
Racemni partialis Racemus partialis 
terminalis brevior, la- terminalis longior, la- 
terales saepius appro- terales distantes , sim- 
pinquati, simplices vel plices. Bracteac sub 
inferiores iterum com- floribus inferioribus 
positi. Bracteae sub üs plerumque multo 
floribus inferioribus longiores, reJiquaelonr 
pedicello parum Ion- gitudine florum 1. pa«? 
giores , reliquae ple- rum breviores, 
rumque longitudine 
pedicelli. 

Flores omnes pedi- Flores superiores 

^(sllati. eaepius eessiles. Fetala — 345 — 

Die Pflanze mit wei- Die Pflanze mit grünen 
fsen Blumen: Blumen: 

Petala albida pauI- Petala dilute viri- 

lulum flavescentia, dia, minus palentia, 

doreo virentia, valde majora. 
jpatentia , minora. 

Wie man aus dem Angeführten sieht, 
sind beide Pflanzen einander so ähnlich, dafs 
man sich nicht wundern kann , wenn die 
Botaniker sie mit einander verwechselt, bald 
die eine, bald die andere für Veratrum al- 
hum L. ausgegeben haben. Es hält daher 
sehr schwer, mit völliger Zuverlässigkeit die 
Synonyme zu bestimmen , indessen will ich 
einen Versuch machen. 

Die altern Botaniker verstehen bekannt- 
lich unter ihrem Veratruvi album nicht alr 
lein unsre Pflanze , sondern bezeichnen mit 
diesem Namen überhaupt die Linneische Gat- 
tung Feratrum; zum Unterschied von Vera* 
trum nigrum y welches ebenfalls nicht Lin- 
ne's Veratrum nigrum ^ sondern ein allge- 
meiner Name für die Gattung Helleborus L, 
ist. Sie nennen daher jene Gattung auch 
Helleborus albus ^ Helleb^rum album^ oder 

Tichti- — 346 ~ 

richtiger Elleborus albus und dagegen die 
Linneische Gattung Helleborus , Helleborus 
iiiger. Die Arten beider Gattungen, unter- 
echeiden sie durch die Farbe der ßlunien. 

Diefs vorausgesetzt, so bemerken meh- 
rere ältere Botaniker, als Brunfels, Bock, 
Lonicer gar keine Verschiedenheiten in 
Rückfeicht der Arten ihrer Gattung Ellebo- 
rus albus s. Vßratrum ,albuiiu Erst Lobel, 
in seinen Adversariis p. 131, Clusiua, Do« 
donäus u. a. unterscheiden Linn e's /^<pra- 
triim nißvum durch die Bhithen als Hellebo- 
rum album ßoribus atvorubentibus etc. Einen 
andern Unterschied setzten Gefsner und 
Theodor Tabernämontan fest, Erste- 
rer unterschied ein Elleborus albus mas ma- 
jor et durior und einen Elleborus albus foe- 
inina major et mollior, und mag vielleicht 
die beiden erwähnten Pflanzen mit weilsen 
und grünen Blumen vor sich gehabt haben. 
Letzterer schreibt seinem mas gelbliche Blu- 
men zu, und sagt, dafs die foemina damit 
völlig übereinstimme, nur wären die Zweige 
mehr mit Blumen beschwert, und bildeten 
beinahe Trauben, Er hat also schwerlich 
jene Arten gekannt, und eben so wenig mag 
er unter letzterer Pflanze J^eratrum nigrum 

L. ver- ~ 347 — 

L. verstehen, wie in Blackwell ColL 
Si irp„ J. 74 angeführt wird, C 1 u s i u 8, und 
wahrscheinlich auch Matthiolus, Dodo- 
näus und Befsler kannten nur die Art mit 
weifsen Blumen. 

Der erste , der sie beide kannte , war 
unstreitig Lobel. Er, der in seinen Adver- 
sarien nur die Art mit weifsen Blumen , und 
die mit dunkelrothen Blumen unterschied, 
trennt in seiner Hutoria plant arum s. stir- 
piurn (Antw. 1576) drei Varietäten. Er sagt 
Seite 168 • Helltlorum albiim j. Veratrum 
variat flore^ albo 

subvi.ridi 
et atrorubenti in borto Mutoni, Ein anderer, der diesen Unterschied be- 
merkte, war Joachim Camerarius; in 
seinen Anmerkungen zu Matthiolus Kräii- 
terhiich sagt er Fol. 420: ,,Weifse Nieswurz 
,»wird überall in den hohen Gebirgen, auch 
,,in Teutschland gefunden, * hat T)leichweifs» 
liehe Blumen , oder das andere grünlichte, 
„oder das dritte dunkelbraune. Eben so findet man diesen üntcrschied 

in — 348 — 

in den Zusätzen, welche Nicolaus Brau 
tind Caepar Bauhin zum Theodor Ta- 
bernämonian geliefert haben, bemerkt. 
Caspar Bau hin gedenkt desselben auch in 
seiner Finax theatr, bot. S, igö» scheint aber 
nicht viel von ihm zu halten, da er beide 
Pflanzen nicht unter besondern Nummern 
aufführt, und ihre Synonyme nicht gehörig 
auseinander setzt. 

Späterhin findet man blofs von M u n- 
ting zvare Oeffjmng der Planten S. 328 ^i^d 
Nauwk Beschryv, der Aardgew. 433. dieses 
Unterschieds Erwähnung gethan. Dale- 
champ (Jdst. gen, pL IL p. 163 1) führt ihn 
zwar aus Lobel an, scheint aber die Pflan- 
zen nicht selbst gekannt zu haben. So auch 
nach Hrn. Prof. Sprengeis Bemerkung 
John Gerard (herbal ed. Johnson p. 440). 
Noch weniger achten Johann Bauhin und 
Ch^bräus auf diese Verschiedenheit, wahr- 
scheinlich kannten sie nur die Pflanze mit 
weifölicheu Blumen. Dies war auch mit 
Morison und Tournefort der FalU 

Ha 11 er, der so gute Gelegenheit hatte, 
beide Pflanzen kennen zu lernen, erklärt 
sich darüber nicht deutlich. Er führt zwar 
die von Gefsner unterschiedene Varietät 

auf, — 349 — 

auf, (loch ohne bestimmte Charaktere mit- 
zutheilen. ^ach seiner Beschreibung der 
Farbe der Blumen zu urtheilen , hat er nur 
die Pflanze mit weifsen Blüthen gekannt. 

Vorzüglich mufs es uns interessiren zu 
wissen , welche Pflanze Linne unter sei- 
nem f^eratr um album verstanden hat. Da er 
keine vollständige Beschreibung desselben 
inittheilt , ja nicht einmal sagt , welche 
Farbe die Blumen desselben besitzen, so 
wird dies freilich etwas schwer, indessen 
machen doch die Charaktere, wodurch er 
es von f^eratrum tii^rum unterscheidet, 
wahrscheinlich, dafs er die Pflanze mit grü* 
nen Blumen vor sich gehabt habe; denn 
er bemerkt: i) dafs J^eratrum album corol- 
las erectas, Veratrum nigrum dagegen co- 
tollas patentissimas habe; es stehen aber bei 
der Pflanze mit weifsen Blumen die Blumen- 
blätter ebenfalls sehr stark ab, da sie hinge- 
gen bei der gftinbliihenden weit mehr in die 
Höhe gerichtet sind: 2) dafs sich Veratrum 
nigrum durch die behaarten Blüthenstiele aus- 
zeichne. Diese sind aber bei der weifsblü- 
henden Pflanze ebenfalls beständig bedeutend 
behaart, da sie hingegen bei der mit grünen 
Blüthen häufig glatt sind. Nach des Hrn. 

Präs. Präs. von Sch r eher mir gütigst nikgetheil- 
ten Bemerkungen, hat Linne bei Entw^r- 
fung der Differenz , vielleicht weder die ei- 
ne »geh die andere der angeführten Arte^i^ 
sondern PCeratrj^m viride Aiton vor sich ge- 
habt. Hieraus liefs sich denn eher erklären,^ 
warum er die Pflanze durch racemos supra« 
d&compositos charakterisirt. 

Unter den Herausgebern der Speeles plan- 
taruui , scheint V i t m a n n die Linneische 
Pflanze zu beschreiben , Houttuynu. Win- 
den ow haben dagegen sicher die weifsblii- 
hende Art vor sich gehabt. Letzterer be- 
schreibt das Verhähnifs der Deckblätter ganz 
$0, wie es sich bei der letztern Art findet. 

Von den Floristen kann Gu nn er nach 
Hrn. Pras. von Schrebers Bemerkung nur 
Veratmm viride Ait. oder eine eigene von 
allen verschieder^e Pflanze beschrieben und 
abgebildet haben, denn seine Abbildung giebt 
das Verhältnifs der Deckblätter zu den ßlür 
then an, wie man es an Veratrum viride 
Ait. bemerkt, die Blumen sind grün, eben 
so glockenförmig und stark geneigt, wie an 
diesem, überdies sind die untern Trauben 
nochmals veriistigt, was man bei der Pflanze 
laait griinen Blumen^ die im südlichen Eu- 
ropa — 351 — 

ropa vorkömmt, nicht wahrnimmt; die Blu- 
menblätter sind aber zu spitzig. Die undeut- 
liche Figur in der FU Dan. stellt wohl die- 
selbe Pflanze vor, da sie nach einer Pflanze 
aus dem nämlichen Lande Finmarken ^ ge- 
zeichnet seyn soll. 

Die Pflanze, welche Gmelin in Sibi* 
rien fand, mochte auch die Luineische Art 
seyn. Ein in der Gegend von Solikamsk ge- 
sammeltes Exemplar, das der Hr^ Präs. von 
Sc h reber besitzt, hat nach dessen Bemer- 
kung kleinere Blüthen als die südlich euro? 
päische, seheint ihr aber in der Form und 
Gröfse der Deckblätter, auch der Blüihen, 
am nächsten zu kommen. j>cquin, Mat- 
tuschka, Schrank und andere deutsche 
Botaniker, verstehen dagegen unter Veratrum 
album die weifsblühende Artj so wie wahr- 
scheinlich auch die italiäniscben , französi- 
schen und spanischen Fl^>risten, z. B^ Sab- 
bati, AUioni, Garidel, Gouan, Bul- 
liard, Decandolle, As so. Etwas zwei^ 
felhafter mufs man über Scopoli seyn. In 
der ersten Ausgabe seiner Flora carniolica 
hat er schwerlich eine andere Pflanze als die 
grünblühende Art beschrieben, in der zwei- 
ten hat er vielleicht beide mit einander ver- 

ver- Wechselt. Miller hatte bei Bearbeitung sei- 
nes Gärtnerlexicons wahrscheinlich Veratrum 
album L. vor sich. Die Figur in seinen Ab- 
bildungen » die ich nicht vergleichen kann, 
ist, wie mir Hr. Präs. v. Sc h reber schreibt, 
schwer zu bestimmen. Racemi simplices^ 
bracteae lineares acuminatae longitudine pe- 
dunculorum, flores virides , calyces integerri- 
mi, sed stamina longitudine corollae vel lon- 
giora! Sie scheint dem P^. viride näher als 
dem J^. Lobelianum. Schkuhr bildet in sei- 
nem Handbuche die Pflanze mit weifsen Blu- 
men ab. Gewöhnlich wird unter Veratrum 
album auch auf Blackw. T. 74 und Lud- 
wig ectyp. T. 137 verwiesen. Erstere stellt in 
der deutschen Ausgabe, wie Trew selbst 
anzeigt, Veratrum iiigrum L. vor, und letz- 
tere Süll nach Mattuschka ebenfalls nichts 
anders seyn. Die Abbildungen in Lamarck 
Illustr. t. 843 *) ^- O. sind mir nicht 
zur Hand. 

Neuerlich hat auch Michaux in seinet 
Flora boreali' americana ein P^eratrum album 

be. 

♦) Ist, nach dem Verhähnifs der Deckblätter nach 
den Blütlienstielen zu urtheilen , Veratrum ä1- 
huiu. B. — beschrieben. WahrsclieinHch kommt dasselbe 
mit V. viride A i t. überein. Mit dem wah- 
ren album L. ist es aufserordentlich nahe 
verwandt, es unterscheidet sich aber, wie 
Schkuhr bemerkt, durch die ganzen unge- 
zähnten Blumenblätter, wenn anders die von 
ihm beschriebene Pflanze dieselbe ist. 

Wir habei> jetzt zu bestimmen, wie künf- 
tig diese Pflanzen genannt werden sollen. Nach 
der allgemeinen Ptegel mufs diejenige Pflanze, 
welcher Linne den Namen gegeben, auch 
ferner so genannt werden. Indefs glaube ich 
bei diesen Arten eine Ausnahme machen zu 
müssen. Hierzu bewqgt mich folgendes: 

1) Die angeführten Gründe sind nicht 
völlig tiberzeugend, dafs Linne die grün- 
blühende Pflanze ausschlüfslich darunter ver- 
standen habe; ja er hat vielleicht Veratrum 
viride Ait. damit verwechselt. — 

2) Die mehrsten Schriftsteller nennen 
die weifsblühende Art Veratrum alhum^ und 
selbst neuerdings Herr Willdenow, an des- 
sen Namen man sich doch so viel, wie mög- 
lich, binden mufs, um nicht einem bestän- 
^digem Wechsel ausgesetzt zu seyn. 

3) Er kömmt der Art mit mehrerm Rechte 
zu. Es ist zwar wahr, dafs der Name Ve- 

I^Journ, d. Bot* a. B« »t u. 3. St, Z ratrum — 334 ~ 

ratrum aLbum ursprünglich nicht von de» 
weifsen ßlüthe, sondern von der weifsen 
Wurzel herrührt; allein jetzt, da eine Art 
mit dunkelrothen Blüthen Veratrum rngrumt 
eine andere mit grünen Veratrum viride ge- 
nannt wird; ist es wohl am schicklichsten, 
die mit weifsen ßlüthen V. album zu nen- 
nen, um so mehr, da. sie säinmilich weifse 
War;ieUi besitzen. 

4) Die Wurzel, welche von den Alten 
so häufig gebraucht und gerühmt wurde, 
und noch jetzt als officinell betrachtet werden 
muFs, kommt wohl hauptsächlich von dieser 
Pflanze, 

Ich schlage daher vor, der weifsblühen* 
den Arr den Namen Verqtrum album zu last 
sen, und der grünblühenden zum Andenken 
an den lyiann, der sie zuerst unterschied, 
den Namen Veratrum Lobelianum. zu geben. 

Ich wci^e nun noch die Differenzen 
beider Arten, ihre vorzüglichsten und sicher- 
sie^n Synonyme , ihren Standort und ihr Va- 
terland angeben. Was die Synonyme betrift, 
so sind freilich manche nicht ohne Zweifel j: 
auch müssen bei den mehrsten der angefuhr?* 
ten mehiere Citate ausgeschlossen werden. 
Die^Mühe, diese sämnltlich jedesmal anzu- 
zeigen, — 355 ^ 

^abe ich mir ersparen zu können geglaubt, 
da nach den vorausgeschickten Bemerkungen, 
jeder selbst in Stand gesetizt ist, dies zu thun. 
Aus diesem Grunde habe ich auch alJe Fra- 
gezeichen weggelassen* 

Veratrum alburri. 

V. racemo subdecomposito, bracteis pedi* 
cellum subaequantibus , petalisque d^n- 
ticulalis subpatentissimis superaiuibus. 
V. album Linn. Sp. pL ed, PVilld, IV. p. 
895, Houttuyn Liniu Pß. Syst. 10. p. 105. 
Schkuhr bot. Handb, III. p. 506. t. 341. 
Jacq. ß. austr. t. 335. Mattuschka. Si- 
tes, n. 729. Alt. ped. IL p. 166. JD^- 
cand, ß. fr. III. p. 194. Bull. herb, 
t. 155. Gouan. ß. monsp. p. 316. hört, 
monsp. p. 512. Asso St. Arr, n. 971, 
V. spica paniculataj floribus sexu distinc- 
tis. Hall. helv. 1204. 
-V. i. Hall, stirp. p. 298* 
V. flore subviridi. 21 /. M. 573. Ga. 

rid. hist. p. 48Ö» 
Helleborus albus fl. subviridi. C. JB. P. 
p. 186. partim. Moris. ok. III. 485. 
j V sect. 12- t. 4. f. i. Munting oeffen. p. 
328- Syn. p. 21. 

Z z Hei. — 356 — 

Helleborus albus fl» ex viridi albicante# 

B. 3. V' 634- 
Helleborus albus fl. herbaceo. BesL Aichs t. 

PL aest. Ord. ^. fol. 9. 1. 
Helleborus albus mas. Tab, ed, C. B. IL 

V' 418. 

Helleborus albus ex albido flore, Clus. 

hist. p. 274. 
Helleborum album fl. albö. Lob, St. p. 

i68- 131- 
Helleborum s. Veratrum album. " Uod. 

pempt. p. 379. purg. p. igS- 

Hab. in pratis alpinis, subalpinis atque 
planitiei cum primis irriguis in solo 
siliceo Hispaniae, Galliae, Italiae, Hel- 
vetiae, Tyrolis, Principatus Salisbur- 
gensis, Bavariae, Styriae , Austriae, 
Silesiae, Hungariae, Graeciae. 

Veratrum Lobelianum, 

V. racemo composito, bracteis flores sub- 
aequantibus, petalis denticulatis^ paten- 
tibus pedicellum superantibus. 

V. album, Linn. Sp, pL ed, 2. p. 1479. 
Mat, vied. ed, Schreb, p, 263. Vit* 
mann, summ, pl, VI, p, 8» Mill, dict, 
4- 583' Scop, carn, ed. 2. //. p^ 272. — 357 — 

V. pedunculis- corolla erecta brevioribus. 

Gm. Sib, /. p. 75. 
V. y. Scop, carn, ed. I, p. 559. 
V. a. Hort, cliff. p* 468- 
Helleborus albus fl. subviridi. C. B. P, 

p. l%6* partim^ Munting. Oeffen, p- ^2%. 
Helleborum album fl. subviridi. Lob. Stirp. 

p. 168' 

Weinmann thes. III. JVo. 568« ^• 

Hab. in montosis herbidis atque sterili- 
bus in solo calcareo Helvetiae, Carin- 
thiae, Carnioliae, Sibiriae. 

Zum Schlafs noch einige kurze Bemer- 

liungen : 

1) Unser P^eratrum album habe ich blos 
auf Boden, der viel Kieselerde enthält, F". 
Lobelianum auf Kalkgebirgen angetroffen, in 
Europa ist ersteres ungleich gemeiner und 
welter verbreitet, als letzteres. 

2) Vielleicht unterscheidet sich nicht 
nur die norwegische, sondern auch die sibi- 
rische Pflanze als eine eigenthümlice Art; 
ja sogar die grünblühende Art, welche in 
der Schweiz gefunden wird, stimmt nicht 
ganz vah der in Kärnthen und Krain einhei- 
mischen nberein. Die Deckblätter sind noch 

län- ^ 358 — 

länger, die Blumen noch weniger gestielt, 
die Blumenblätter mehr eyrund, u. s. w. 

3) Ob in den Wurzeln ein bedeutender 
Unterschied statt finde, kann ich nicht sagen, 
weil ich weder frisch noch trocken, sie mit- 
einander 2u vergleichen Gelegenheit gehabt 
habe. Da Veratrum album häufiger vor- 
kommt, als Veratrum Lobelianum ^ so mag 
sie auch von jenem häufiger eingesammelt 
werden. 

4) Veratrum nigtufn würde sich am füg- 
lichsten von beiden unterscheiden lassen, als: 

V. racemo subdecomposito, petalis subin- 
tegerrimis, patentissimis bracteisque pe-^ 
dicellos subaequantibus. V. V. Vermischte Nachrichten. Die Societät der Wissenschaften zu Harlem hat 
folgende, bisher unbeantwortet gebliebene Preisfra- 
gen aufs neue aufgegeben , und den Concurrenzter* 
min bis zum i. Nov. 1807. verlängert. 

1. T4^ie ferne wejfs man jetzt seit den neuesten 
Fortschritten in der Kenntnifs von der Natur der Pflart" 
zen 3 auf welche Art verschiedene Düngungen des vev' 
schiedenen Bodens das W^achsthum der Pflanzen be- 
fördern? und welche Anweisungen kann nmn aus der 
darüber erhaltenen Kenntnifs für Bedängung oder Be- 
fruchtung^ "besonders der magern und unbebauten, 
Sandgegenden herleiten ? 

2. TVas wßifs man jetzt von dem Laufe oder der 
Bewegung der Säfte in Bäumen und Pflanzen? wie 
hann man zu mehrerer Kenntnifs von demjenigen gelan* 
gen, was darüber noch dunkel und zweifelhaft ist? 
und können aus demjenigen , was darüber durch V er' 
suche und Erfahrungen entschieden ist, nützliche An" 
Weisungen ^zum Ziehen der Bäume und Pflanzen abge^ 
leitet werden? 

Für einen unbestimmten Termin bleiben fol- 
gende Fragen aufgestellt. 

Wel- — 300 — TVelche inländische und bisher nicht gehrauchte 
Pflanzen kann man als gutes und wohlfeiles NahrungS' 
mittel anwende?! 7 TV eiche ausländische , nicht «e- 
brauchte Gewächse können zu dem Ende hier zu Lande 
gezogen werden? 

2. eiche inländische; bisher nicht gehrauchte 
Gewächse können nach gemachten und bewährten PrO' 
hen einen ^uten Furhestoff liefern, der mit Vortheil 
"bereitet und in Gehrauch gebracht werden konnte? 
und welche auswärts wachsende Pflanzen könnten hier 
zu Lande , besonders auf magern und ledig liegenden 
Gründen f mit Vortheil zu Färbestoffen gezogen wer-' 
den? 

Wegen der Bedingungen, vergl. man N. Journ. 
d. Bot. I. B. 3t. St, S. 189. Kritische Uebersicht meiner gelieferten Laub- 
moose, von G. E. W. Crome. 

Wjilirheit ist das Ziel, wonach wir bei allen unsern 
üntersuchuDgen der so mannigfaltigen Naturkörper 
streben, und die Berichtigung selbst des kleinsten 
Irrthums, Pflicht für den ächten Naturforscher ; und 
so darf ich denn auch nicht erröthen, wenn ich hier, 
belehrt durch die Winke mehrerer mir sehr schätz- 
barer Pflanzenkenner, und durch meine eignen ge- 
nauem Untersuchungen und daraus gefolgerten Er- 
fahrungen, einige Irrthümer berichtige, die sich in 
meinen Mooslieferungen befinden. Erste — 301 — [Erste Lieferung. 

Nro 12. Dicranum fragile Hojffm. ist einerlei mit 
Dicr:; flexuosum* wenn es sich gleich durch einige 
kleine Untersciieidungsmerkmahle von dem Dicr, 
fiexucsuniy welches Hi\ F u n ck lieferte, unterscheidet. 

N] o 14» Dicr, viridulum Swartz ist Linn. Hyp- 
num hryoides und Heclw, Fissiclens hryoides und F, 
exilis, 

Nro. 19. Tortula unguiculata ist Tortula fallax, 
Nrp. 35» Hy-pnum -parietinum ist freilich mit 

dem, was die meisten Autoren so nennen, einerlei; 

allein Hedw, Name dafür Hypn, splendens ist besser; 

so wie auch das vorhergehende Hypn. prolijerum 

mit^ diesem Autor besser Hypn. tamariscifolium heist« 
Nro. 37. Hypn. extricatum Hoffnu ist Hedw, H. 

ßlicinum^ 

Nro. 42. Hypn, plumosum ist Hypn» salehrosum 
Hoßn. 

Nro. 47« Hypn. hrevirostre R. ist eine Varietät 
von H. rutahuluni, 

Nro. 54. Folytrichum commune heist bestimmter 
mit Ehrh, Polyt. yuccaejolium. 

Erste Nachlieferung* 

Nro. 60. Dicran. hryoides ist Synonym mit Dicr, 
esmundioides Swartz, 

Nro. 70. Barhula nervosa ist Barh^ unguiculata.,, 

Nro. 73. Bryuni pseudotriquetrum ist nicht das 
wahre, sondern eine Spielart von VJ/ehera nutans, 

Nro. 74. IVln. nigricans gehört wahrscheinlich zu 
Br, caespititium, 

Nro. — 362 - 

Nro. 85* HypJium decipiens ist eine Spielart von 
H. cupressifornie, 

NiT). 88' Polytrichum alpinum ist das Pol, arcti' 
cum Swartz, 

Nro. 89« PoL laterale ist eine Spielart von Pol, 
aloides, 

^ Zweite Nachlieferung. 

Nro 2. Gynniostomum uvatum ist das Gymn* inter- 
viedium Turn, 

Nro. II. Pühlia indinata S w. ist nach den neuem 
Beobachtungen Synonym von Hypn, intermediuni, 

Nro. 12. Fiinaria de ntata mihi isX. Synonym mit F. 
calcarea pf^ ahl e nh, und lieist nach eh e r und 
JVlohr F. Jiliihlenhergii. 

Nro. 17. Hypnnm devticulatum fällt nach den 
neuern Beobachtungen wieder mit Hypn sylvaticum 
(i. Liefer. Nro. 29) zusammen. 

Nro. 20. Hypn^ajffine i eine neue von den Herren 
J/f/eher und JVlohr Hypn, ZJ/a/zJoLt;// benannte Art» 

Nro. 25. Hypn. velutinum ist H. intricatum 
S dir eh, 

Nro. 27. Leskea paludosa ist Hypnnm fluviatile 
Sw artz, 

Nro. 29. Leskea plumcsa ist Hypn, populeum 
Hedw^ 

Nro* 30. Polytrichum minimum ist sicher eine 
Y'on Po/, alcides verschiedene Art. Atilii ~ 363 — Atilii Zuccagni^ Med. Flor, in Regio Phy* 
sices Museo Horti Botanici, Rerumque 
naturalium Praefecti, Epistola ad Illu- 
strissimum et Reverendissimum Antonium 
Martini i Floren tiae ecclesiae Archiepi- 
scopum , de naturali Liliorum , quae ante 
^imulacra Deiparae locantur ^ fructißca- 
tione , veluti prodigium evulgata^ ~ 
Laus Deo, 

Die Veranlassung dieses Sendschreibens ist eben 
so merkwürdig, als es der aufgeklärten Denkungsart 
des Verf. und zumahl des Erzbiscliofs Ehre macht. 
In katholisci-ien Ländern pflegt man bekanntlich die 
Bilder der Heiligen, besonders der heiligen Jung- 
frau, mit Blumenkränzen zu zieren, oder auch ihnen 
einen blühenden Stengel der weisen Lilie blofs, oder 
in einem Gefässe mit \'\^asser vorzusetzen. Nun 
pflegte dieser, wie mehrere Saftpflanzen, nicht allein 
weiter zu vegetiren, sondern auch Saamen anzusez- 
zen. Diese Erscheinung wurde dann von dem gro- 
fsen Haufen als ein Wunderwerk der Mutter Gottes 
angesehen. — • Ein neuer Triumpf für die Gelehrten! 
Man wandte sich deshalb an den Botaniker Zuc^ 
eagni: Tihi jjlacuif , sagt der Verf. , ,i Pieveren- 
dissime Praesul, ea qua -polles -prudentia, -pcpuli su" 
■perstitionem a veri miraculi natura et ratione discerneTe ^ 
verhis divi Bernhardi evictus^ (jui de summa Deipa" 
rae sanctitate agens, eandem tot tantisque miraculis 
esie ßrmatam constituit ^ Ut non egeut falsa honore* 
Jiinc meam de hoc excogitato prodigio percontari seil' 
tentiam non dedignatus , per Vicarium, tuum Rev, 

Aus:us- 
o ~ 364 — 

Augustinum Alhergotti mihi committere indulgenter 
voluisti y utf hinis invisis tahernaculis , JLiliorum cau- 
les adhuG vogetO'S ad severum exanien revocayem ^ quod 
JMandato tiio ohsequens ^ sequenti die IV, Idus Aug^ 
179Ö , sumuio mane , ite tumnltus ßaret iti devoto pO' 
fulo y ahsolutum est.*' 

Der Verf. erklärt diese Eigenschaft so : Haec Li- 
liorum adnüranda proprictas ex huc oriri videtur , quod 
scapus avubus succUm nutritorium die ex aere ahsorp' 
tum 9 vasculis retinere propriis sit coactus, cum ob 
hulbi defect.um f in ejusdem augmentum, succum hunc 
7tocturno tempore dirigere nequeat, sed ad flcrum 
thyrsum transjeratur ^ ihique non ampliiis ad hulhillo' 
Tum multiplicationem f sed in augmentum germinum 
sese convertat, ad perfectam usque seminum maturi' 
tatem. 

Uebrigeiis war diese Ersclielnung schon den 
altern .Botanikern^ z.B. (^m grosen C. Gesner be- 
kannt (man seh. To urnef, Instit. R. H. p. 371.); 
und Linne sagt (Amoen Academ VI. p. 38l.)» 

^yUttentione ctignissimum est, plantas bulhiferas semina 
nonmaturara.e, nisi hulhi destruantur, qnod in Lilio bul" 
hijero cernimus'\ In neuern Zeiten haben besonders 
Wie die US und Hedwig diesen Gegenstand weit- 
jUuftiger und gründlicher behandelt. 

Da der Verf. seinen Eifer und seine Kenntniss 
durch den reichhaltigen Catalog. Horti Florent. durcli 
eine Centuria observationum botanicarum , durch sei- 
nen Brief an Cavanilles über die Lopezia race- 
mosa (Giorn. Pisan. T. v. no. 14.) hinlänglich be- 
si\i-tigc hat; so wird ein jeder Freund der Wissen- 

schalt — 365 — scliaft dessen Tod (den 21. Occ, 1807O gewiss selir 
bedauien. CoIIection des Saules de la Suisee. 

La genie Säule (Weide, Salix) erant tres-nom- 
breux en especes et pouvant, a lui senl, foimer uiie 
petite coUection tres-interessante , non - seuleinent eu 
le considerant sous le rapport de laBotanique, niais 
encore sous celui de la Medecine, de ragricultnre, 
du tannage, de Tai t du v^annier etc. J'ai ci;u devoii* 
en faire une collection a part, qui fera suite ä celie 
des plantes medicinales , ä celle des plantes relatives 
a Feconomie ruralc, du tannage, de la teinture etc.; 
de cette maniere j'eviterai <^ue les amateurs qui 
prennent piusieurs de ces coUections, ayent plusl- 
eurs fois les memes plantes. 

J'ai eu soin de recolter sur le meme arbre, des 
«xeniplaires a des epoques difFerentes, ce qui rendra 
Tetude des especes de ce genre, si interessant a toiu; 
egards, plus facile en presentant la cliaine de leur 
developpement successif. J'y ai aussi' souvent joinü^ 
Fecorce enlcvee du meine arbre, quoique de ce cole 
tres-peu d'especes presentent des differences bieii 
apparentes. Si dans les premiers cahiers une espece 
ne se trouvait pas completee, dans ses differens etats., 
la suite serait renfermee dans un des caliiers uitc* 
lieurs. 

Puisse-]*e au moins, conCouiir, par ce petit tra- 
rail, ii eelui que quelques , B^Jt^nistes plus instruifcs 

qu^. q^ue tnoi pourront entreprender sur ce genre, dont 
les especes sont encore si peii ßxees. 

S'adresser 

a Mr. Seringe* Botaniste» 
a Berne Helvetie, 
Chaque calüer coute i8 batz , ou 54 sols de France, 
lettres et argent frauco. 

Der Inlialt der dreij bis jetzt erschienenen» 
Caliiers ist folgender: 
I* Gallier* 
Salix oleifolia 

— stipubris 

— acuminata. 

— acuminatae Var. 
aurita. 

— Capraea. 

2, Gallier. 
Salix tViandra. 

— viniinalis. 

— viteliina. 
»— alba. 

— polymorplia. % 

3. Gallier. 
Salix Russeliana. 

— pentandra. 
tenuifolia. 

— helvetica, 

— herbacea. 
-s- pruiiifolia. 
— * y§rr\icosa* 

Ciyp- " 367 — Cryptogamieclie Gewächse des Fich- 
te Igebirgee. 

Gesammelt, von Heinrich Christian Funk. V.Heft. C?8050 
joi. Aspidium Oreopteris, 

102. BlechÜum boreale. 

103. Phascum subulatum. 

104. Encaiypta vulgaris. 

105. ßarbula ruraiis. 

106. Dicranum polluci- 
dum. 

107. — ambiguum. 
loS» Polilia elougata. 

109. Meesia longiseta. 

110. — uhginosa. 

111. Timmia megapoli- 
tana. 

112. Hypnum riparioides. 

113. — myosuroides. 

114. — lutesceus. 

115. ruta! u um. 

116. Fontinalis antipyre- 
tica. 

117. — squamosa. 
HS« Jungermannia excisa» 

119. *— albicans. 

120. Sphaerophoron coral- 
loides, 

121. Sphaeria fimbriata. 

122. Xyloitia acerinum. 
123* Sclerotium sufFul- 

tum. 

124« Aecidium cornutura* 
125. — Tussilaginis» VI. Heft. (1806.) 
*i26. Lycopodium helve* 

ticum. 
*i27. Asplcnium viride. 
128. — Adiantum ni- 
gruni. 
*I29. Pteris crispa. 

i30t Pilularia globulifera. 
*i3i. Weissia nigrita. 
132. Barbula unguiculata. 
133- — convoluta. 

134. Dicranum cur va tum. 

135. — spurium. 
r56. — afüne. 

137, Bartramia crispa. 

138. Hypnum striatum. 
139' — loieum. 

140, Parmelia subfusca, 

141. — tiliacea. 

142 Sphaeria disciformis. 
145. Xyloma pezizoides, 

144. Erineum tiliaceum. 

145. — asclepiadeum. 

Vn. Heft. C1S06.) 

146. Equisetum palustre. 

147. Equisetum siivati» 
cum. 

148. Aspidium fragile. 

149. Cynontodium capii- 
laceum. 

130. *) Die in diesem und den Folgenden Heften mit 
einem * bezeichneten Arten , sind nicht auf 
dem Ficlitelgebirge einheimisch. 368 — 150. Grimmia apocarpa. 

151. Barbula rigid a. 
*i52. Trichostomum fon- 

tinalioides. 
153» Hypnum brevirostre. 
J54. Hypnum ^commuta- 
tum. 

•155. — Halleri. 

156. — stellatuni. 

157. — revolvens» 

158. — strainiaeuni, 

159. — piaelongum. 

160. Parmelia muscicola. 
löi. — ciliaris. 

362. Coruicularia spa- 
dicea. 

163. Aecidium Euphor- 
biae. 

164. Uredo Alchemillae. 

165. El ineum populinum. 

Vlir. Heft. C^8o7.) 
iö6. Equisetum lirnosuni. 
167. Grammitis Ceterach. 168. Aspidium Filix fe- 
mina. 

169. Asplenium Ruta rau- 
raria. 

170. Opliioglossum vul- 
gatum. 

*i7i. vSalvinia natans. 

172. Pteiigynandrum fili- 
forme. 
*I73, Dicranum patens. 

174. Fissidens polycarpos. 

17% Bryum squarrosuin. 

X76. Leskea sericea. 

177. — polyantlia. 

178. Hypnum lucens. 
,179. Jungerinann. To- 

mentella. 

180. Parmelia falilu- 
nensis« 
*i8i. • — chrysophthalma. 
1S2. Baeomyces roseus. 
183« Spliaeria Anethi. 

184. Xyioma salicinum. . 

185. — alneum. Musci frondo8i exsiccati. 

FascicuUis quartus. 

151. Phascum bryoides 150. Anoectang. lappo- 
Dicks. nie. H. 

152. — curvicollum 157. Schistostega osmun- 
Elirh. dacea W. et M. 

^53« Spbagn. cuspidatum i58- Andreaea alpina H. 

Elirh. 159. Splachnum tenuo 

154. Gymnostoni. triclio- Dicks. 

des W, et M. 160» Encalypta ciliata PL 

£55. — curvirostr»Hedw. 161. — streptöcarpa H. 

x6a — 369 162. Weissiä nigrita H. 

163. — pusilla II. 

164. Grimmia cribrosa H. 

165. Polytricli. formos. H. 

166. — affine Funk. 
i67« Didymodou rigidu- 

lum H. 
168. — homomallum H. 
169» — glaucescens Web. 

et M. 

170. Trichostom. ovatum 

W. et M. 
17X, — fascicLilare Schrad. 

172. Barbula rigida H. 

173. — convoluta IL 

174. Dicranum pellucid. H. 
173. — crispum. H. 
176. Dicraiu ambiguum 

Hedw. 

177 — carneum Mihi. 
17^:?. Fissidens strumiferH, 

179. Orthotrich. cupulat* 

180. — affine Schrad. 
iSl Bartramia marchi- 

ca Sw» 182. Timmia austrinca H. 

183. Mnium pseudotri«» 
quetr. H. 

184. — Varneum Mihi. 
i85« Neckera crispaWilld. 
186 Leskea paiudosa Hed. 
187. Hypnuin tritariura 

W. et Mohr. i»8. 
tamariscinum H. 


189- 
umbratum Ehrh. 


190* 
filicinum Hedw. 


191. 
abietinum H. 


192. 
luridiim H. 


rugosum Sm. 


194- 
fluitans H. 


195. 
revolvens Sw. 


196. 
alopecurtim Lin, 


197. 
myosurum 


Schrad. 
198. 
plumosum Linn. 


199. 
incurvatum Schrad. 
200. Fontinal. 
Linn. squamos^ Aufser meinen Fascikeln die ich, so lange es 
ineine Kräfte zulassen wollen, fortsetzen werde, 
und wovon bereits 4 Fascikel mit 200 Species ver- 
theilt werden habe «ch eine systematisch- tabel- 
larische Sammlung von Laubmosen angefertigt, wel- 
che auf nachstehende Art eingerichtet ist; und die 
ich, besonders Anfängern beim Studio der Musco- 
logie, mir schmeichle, empfehlen zu können. 

Auf jeder Tabelle oder Blatte, ist das Genus 
mit den enthaltenden Arten und die Arten so gegen 
3S* Journ. d. Bot. 2. B. 2. u« 3. St. A a ein- — 370 — 

einander gestellt, wie solche der Natur nach, die 
mehrste Aehnlichkoit miteinander haben. Die syste- 
matische Eintheilung der Gattungen, folgt mit eini- 
gen Abänderungen, nach Hedwigs Methode. 

Es hängt vort^ Liebhaber ab , ob eine solche 
Sammlung in Folio, Quart oder Octav seyn soll. 
Letztere ist auf Excuisionen, in klein Octav, als 
tTaschcnbuch sehr bequem und zweckmäfsig. In 
Quart - Format liat diese Sammlung schon sehr viel 
Anziehendes; besonders schön und vollständig er- 
scheint sie aber in Folio Form. 

Da diese Sammlung von Laubmosen, als eine 
Privat - Sammlung, von mir zum Besten der Wissen- 
schaft und zum Nutzen fiir Studirende und Anf uiger 
bestimmt ist; so habe ich solche in zwei Arten zer- 
fallen lassen. Die Erste enthält an 130 verscljiedene, 
z» Th. neue und wenig bekannte, schöne und seltene 
Arten ; alle Gattungen bis auf Arrheno} terum , Oc- 
^oblepharum, Conosromum et Cinclidiura, welche 
zur Zeit noch zu selten sind, übrigens als solche an- 
gesehen werden können , welche^ der Anfänger ent- 
behren kann. Die Zweite enthält über 200 Arten 
und verschiedene interessante Varietäten. 

Der Preifs der ersten Art, auf gutem Schreibpa- 
pier, die Mose sauber aufgeklebt, und geheftet , ist 
ein Dukaten oder 8 Mrk. N. 13 hl., und der 2ten i 
Frd'or oder 14 Mrk. N. 13. hl. Aehnliche Sammlun- 
gen auf feinem Velin - Papier, werden mit i und 2 Mrk. 
vergütet. 

Wegen dem wohlfeilen Pfeife und der übrigen 
sorgfältigen Einrichtung, hoffe ich, dafs diese Samm- 
lung verschiedene Liebhabej finden wird; und umso 

melir. — 371 — 

mehr, da man die reichhaltige und critisch bearbei- 
tete Flora cryptoganiicaGernianiae der treflichen Cryp- 
tügamolo«en , der Herren Weber und Mohr, so 
wie jedes andere, über Muscologie geschriebene^ 
Werk, hiebei sehr voi theilhaft benutzen kann. Wol- 
len nun Liebhaber, mehrere meiner Laubmose, cri- 
tisch und genauer untersuchen, so werde ich mich 
gerne bereitwillig finden , durch Tausch, von allen 
meinen Doubletten zu überlassen. 
W^aren imMeklenburg, 
d. I. May 1807. 

Otto Blandow. 

Nachschrift. 

Da wegen Verzögerung der Absendung des Ver- 
zeichnisses des 4ten Fase« meine Sammlung manchen 
schonen Beitrag erhalten hat, so habe ich dies Ver- 
zelchnifs ganz umgeändert und werde daher die in 
diesem Verzeichnisse zurückgenommenen Arten im 
5ten Fase. (-— den ich noch in diesem Jahre, mit 
sehr vielen seltenen Arten bereichert herausgeben 
werde — ) mittheilen. 

O. B. Heir J. C. Schleicher hat ein neues vollstän- 
diges , 39 Seiten starkes Verzeichniss von den bis 
jetzt in der Schweitz entdeckten Pflanzen unter dem 
Titel herausgegeben : Catalogus huQusque ah solutus 
omnium ■plantarum in Helvetia Cis-et Transalpina 
Spante nascentium, Quas eontinuis itinerihus in usum 
botanophilorum collegit , nomine genuine distinxit 
ac y collatione cum celehriorum auctorum descriptionihus 
et iconihus rite facta, summo studio novissime redegit 
L C. Schleiche r, Bex, in pago Heiveto - Vaudensi, 
1807^ 8. 

Die Bedingungen, unter denen Pflanzen angebo- 
len werden, sind folgende: 

Aas I. Wei-K — 372 — 1. Wer weniger als 200 Arten nimint, erhält die 
Centurie zu 3ö Lvr oder Francs, (deren 24 einen 
Louisdor ausmaclien.) 

2. Wer mehr als 3oo und weniger als 350 nimmt; 
erliält die Centurie für 30 Lvr — und 

3. Wer über 350 nimmt, erhält sie zu 24 Lvr. 
Ausserdem sind bei ilim zu haben : 

1. Vollständige Sammlungen der Flora Helvetica. 

2. Sammlungen von orficinellen Schweitzer-Pflanzen. 

3. Saamen, so wie auch Wurzeln von lebendigen 
Pflanzen. — L)as Hundert von Saamen kostet 24» 
Lvi'. , und jede Wurzel 6 Sous (deren 20 einen Lvr* 
iuismarhen). Wer von jeder Art 4 Wurzein oder lOC 
und mehrere besondere Arten wählt, erhält sie um 
den 4ten Theil wohlfeiler, 

Bestellungen von lebendigen Pflanzen bittet er im 
Frühling bei ihm zu machen, um sie im Sommer 
sammeln zu können. / Ein gewisser Sieh er, den der Herr Graf von 
Hoffmansegge vor mehreren Jahren nach Brasi- 
lien schickte, um die Naturproducte dieses noch so 
wenig bekannten und so leichhaltigeu Landes für 
ihn zu sammeln, ist jetzt glücklich in Europa wie^ 
der eingetroffen. Ungeachtet Umstände ihn in die 
weniger ausgezeichnete Provinz Park geführt, und, 
bis auf eine kleine Preise ins Innie dort festgehalten 
hatten, so hat er doch viele vorher unbekannte Säug- 
thiere . Vögel, Insekten und Pflanzen entdeckt , und 
manche interessante naturgeschichtliche Bemerkung 
gesammelt, deien Bekanntmachung erfolgen kann, 
sobald Hr. Sieh er in Deutschland eingetroffen seyn 
wird. Die Fauna und Flora von Brasilien verspricht 
ein bedeutendes Werk zu werden, wenn nicht die jetzt 
80 häufigen Hindernisse die Ausarbeitung desselben^ 
die wir von dem Herin Grafen von Hof f man s- 
e^ge und dem Hrn. Dr. llligey z\x erwarten 

}iaben^ haben, iiiimöglicli iriv^clieii, (Int, Bl. d. II. I.. Z, 
1807. n 92.) Herr Dr. Tauscher ist als Entomologe von 
der pLi:ssisclien Regiei niig in den Oiient geschickt. 
Fr hält sich gegen v^ärtig in Orenburg anf, hat 
wichtige Nachlichten über die Bncl)a]ey eingezo» 
gen, inid es sclieint nun 'nicht so gar schwer zu 
sevn , mit Kararanen bis Teaschhant am Jaxartes, 
ocfer bis Samarkand, oder gar bis Balkh voi zu- 
dringen. Zu einer solchen Reise ist der Plan ent- 
worfen, und dem Hrn. Prof Sprengel in Halle 
aufgetragen worden, einen seiner Schüler als Bota- 
niker zu dieser Expedition vorzuschlagen. Die Ge- 
genden zwischen dem Caspischen Meer und dem 
See Aial Khowareschem , Mowara näher (der clas- 
sische Boden für avabische Botanik), des Imaus, 
Baktrien und Arrachosien, vielleicht auch das köst- 
liche Iran, werden nun nicht mehr unbekannte Län- 
der für den Naturforscher seyn , wenn diese Pveise 
einen glücklichen Fortgang hat. (Int. Bi. d, A, H» 
L. Zeit, 1807. n. 85-) Der Erzherxog Johann, welcher seiner Lieb-» 
lingswissenschaft, der i\aturgescliichte, seine Neben- 
stunden widmet, beschäftigt sich jetzt mit einem 
botanischen Werke, das lauter, tlieils seltene . theils 
bisher nocli ganz unbekannte Pflanzen bescliieibt, 
welche ei' auf seinen Preisen durch Inner - Oesti eich, 
Salzburg, und Tyrol gesammelt jiat. Es sind davon 
bereits einige Helte mit ilhiminirten Kupfern fertig, 
sie kommen aber nicht in den Buchliandel, sondern 
der Erzherzog verschickt sie au Freunde und Ge- 
lehrte. (Aus öffentl. Blättern) Herr Andrews giebt eine Monographie über 
die Rosen wiw er folgendern Titel heraus: Roses; or 
a Monograph of the gejjtis Rosa: containit/o colnured 
ßgures of all the known species and heautijut varietie?^ 
draion, engraved ^ described and colourod from ihe Ii- 
Ving plants, By H. C. Andrews^ Author of the Bota- 
nist's Fiepository and Coloured Engl nvings of Heaths. 
Sold hy the Author, at no, 5, Kiiightsh) idg^, — Das 

Werk — 374 — Werk erscheint in einzelnen Heften zu drei Tafeln 
Anfänglich ward monatlich ein Heft herausgegeben; 
vom Sten H fte an aber die Aenderung getroffen, 
dafs alle Quartal ein Fascikei mit 3 Heften erscheint. 

Nach demselben Plane bearbeitet Andrews 
auch die Gattung Geranium, Nach Englisch. Blattern ist kürzlich in London 
eine neue Flora von England in Taschenformat her- 
ausg^ekomracn , die John Galpin e zum Verfasser 
hat und folgenden Titel führt: Ä Synoptical Com- 
•pend of British Botanj ; fvom the Class JX'lonundria 
to Polyi>;amia inclusive. — Zur Empfehlung ist noch 
hinzugefügt: This woik, \>'hich embraces tiie la- 
test hnpTovements of our natural Flora, exhibits 
at one view, in a Tabular Form, the essential ge- 
iieric Characters; the specific Gharacters ; English 
Naii'cs: Places of Growth; Soil and Situations ; 
Co^our of the Flowers; Time of Fiowering and 
Duration of all tlie^nown English Plauts, with 
Teferences to figures of each. It may be consideied 
as arranged in a manner perfectly new, and better 
suited to the proposes of a Pochet Comjyanion ahan 
Aiij Epitome of British Botany hitherto published. Der Doctor Borr er, welcher sich mehrere Jah- 
re ausschjiefslich nriit dem Studio der Flechten be- 
schäftigt hat, wird mit Beihülfe seines Freundes 
Turner eine Lichenop^ajphia Britannica herausge- Von dem Bctanical Dictionary ; or Elements of 
Systematic and Philcyophical Botany, By Collin 
Milne LL. D. Author of the Institutes of Botany 
and Flabirations of English Plauts. — wird die drit- 
te vermehrte und verbessert© Ausgabe angekündigt. Noch erschien im vorigen Jahre zu London: 

A Complete Course of Lectures on Botany, as deli' 
vered in the Botanic Garden at JLarnbcth , by the 
late William Curtis, F. L, S* second edition ; 
^rran^ed froin tho JVl et nu Scripts in the pcssession of Iiis Son-ui-Iaiv y S. Curtis, of W^'^alwoth ; to irhu h 
is now added , a Life of the Author , hy Dr. T Ii o i ii- 
ton.' 3. l'^ols. Royal gvo, price 4. l. in hoards. Von dem berührriten D. Turner haben wir 
nächstens eine Historia Fucoriini zu erwaiicri. Dns 
Werk ersclieint heftweise, in gr 4to. Jedes liett 
wird etwa 20 coiorirte Tafeln , nebst den dazu ge- 
liöri2;en Beschreibungen in englischer und lareini- 
sclier Spraclie enthalten. Von der längst erwarteten F/o7a Graeca hui »L r 
Doctor Smith min wii'klich. die erste llällLf? dt:- 
ersten Bandes licrausgegeben. Man hoÜt, dass die 
Tortsetzung bald erfolgen werde. Dela HocJie, ein junger Artzt zu Paris, be- 
scliältigt sich mit einer JVlcnograjil^ie tiber Eryii^ium. 
Die Abbildungen sind bereits fertig* Flore des Antilles, ou Histoire .9:ener?.Ie des plr.n ■ 
tes de ces. isles, dessinces et decrites d'aprcs natnro 
et considerees sous tous leiirs i-apf^orts d'i< rillte- et; 
d'agrement; poiir reconomie doniestiqne, les rirts , 
la meriicine et la commerce, ouvrage cnu r viua 
satisfaire en nienic tems les sava?fi5 cw !;.v:;u!i -10, 
et ceux qui veii'ent connoitre des planros quo ( o 
qui est util ou agi eable. — Unter dios(un Titel 
haben wir unter kuizem ein interessantes Werk von» 
Herrn Fiichard de Tussac, Colon de vSt- Do- 
iningue, zu erwarten. Es wird heftweise crscheincu. Nachirag z^t Abhandlung ilber R-udbcdLia Die verzögerte Erscheinung dieses St. des Jour- 
nals, mit dessen Abrduck bereits vor Ostern 1807 der 
Anfang gemacht war, nöthiget mich aus dem, seit 
der Zeit erschienenen, 2. Th. der Synojjsis xoii 
Fersoon und aus eiuigeu andern Schriften zu obiger 
Abhandlung iolgendc^ Nachtrage zu liefern. S.-5. 

S. S, 5öi Riulh. laciniata. 

Die von Desfontaines (^atal. II. Pai*. p, 107) 
erwähnte var angustijolia ist selii: wenig vok 
der gewölmliclicn yerscliieden. 

S, 58 Rudh. digitata., 

Von dieser ist mir noch eine Abart bekannt 
«geworden , die eine Höhe von 6-8 Fnfs erreicht 
und schrnalere Einschnitte der Bhltter zeigt. 

S. 59. Rudh. pinnata. 

Zu den angeführten Synonymen ist noch nach 
zutragen: Smith. Exot. Bot, t. 38» 

S. Ö4. Rudh. falgida. 

Nach einem mir von Desfontaines gütigst 
durch meinen Freund, Herrn Dr. Rohde^ zu 
j^eschicklen Exempl. seiner l\ud äspera {(JataL H, 
Paris. If c.y linde ich, dafs diese auch vom Pei 
soon (^Synops. 2. p 477- ) aufgenommene Ar 
ganz mit futgida übereinkommt Ob nun ab et 
auch die von Per soon zweiteihaft angefülirte 
ß. scahro Cav. hierlier gerechnet werden Könne 
muls ich wegen Mangel einer vollständigen Be 
Schreibung auf sich beruhen lassen» 1. Ab-